31992L0042[1]

A Tanács 92/42/EK irányelve (1992. május 21.) a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről

A TANÁCS 92/42/EK IRÁNYELVE

(1992. május 21.)

a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről

7. cikk

(2) A sorozatgyártású kazánok megfelelőségét a következőképpen kell tanúsítani:

- a III. mellékletben leírt B modulnak megfelelő kazántípus hatásfok-vizsgálatával, és

- a jóváhagyott típussal való megfelelőségről szóló, a IV. mellékletben leírt C, D vagy E moduljának megfelelő megfelelőségi nyilatkozattal.

Gázkazánok esetén a hatásfokuk megfelelőségét értékelő eljárások megegyeznek a gázüzemű berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 90/396/EGK irányelvben rögzített hatásfok-követelményeknek való megfelelőség értékelésére szolgáló eljárásokkal.

8. cikk

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot, mely szervezeteket jelölték ki a 7. cikkben említett eljárások végrehajtására, mely különleges feladatokat ruházták rájuk, és mely azonosító számokat rendelt hozzájuk a Bizottság.

A Bizottság közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a bejelentett szervezetek listáját, azonosító számukkal és a nekik adott feladatokkal együtt. A Bizottság gondoskodik e lista naprakész állapotban tartásáról.

(2) A tagállamoknak a szervek kijelölése során az V. mellékletben szereplő minimumkövetelményeket kell alkalmazniuk. A vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő értékelési követelményeknek megfelelő szervezetek úgy tekintendők, mint amelyek megfelelnek e követelményeknek.

(3) Az egy adott szervet bejelentő tagállamnak vissza kell vonnia a bejelentést, ha úgy látja, hogy a szervezet már nem felel meg a (2) bekezdés követelményeinek. Erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot, illetve a többi tagállamot.

III. MELLÉKLET

B modul: EK-típusvizsgálat

1.

Ez a modul az eljárásnak azt a részét írja le, amelynek során a bejelentett szervezet megállapítja és tanúsítja, hogy az adott gyártásra jellemző minta megfelel az irányelv rá vonatkozó rendelkezéseinek.

2.

Az EK-típusvizsgálat iránti kérelmet a gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője valamelyik általa választott bejelentett szervezethez nyújtja be.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a gyártó nevét és címét, valamint - ha a kérelmet meghatalmazott képviselője nyújtja be - annak nevét és címét is,

- írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanezt a kérelmet nem adták be más bejelentett szervezethez,

- a 3. pontban ismertetett műszaki dokumentációt.

A kérelmezőnek a bejelentett szervezet rendelkezésére kell bocsátania egy mintát, amely jellemző az adott gyártásra (a továbbiakban: típus). A bejelentett szervezet további mintákat kérhet be, ha erre szüksége van vizsgálati programjának végrehajtásához.

3.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tenni annak értékelését, hogy a termék megfelel-e az irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak - az értékeléshez szükséges mértékben - ki kell terjednie a készülék kialakítására, gyártására és üzemelésére, és a következőket kell tartalmaznia, amennyiben az az értékeléshez szükséges:

- az általános típusleírást,

- az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzait és vázlatait,

- az említett tervek és rajzok leírását és a megértésükhöz szükséges magyarázatokat és a termék működésének ismertetését,

- az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő - részben vagy teljesen alkalmazott - szabványok jegyzékét, továbbá az irányelv alapvető követelményeinek teljesítésére alkalmazott megoldások leírását, amennyiben nem alkalmazták az 5. cikkben említett szabványokat,

- az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményeit,

- a vizsgálati jegyzőkönyveket.

