Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32014R0668[1]

A Bizottság 668/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. június 13. ) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 668/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. június 13.)

a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

1. cikk

Az elnevezésre vonatkozó egyedi szabályok

2. cikk

A földrajzi terület meghatározása

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések tekintetében a földrajzi területet pontosan és egyértelműen, lehetőség szerint fizikai vagy közigazgatási határok alapulvételével kell meghatározni.

3. cikk

A takarmányra vonatkozó egyedi szabályok

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésként bejegyzett elnevezésű, állati eredetű termék termékleírása részletes szabályokat tartalmaz a takarmány származására és minőségére vonatkozóan.

4. cikk

A származás igazolása

A gazdasági szereplőknek meg kell tudniuk határozni a következőket:

a) a nyersanyag és/vagy a kapott termékek valamennyi tételének szállítója, mennyisége és eredete;

b) a szállított termékek átvevője, mennyisége és rendeltetési helye;

c) az a) pontban említett minden egyes beérkező tétel és a b) pontban említett minden egyes kimenő tétel közötti megfelelés.

5. cikk

Több különböző termék leírása

Amennyiben az elnevezés bejegyzése vagy a módosítás jóváhagyása iránti kérelem több különböző, az adott elnevezés használatára jogosult terméket ismertet, a bejegyzési követelményeknek való megfelelést minden ilyen termék esetében külön kell igazolni.

E cikk alkalmazásában a "különböző termék" olyan termék, amelyet noha azonos bejegyzett elnevezéssel jelölnek, forgalomba hozatalkor megkülönböztetnek, vagy a fogyasztók más terméknek tekintenek.

6. cikk

A bejegyzés iránti kérelmekre vonatkozó eljárási követelmények

A termékleírás közzétételére vonatkozó, az egységes dokumentumban szereplő hivatkozás a termékleírás javasolt változatára utal.

7. cikk

A termék leírására és az előállítás módjának leírására vonatkozó egyedi szabályok

A leírás mértékegységek és közismert vagy szakmai összehasonlítások segítségével emeli ki a bejegyeztetni kívánt elnevezést viselő termék sajátosságait anélkül, hogy az adott terméktípusba tartozó valamennyi termék technikai jellemzőit és az azokra alkalmazandó valamennyi kapcsolódó jogi követelményt felsorolná.

Az előállítás módjának az 1151/2012/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett leírása csak a hatályos előállítási módot ismerteti. A korábbi gyakorlatokat csak akkor kell feltüntetni, ha azokat még mindig alkalmazzák. Kizárólag a különleges termék előállításához szükséges eljárásról kell leírást adni olyan módon, hogy az lehetővé tegye a termék reprodukálását bárhol.

A termék hagyományos jellegét igazoló kulcsfontosságú elemeknek, pontos és megalapozott hivatkozásokkal alátámasztva, tartalmazniuk kell a legfontosabb változatlanul maradt tulajdonságokat.

8. cikk

Közös kérelmek

Az 1151/2012/EU rendelet 49. cikkének (1) bekezdésében említett közös kérelmet az érintett tagállamok egyikének vagy egy érintett harmadik országbeli kérelmező csoportosulásnak - közvetlenül vagy az adott harmadik ország hatóságain keresztül - kell benyújtania a Bizottsághoz. A közös kérelem valamennyi érintett tagállam részéről tartalmazza az 1151/2012/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdésének c) pontjában vagy 20. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett nyilatkozatot. Az 1151/2012/EU rendelet 8. és 20. cikkében megállapított követelményeknek valamennyi érintett tagállamban és harmadik országban teljesülniük kell.

9. cikk

A felszólalásokra vonatkozó eljárási követelmények

10. cikk

A termékleírás módosítására vonatkozó eljárási követelmények

A hagyományos különleges termékre vonatkozó termékleírás nem kisebb jelentőségű módosításának jóváhagyása iránti kérelmet az e rendelet VI. mellékletében található formanyomtatvánnyal összhangban kell elkészíteni. A kérelmeket az 1151/2012/EU rendelet 20. cikkében foglalt követelményeknek megfelelően kell kitölteni. A módosított termékleírást az e rendelet II. mellékletében található formanyomtatvánnyal összhangban kell elkészíteni.

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikkének (2) bekezdésével összhangban közzéteendő információknak tartalmazniuk kell az e bekezdés első és második albekezdésében említett, megfelelően kitöltött kérelmet.

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzések kisebb jelentőségű módosításának jóváhagyása iránti kérelmeket az I. mellékletben található formanyomtatvánnyal összhangban elkészített és - módosítás esetén - aktualizált, egységes dokumentumnak kell kísérnie. A termékleírás közzétételére vonatkozó, a módosított egységes dokumentumban szereplő hivatkozás a javasolt termékleírás aktualizált változatára utal.

Az Unióból származó kérelmek esetében a tagállamok arra vonatkozó nyilatkozatot mellékelnek, hogy véleményük szerint a kérelem eleget tesz az 1151/2012/EU rendeletben foglalt feltételeknek és az annak alapján elfogadott rendelkezéseknek, valamint megadják az aktualizált termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozást. A harmadik országokból származó kérelmek esetében az érintett csoportosulás vagy a harmadik ország hatóságai mellékelik az aktualizált termékleírást. A(z) 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke (2) bekezdésének ötödik albekezdésében említett esetekben a kisebb jelentőségű módosításra irányuló kérelmek a tagállamokból származó kérelmek esetében tartalmazzák az aktualizált termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozást, a harmadik országból származó kérelmek esetében pedig az aktualizált termékleírást.

A hagyományos különleges termék kisebb jelentőségű módosításának jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell az e rendelet II. mellékletében található formanyomtatvánnyal összhangban elkészített aktualizált termékleírást. A tagállamok arra vonatkozó nyilatkozatot mellékelnek, hogy véleményük szerint a kérelem eleget tesz az 1151/2012/EU rendeletben foglalt feltételeknek és az annak alapján elfogadott rendelkezéseknek.

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban közzéteendő információknak tartalmazniuk kell az e bekezdés első és második albekezdésében említett megfelelően kitöltött kérelmet.

11. cikk

Törlés

A törlésre irányuló kérelemhez mellékelni kell az 1151/2012/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdésének c) pontjában vagy 20. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett nyilatkozatot.

12. cikk

A benyújtás módja

A 6., 8., 9., 10., 11. és 15. cikk szerinti kérelmeket, információkat és dokumentumokat elektronikus úton kell benyújtani a Bizottságnak.

13. cikk

Szimbólumok és megjelölések alkalmazása

14. cikk

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló földrajzi jelzések, valamint a hagyományos különleges termékek nyilvántartása

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéseket bejegyző jogi eszköz hatálybalépését követően a Bizottság az alábbi adatokat rögzíti az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseknek és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéseknek az 1151/2012/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésében említett nyilvántartásában:

a) a termék bejegyzett elnevezése (vagy elnevezései);

b) az e rendelet XI. melléklete szerinti termékosztály;

c) az elnevezést bejegyző jogi aktusra történő hivatkozás;

d) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az elnevezés oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek vagy földrajzi jelzésnek minősül;

e) a származási ország vagy országok megnevezése.

A hagyományos különleges termékeket bejegyző jogi eszköz hatálybalépését követően a Bizottság az alábbi adatokat rögzíti a hagyományos különleges termékeknek az 1151/2012/EU rendelet 22. cikke (1) bekezdésében említett nyilvántartásában:

a) a termék bejegyzett elnevezése (vagy elnevezései);

b) az e rendelet XI. melléklete szerinti termékosztály;

c) az elnevezést bejegyző jogi aktusra történő hivatkozás;

d) a kérelmező csoportosulás vagy csoportosulások országának vagy országainak megnevezése; valamint

e) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a bejegyzésről szóló határozat előírja-e, hogy a hagyományos különleges terméket az 1151/2012/EU rendelet 18. cikkének (3) bekezdésében említett állításnak kell kísérnie;

f) kizárólag az 1151/2012/EU rendelet hatálybalépését megelőzően beérkezett kérelmek esetében arra vonatkozó információk, hogy a bejegyzést az elnevezés fenntartása nélkül kérik-e.

15. cikk

Átmeneti szabályok

A valamely tagállam által 2006. március 31. előtt bejegyzett oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés tekintetében a(z) 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott egységes dokumentum közzétételére irányuló kérelmet az e rendelet I. mellékletében található formanyomtatvánnyal összhangban kell elkészíteni.

16. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A 9. cikk (1) bekezdése csak azon felszólalási eljárások tekintetében alkalmazható, amelyek esetében az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében előírt három hónapos határidő e rendelet hatálybalépésének napján még nem kezdődött meg.

A 9. cikk (3) bekezdése csak azon felszólalási eljárások tekintetében alkalmazható, amelyek esetében az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében előírt három hónapos határidő e rendelet hatálybalépésének napján még nem járt le.

A X. melléklet 2. pontjának első mondata 2016. január 1-jétől alkalmazandó az ezen időpontot megelőzően már forgalomba hozott termékek sérelme nélkül.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

EGYSÉGES DOKUMENTUM

[Az alábbi 1. pontban foglaltak szerint adja meg az elnevezést:] "..."

EU-szám: [csak az EU-n belüli használatra]

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:]OEMOFJ

1. Elnevezés (OEM vagy OFJ)

[Adja meg a bejegyzésre javasolt elnevezést, illetve termékleírás módosításának jóváhagyására irányuló kérelem vagy az e rendelet 15. cikke szerinti közzétételre irányuló kérelem esetén a bejegyzett elnevezést]

2. Tagállam vagy harmadik ország

...

3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa [a XI. mellékletben szereplő felsorolás alapján]

...

3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

[Az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett főbb szempontok. A termék meghatározásához használja az adott termékhez kapcsolódó szokásos fogalommeghatározásokat és szabványokat. A termék leírásában mértékegységek és közismert vagy szakmai összehasonlítások segítségével emelje ki annak sajátosságait anélkül, hogy az adott terméktípusba tartozó valamennyi termék technikai jellemzőit és az azokra alkalmazandó valamennyi kapcsolódó jogi követelményt felsorolná (e rendelet 7. cikkének (1) bekezdése).]

3.3. Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

[OEM: erősítse meg, hogy a takarmány és a nyersanyag az adott területről származik. A területen kívülről származó takarmány vagy nyersanyag esetében adjon részletes leírást a kivételekről, és indokolja meg azokat. A kivételeknek összhangban kell lenniük az 1151/2012/EU rendelet 5. cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott szabályokkal.

OFJ: közölje a nyersanyagokra vonatkozó esetleges minőségi követelményeket vagy származási korlátozásokat. E korlátozásokat indokolja meg. A korlátozásoknak összhangban kell lenniük az 1151/2012/EU rendelet 5. cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott szabályokkal, valamint indokoltnak kell lenniük az említett rendelet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett kapcsolatot illetően.]

...

3.4. Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

[A korlátozásokat vagy eltéréseket indokolja meg.]

...

3.5. A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

[Ha nincs ilyen, hagyja üresen. A korlátozásokat a konkrét termékre vonatkozóan indokolja meg.]

...

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

[Ha nincs ilyen, hagyja üresen. A korlátozásokat indokolja meg.]

...

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

[Adott esetben mellékelje a terület térképét.]

...

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

[OEM: a termék minősége és jellemzői, valamint annak - a kapcsolódó természeti és emberi tényezőkkel jellemzett - földrajzi környezete közötti ok-okozati viszony, ideértve adott esetben a termékleírás vagy az előállítási mód e kapcsolatot alátámasztó elemeinek bemutatását is.

OFJ: a földrajzi származás és adott esetben a termék egy adott minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti ok-okozati viszony.

Pontosan nevezze meg, hogy az oksági kapcsolat a megadott tényezők (a termék hírneve, adott minősége, más jellemzői) melyikén alapul, és csak a lényeges tényezőkre vonatkozó információkat közölje, ideértve adott esetben a termékleírás vagy az előállítási mód e kapcsolatot alátámasztó elemeinek bemutatását is.]

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

...

II. MELLÉKLET

A HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK TERMÉKLEÍRÁSA

[Az alábbi 1. pontban foglaltak szerint adja meg az elnevezést:] ""

EU-szám: [csak az EU-n belüli használatra]

Tagállam vagy harmadik ország ""

1. Bejegyzendő elnevezés

...

2. A termék típusa [a XI. Melléklet alapján]

...

3. A bejegyzés indokolása

3.1. A termék:

az adott termékre vagy élelmiszerre jellemző hagyományos előállítási vagy feldolgozási módszerrel vagy hagyományos összetétellel készül;

a hagyományosan használt nyersanyagokból vagy összetevőkből készül.

[Indokolja.]

3.2. Az elnevezés:

az adott termék leírására hagyományosan használt elnevezés;

jelzi a termék hagyományos jellegét vagy sajátosságát.

[Indokolja.]

4. Leírás

4.1. Az 1. pontban szereplő elnevezést viselő termék leírása, beleértve főbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi jellemzőit, alátámasztva a termék sajátos jellegét (e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése)

...

4.2. Az 1. pontban szereplő elnevezést viselő termék termelők által betartandó előállítási módjának leírása, beleértve adott esetben a felhasznált nyersanyagok vagy az összetevők jellegét és tulajdonságait, valamint a termék elkészítésének módját (e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése)

...

4.3. A termék hagyományos jellegét alátámasztó főbb tényezők leírása (e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése)

...

III. MELLÉKLET

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT FELSZÓLALÁSI NYILATKOZAT

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:]OEMOFJHKT

1. A termék elnevezése

[a Hivatalos Lapban (HL) való közzététel alapján]

...

2. Hivatalos hivatkozás

[a Hivatalos Lapban (HL) való közzététel alapján]

Hivatkozási szám:...

A HL-ben való közzététel időpontja:...

3. Elérhetőség

Kapcsolattartó személy:Név: …Megszólítás (úr/asszony...): …

Csoportosulás/szervezet/személy:...

vagy nemzeti hatóság:

Szervezeti egység:...

Cím:...

Telefon+ ...

E-mail cím:...

4. A felszólalás indoka:

OEM vagy OFJ:

Nem teljesülnek az 1151/2012/EU rendelet 5. cikkében és 7. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételek

Az elnevezés bejegyzése ellentétes az 1151/2012/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével (növény- vagy állatfajta)

Az elnevezés bejegyzése ellentétes az 1151/2012/EU rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével (részben vagy teljesen azonos alakú elnevezés)

Az elnevezés bejegyzése ellentétes az 1151/2012/EU rendelet 6. cikkének (4) bekezdésével (meglévő védjegy)

A bejegyzés az 1151/2012/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint veszélyeztetné bizonyos elnevezések, védjegyek vagy termékek létét

A bejegyzésre javasolt elnevezés köznevesült; az erre vonatkozó részleteket az 1151/2012/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint kell közölni

HKT:

Nem teljesülnek az 1151/2012/EU rendelet 18. cikkében megállapított feltételek

Az elnevezés bejegyzése nem egyeztethető össze az 1151/2012/EU rendelet feltételeivel (az 1151/2012/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

A bejegyzésre javasolt elnevezést jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon hasonló mezőgazdasági termékekre vagy élelmiszerekre használják (az 1151/2012/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdésének b) pontja).

