1003/2013. (XII. 21.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 70. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 50. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat (a továbbiakban: Ügyrend) módosítását az alábbiak szerint állapítja meg.

1. § Az Ügyrend 2. § (2) bekezdésének b)-c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Abtv.-ben meghatározott feladat- és hatáskörén túlmenően a teljes ülés különösen)

"b) döntést hoz az Abtv. 33. §-ában, valamint a 33/A. §-ában meghatározott hatáskörben,

c) döntést hoz az Abtv. 34. §-ában, illetve a 34/A. §-ában meghatározott hatáskörben az alaptörvény-ellenesség fennállásának megállapítása esetén, valamint az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján elfogadott normatív határozat vizsgálatára irányuló - az Abtv. 24. § szerinti - eljárásban az alaptörvény-ellenesség fennállásának megállapítása esetén,"

2. § Az Ügyrend 25. § (5) és (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(5) Jogi képviselő meghatalmazása esetén a szabályszerű meghatalmazást a beadványhoz csatolni kell, annak elmaradása vagy az ügyrend rendelkezéseitől eltérő módon történő benyújtása hiánypótlásra okot adó körülmény.

(6) Ha a beadványozó a (3)-(4) bekezdésben meghatározott tájékoztatás és a hiánypótlásra való felhívás ellenére a hiányt - a megadott határidőben - nem pótolja, az Alkotmánybíróság az eljárást megszünteti; az (5) bekezdésben meghatározott hiány esetén az Alkotmánybíróság az eljárását úgy folytatja le, mintha a jogi képviselői meghatalmazás nem jött volna létre, az indítványozót erről értesíti, és az indítványozó személyes eljárása alapján a tájékoztatást és közlést a továbbiakban az indítványozó részére küldi meg."

3. § Az Ügyrend 27. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"27. § (1) Amennyiben az indítványozó jogi képviselőt hatalmaz meg, az Alkotmánybíróság előtt jogi képviselőként az ügyvéd (ügyvédi iroda, európai közösségi jogász), jogvédő társadalmi szervezet jogi szakvizsgával rendelkező képviselője, valamint a jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet jogtanácsosa járhat el.

(2) A képviseleti jogosultságot a polgári perrendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Pp.) szerinti teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokiratba foglalt meghatalmazással, a jogtanácsos esetén az indítványozó szervezettel fennálló munkaviszony vagy megbízás igazolásával illetve jogtanácsosi igazolvánnyal kell igazolni.

(3) A meghatalmazásnak az Alkotmánybíróság előtti eljárásban való képviseletre kell vonatkoznia. A védő, illetve a képviselő alapeljárás szerinti kirendelésének, illetve meghatalmazásának hatálya az Alkotmánybíróság előtti eljárásra nem terjed ki.

(4) A jogi képviselőnek a beadványt aláírásával kell ellátnia.

(5) Ha az Alkotmánybíróság eljárása alatt a jogi képviselő képviseleti jogosultsága bármely okból megszűnik, akkor az Alkotmánybíróság felhívja az indítványozót, hogy tizenöt napon belül állítson új képviselőt, vagy nyilatkozzon a személyes eljárásáról. Amennyiben ennek az indítványozó nem tesz eleget, az Alkotmánybíróság az indítványozó személyes eljárását vélelmezi."

4. § Az Ügyrend 36. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"36. § (1) Az Alkotmánybíróság az indítványok érdemében az Abtv. 57. § (1) bekezdése alapján a rendelkezésre álló iratok alapján dönt, ennek során a törvényben meghatározott véleményt, meghallgatás eredményét, illetve az ügy eldöntéséhez szükséges, az Abtv.-ben meghatározott bármelyik bizonyítási eszközt felhasználhatja.

