32007R0809[1]

A Tanács 809/2007/EK rendelete ( 2007. június 28. ) az eresztőhálókról szóló 894/97/EK, 812/2004/EK és 2187/2005/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 809/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

az eresztőhálókról szóló 894/97/EK, 812/2004/EK és 2187/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) A halászati erőforrások megóvását biztosító egyes technikai intézkedésekről szóló, 1997. április 29-i 894/97/EK tanácsi rendelet (1) igazgatási keretet hoz létre a halászati erőforrások technikai intézkedések révén történő megőrzése érdekében, amelynek értelmében az eresztőhálók teljes hosszát általánosan 2,5 km-re korlátozza, valamint megtiltja az egyes fajok kifogására szolgáló eresztőhálók alkalmazását és fedélzeten tartását, amely tilalom, a Balti-tengeren, a Bæltek és az Øresund vizein működő hajókon kívül valamennyi közösségi halászhajóra vonatkozik.

(2) A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról szóló, 2004. április 26-i 812/2004/EK tanácsi rendelet (2) megállapítja az akusztikus riasztóberendezések használatára és a cetfélék egyes eresztőhálós halászatok során történő véletlenszerű kifogásának nyomon követésére vonatkozó követelményeket.

(3) A Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló, 2005. december 21-i 2187/2005/EK tanácsi rendelet (3) meghatározza az eresztőhálók használatának korlátait és feltételeit az említett térségben.

(4) Az említett rendelkezések azonban nem tartalmazzák az eresztőháló meghatározását. Az egyértelműség és a tagállamokban végzett ellenőrzések egységes végrehajtásának előmozdítása érdekében mindhárom említett jogi aktusban be kell vezetni az eresztőháló egységes meghatározását.

(5) Az eresztőháló meghatározásának megállapítása nem terjeszti ki a közösségi jogban bevezetett eresztőhálók használatára vonatkozó korlátozások és feltételek alkalmazási területét.

(6) Következésképpen a 894/97/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 894/97/EK rendelet 11. cikke helyébe a következő cikk lép:

"11. cikk

(1) »Eresztőháló«: úsztatóeszközökkel a tengerfelszínen, vagy valamennyivel a tengerfelszín alatt tartott olyan kopoltyúháló, amely szabadon sodródik az áramlattal, vagy amelyet egy hajóhoz rögzítve húznak. Az eresztőhálót a háló kiegyensúlyozására és/vagy sodródásának megakadályozására szolgáló tartozékokkal lehet felszerelni.

(2) Egy hajó sem tarthat fedélzetén, illetve nem használhat halászatra egy vagy több eresztőhálót, amelynek egyenkénti vagy összesített hossza meghaladja a 2,5 km-t."

2. cikk

A 812/2004/EK rendelet a következő cikkel egészül ki:

"1a. cikk

Fogalommeghatározások

»Eresztőháló«: úsztatóeszközökkel a tengerfelszínen, vagy valamennyire a tengerfelszín alatt tartott olyan kopoltyúháló, amely szabadon sodródik az áramlattal, vagy amelyet egy hajóhoz rögzítve húznak. Az eresztőhálót a háló kiegyensúlyozására és/vagy sodródásának megakadályozására szolgáló tartozékokkal lehet felszerelni."

3. cikk

A 2187/2005/EK rendelet 2. cikke a következő ponttal egészül ki:

"o) »eresztőháló«: úsztatóeszközökkel a tengerfelszínen, vagy valamennyire a tengerfelszín alatt tartott olyan kopoltyúháló, amely szabadon sodródik az áramlattal, vagy amelyet egy hajóhoz rögzítve húznak. Az eresztőhálót a háló kiegyensúlyozására és/vagy sodródásának megakadályozására szolgáló tartozékokkal lehet felszerelni."

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GABRIEL

(1) HL L 132., 1997.5.23., 1. o. A legutóbb az 1239/98/EK rendelettel (HL L 171., 1998.6.17., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 150., 2004.4.30., 12. o.

(3) HL L 349., 2005.12.31., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0809 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0809&locale=hu