5. A felszólalás részletezése

Adja meg a felszólalást megfelelően alátámasztó részletes indokokat.

Nyújtsa be ezenkívül a felszólalást benyújtó fél jogos érdekét igazoló nyilatkozatot is, kivéve, ha a felszólalást nemzeti hatóság nyújtja be, amely esetben nincs szükség ilyen nyilatkozatra. A felszólalási nyilatkozatot alá kell írni és keltezni kell.

IV. MELLÉKLET

ÉRTESÍTÉS A FELSZÓLALÁSI ELJÁRÁST KÖVETŐ KONZULTÁCIÓK BEFEJEZÉSÉRŐL

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:]OEMOFJHKT

1. A termék elnevezése

[a Hivatalos Lapban (HL) való közzététel alapján]

2. Hivatalos hivatkozás [a Hivatalos Lapban (HL) való közzététel alapján]

Hivatkozási szám:

A HL-ben való közzététel időpontja:

3. A konzultációk eredménye

3.1. Megállapodás született a következő, felszólalást benyújtó féllel/felekkel:

[mellékelje a megállapodást igazoló levelek másolatát, és közöljön minden olyan tényezőt, amelyek lehetővé tették a megállapodást (a(z) 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikke)]

3.2. Nem született megállapodás a következő, felszólalást benyújtó féllel/felekkel:

[mellékelje az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke (3) bekezdése második albekezdésének utolsó mondatában említett információkat]

4. Termékleírás és egységes dokumentum

4.1. A termékleírás módosult:

… Igen (*1)…Nem
(*1)
Ha a válasz „Igen”, mellékelje a módosítások leírását és a módosított termékleírást

4.2. Az egységes dokumentum módosult (csak OEM és OFJ esetében):

… Igen (*1)… Nem
(*1)
Ha a válasz „Igen”, mellékelje az aktualizált dokumentum másolatát

5. Aláírás és keltezés

[Név]

[Szervezeti egység/Szervezet]

[Cím]

[Telefonszám:+]

[E-mail:]

V. MELLÉKLET

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez/oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez kapcsolódó termékleírás nem kisebb jelentőségű módosításának jóváhagyására irányuló kérelem

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti módosítás jóváhagyására irányuló kérelem

[Bejegyzett elnevezés] "..."

EU-szám: [csak az EU-n belüli használatra]

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:]OEMOFJ

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

[Adja meg a módosítást indítványozó csoportosulás nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét (harmadik országok által benyújtott kérelmek esetében fel kell tüntetni a termékleírásban szereplő előírások betartását ellenőrző hatóságok nevét és címét, vagy az ezen előírások betartását ellenőrző szervek nevét és címét is, amennyiben a szervek ezen adatai rendelkezésre állnak). Nyújtsa be a kérelmező csoportosulás jogos érdekét bemutató nyilatkozatot is.]

2. Tagállam vagy harmadik ország

...

3. A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett rovata

A termék elnevezése

A termék leírása

Földrajzi terület

A származás igazolása

Az előállítás módja

Kapcsolat

Címkézés

Egyéb [részletezze]

4. A módosítás típusa

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető módosítása

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető oly módon történő módosítása, amelyre vonatkozóan nem tettek közzé egységes (vagy azzal egyenértékű) dokumentumot

5. Módosítás(ok):

[A fenti 3. pontban megjelölt minden egyes rovat esetében részletesen ismertesse és külön-külön indokolja meg az egyes módosításokat. Az eredeti termékleírást és adott esetben az eredeti egységes dokumentumot minden módosítás esetében részletesen össze kell vetni a javasolt módosított változatokkal. A módosításra irányuló kérelemnek önmagában elegendőnek kell lennie. Az ebben a pontban megadott információknak teljes körűeknek kell lenniük (a(z) 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdése).]

