32000L0071[1]

A Bizottság 2000/71/EK irányelve (2000. november 7.) a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II., III. és IV. mellékletében meghatározott mérési módszereknek a műszaki haladáshoz való - az irányelv 10. cikkének megfelelő - hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2000/71/EK irányelve

(2000. november 7.)

a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II., III. és IV. mellékletében meghatározott mérési módszereknek a műszaki haladáshoz való - az irányelv 10. cikkének megfelelő - hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK tanácsi és európai parlamenti irányelvre [1] és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1) A 98/70/EK irányelv környezetvédelmi előírásokat vezetett be az ólommentes benzinre és a dízelüzemanyagokra. Ezen irányelv I-IV. melléklete tartalmazza az e környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatos, a benzin és a dízelüzemanyagok minőségének meghatározásához szükséges vizsgálati módszereket, valamint a kihirdetésük időpontját.

(2) Továbbá, a 228. európai szabvány és az 590. európai szabvány meghatározza a benzinre, illetve a dízelüzemanyagokra vonatkozó minőségi előírásokat, azért, hogy biztosítsák e termékek megfelelő működését. E szabványoknak az utóbbi időben történt frissítését 1999. október 29-én az Európai Szabványügyi Bizottság elfogadta, továbbá frissítették vagy módosították a 98/70/EK irányelv I-IV. mellékletében említett környezetvédelmi előírások néhány minőségi paraméterének vizsgálati módszerét abból a célból, hogy azok tükrözzék a műszaki fejlődést. Az I-IV. mellékletben említett vizsgálati módszereknek összhangban kell állniuk a 228. és 590. európai szabvánnyal azért, hogy lehetővé váljon az irányelv alkalmazása, illetve, hogy ezen irányelv korszerűsítése tükrözze a műszaki fejlődést.

(3) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 10. cikk alapján létrehozott azon bizottság véleményével, amelynek célja többek között az, hogy a Bizottságnak segítséget nyújtson a 98/70/EK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításához,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/70/EK irányelv I-IV. mellékletének helyébe ezen irányelv I-IV. melléklete lép.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2001. január 1. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. november 7-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 350., 1998.12.28., 58. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTOROKKAL FELSZERELT JÁRMŰVEKHEZ HASZNÁLT FORGALOMBAN LÉVŐ ÜZEMANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Típus: benzin

Paraméter | Egység | Határértékek | Vizsgálat |

Minimum | Maximum | Módszer | Közzététel időpontja |

Kísérleti oktánszám | 95 | - | EN 25164 | 1993 |

Motor-oktánszám | | 85 | - | EN 25163 | 1993 |

Gőznyomás, nyári időszak | kPa | - | 60,0 | pr. EN-13016-1 (DVPE) | 1997 |

Lepárlás: | | | - | pr. EN-ISO 3405 | 1998 |

-100 °C-on elpárolog | % v/v | 46,0 | | | |

-150 °C-on elpárolog | % v/v | 75,0 | - | | |

Szénhidrogén-elemzés: | % v/v | | | | |

-olefinek | | - | 18,0 | ASTM D1319 | 1995 |

-aromás vegyületek | | - | 42,0 | ASTM D1319 | 1995 |

-benzol | | - | 1,0 | EN 12177 | 1998 |

| EN 238 | 1996 |

Oxigéntartalom | % m/m | - | 2,7 | EN 1601 | 1997 |

pr. EN 13132 | 1998 |

Oxigéntartalmú vegyületek | | | | EN 1601 | 1997 |

| | | pr. EN 13132 | 1998 |

-Metanol, stabilizáló anyagot kell hozzáadni | % v/v | - | 3 | | |

-Etanol, szükséges lehet stabilizáló anyag | % v/v | - | 5 | | |

-Izopropil-alkohol | % v/v | - | 10 | | |

-Tercier-butil-alkohol | % v/v | - | 7 | | |

-Izobutil-alkohol | % v/v | - | 10 | | |

-Molekulánként 5 vagy több szénatomot tartalmazó éterek | % v/v | - | 15 | | |

Egyéb oxigéntartalmú vegyületek | % v/v | - | 10 | | |

Kéntartalom | mg/kg | - | 150 | EN ISO 14596 | 1998 |

EN ISO 8754 | 1995 |

EN 24260 | 1994 |

Ólomtartalom | g/l | - | 0,005 | EN 237 | 1996 |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTOROKKAL FELSZERELT JÁRMŰVEKHEZ HASZNÁLT FORGALOMBAN LÉVŐ ÜZEMANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Típus: Dízelolaj

Paraméter | Egység | Határértékek | Vizsgálat |

Minimum | Maximum | Módszer | Kihirdetés időpontja |

Cetánszám | 51,0 | - | EN ISO 5165 | 1998 |

Sűrűség 15 °C-on | kg/m3 | - | 845 | EN ISO 3675 | 1998 |

EN ISO 12185 | 1996 |

Lepárlás:

95 %-pont | °C | - | 360 | pr. EN ISO 3405 | 1998 |

Policiklikus aromás szénhidrogének | % m/m | - | 11 | IP 391 | 1995 |

Kéntartalom | mg/kg | - | 350 | EN ISO 14596 | 1998 |

EN ISO 8754 | 1995 |

EN 24260 | 1994 |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTOROKKAL FELSZERELT JÁRMŰVEKHEZ HASZNÁLT FORGALOMBAN LÉVŐ ÜZEMANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Típus: benzin

Paraméter | Egység | Határértékek | Vizsgálat |

Minimum | Maximum | Módszer | Kihirdetés időpontja |

Kutatási oktánszám | 95 | | EN 25164 | 1993 |

Motor-oktánszám | | 85 | | EN 25163 | 1993 |

Gőznyomás, nyári időszak | kPa | - | | pr. EN 13016-1 (DVPE) | 1997 |

Lepárlás: | % v/v | | | pr. EN ISO 3405 | 1988 |

- 100 °C-on elpárolog | | - | - | | |

- 150 °C-on elpárolog | | - | - | | |

Szénhidrogén-elemzés:

- olefinek | % v/v | - | | ASTM D1319 | 1995 |

- aromás anyagok | % v/v | - | 35,0 | ASTM D1319 | 1995 |

- benzol | % v/v | - | | EN 12177 | 1995 |

| EN 238 | 1996 |

Oxigéntartalom | % m/m | - | | EN 1601 | 1997 |

| pr. EN 13132 | 1998 |

Kéntartalom | mg/kg | - | 50 | pr. EN ISO/14596 | 1998 |

EN ISO 8754 | 1995 |

EN 24260 | 1994 |

Ólomtartalom | g/l | - | | EN 237 | 1996 |

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTOROKKAL FELSZERELT JÁRMŰVEKHEZ HASZNÁLT FORGALOMBAN LÉVŐ ÜZEMANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Típus: Dízelolaj

Paraméter | Egység | Határértékek | Vizsgálat |

Minimum | Maximum | Módszer | Kihirdetés időpontja |

Cetánszám | | - | EN ISO 5165 | 1998 |

Sűrűség 15 °C-on | kg/m3 | | - | EN ISO 3675 | 1998 |

| EN ISO 12185 | 1996 |

Lepárlás:

- 95 %-pont | °C | - | | pr. EN ISO 3405 | 1998 |

Policiklikus aromás szénhidrogének | % m/m | - | | IP 391 | 1995 |

Kéntartalom | mg/kg | - | 50 | EN ISO 14596 | 1998 |

EN ISO 8754 | 1995 |

EN 24260 | 1994 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0071 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0071&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére