32012R0377[1]

A Tanács 377/2012/EU rendelete ( 2012. május 3. ) a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS 377/2012/EU RENDELETE

(2012. május 3.)

a Bissau-Guineában kialakult helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

"pénzeszközök" :

mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólagosan - a következőket: i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; ii.

pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adósságkötelezvények; iii.

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, beleértve a részvényeket és a részesedéseket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket; iv.

vagyoni eszközökből származó kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem, vagy az azokból származó vagy az azok által képzett értéktöbblet; v.

hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások; vi.

hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; vii.

pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

b)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve kezelésének a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c)

"gazdasági források" : mindenféle - tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan - vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d)

"gazdasági források befagyasztása" : a gazdasági forrásoknak pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, ideértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)

"az Unió területe" : azon területek, amelyekre - a Szerződésben megállapított feltételek szerint - a Szerződést alkalmazni kell.

2. cikk

Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, amelyek a humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket a következők végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, ideértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint szakosított intézményeit és kapcsolódó szervezeteit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben, egyéb ENSZ felhívásokban vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterekben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek; vagy

e) az a)-d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, amikor és amennyiben ilyen minőségükben járnak el.

3. cikk

4. cikk

A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon található hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy a gazdasági források:

a) az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbér vagy jelzáloghitel, a gyógyszerek és az orvosi ellátás, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését;

b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak, vagy

d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy ebben az esetben az érintett tagállam legalább két héttel az engedély megadását megelőzően értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az adott esetre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

5. cikk

A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon található hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági források a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog, vagy a szóban forgó időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja, valamint

d) a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

6. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) e számlák kamatai vagy egyéb hozamai, vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azon időpontot megelőzően kötöttek, vagy amelyek azon időpontot megelőzően keletkeztek, amelyen a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe,

feltéve, hogy a 2. cikk (1) bekezdésével összhangban minden ilyen kamatot, egyéb hozamot, kifizetést vagy pénzügyi eszközt befagyasztottak.

7. cikk

8. cikk

A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) a lakó- vagy székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt honlapokon található hatáskörrel rendelkező hatósága részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítené e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságon keresztül továbbítani a Bizottságnak, és

b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal bármely ilyen jellegű információ ellenőrzése során.

9. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel e rendelet megsértésével, illetve végrehajtása vonatkozásában felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

10. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

11. cikk

12. cikk

13. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségeket ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

14. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, beleértve annak légterét;

b) a tagállami joghatóság alá tartozó légi járművek vagy hajók fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

15. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) és (2) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Személyek