VI. MELLÉKLET

A hagyományos különleges termékekre vonatkozó termékleírás nem kisebb jelentőségű módosításának jóváhagyására irányuló kérelem

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti módosítás jóváhagyására irányuló kérelem

[Bejegyzett elnevezés] "..."

EU-szám: [csak az EU-n belüli használatra]

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

A csoportosulás neve:

Cím:

Telefonszám: +

E-mail cím:

Nyújtsa be a módosítást indítványozó csoportosulás jogos érdekét alátámasztó nyilatkozatot.

2. Tagállam vagy harmadik ország

...

3. A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett rovata

A termék elnevezése

A termék leírása

Az előállítás módja

Egyéb [részletezze]

4. A módosítás típusa

Bejegyzett HKT termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető módosítása

5. Módosítás(ok):

[A fenti 3. pontban megjelölt minden egyes rovat esetében részletesen ismertesse és külön-külön indokolja meg az egyes módosításokat. Az eredeti termékleírást minden módosítás esetében részletesen össze kell vetni a javasolt módosított változattal. A módosításra irányuló kérelemnek önmagában elegendőnek kell lennie. Az ebben a pontban megadott információknak teljes körűeknek kell lenniük (a(z) 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdése).]

VII. MELLÉKLET

KISEBB JELENTŐSÉGŰ MÓDOSÍTÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem

[Bejegyzett elnevezés] "..."

EU-szám: [csak az EU-n belüli használatra]

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:]OEMOFJHKT

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

[Adja meg a módosítást indítványozó csoportosulás nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét (harmadik országból származó OEM és OFJ esetében a kérelmekben fel kell tüntetni a termékleírásban szereplő előírások betartását ellenőrző hatóságok nevét és címét, vagy az ezen előírások betartását ellenőrző szervek nevét és címét is, amennyiben a szervek ezen adatai rendelkezésre állnak). Nyújtsa be a kérelmező csoportosulás jogos érdekét bemutató nyilatkozatot is.]

2. Tagállam vagy harmadik ország

...

3. A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett rovata

A termék leírása

A származás igazolása

Az előállítás módja

Kapcsolat

Címkézés

Egyéb [részletezze]

4. A módosítás típusa

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti kisebb jelentőségűnek tekinthető módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum módosítását

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti kisebb jelentőségűnek tekinthető módosítása, amely szükségessé teszi a közzétett egységes dokumentum módosítását

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek tekinthető oly módon történő módosítása, amelyre vonatkozóan nem tettek közzé egységes (vagy azzal egyenértékű) dokumentumot

Bejegyzett HKT termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek tekinthető módosítása

5. Módosítás(ok):

[A fenti pontban megjelölt minden egyes rovat esetében ismertesse az egyes módosításokat és azok összefoglaló indokolását. Az eredeti termékleírást és adott esetben az eredeti egységes dokumentumot minden módosítás esetében össze kell vetni a javasolt módosított változatokkal. Egyértelműen indokolja meg azt is, hogy az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik és/vagy negyedik albekezdése értelmében a módosítás miért minősül kisebb jelentőségűnek. A kisebb jelentőségű módosításra irányuló kérelemnek önmagában elegendőnek kell lennie (a(z) 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke (2) bekezdésének második albekezdése).]

6. Aktualizált termékleírás (csak OEM és OFJ esetében)

[Kizárólag a(z) 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke (2) bekezdésének ötödik albekezdésében említett esetekben]:

a) a tagállamok által benyújtott kérelmek esetében adja meg az aktualizált termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozást;

b) harmadik országok által benyújtott kérelmek esetében adja meg az aktualizált termékleírást.]

VIII. MELLÉKLET

ÉRTESÍTÉS ÁTMENETI MÓDOSÍTÁSRÓL

[A(z) 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke (3) bekezdésének második albekezdése szerinti, átmeneti módosításról szóló értesítés].

