31993L0012[1]

A Tanács 93/12/EGK irányelve (1993. március 23.) egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmáról

A Tanács 93/12/EGK irányelve

(1993. március 23.)

egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a kén-dioxid és egyéb kibocsátást illetően a levegő minőségének a javítására a Közösségnek intézkedéseket kell tennie, hogy fokozatosan csökkentse a gépjárművekhez, beleértve a repülőgépeket és a hajókat is, továbbá a fűtési, ipari és hajózási célokra felhasznált gázolaj kéntartalmát;

mivel a 75/716/EGK irányelv [4] 2. cikkének (1) bekezdése és 5. cikkének (1) bekezdése alapján a tagállamokban hatályos rendelkezések a folyékony tüzelőanyagok kéntartalmára két határértéket állapítanak meg; mivel ezek a rendelkezések tagállamonként eltérőek;

mivel ezek az eltérések a Közösség olajipari vállalkozásait arra ösztönzik, hogy termékeik maximális kéntartalmát attól függően állapítsák meg, hogy melyik tagállamot látják el; mivel ezek az eltérések ily módon akadályozzák e termékek kereskedelmét, és ezáltal közvetlenül érintik az egységes piac létrehozását és működését;

mivel azonkívül a 75/716/EGK irányelv 6. cikke előírja, hogy a Bizottságnak minden rendelkezésre álló új információ figyelembevételével jelentést kell benyújtania a Tanácshoz, megfelelő javaslatot mellékelve, amelynek célja egy egységes érték megállapítása;

mivel az Európai Közösségeknek a környezetre vonatkozó, egymást követő cselekvési programjai [5] hangsúlyozzák a levegőszennyezés megelőzésének és csökkentésének a jelentősségét;

mivel a tüzelőanyag minősége a járművek kipufogógáz-kibocsátása révén fontos szerepet játszik a levegőszennyezés csökkentésében;

mivel ezenkívül a 81/462/EGK határozat [6] alapján a Közösség szerződő fél a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló egyezményben, amely nevezetesen a levegőszennyezés korlátozására és lehetőség szerint fokozatos csökkentésére és megelőzésére irányuló stratégiák és politikák kialakításáról intézkedik;

mivel az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának a csökkentése arra szolgál, hogy elősegítse a Közösség egyik céljának a megvalósítását, amely szerint meg kell őrizni, védeni és javítani kell a környezet minőségét, és a környezetkárosításnak a forrásnál való leküzdésével hozzá kell járulni az emberi egészség védelméhez;

mivel a 75/716/EGK irányelvnek megfelelően több tagállam már 0,2 tömegszázalékos értéket határozott meg;

mivel a tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy fokozatosan álljon rendelkezésre legfeljebb 0,05 tömegszázalékos kéntartalmú dízelüzemanyag;

mivel a Közösség egyedi irányelveiben a részecske kibocsátására megállapított szintek elérésére a Közösségen belül forgalomba hozott dízelüzemanyagok kéntartalma 1994. október 1-jétől nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot és 1996. október 1-jétől a 0,05 tömegszázalékot; mivel a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük e cél eléréséhez;

mivel a gépjárművek növekvő gázolaj-felhasználása a dízelüzemanyag minőségét illetően további erőfeszítéseket igényel, hogy korlátozzák az ilyen felhasználásnak a levegőminőségre gyakorolt ártalmas hatásait; mivel 1996. október 1-jétől a dízelüzemanyagra egy maximális 0,05 tömegszázalékos kéntartalom kerül megállapításra, ez elegendő időt jelent az érintett iparágaknak a szükséges műszaki változtatások elvégzéséhez;

mivel a gázolajok és középolajok egyéb felhasználásai további erőfeszítések megtételét igénylik a levegőszennyezés csökkentése érdekében, amelyben figyelembe kell venni hozzájárulásukat a levegőminőség javításához, valamint a környezeti költségekhez és hasznokhoz; mivel a kéntartalom alacsonyabb határértékének legkésőbb 1999. október 1-jéig történő bevezetésére és a kerozin új határértékeinek a megállapítására a Bizottságnak javaslatot kell benyújtania a Tanács részére, amely erről legkésőbb 1994. július 31-ig határoz;

mivel a nyersolaj ellátásban bekövetkezett hirtelen változás, amely az átlagos kéntartalom növekedéséhez vezet, tekintettel a rendelkezésre álló kéntelenítő kapacitásra, a tagállamban veszélyeztetheti a fogyasztók ellátását; mivel ezért ajánlatos engedélyezni, hogy az ilyen problémával szembesülő tagállam bizonyos feltételek mellett saját piacára vonatkozóan eltérést kapjon a kéntartalom határértékére;

mivel a tengerjáró hajók által használt gázolajra az alacsony kéntartalom-szint bevezetése technikai és gazdasági problémákat okozhat Görögország számára; mivel Görögország esetében egy korlátozott időtartamú eltérés nem érintené hátrányosan a hajózási gázolaj kereskedelmét, minthogy a görög olajfinomító létesítmények jelenleg gázolajból és középolajból csak a hazai igényeket fedezik; mivel Görögországból végső felhasználásra szánt gázolajnak egy másik tagállamba irányuló exportja esetén annak meg kell felelnie az irányelv ebben a tagállamban alkalmazandó rendelkezéseinek; mivel az előírt kéntartalmú hajózási gázolaj bevezetése előtt Görögországnak ötévi eltérés biztosítható; mivel ez az időszak 1999. szeptember 30-án ér véget;

mivel mintavételezéssel történő ellenőrzéseket kell végezni, hogy megállapítsák a forgalomba hozott gázolajok és középolajok kéntartalmát; mivel ennek érdekében a rendelkezésre álló legjobb technológián alapuló, egységes módszerre vonatkozó rendelkezést kell hozni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában:

a) gázolaj: minden kőolajtermék, amely a 2710 00 69 KN-kód alá tartozik, vagy minden kőolajtermék, amely lepárlási határai miatt a tüzelőanyagként felhasználható középpárlatok kategóriájába tartozik, és amelynek a lepárlási veszteségekkel együtt legalább 85 térfogatszázaléka desztillál át 350 °C hőmérsékleten;

b) dízelüzemanyag: a 70/220/EGK irányelvben [7] és a 88/77/EGK irányelvben [8] említett gépjárművek által használt gázolajok.

