Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31993L0012[1]

A Tanács 93/12/EGK irányelve (1993. március 23.) egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmáról

A Tanács 93/12/EGK irányelve

(1993. március 23.)

egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a kén-dioxid és egyéb kibocsátást illetően a levegő minőségének a javítására a Közösségnek intézkedéseket kell tennie, hogy fokozatosan csökkentse a gépjárművekhez, beleértve a repülőgépeket és a hajókat is, továbbá a fűtési, ipari és hajózási célokra felhasznált gázolaj kéntartalmát;

mivel a 75/716/EGK irányelv [4] 2. cikkének (1) bekezdése és 5. cikkének (1) bekezdése alapján a tagállamokban hatályos rendelkezések a folyékony tüzelőanyagok kéntartalmára két határértéket állapítanak meg; mivel ezek a rendelkezések tagállamonként eltérőek;

mivel ezek az eltérések a Közösség olajipari vállalkozásait arra ösztönzik, hogy termékeik maximális kéntartalmát attól függően állapítsák meg, hogy melyik tagállamot látják el; mivel ezek az eltérések ily módon akadályozzák e termékek kereskedelmét, és ezáltal közvetlenül érintik az egységes piac létrehozását és működését;

mivel azonkívül a 75/716/EGK irányelv 6. cikke előírja, hogy a Bizottságnak minden rendelkezésre álló új információ figyelembevételével jelentést kell benyújtania a Tanácshoz, megfelelő javaslatot mellékelve, amelynek célja egy egységes érték megállapítása;

mivel az Európai Közösségeknek a környezetre vonatkozó, egymást követő cselekvési programjai [5] hangsúlyozzák a levegőszennyezés megelőzésének és csökkentésének a jelentősségét;

mivel a tüzelőanyag minősége a járművek kipufogógáz-kibocsátása révén fontos szerepet játszik a levegőszennyezés csökkentésében;

mivel ezenkívül a 81/462/EGK határozat [6] alapján a Közösség szerződő fél a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló egyezményben, amely nevezetesen a levegőszennyezés korlátozására és lehetőség szerint fokozatos csökkentésére és megelőzésére irányuló stratégiák és politikák kialakításáról intézkedik;

mivel az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának a csökkentése arra szolgál, hogy elősegítse a Közösség egyik céljának a megvalósítását, amely szerint meg kell őrizni, védeni és javítani kell a környezet minőségét, és a környezetkárosításnak a forrásnál való leküzdésével hozzá kell járulni az emberi egészség védelméhez;

mivel a 75/716/EGK irányelvnek megfelelően több tagállam már 0,2 tömegszázalékos értéket határozott meg;

mivel a tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy fokozatosan álljon rendelkezésre legfeljebb 0,05 tömegszázalékos kéntartalmú dízelüzemanyag;

mivel a Közösség egyedi irányelveiben a részecske kibocsátására megállapított szintek elérésére a Közösségen belül forgalomba hozott dízelüzemanyagok kéntartalma 1994. október 1-jétől nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot és 1996. október 1-jétől a 0,05 tömegszázalékot; mivel a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük e cél eléréséhez;

mivel a gépjárművek növekvő gázolaj-felhasználása a dízelüzemanyag minőségét illetően további erőfeszítéseket igényel, hogy korlátozzák az ilyen felhasználásnak a levegőminőségre gyakorolt ártalmas hatásait; mivel 1996. október 1-jétől a dízelüzemanyagra egy maximális 0,05 tömegszázalékos kéntartalom kerül megállapításra, ez elegendő időt jelent az érintett iparágaknak a szükséges műszaki változtatások elvégzéséhez;

mivel a gázolajok és középolajok egyéb felhasználásai további erőfeszítések megtételét igénylik a levegőszennyezés csökkentése érdekében, amelyben figyelembe kell venni hozzájárulásukat a levegőminőség javításához, valamint a környezeti költségekhez és hasznokhoz; mivel a kéntartalom alacsonyabb határértékének legkésőbb 1999. október 1-jéig történő bevezetésére és a kerozin új határértékeinek a megállapítására a Bizottságnak javaslatot kell benyújtania a Tanács részére, amely erről legkésőbb 1994. július 31-ig határoz;

mivel a nyersolaj ellátásban bekövetkezett hirtelen változás, amely az átlagos kéntartalom növekedéséhez vezet, tekintettel a rendelkezésre álló kéntelenítő kapacitásra, a tagállamban veszélyeztetheti a fogyasztók ellátását; mivel ezért ajánlatos engedélyezni, hogy az ilyen problémával szembesülő tagállam bizonyos feltételek mellett saját piacára vonatkozóan eltérést kapjon a kéntartalom határértékére;

mivel a tengerjáró hajók által használt gázolajra az alacsony kéntartalom-szint bevezetése technikai és gazdasági problémákat okozhat Görögország számára; mivel Görögország esetében egy korlátozott időtartamú eltérés nem érintené hátrányosan a hajózási gázolaj kereskedelmét, minthogy a görög olajfinomító létesítmények jelenleg gázolajból és középolajból csak a hazai igényeket fedezik; mivel Görögországból végső felhasználásra szánt gázolajnak egy másik tagállamba irányuló exportja esetén annak meg kell felelnie az irányelv ebben a tagállamban alkalmazandó rendelkezéseinek; mivel az előírt kéntartalmú hajózási gázolaj bevezetése előtt Görögországnak ötévi eltérés biztosítható; mivel ez az időszak 1999. szeptember 30-án ér véget;

mivel mintavételezéssel történő ellenőrzéseket kell végezni, hogy megállapítsák a forgalomba hozott gázolajok és középolajok kéntartalmát; mivel ennek érdekében a rendelkezésre álló legjobb technológián alapuló, egységes módszerre vonatkozó rendelkezést kell hozni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában:

a) gázolaj: minden kőolajtermék, amely a 2710 00 69 KN-kód alá tartozik, vagy minden kőolajtermék, amely lepárlási határai miatt a tüzelőanyagként felhasználható középpárlatok kategóriájába tartozik, és amelynek a lepárlási veszteségekkel együtt legalább 85 térfogatszázaléka desztillál át 350 °C hőmérsékleten;

b) dízelüzemanyag: a 70/220/EGK irányelvben [7] és a 88/77/EGK irányelvben [8] említett gépjárművek által használt gázolajok.