NévAzonosító információ (születési idő és hely, útlevél / személyazonosító igazolvány száma stb.)IndokolásA jegyzékbe vétel időpontja
1.António INJAI
(más néven: „António INDJAI”)
Állampolgárság: bissau-guineai
Születési idő: 1955.1.20.
Születési hely: Encheia, Bissorá körzet, Oio régió, Bissau-Guinea
Szülei: Wasna Injai (apja neve) és Quiritche Cofte (anyja neve)
Tisztsége: a) altábornagy; b) a fegyveres erők vezérkari főnöke
Útlevélszám: diplomata-útlevelének száma: AAID00435
Kiállítás dátuma: 2010.2.18.
Kiállítás helye: Bissau-Guinea
Lejárat dátuma: 2013.2.18.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.5.18. (a 2048 (2012) sz. ENSZ BT-határozat 4. pontja alapján)
Weblink az INTERPOL–ENSZ BT szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782445
António Injai személyesen részt vett a 2010. április 1-jei lázadás megtervezésében és levezénylésében, amelynek tetőpontja Carlo Gomes Junior miniszterelnöknek és José Zamora Indutának, a fegyveres erők akkori vezérkari főnökének az illegális letartóztatása volt. A 2012-es választási időszak során Injai – a fegyveres erők vezérkari főnökeként – olyan nyilatkozatokat tett, amelyekben azzal fenyegetett, hogy megdönti a megválasztott hatóságokat és véget vet a választási folyamatnak. António Injai részt vett a 2012. április 12-i államcsíny operatív megtervezésében. Az államcsínyt követően a „katonai vezetés” első közleményét a fegyveres erők Injai vezérezredes vezette főparancsnoksága tette közzé.2012.5.3.
2.Mamadu TURE (más néven: „N'Krumah”)Állampolgárság: bissau-guineai
Születési idő: 1947.4.26.
Tisztsége: a) vezérőrnagy; b) a fegyveres erők helyettes vezérkari főnöke
Diplomata-útlevelének száma: DA0002186
Kiállítás dátuma: 2007.3.30.
Kiállítás helye: Bissau-Guinea
Lejárat dátuma: 2013.8.26.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.5.18. (a 2048 (2012) sz. ENSZ BT-határozat 4. pontja alapján)
Weblink az INTERPOL–ENSZ BT szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782456
A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.2012.5.3.
3.Estêvão NA MENAÁllampolgárság: bissau-guineai
Születési idő: 1956.3.7.
Tisztsége: hadseregfelügyelő
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.5.18. (a 2048 (2012) sz. ENSZ BT-határozat 4. pontja alapján)
Weblink az INTERPOL–ENSZ BT szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782449
A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.2012.5.3.
4.Ibraima CAMARÁ
(más néven: „Papa Camará”)
Állampolgárság: bissau-guineai
Születési idő: 1964.5.11.
Szülei: Suareba Camará (apja neve) és Sale Queita (anyja neve)
Tisztsége: a) dandártábornok; b) a légierő vezérkari főnöke
Diplomata-útlevelének száma: AAID00437
Kiállítás dátuma: 2010.2.18.
Kiállítás helye: Bissau-Guinea
Lejárat dátuma: 2013.2.18.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.5.18. (a 2048 (2012) sz. ENSZ BT-határozat 4. pontja alapján)
Weblink az INTERPOL–ENSZ BT szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5781782
A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.2012.5.3.
5.Daba NAUALNA
(más néven: „Daba Na Walna”)
Állampolgárság: bissau-guineai
Születési idő: 1966.6.6.
Szülei: Samba Naualna (apja neve) és In-Uasne Nanfafe (anyja neve)
Tisztsége: a) alezredes; b) a „katonai vezetés” szóvivője
Útlevélszám: SA 0000417
Kiállítás dátuma: 2003.10.29.
Kiállítás helye: Bissau-Guinea
Lejárat dátuma: 2013.3.10.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.5.18. (a 2048 (2012) sz. ENSZ BT-határozat 4. pontja alapján)
Weblink az INTERPOL–ENSZ BT szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782452
A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” szóvivője.2012.5.3.
12.Júlio NHATEÁllampolgárság: bissau-guineai
Születési idő: 1965.9.28.
Tisztsége: a) alezredes; b) az ejtőernyős alakulat parancsnoka
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.7.18. (a 2048 (2012) sz. ENSZ BT-határozat 4. pontja alapján)
Weblink az INTERPOL–ENSZ BT szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782454
A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. Júlio Nhate alezredes, aki António Injai egyik hű szövetségese, anyagi felelősséggel tartozik a 2012. április 12-i államcsínyért, mivel ő irányította a katonai műveletet.2012.6.1.
13.Tchipa NA BIDONÁllampolgárság: bissau-guineai
Születési idő: 1954.5.28.
Származás: „Nabidom”
Tisztsége: a) alezredes; b) a hírszerzés vezetője
Útlevélszám: diplomata-útlevelének száma: DA0001564
Kiállítás dátuma: 2005.11.30.
Kiállítás helye: Bissau-Guinea
Lejárat dátuma: 2011.5.15.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.7.18. (a 2048 (2012) sz. ENSZ BT-határozat 4. pontja alapján)
Weblink az INTERPOL–ENSZ BT szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782446
A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja.2012.6.1.
16.Idrissa DJALÓ (más néven: Idriça Djaló)Állampolgárság: bissau-guineai
Születési idő: 1954. december 18.
Tisztsége: a) őrnagy; b) a fegyveres erők vezérkari főnökének protokolláris tanácsadója; c) ezredes; d) (ezt követően) a fegyveres erők parancsnoksága protokollszolgálatának vezetője
Útlevélszám: AAISO40158
Kiállítás dátuma: 2012.10.12.
Kiállítás helye: Bissau-Guinea
Lejárat dátuma: 2015.10.2.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2012.7.18. (a 2048 (2012) sz. ENSZ BT-határozat 4. pontja alapján)
Weblink az INTERPOL–ENSZ BT szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782443
A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” kapcsolattartó személye és egyik legaktívabb tagja. Ő volt az egyik első katonatiszt, aki azzal, hogy aláírta a „katonai vezetés” egyik első közleményét (5. sz. közlemény, 2012. április 13.), nyilvánosan elismerte kötődését ahhoz. Djaló őrnagy tagja a katonai hírszerzésnek is.2012.7.18.
21.Julio NA MAN főhadnagyÁllampolgárság: bissau-guineai
Hivatalos beosztás: a fegyveres erők vezérkari főnökének szárnysegédje
A 2012. április 12-i államcsínyt magára vállaló „katonai vezetés” tagja. António Injai utasításait követve Na Man főhadnagy tevékenyen részt vett az április 12-i államcsíny operatív irányításában. A „katonai vezetés” nevében a politikai pártokkal tartott találkozókon is részt vett.2012.6.1.

II. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében, valamint a 8. cikk (1) bekezdésében említett honlapok a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságokról és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0377 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0377&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012R0377-20230805 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012R0377-20230805&locale=hu

Tartalomjegyzék