(2) Az Abtv. 57. § (1b)-(1c) bekezdésében foglalt véleményezési eljárás céljából az Alkotmánybíróság a törvénnyel, kormányrendelettel vagy más, a személyek széles körét érintő jogszabállyal összefüggésben az indítványt, illetve az indítványban foglalt alkotmányossági kérelem lényegét [Abtv. 52. § (1a) bekezdés b)-c) pontja, illetve (1b) bekezdés c)-e) pontja] az Abtv. 57. § (1a) bekezdése szerint közzéteszi, valamint az Abtv. 27. §-a szerinti eljárásban közzéteheti. A közzététel során a személyes adatokat - az érintett rendelkezése alapján, illetve ennek hiányában - törölni kell, ha azok közérdekből nem nyilvánosak.

(3) Az előadó alkotmánybíró dönt az ügyben az Abtv. 57. § (2) bekezdése szerinti szervekkel összefüggő véleményezési eljárás lefolytatásáról. Ha az előadó alkotmánybíró szükségesnek tartja, megkereső végzésben fordul a véleményezésre felkért szerv vagy szervezet vezetőjéhez, különösen a vizsgált jogszabály megalkotójához, a törvény kezdeményezőjéhez (a vizsgált jogszabály tárgya tekintetében felelős miniszterhez), illetve - mérlegelés alapján - az igazságügyért felelős miniszterhez is.

(4) Az előadó alkotmánybíró a (3) bekezdésben meghatározott megkeresést a felkért szerv vezetőjéhez intézi és tőle kér választ. A megkeresésben az előadó alkotmánybíró ismerteti az alkotmányjogi problémát vagy a végzés mellékleteként megküldi - az indítványozó vagy az indítványban szereplő más személyek személyes adatainak törlését követően, illetve az indítványozó hozzájárulása birtokában - az indítvány másolatát, valamint ismerteti azt a jogi kérdést, amire a megkeresés irányul.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott megkeresés esetén a válaszadásra adott határidő kivételesen, az indítvány elbírálásának sürgősségére tekintettel, lehet harminc napnál rövidebb.

(6) A jogszabály megalkotója, illetve a törvény kezdeményezője az Abtv. 57. § (1c) bekezdése alapján véleményét a (3) bekezdésben meghatározott megkeresés nélkül is megküldheti.

(7) Az elnök vagy - az ügy tanácsban történő tárgyalása esetén - a tanácsvezető a saját kezdeményezésére vagy az ügy előadó alkotmánybírója javaslatára az Abtv. 57. § (2) bekezdése alapján elrendelheti az indítványozó, az ellenérdekű fél, ezek képviselője, illetve a kérelem elbírálásához szükséges harmadik személy vagy szerv (szervezet) - különösen a (3) bekezdésben meghatározott szervezet - nyilatkozatának beszerzését vagy személyes meghallgatását.

(8) A jogszabály megalkotója, illetve a törvény kezdeményezője az Abtv. 57. § (1c) bekezdése alapján véleményének megküldésével egyidejűleg személyes meghallgatást az Alkotmánybíróságtól a 25-27. §-ban foglalt hatáskör szerinti eljárásokban kérhet.

(9) Amennyiben az ügy eldöntéséhez szükséges, az előadó alkotmánybíró iratanyag megküldése céljából megkeresheti az elsőfokú bíróságot [Abtv. 57. § (3) bekezdés]. Az eljárás befejezését követően a bekért bírósági iratanyagot az Alkotmánybíróság döntésével együtt vissza kell küldeni az alapügyben eljárt bíróságnak.

(10) Az előadó alkotmánybíró vagy a testület döntése esetén bármely állami szerv, társadalmi szervezet, alapítvány, illetve egyház írásban ismertetheti az Alkotmánybírósággal az üggyel kapcsolatos jogi álláspontját, amennyiben ezt az Alkotmánybíróságtól kérelmezte."

5. § Az Ügyrend 37. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"37. § (1) Amennyiben az Alkotmánybíróság jelen Ügyrend 36. § (7) bekezdése szerint személyes meghallgatást rendelt el, az indítványozó, illetve az ellenérdekű fél képviselőjét értesíteni kell, és határidő tűzése mellett figyelmeztetni, hogy írásban nyilvános meghallgatás tartását indítványozhatja.