4. A bejelentett szervezetnek:

4.1.

meg kell vizsgálnia a műszaki dokumentációt, ellenőriznie kell, hogy a típust a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e le, és azonosítania kell azokat a részegységeket, amelyek az 5. cikk (2) bekezdésben szereplő szabványok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően készültek, valamint azokat, amelyek e szabványok vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása nélkül készültek;

4.2.

el kell végeznie vagy végeztetnie a szükséges vizsgálatokat annak megállapítására, hogy - amennyiben az 5. cikk (2) bekezdésben szereplő szabványokat nem alkalmazták - a gyártó által alkalmazott megoldások megfelelnek-e az irányelv alapvető követelményeinek;

4.3.

el kell végeznie vagy végeztetnie a szükséges vizsgálatokat annak megállapítására, hogy - ha a gyártó a vonatkozó szabványok alkalmazását választotta - ténylegesen ezeket alkalmazták-e;

4.4.

meg kell állapodnia a kérelmezővel abban, hogy a vizsgálatokat és a szükséges ellenőrzéseket hol végzik el.

5.

Amennyiben a típus megfelel az irányelv rendelkezéseinek, a bejelentett szervezet kiadja az EK-típusvizsgálati tanúsítványt a kérelmezőnek. A tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.

A tanúsítványhoz csatolni kell a műszaki dokumentáció vonatkozó részeinek jegyzékét, ennek egy példányát a bejelentett szervezetnél kell megőrizni.

Amennyiben a bejelentett szervezet elutasítja az EK-típusvizsgálati tanúsítvány kiadását a gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője részére, meg kell adnia az elutasítás részletes indokolását.

Biztosítani kell a jogorvoslat lehetőségét.

6.

A kérelmező a jóváhagyott készülék bármely módosításáról tájékoztatja a műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet, amelyeket jóvá kell hagyatni, amennyiben a változtatás befolyásolhatja a terméknek az alapvető követelményekkel való megfelelőségét vagy a termék használatára előírt feltételeket. Ezt az új jóváhagyást az EK-típusvizsgálati tanúsítványhoz csatolt kiegészítés formájában adják ki.

7.

Minden bejelentett szervezet értesíti a többi bejelentett szervezetet az EK-típusvizsgálati tanúsítványokkal, valamint a kiadott és visszavont kiegészítésekkel kapcsolatos adatokról.

8.

A többi bejelentett szervezet másolatokat kaphat az EK-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy azok kiegészítéseiről. A tanúsítványok mellékleteit a többi bejelentett szervezet rendelkezésére kell megőrizni.

9.

A gyártó, illetve meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentáció mellett az EK-típusvizsgálati tanúsítványokat és azok kiegészítéseit az utolsó termék legyártását követően még legalább 10 évig megőrizni.

Amennyiben sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem telepedett le a Közösségben, úgy a műszaki dokumentáció megőrzésének kötelezettsége azt terheli, aki a terméket a közösségi piacon forgalomba hozza.

IV. MELLÉKLET

C modul: Típusmegfelelőség

1.

Ez a modul az eljárásnak azt a részét írja le, amelynek során a gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó készülékek megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban szereplő típusnak, és megfelelnek ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője mindegyik készülékre elhelyezi a CE-jelölést, és egy megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.

2.

A gyártónak az összes szükséges intézkedést meg kell tennie ahhoz, hogy a gyártási eljárás biztosítsa azt, hogy a gyártott készülékek megfeleljenek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban szereplő típusnak és az irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.

3.

A gyártó, illetve meghatalmazott képviselője köteles a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az utolsó termék legyártását követően még legalább 10 évig megőrizni.

Amennyiben sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem letelepedett a Közösségben, úgy a műszaki dokumentáció megőrzésének kötelezettsége azt terheli, aki a terméket a közösségi piacon forgalomba hozza.

4.

A gyártó által választott bejelentett szervezetnek általa kiválasztott időközönként vizsgálatokat kell végeznie vagy végeztetnie a terméken. A bejelentett szervezet a helyszínen mintát vesz a késztermékből és elvégzi rajta az 5. cikk (2) bekezdésben említett vonatkozó szabvány(ok)ban szereplő vagy ezzel egyenértékű ellenőrző vizsgálatokat annak igazolására, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó irányelv követelményeinek. Abban az esetben, ha egy vagy több megvizsgált termékminta nem bizonyul megfelelőnek, a bejelentett szervezetnek meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.

