32006R0909[1]

A Bizottság 909/2006/EK rendelete ( 2006. június 20. ) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 909/2006/EK RENDELETE

(2006. június 20.)

a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló 138/2004/EK rendelet I. és II. melléklete meghatározza a mezőgazdasági számlarendszerre vonatkozó módszertant és adatszolgáltatási programot a Közösségben (EAA-ban). Az európai számlarendszerben (ESA 95) beállt, a pénzközvetítői szolgáltatás közvetett módon mért díját (FISIM) érintő változások következtében az EAA-módszertant oly módon kell aktualizálni, hogy az továbbra is összhangban legyen az ESA-val, a nemzeti számlák központi keretrendszerével.

(2) A 138/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 72/279/EGK tanácsi határozattal (2) létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 138/2004/EK rendelet I. melléklete az e rendelet I. mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

A 138/2004/EK rendelet II. melléklete az e rendelet II. mellékletében foglaltak szerint módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 20-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja

(1) HL L 33., 2004.2.5., 1. o. A legutóbb a 306/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 52., 2005.2.25., 9. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

I. MELLÉKLET

A 138/2004/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 2.096. bekezdést el kell hagyni.

2. A 2.107. bekezdés után a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki: "j) Pénzközvetítői szolgáltatás közvetett módon mért díja (FISIM)

2.107.1. Az ESA 95 megállapodás értelmében a mezőgazdasági nemzetgazdasági iparág által felhasznált FISIM-értéket a mezőgazdasági ágazat folyó termelőfelhasználásaként kell elszámolni (vö. ESA 95, I. melléklet)."

3. A 2.108. bekezdés címének helyébe a következő szöveg lép:

"k) Egyéb áruk és szolgáltatások".

4. A 2.108. bekezdés i) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"i) A számlázott banki díjak (de a bankkölcsönök kamata nem tartozik ide)".

5. A 3.079. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"3.079. Mivel a pénzügyi közvetítői szolgáltatások értékét különböző ügyfelek számára utalják ki, a pénzügyi közvetítők által teljesített vagy kapott tényleges kamatkifizetéseket korrigálni kell a pénzügyi közvetítők által felszámított implicit szolgáltatási díjat tartalmazó kamatrés kiküszöbölése érdekében. E költségek becsült értékét le kell vonni a pénzügyi közvetítőktől hitelt felvevők által fizetett kamatból, és hozzá kell adni a számlatulajdonosok kamatbevételeihez. A költségeket a pénzügyi közvetítők által az ügyfeleik számára nyújtott szolgáltatások díjazásának, és nem kamatfizetésnek kell tekinteni (vö. 2.107. bekezdés és a 2.108. bekezdés i) pontja; ESA 95, I. függelék, 4.51)."

II. MELLÉKLET

A 138/2004/EK rendelet II. mellékletében a 19.10. kategória (Egyéb áruk és szolgáltatások) helyébe a következő kategóriák lépnek:

KategóriaVáltozók jegyzéken. referenciaévre vonatkozó adatszolgáltatás
n. év
november
(becslések)
n + 1. év
január
(becslések)
n + 1. év
szeptember
„19.10Pénzközvetítői szolgáltatás közvetett módon mért díja (FISIM)XXX
19.11Egyéb áruk és szolgáltatásokXXX”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0909 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0909&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére