A Miskolci Törvényszék Fkf.1099/2013/10. számú határozata rablás bűntette tárgyában. [1978. évi IV. törvény (Btk.) 271. §, 316. §, 321. §, 1998. évi XIX. törvény (Be.) 6. §, 122. §, 217. §, 296. §, 332. §, 335. §, 348. §, 351. §, 352. §, 353. §, 371. §, 372. §, 386. §] Bírók: Csőváry Gáborné, Lőrinc Zsuzsanna, Stoll Erik

A Xi Törvényszék, mint másodfokú bíróság

14.Fkf.1099/2013/10. szám

A Xi Törvényszék, mint másodfokú bíróság Xon, a 2014. évi február hó 10. napján megtartott tárgyalás alapján meghozta a következő

í t é l e t e t :

A rablás bűntette és más bűncselekmények miatt fk. I.rendű vádlott neve és társai ellen indított büntető ügyben a Xi Járásbíróság 2013. évi április hó 25. napján kihirdetett 5.Fk.1157/2012/95. számú ítéletét fk. I.rendű vádlott neve I.r. vádlott vonatkozásában m e g v á l t o z t a t j a.

E vádlottat az ellene közösség tagja elleni erőszak bűntette (1978. évi IV. törvény 174/B.§. (1) bekezdés) miatt emelt vád alól f e l m e n t i.

A lopás vétsége (1978. évi IV. törvény 316.§. (1) bekezdés, (2) bekezdés II.fordulat h.) pont) miatt indult büntetőeljárást m e g s z ü n t e t i.

sértett magánfél által érvényesített 800 (nyolcszáz) forint összegű polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja.

Az ezzel kapcsolatban fk. I.rendű vádlott neve I.r. vádlottat terhelő 10.000 (tízezer) forint összegű illetékfizetési kötelezettséget mellőzi.

Egyebekben az elsőfokú ítéletet mindhárom vádlott tekintetében helybenhagyja.

Az ítélet ellen az ügyész, valamint fk. I.rendű vádlott neve I.r. vádlott és védője fellebbezéssel élhetnek.

I n d o k o l á s :

Az első fokú bíróság a rendelkező részben megjelölt ítéletével fk. I.rendű vádlott neve I.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás bűntettében (1978. évi IV. törvény 321.§. (1)., (3). bekezdés a./ pont), ezzel halmazatban közösség tagja elleni erőszak bűntettében (1978. évi IV. törvény 174/B.§. (1). bekezdés), garázdaság bűntettében (1978. évi IV. törvény 271.§. (1)., (2). bekezdés a./ pont) és lopás vétségében (1978. évi IV. törvény 316.§. (1)., (2). bekezdés h./ pont), fk. II.rendű vádlott neve II.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás bűntettében (1978. évi IV. törvény 321.§. (1),(3). bekezdés c./ pont),

míg Fk. III.rendű vádlott neve III.r. vádlottat társtettesként elkövetett rablás bűntettében (1978. évi IV. törvény 321.§. (1),(3). bekezdés c./ pont) mondta ki bűnösnek. Ezért a bíróság Fk. I.rendű vádlott neve I.r. vádlottat - halmazati büntetésül - 1 év 9 hónap fk. fogházbüntetésre, mellékbüntetésül 2 év közügyektől eltiltásra, fk. II.rendű vádlott neve II.r. vádlottat 1 év 4 hónap fk. fogházbüntetésre, mellékbüntetésül 1 év közügyektől eltiltásra, fk. III.rendű vádlott neve III.r. vádlottat 1 év 3 hónap fk. fogházbüntetésre, mellékbüntetésül 1 év közügyektől eltiltásra ítélte. Valamennyi vádlott vonatkozásában beszámítani rendelte az általuk előzetes fogva tartásban töltött időt.

Kötelezte a vádlottakat a magánfél által érvényesített kártérítés, valamint az ez után számított eljárási illeték megfizetésére. Az eljárás során felmerült bűnügyi költségből fk. I.rendű vádlott neve I.r. vádlottat 13.168 Forint, fk. II.rendű vádlott neve II.r. vádlottat 36.400 Forint, Fk. III.rendű vádlott neve III.r. vádlottat 13.166 Forint megfizetésére kötelezte, míg további 18.000 Forint vonatkozásában megállapította, hogy azt az állam viseli.

Az ítélet ellen egyrészt az ügyész jelentett be fellebbezést mindhárom vádlott terhére a kiszabott büntetések súlyosítása - e körben hosszabb tartamú fk. börtönbüntetés kiszabása - érdekében. Másrészt fellebbezéssel élt fk. I.rendű vádlott neve I.r. vádlott, fk. III.rendű vádlott neve III.r. vádlott, valamint e vádlottak védői első sorban felmentés, másodsorban a kiszabott büntetés enyhítése, míg fk. II.rendű vádlott neve II.r. vádlott és védője felmentés érdekében.

A XY Megyei Főügyészség Bf.1845/2013. számú észrevételében a bejelentett fellebbezést változatlan tartalommal tartotta fenn.

Fk. I.rendű vádlott neve I.r. vádlott védője a bejelentett fellebbezést 6./ sorszám alatti írásbeli beadványában részletesen - tényállási pontonként - indokolta.

Az 1./ tényállási pont (rablás bűntette és közösség tagja elleni erőszak bűntette kapcsán) egyrészt L. sértett szavahihetőségét támadta, melynek körében rámutatott a sértetti vallomásban rejlő ellentmondásokra és azon körülményre, hogy a sértett csak akkor adta elő, - mintegy saját büntetőjogi felelőssége alóli mentesülése érdekében - hogy sérelmére a vádlottak bűncselekményt követtek el, amikor őt egy lopás bűncselekménye miatt folyamatban levő eljárásban gyanúsítottként hallgatták ki.

Sérelmezte továbbá, hogy a járásbíróság az általa becsatolt orvosi igazolás tartalmát figyelmen kívül hagyta a tényállás megállapításakor. E körben utalt arra, hogy a megállapított tényállás szerint a rablási cselekmény elkövetése 2011. szeptember hó 1. és 5. napja közötti időben történt, holott szeptember hó 5. napján védence beteg volt, melyet az általa becsatolt orvosi igazolás is alátámaszt, így a cselekményt e napon nem követhette el.

E körben utalt arra is, hogy a járásbíróság annak ellenére rögzítette ítéletének indokolásában, hogy a védelem nem bizonyította, hogy 2011. szeptember hó 5. napján fk. I.rendű vádlott neve I.r. vádlott mikor volt orvosnál, hogy az e körben előterjesztett bizonyítási indítványt ő maga utasította el.

Hivatkozott továbbá arra, hogy a közösség tagja elleni erőszak bűntette kapcsán a járásbíróság ügyfelderítési kötelezettségének sem tett eleget, hiszen nem tárta fel kellően fk. I.rendű vádlott neve I.r vádlott magyarsághoz való viszonyát, így nem tisztázta, hogy az I.r. vádlottat mi indította a vád tárgyát képező magyarellenes kijelentés megtételére. Utalt arra, hogy a tárgyaláson kihallgatott tanúk vallomása tükrében Fk. I.rendű vádlott neve I.r. vádlott nem viszonyult ellenségesen a magyarokhoz, sőt magyar barátai is voltak.

Mindezek alapján védence bűnösségének megállapítására e cselekmény kapcsán megalapozatlanul került sor.

A 2./ tényállási pont kapcsán a védő fk. L. sértett, fk. V. és fk. N tanúk vallomásainak értékelését, ekként az első fokú bíróság bizonyítékokat értékelő tevékenységét sérelmezte.

A 3./ tényállási pont kapcsán (garázdaság bűntette) a bizonyítékok értékelését támadta, valamint e körben is sérelmezte, hogy a járásbíróság ügyfelderítési kötelezettségének nem tett eleget, amikor nem tisztázta a szolgáltató megkeresése és az IP cím beazonosítása útján, hogy a vádlott által hivatkozott - bűncselekmény napjára eső - facebook bejegyzés valóban a vádlottól származik-e. Utalt végül arra, hogy H. tanú vallomásának felolvasásakor és annak bizonyítékként való értékelésekor a járásbíróság eljárási szabályt sértett, minthogy H. tanú a tárgyaláson nem járult hozzá gyanúsítotti vallomásának felolvasásához.

A fentiek alapján - korábbi fellebbezésétől eltérően - már kizárólag védence felmentésére tett indítványt.

A másodfokú bíróság nyilvános ülésén megjelent vádlottak és védőik a bejelentett fellebbezéseiket fenntartották.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!