(2) Ez az irányelv nem vonatkozik:

- egy harmadik ország és egy tagállam közötti határt átlépő hajók, repülőgépek vagy gépjárművek tüzelőanyag-tartályaiban lévő gázolajra,

- a végső eltüzelés előtt feldolgozásra szánt gázolajokra.

2. cikk

(1) A tagállamok a Közösség egyedi irányelveiben a részecske kibocsátására megállapított szintek elérése érdekében, a Közösségben megtiltják a dízelüzemanyagok forgalomba hozatalát, amennyiben kénben kifejezett kénvegyület-tartalmuk (a továbbiakban: kéntartalom):

- 1994. október 1-jétől meghaladja a 0,2 tömegszázalékot,

- 1996. október 1-jétől meghaladja a 0,05 tömegszázalékot.

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy az első bekezdésben említett, a 0,05 tömegszázalékot meg nem haladó kéntartalmú dízelüzemanyagok fokozatosan rendelkezésre álljanak.

(2) A tagállamok 1994. október 1-jétől a Közösségben megtiltják az (1) bekezdésben nem említett gázolajok vagy az (1) bekezdésben nem említett célokra felhasznált gázolajok forgalomba hozatalát, amennyiben kéntartalmuk meghaladja a 0,2 tömegszázalékot, a légi közlekedésben használt kerozin kivételével.

A Bizottság 1994. január 1-je előtt a Tanács részére adandó jelentésben kimutatja, hogy milyen előrehaladás történt a kén-dioxid-kibocsátások ellenőrzésében. Egyidejűleg a levegőminőség javítására irányuló politika általánosabb keretében javaslatot nyújt be a Tanács részére a második szakaszba való átmenetre, amely legkésőbb 1999. október 1-jétől alacsonyabb határértéket ír elő, és új határértéket állapít meg a légi közlekedésben használt kerozinra.

A Tanács legkésőbb 1994. július 31-ig erről minősített többséggel dönt.

(3) Amennyiben a nyersolaj vagy kőolajtermékek ellátásában bekövetkezett hirtelen változás eredményeként egy tagállam számára nehézséget okoz a gázolaj maximális kéntartalmára vonatkozó határérték alkalmazása, akkor ez a tagállam erről tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság hat hónapot meg nem haladó időtartamra engedélyezheti ennek a tagállamnak a területén magasabb határérték alkalmazását, és határozatáról értesíti a Tanácsot. Ezt a határozatot egy hónapon belül bármely tagállam megtámadhatja a Tanácsnál. Két hónapon belül a Tanács minősített többséggel ettől eltérő határozatot fogadhat el.

A görög kormány eltérés alapján 1999. szeptember 30-ig engedélyezheti a 0,2 tömegszázalékot meghaladó kéntartalmú hajózási gázolaj forgalomba hozatalát.

3. cikk

A 2. cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított alkalmazási időpontoktól kezdve a tagállamok nem tilthatják meg, korlátozhatják vagy akadályozhatják kéntartalmuk alapján a gázolajok forgalomba hozatalát, amennyiben ezek a gázolajok megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.

4. cikk

(1) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést a forgalomba hozott gázolajok kéntartalmának mintavételezéssel történő ellenőrzésére.

(2) A forgalomba hozott gázolajok kéntartalmának a meghatározására elfogadott referencia-módszer azonos az ISO által meghatározott 8754. számú módszerrel. A forgalomba hozott gázolajok kéntartalmának a meghatározására elvégzett ellenőrzések eredményeinek a statisztikai értékelése az ISO 4259. számú szabvány (1979. évi kiadás) alapján történik.

5. cikk

A 75/716/EGK irányelv helyébe 1994. október 1-jétől ez az irányelv lép.

6. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1994. október 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. március 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. Auken

[1] HL C 174., 1991.7.5., 18. o. ésHL C 120., 1992.5.12., 12. o.

[2] HL C 94., 1992.4.13., 209. o., ésHL C 337., 1992.12.21.

[3] HL C 14., 1992.1.20., 17. o.

[4] HL L 307., 1975.11.27., 22. o. A legutóbb a 87/219/EGK irányelvvel (HL L 91., 1987.4.3., 19. o.) módosított irányelv.

[5] HL C 112., 1973.12.20., 1. o.,HL C 139., 1977.6.13., 1. o., ésHL C 46., 1983.2.17., 1. o.

[6] HL L 171., 1981.6.27., 11. o.

[7] HL L 76., 1970.4.6., 1. o., A legutóbb a 91/441/EGK irányelvvel (HL L 242., 1991. 8.30., 1. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 36., 1988.2.9., 1. o., A legutóbb a 91/542/EGK irányelvvel (HL L 295., 1991.10.25., 1. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0012 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0012&locale=hu