[Bejegyzett elnevezés] "..."

EU-szám: [csak az EU-n belüli használatra]

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:]OEMOFJHKT

1. Tagállam vagy harmadik ország

...

2. Módosítás(ok):

[Adja meg a termékleírás ideiglenes módosítással érintett rovatát. Részletesen ismertesse az egyes jóváhagyott ideiglenes módosításokat és azok okait, ideértve az adott módosítás azon követelményekre gyakorolt hatásainak leírását és értékelését, amelyek alapján a termék a minőségrendszer hatálya alá sorolható (az OEM, az OFJ, illetve a HKT tekintetében az 1151/2012/EU rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdése, illetve 18. cikkének (1) és (2) bekezdése). Részletesen ismertesse az ideiglenes módosításokat indokoló intézkedéseket (egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések, természeti katasztrófák vagy kedvezőtlen időjárási viszonyok hivatalos elismerése) és az intézkedések meghozatalának okait is. Ismertesse ezenkívül az említett intézkedések és a jóváhagyott ideiglenes módosítás közötti kapcsolatot.]

IX. MELLÉKLET

TÖRLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELEM

Az 1151/2012/EU rendelet 54. cikkének (1) bekezdése szerinti, törlésre irányuló kérelem

[Bejegyzett elnevezés:] "..."

EU-szám: [csak az EU-n belüli használatra]

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:]OFJOEMHKT

1. A törlésre javasolt bejegyzett elnevezés

...

2. Tagállam vagy harmadik ország

...

3. A termék típusa [a XI. Melléklet alapján]

...

4. A törlésre irányuló kérelmet benyújtó személy vagy szerv

[Adja meg a törlésre irányuló kérelmet benyújtó természetes vagy jogi személy vagy az 1151/2012/EU rendelet 54. cikkének (1) bekezdésében említett termelők nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét (harmadik országból származó OEM és OFJ esetében a kérelmekben fel kell tüntetni a termékleírásban szereplő előírások betartását ellenőrző hatóságok nevét és címét, vagy az ezen előírások betartását ellenőrző szervek nevét és címét is, amennyiben a szervek ezen adatai rendelkezésre állnak). Nyújtsa be a törlésre irányuló kérelmet indítványozó természetes vagy jogi személy jogos érdekét bemutató nyilatkozatot is.]

...

5. A törlés típusa és a kapcsolódó okok

Az 1151/2012/EU rendelet 54. cikke (1) bekezdésének első albekezdése alapján, éspedig

annak a) pontja alapján [Ismertesse részletesen az elnevezés bejegyzésének az 1151/2012/EU rendelet 54. cikke (1) bekezdése első albekezdése a) pontja alapján történő törlését alátámasztó indokokat és adott esetben a törlés indokoltságának igazolását.]

annak b) pontja alapján [Ismertesse részletesen az elnevezés bejegyzésének az 1151/2012/EU rendelet 54. cikke (1) bekezdése első albekezdése b) pontja alapján történő törlését alátámasztó indokokat és adott esetben a törlés indokoltságának igazolását.]

Az 1151/2012/EU rendelet 54. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alapján [Ismertesse részletesen az elnevezés bejegyzésének az 1151/2012/EU rendelet 54. cikke (1) bekezdése második albekezdése alapján történő törlését alátámasztó indokokat és adott esetben a törlés indokoltságának igazolását.]

X. MELLÉKLET

AZ OEM-RE, OFJ-RE ÉS HKT-RE VONATKOZÓ UNIÓS SZIMBÓLUMOK ÉS MEGJELÖLÉSEK ELKÉSZÍTÉSE

1. Színes uniós szimbólumok

Színes megjelenítés esetén közvetlen színeket (Pantone) vagy négyszínnyomásos eljárást lehet alkalmazni. A referenciaszínek az alábbiak:

Uniós szimbólumok Pantone-színekben:

Négyszínnyomással készült uniós szimbólumok:

Kontraszt a háttérszínekkel

Amennyiben egy színes szimbólum a színes háttér miatt nehezen látható, a szimbólum körül kört kell rajzolni a háttérrel való kontraszt kiemelése érdekében.