(2) A nyilvános meghallgatás tartásának megadott határidőn belüli indítványozására irányuló nyilatkozat elmaradása esetén úgy kell tekinteni, hogy a nyilvános meghallgatást nem kérik.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott indítványról az elnök vagy - az elnöknek történő előzetes bejelentést követően - a tanácsvezető öt munkanapon belül dönt. Az Alkotmánybíróság a nyilvános meghallgatásra irányuló indítványt elutasítja, ha attól az ügy érdemi előmozdítása nem várható.

(4) A jogszabály megalkotója, illetve a törvény kezdeményezője az Abtv. 57. § (1b) bekezdése szerinti véleményének megküldésével egyidejűleg nyilvános meghallgatást a 24. § és a 32. §-ban foglalt hatáskör szerinti eljárásokban az Abtv. 57. § (1c) bekezdés szerint kérhet.

(5) A személyes meghallgatásra és a nyilvános meghallgatásra legkorábban az ügyben készült tervezet első tárgyalását követően kerülhet sor."

6. § (1) Az Ügyrend 38. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A jelen Ügyrend 37. § (3) bekezdése alapján elrendelt nyilvános meghallgatásra az elnök, illetve a tanácsvezető, az Abtv. 57. § (1c) bekezdés szerinti nyilvános meghallgatásra az elnök (a továbbiakban: az ülés elnöke) hívja meg azokat, akiknek a meghallgatását az Abtv. és az ügyrend szabályai kötelezővé vagy lehetővé teszik, és szükségesnek tartja."

(2) Az Ügyrend 38. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(5) A meghallgatott személyeknek előzetesen meghatározott időkeret áll rendelkezésre a kérdésekre adott válaszok kifejtésére."

7. § Az Ügyrend 41. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Az előadó alkotmánybíró a testületi eljárást megelőzően megtehet minden intézkedést és - az ügy érdemére vonatkozó határozat meghozatalát, valamint az ideiglenes intézkedést, az eljárás felfüggesztését, az áttételt, a visszautasítást és az eljárás megszüntetését, személyes és nyilvános meghallgatás elrendelését kivéve -meghozhat minden döntést, amelyet a törvény az Alkotmánybíróság hatáskörébe utal."

8. § Az Ügyrend 42. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben az alkotmánybírósági eljárásra meghatározott határidő a kilencven napot meghaladja, az első tervezetnek az észrevételezésére a belső közzétételtől számított tizenöt munkanap, amennyiben a 90 nap vagy annál kevesebb, az észrevételezésre nyolc munkanap áll rendelkezésre."

9. § Az Ügyrend 51. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben az Alkotmánybíróság az Alaptörvény vagy törvény alapján az indítványról harminc napon belül határoz, az indítványt a beérkezését követően a főtitkár azonnal megvizsgálja és előkészíti, az elnök az előadó alkotmánybírót két munkanapon belül kijelöli. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jár el."

10. § Az Ügyrend 52. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"52. § Az Abtv. 25. §-ában foglalt bírói kezdeményezést a főtitkár haladéktalanul megvizsgálja és előkészíti. Az előadó alkotmánybíró az első tervezetet negyvenöt napon belül az ügy elbírálására jogosult testület elé terjeszti."

11. § Az Alkotmánybíróság teljes ülésének az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozata 2. számú mellékletében (Állománytábla) a Főtitkárság/Kezelőiroda tételsor helyébe az alábbi tételsor lép:

Kezelőirodairodavezető1
ügyintéző2
ügykezelő1

12. § (1) E Tü. határozat 2014. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat 67. § (2) bekezdésének b) pontja.

(2) E Tü. határozat szabályai a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárások tekintetében is alkalmazandók.

Budapest, 2013. december 17.

Dr. Paczolay Péter s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Juhász Imre s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Salamon László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/1762/2013.