D modul: Gyártási minőségbiztosítás

1.

Ez a modul az eljárásnak azt a részét írja le, amelynek során az a gyártó, aki megfelel a 2. pontban foglalt kötelezettségeknek, biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó készülékek megegyeznek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típussal, és megfelelnek az irányelv követelményeinek. A gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője mindegyik készülékre elhelyezi a CE-jelölést, és egy megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. A CE-jelölést a 4. pontban említett EK-felügyeletért felelős kijelölt szervezet azonosító száma követi.

2.

A gyártónak jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie a készülékek gyártásánál, végellenőrzésénél és vizsgálatánál 3. pontnak megfelelően. Ezt a 4. pont szerint ellenőrizni kell.

3.

3.1.

A gyártó egy általa választott bejelentett szervezetnél kérelmezi az érintett készülékekre vonatkozó minőségbiztosítási rendszerének értékelését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a tervezett készülékkategóriára vonatkozó összes adatot,

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt,

- a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját és az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy példányát.

3.2.

A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell az EK-típusvizsgálati tanúsítványban szereplő típusnak való megfelelőséget és az irányelv vonatkozó követelményeinek teljesítését.

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és előírást rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és jegyzőkönyvek egységes értelmezését.

A dokumentációnak tartalmaznia kell különösen a következők pontos leírását:

- a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vállalatirányítás feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően,

- az alkalmazandó gyártási, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, folyamatok és rendszeres programok,

- a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és ellenőrzések, és ezek elvégzésének gyakorisága,

- a minőségügyi feljegyzések, mint pl. vizsgálati jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.,

- a kívánt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének ellenőrzését szolgáló eszközök.

3.3.

A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítására, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban foglalt követelményeknek. Olyan minőségbiztosítási rendszerek esetén, amelyek a megfelelő harmonizált szabványokat alkalmazzák, feltételezik az ezen követelményeknek való megfelelést. Az értékelést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie a szóban forgó terméktechnológia értékelésének terén. Az értékelési folyamat részét képezi a gyártó telephelyén tett ellenőrző látogatás.

A határozatot közlik a gyártóval. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és az értékelésről szóló, indoklással ellátott határozatot.

3.4.

A gyártónak vállalnia kell, hogy minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket a jóváhagyott formában teljesíti, és gondoskodik arról, hogy az állandóan megfelelő és hatékony módon működjék.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője köteles tájékoztatni a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet minden, a minőségbiztosítási rendszerben javasolt változásról.

A bejelentett szervezet kiértékeli a javasolt változtatásokat, és dönt arról, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is megfelel-e a 3.2. bekezdésben szereplő követelményeknek vagy újbóli értékelésre van szükség.

Határozatát közölnie kell a gyártóval. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és az indokolt határozatot.

4.

4.1.

A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2.

A gyártónak biztosítja, hogy a bejelentett szervezet ellenőrzési céllal belépjen a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint tárolás helyszíneire és rendelkezésére bocsát minden szükséges adatot, különösen:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,

- a minőségügyi feljegyzéseket, mint pl. vizsgálati jelentések és vizsgálati adatokat, kalibrációs adatokat és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentéseket stb.

4.3.

A bejelentett szervezetnek rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie annak biztosítására, hogy a gyártó fenntartja-e és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az erről szóló vizsgálati jelentést átadja a gyártónak.

4.4.

Ezen túlmenően a bejelentett szervezet előre be nem jelentett látogatásokat tehet a gyártónál. E látogatások során a bejelentett szervezet - szükség esetén - ellenőrző vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak igazolására, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik-e. A bejelentett szervezetnek erről látogatási jelentést kell adnia a gyártónak, és ha ellenőrző vizsgálatra került sor, vizsgálati jelentést is kell készítenie.

