31972R1686[1]

A Bizottság 1686/72/EGK rendelete (1972. augusztus 2.) a vetőmagra vonatkozó támogatás egyes részletes szabályairól

A Bizottság 1686/72/EGK rendelete

(1972. augusztus 2.)

a vetőmagra vonatkozó támogatás egyes részletes szabályairól

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló, 1972. október 26-i 2358/71/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére és 9. cikkére,

mivel az 1972. augusztus 2-i 1674/72/EGK tanácsi rendelet [2] általános szabályokat állapított meg a vetőmagra nyújtott támogatás odaítélésére és finanszírozására; mivel a vonatkozó részletes szabályok megállapítása a Bizottság feladata;

mivel a támogatási rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében a termesztési szerződéseket és termesztési nyilatkozatokat olyan megfelelően korai időpontban kell nyilvántartásba venni, hogy a szükséges ellenőrzés elvégezhető legyen;

mivel a vetőmagtermelő vállalkozásnak, illetve a nemesítőnek bizonyos időre lehet szüksége ahhoz, hogy a termelő által leszállított vetőmagot kezelje, csomagolja és minősíttesse; mivel ezért a támogatást a termelő részére csak több hónappal a betakarítás után lehet odaítélni, de mivel ennek ellenére határidőt kell rögzíteni;

mivel a vetőmagtermelők által benyújtott támogatás iránti kérelmeknek legalább az ellenőrzési célokhoz szükséges információkat tartalmazniuk kell;

mivel meg kell határozni a szükséges intézkedéseket azokra az esetekre, ha valamely tagállam vetőmagtermelő vállalkozása vagy nemesítője egy másik tagállamban termeszt vetőmagot;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vetőmagpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2358/71/EGK rendelet 3. cikkét a következő részletes szabályokkal összhangban kell végrehajtani.

2. cikk

A tagállamok évente rögzíthetik a szaporításra vonatkozó szerződéseknek és nyilatkozatoknak az 1674/72/EGK rendelet 5. cikkében előírt nyilvántartásba vételére vonatkozó határidőt.

3. cikk

(1) A vetőmagtermelők részére a támogatást a betakarítás után és a szóban forgó tagállam által az egyes fajokra és fajtacsoportokra rögzített határidő előtt benyújtandó kérelem alapján kell odaítélni.

(2) A tagállam a támogatás összegét a kérelem benyújtását követő két hónapon belül, és legkésőbb a betakarítás évét követő év június 30-áig fizeti ki a termelőnek.

4. cikk

A támogatás iránti kérelemnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a kérelmező nevét és címét,

- a minősített vetőmag megtermelt mennyiségeit, mázsában és egy tizedesjegy pontossággal kifejezve,

- a szaporításra vonatkozó szerződés, illetve nyilatkozat nyilvántartási számát.

A kérelemhez bizonylatokat kell mellékelni annak bizonyítására, hogy az említett vetőmagmennyiségeket hatóságilag minősítették.

5. cikk

Az a vetőmagtermelő vállalkozás, illetve nemesítő, amely, illetve aki olyan tagállamban termel vagy termeltet vetőmagot, amely nem azonos azzal a tagállammal, ahol a jóváhagyásra, illetve a nyilvántartásba vételre sor került, kérésre a szóban forgó másik tagállam számára köteles rendelkezésre bocsátani minden olyan információt, amely a támogatásra való jogosultság ellenőrzéséhez szükséges.

6. cikk

Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot a 2358/71/EGK rendelet 3. cikkével bevezetett támogatási rendszer alkalmazása érdekében elfogadott rendelkezésekről és intézkedésekről.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1972. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1972. augusztus 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

S. L. Mansholt

[1] HL L 246., 1971.11.5., 1. o.

[2] HL L 177., 1972.8.4., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31972R1686 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31972R1686&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.