(2) Ez az irányelv nem vonatkozik:

- egy harmadik ország és egy tagállam közötti határt átlépő hajók, repülőgépek vagy gépjárművek tüzelőanyag-tartályaiban lévő gázolajra,

- a végső eltüzelés előtt feldolgozásra szánt gázolajokra.

2. cikk

(1) A tagállamok a Közösség egyedi irányelveiben a részecske kibocsátására megállapított szintek elérése érdekében, a Közösségben megtiltják a dízelüzemanyagok forgalomba hozatalát, amennyiben kénben kifejezett kénvegyület-tartalmuk (a továbbiakban: kéntartalom):

- 1994. október 1-jétől meghaladja a 0,2 tömegszázalékot,

- 1996. október 1-jétől meghaladja a 0,05 tömegszázalékot.

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy az első bekezdésben említett, a 0,05 tömegszázalékot meg nem haladó kéntartalmú dízelüzemanyagok fokozatosan rendelkezésre álljanak.

(2) A tagállamok 1994. október 1-jétől a Közösségben megtiltják az (1) bekezdésben nem említett gázolajok vagy az (1) bekezdésben nem említett célokra felhasznált gázolajok forgalomba hozatalát, amennyiben kéntartalmuk meghaladja a 0,2 tömegszázalékot, a légi közlekedésben használt kerozin kivételével.

A Bizottság 1994. január 1-je előtt a Tanács részére adandó jelentésben kimutatja, hogy milyen előrehaladás történt a kén-dioxid-kibocsátások ellenőrzésében. Egyidejűleg a levegőminőség javítására irányuló politika általánosabb keretében javaslatot nyújt be a Tanács részére a második szakaszba való átmenetre, amely legkésőbb 1999. október 1-jétől alacsonyabb határértéket ír elő, és új határértéket állapít meg a légi közlekedésben használt kerozinra.

A Tanács legkésőbb 1994. július 31-ig erről minősített többséggel dönt.

(3) Amennyiben a nyersolaj vagy kőolajtermékek ellátásában bekövetkezett hirtelen változás eredményeként egy tagállam számára nehézséget okoz a gázolaj maximális kéntartalmára vonatkozó határérték alkalmazása, akkor ez a tagállam erről tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság hat hónapot meg nem haladó időtartamra engedélyezheti ennek a tagállamnak a területén magasabb határérték alkalmazását, és határozatáról értesíti a Tanácsot. Ezt a határozatot egy hónapon belül bármely tagállam megtámadhatja a Tanácsnál. Két hónapon belül a Tanács minősített többséggel ettől eltérő határozatot fogadhat el.

A görög kormány eltérés alapján 1999. szeptember 30-ig engedélyezheti a 0,2 tömegszázalékot meghaladó kéntartalmú hajózási gázolaj forgalomba hozatalát.

3. cikk

A 2. cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított alkalmazási időpontoktól kezdve a tagállamok nem tilthatják meg, korlátozhatják vagy akadályozhatják kéntartalmuk alapján a gázolajok forgalomba hozatalát, amennyiben ezek a gázolajok megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.

4. cikk

(1) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést a forgalomba hozott gázolajok kéntartalmának mintavételezéssel történő ellenőrzésére.

(2) A forgalomba hozott gázolajok kéntartalmának a meghatározására elfogadott referencia-módszer azonos az ISO által meghatározott 8754. számú módszerrel. A forgalomba hozott gázolajok kéntartalmának a meghatározására elvégzett ellenőrzések eredményeinek a statisztikai értékelése az ISO 4259. számú szabvány (1979. évi kiadás) alapján történik.

5. cikk

A 75/716/EGK irányelv helyébe 1994. október 1-jétől ez az irányelv lép.

6. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1994. október 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. március 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. Auken

[1] HL C 174., 1991.7.5., 18. o. ésHL C 120., 1992.5.12., 12. o.

[2] HL C 94., 1992.4.13., 209. o., ésHL C 337., 1992.12.21.

[3] HL C 14., 1992.1.20., 17. o.

[4] HL L 307., 1975.11.27., 22. o. A legutóbb a 87/219/EGK irányelvvel (HL L 91., 1987.4.3., 19. o.) módosított irányelv.

[5] HL C 112., 1973.12.20., 1. o.,HL C 139., 1977.6.13., 1. o., ésHL C 46., 1983.2.17., 1. o.

[6] HL L 171., 1981.6.27., 11. o.

[7] HL L 76., 1970.4.6., 1. o., A legutóbb a 91/441/EGK irányelvvel (HL L 242., 1991. 8.30., 1. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 36., 1988.2.9., 1. o., A legutóbb a 91/542/EGK irányelvvel (HL L 295., 1991.10.25., 1. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0012 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0012&locale=hu