2. Fekete-fehér uniós szimbólumok

Fekete-fehér szimbólumok csak akkor alkalmazhatók, ha a csomagoláson kizárólag fekete és fehér színű tintát használnak.

A fekete-fehér uniós szimbólumok az alábbiak szerint reprodukálhatók:

Fekete-fehér uniós szimbólumok negatívban

Amennyiben a csomagolás vagy a címke háttérszíne sötét, a szimbólum használható negatív formában, a következő módon:

3. Tipográfia

A szöveget nagybetűvel, Times Roman betűtípussal kell írni.

4. Kicsinyítés

Az uniós szimbólumok átmérőjének legkisebb mérete 15 mm; kisméretű csomagok vagy termékek esetében azonban ez 10 mm-re csökkenthető.

5. Az "Oltalom alatt álló eredetmegjelölés" kifejezés és annak rövidítése az EU hivatalos nyelvein

Uniós nyelv: | Kifejezés | Rövidítés |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6. Az "Oltalom alatt álló földrajzi jelzés" kifejezés és annak rövidítése az EU hivatalos nyelvein

Uniós nyelv: | Kifejezés | Rövidítés |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7. A "Hagyományos különleges termék" kifejezés és annak rövidítése az EU hivatalos nyelvein

Uniós nyelv: | Kifejezés | Rövidítés |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |

XI. MELLÉKLET

A TERMÉKEK OSZTÁLYOZÁSA

1. A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek

- 1.1. osztály: Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

- 1.2. osztály: Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

- 1.3. osztály: Sajtok

- 1.4. osztály: Egyéb állati eredetű termékek (tojás, méz, különböző tejtermékek a vaj kivételével stb.)

- 1.5. osztály: Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.)

- 1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

- 1.7. osztály: Friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek

- 1.8. osztály: A Szerződés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek (fűszerek stb.)

2. Az 1151/2012/EU rendelet I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek

I. Eredetmegjelölések és földrajzi jelzések

- 2.1. osztály: sör,

- 2.2. osztály: csokoládé és abból készült termékek,

- 2.3. osztály: kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, édesipari termékek, kekszek és egyéb pékáru

- 2.4. osztály: növényi kivonatokból készített italok,

- 2.5. osztály: tészta,

- 2.6. osztály: só,

- 2.7. osztály: természetes mézgák és gyanták,

- 2.8. osztály: mustárpép,

- 2.9. osztály: széna,

- 2.10. osztály: illóolajok,

- 2.11. osztály: parafa,

- 2.12. osztály: kármin,

- 2.13. osztály: virágok és dísznövények,

- 2.14. osztály: gyapot,

- 2.15. osztály: gyapjú,

- 2.16. osztály: fűzfavessző,

- 2.17. osztály: tilolt len,

- 2.18. osztály: bőr,

- 2.19. osztály: prém,

- 2.20. osztály: toll.

II. Hagyományos különleges termékek

- 2.21. osztály: készételek,

- 2.22. osztály: sör,

- 2.23. osztály: csokoládé és abból készült termékek,

- 2.24. osztály: kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, édesipari termékek, kekszek és egyéb pékáru,

- 2.25. osztály: növényi kivonatokból készített italok,

- 2.26. osztály: tészta,

- 2.27. osztály: só.

( 1 ) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

( 2 ) HL L 93., 2006.3.31., 1. o.

( 3 ) HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

( 4 ) HL L 369., 2006.12.23., 1. o.

( 5 ) HL L 275., 2007.10.19., 3. o.

( 6 ) Lásd e Hivatalos Lap 17. oldalát.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0668 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0668&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014R0668-20140622 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014R0668-20140622&locale=hu

Tartalomjegyzék