5.

A gyártó az utolsó termék legyártását követően legalább 10 évig köteles a nemzeti hatóságok részére megőrizni:

- a 3.1. pont második francia bekezdésében említett dokumentációt,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett változtatásokat,

- a bejelentett szervezettől kapott, a 3.4 pont utolsó bekezdésében., a 4.3. és a 4.4. pontban említett határozatokat és jelentéseket.

6.

A bejelentett szervezetek tájékoztatják a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszert érintő jóváhagyások kiadásáról és visszavonásáról.

E modul: Termékellenőrzés

1.

Ez a modul az eljárásnak azt a részét írja le, amelynek során az a gyártó, aki megfelel a 2. pontban foglalt kötelezettségeknek, biztosítja és kijelenti, hogy a kazánok és készülékek megegyeznek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típussal, és megfelelnek az irányelv követelményeinek. A gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője mindegyik kazánra vagy készülékre elhelyezi a CE-jelölést, és egy megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. A CE-jelölést a 4. pontban említett EK-felügyeletért felelős kijelölt szervezet azonosító száma követi.

2.

A gyártónak jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie a kazánok és készülékek végső ellenőrzésénél és vizsgálatánál a 3. pontnak megfelelően, amely a 4. pontban említett felügyelet tárgyát képezi.

3.

3.1.

A gyártó egy általa választott bejelentett szervezetnél kérelmezi az érintett készülékekre vonatkozó minőségbiztosítási rendszerének értékelését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a tervezett kazán-, illetve készülékkategóriára vonatkozó összes adatot,

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt,

- a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját és az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy példányát.

3.2.

A minőségbiztosítási rendszer keretében minden egyes kazánt és készüléket megvizsgálnak, és elvégzik rajtuk az 5. cikkben említett szabvány(ok)ban szereplő vagy ezzel egyenértékű ellenőrző vizsgálatokat annak igazolására, hogy a termék megfelel a vonatkozó irányelv követelményeinek. A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségi programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.

A dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiak pontos leírását:

- a vállalatirányítás minőségügyi célkitűzései és szervezeti felépítése, feladatai és hatásköre a tervezést és a termékminőséget illetően,

- a gyártás után végzendő vizsgálatok és ellenőrzések,

- azok az eszközök, melyekkel a minőségbiztosítási rendszer hatékonyan felügyelhető,

- a minőségügyi feljegyzések, mint pl. vizsgálati jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

3.3.

A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítására, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban foglalt követelményeknek. Olyan minőségbiztosítási rendszerek esetén, amelyek a megfelelő harmonizált szabványt alkalmazzák, feltételezik az ezen követelményeknek való megfelelést.

Az értékelést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie a szóban forgó terméktechnológia értékelésének terén. Az értékelési folyamat részét képezi a gyártó telephelyének meglátogatása.

A határozatot közölni kell a gyártóval. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és az indokolt határozatot.

3.4

A gyártónak vállalnia kell, hogy a minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket a jóváhagyott formában teljesíti, és gondoskodik arról, hogy az állandóan megfelelő és hatékony módon működjék.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője köteles tájékoztatni a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet minden, a minőségbiztosítási rendszerben javasolt változásról.

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt változtatásokat, és dönt arról, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is megfelel-e a 3.2. bekezdésben szereplő követelményeknek, vagy újbóli értékelésre van szükség.

Határozatát közli a gyártóval. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és az indokolt határozatot.

4.

4.1.

A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2.

A gyártónak biztosítania kell, hogy a bejelentett szervezet ellenőrzési céllal belépjen a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a tárolás helyszíneire és rendelkezésére kell bocsátania minden szükséges adatot, különösen:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,

- a műszaki dokumentumokat,

- a minőségügyi feljegyzéseket, mint pl. vizsgálati jelentéseket és vizsgálati adatokat, a kalibrációs adatokat, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentéseket stb.

4.3.

A bejelentett szervezetnek rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie annak biztosítására, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és erről vizsgálati jelentést kell készítenie a gyártó számára.

4.4.

Ezen túlmenően a bejelentett szervezet előre be nem jelentett látogatásokat tehet a gyártónál. E látogatások során a bejelentett szervezet - szükség esetén - ellenőrző vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak igazolására, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik-e. A bejelentett szervezetnek erről a látogatásról jelentést kell adnia a gyártónak, és ha ellenőrző vizsgálatra került sor, vizsgálati jelentést is kell készítenie.

5.

A gyártó az utolsó termék legyártását követően legalább 10 évig köteles a nemzeti hatóságok részére megőrizni:

- a 3.1. pont harmadik francia bekezdésében említett dokumentációt,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett változtatásokat,

- a bejelentett szervezettől kapott, a 3.4. pont 4. bekezdésében, 4.3. és 4.4. pontban említett határozatokat és jelentéseket.

6.

A bejelentett szervezetek tájékoztatják a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszert érintő jóváhagyások kiadásáról és visszavonásáról.

V. MELLÉKLET

A szervezet kijelölésénél a tagállamok által figyelembe veendő minimumkövetelmények

1.

A bejelentett szervezet, annak igazgatója és a vizsgálatokért felelős személyzete nem lehet az általuk vizsgált a készülékek tervezője, gyártója, szállítója, illetve üzembe helyezője, amelyeknek a vizsgálatát végzi, és nem lehet e személyek bármelyikének meghatalmazott képviselője sem. Ezek a személyek nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselőjük útján e termékek tervezésében, gyártásában, értékesítésében, fenntartásában vagy üzemeltetésében. Ez nem zárja ki a műszaki információcsere lehetőségét a gyártó és a bejelentett szervezet között.

2.

A bejelentett szervezetnek és vizsgálatot végző személyzetének az ellenőrzést a legnagyobb szakmai feddhetetlenséggel és műszaki hozzáértéssel kell végeznie, mentesnek kell lenniük mindenfajta olyan - különösen anyagi jellegű - nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely befolyásolhatja döntésüket, illetve a vizsgálat eredményét, különösen olyan személyek vagy csoportok részéről, akik az ellenőrzés eredményében érdekeltek.

3.

A bejelentett szervezetnek rendelkeznie kell a szükséges személyi és tárgyi feltételeknek ahhoz, hogy megfelelően el tudja végezni az ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos adminisztratív és műszaki feladatokat; ezenkívül rendelkeznie kell a különleges ellenőrző vizsgálatok elvégzéséhez szükséges felszerelésekkel is.

4.

Az ellenőrzésért felelős személyeknek rendelkezniük kell a következőkkel:

- biztos műszaki és szakmai képzettség,

- az általuk végzett vizsgálatok követelményeinek megfelelő szintű ismerete és megfelelő gyakorlat azok elvégzésében,

- a vizsgálatok eredményeinek dokumentálására a tanúsítványok, feljegyzések és jelentések elkészítésének képessége.

5.

Biztosítani kell a vizsgálatot végző személyzet pártatlanságát. Javadalmazásuk nem függhet az elvégzett vizsgálatok számától, illetve ezek eredményétől.

6.

A bejelentett szervezetnek felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, kivéve ha az állam a nemzeti jogszabályoknak megfelelően átvállalja a felelősséget, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felelős az ellenőrzésekért.

7.

A bejelentett szervezet személyzetét üzleti titoktartás köti (kivéve annak az államnak az illetékes közigazgatási hatóságaival szemben, amelyben tevékenységét végzi) minden olyan információt illetően, amelyet ezen az irányelven, illetve az azt hatályba léptető nemzeti jogszabályon alapuló feladatainak végrehajtása során szerez.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0042 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0042&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992L0042-20130926 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992L0042-20130926&locale=hu

Tartalomjegyzék