Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

32012R1151[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete ( 2012. november 21. ) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1151/2012/EU RENDELETE

(2012. november 21.)

a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Célkitűzések

E rendelet célja a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek előállítói számára segítséget nyújtani abban, hogy a vásárlókat és a fogyasztókat tájékoztassák termékeik és az élelmiszerek jellemzőiről és termelési sajátosságairól, biztosítva ezáltal, hogy:

a) az értéknövelő jellemzőkkel és sajátosságokkal rendelkező mezőgazdasági termékek és élelmiszerek termelői és előállítói tisztességes versenyfeltételek mellett tevékenykedhessenek;

b) a fogyasztók számára a szóban forgó termékekkel kapcsolatban megbízható információk álljanak rendelkezésre;

c) a szellemi tulajdonjog védelmét tiszteletben tartsák; továbbá

d) a belső piac integritása ne sérüljön.

Az e rendeletben meghatározott intézkedések célja támogatni a kiváló minőségű termékekkel kapcsolatos mezőgazdasági és feldolgozási tevékenységeket és gazdálkodási rendszereket, és ezáltal hozzájárulni a vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek megvalósításához.

E rendelet minőségrendszereket hoz létre, amelyek alapul szolgálnak különösen az olyan mezőgazdasági termékek jelölésére vagy leírására szolgáló elnevezések és kifejezések megkülönböztetéséhez és - adott esetben - oltalmához, amelyek:

a) értéknövelő jellemzőkkel rendelkeznek; vagy

b) az előállításuk során alkalmazott termelési vagy feldolgozási módszereknek, illetve előállítási vagy forgalmazási helyüknek vagy a fenntartható fejlődéshez való lehetséges hozzájárulásuknak köszönhetően értéknövelő sajátosságokkal rendelkeznek.

2. cikk

Hatály

A nemzetközi kötelezettségvállalások, illetve az új termelési módszerek és anyagok figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 56. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet I. mellékletében meghatározott termékek jegyzékének kiegészítésére vonatkozóan. E termékeknek szorosan kapcsolódniuk kell a mezőgazdasági termékekhez, illetve a vidéki gazdasághoz.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "minőségrendszerek": a II., a III. és a IV. címben létrehozott rendszerek;

2. "csoportosulás": az ugyanazon termékkel foglalkozó, főként termelők vagy feldolgozók által alkotott társulás, annak jogi formájától függetlenül;

3. "hagyományos": a hazai piacon a nemzedékek közötti átadást lehetővé tévő időtartam óta bizonyítottan jelen lévő termék; ez az időtartam legalább 30 év;

4. "címkézés": bármilyen szöveg, tulajdonság, védjegy, márkanév, ábra vagy jelzés, amely egy élelmiszerre vonatkozik, és amelyet az élelmiszert kísérő vagy arra vonatkozó csomagoláson, dokumentumban, megjegyzésben, címkén, gyűrűn vagy galléron helyeznek el;

5. "különleges tulajdonság": egy termék kapcsán azon jellemző előállítási sajátosságok, amelyek az adott terméket egyértelműen megkülönböztetik az ugyanazon kategóriába tartozó többi hasonló terméktől;

6. "köznevesült kifejezés": olyan terméknév, amely - bár arra a helyre, régióra vagy országra utal, ahol a terméket eredetileg előállították vagy forgalmazták - az Unióban egy termék általánosan elterjedt elnevezésévé vált;

7. "előállítási szakasz": a termelés, a feldolgozás vagy az előállítás;

8. "feldolgozott termékek": a feldolgozatlan termékek feldolgozásából származó élelmiszerek. A feldolgozott termékek tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyek az előállításukhoz szükségesek, vagy különleges tulajdonságokat adnak nekik.

II. CÍM

OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSEK ÉS OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉSEK

4. cikk

Célkitűzés

Létrehozásra kerül az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt álló földrajzi jelzések rendszere azzal a céllal, hogy egy adott földrajzi területhez szorosan kapcsolódó termékek előállítóit az alábbiak révén segítse:

a) minőségi termékeikért cserébe méltányos jövedelem biztosítása;

b) a szellemitulajdon-jogot képező elnevezések egységes oltalmának biztosítása az Unió egész területén;

c) a fogyasztók pontos tájékoztatása az egyes termékek értéknövelő tulajdonságairól.

5. cikk

Az eredetmegjelölésekre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó követelmények

E rendelet alkalmazásában az "eredetmegjelölés" olyan elnevezés - amely lehet egy hagyományosan használt elnevezés -, amely egy olyan terméket jelöl:

a) amely egy meghatározott helyről, régióból vagy - kivételes esetekben - országból származik;

b) amelynek minősége vagy jellemzői lényegében vagy kizárólag egy adott földrajzi környezetnek és az ahhoz kapcsolódó természeti és emberi tényezőknek köszönhetők; és

c) amely előállításának valamennyi szakasza a meghatározott földrajzi területen történik.

E rendelet alkalmazásában a "földrajzi jelzés" olyan elnevezés - beleértve a hagyományosan használt elnevezést is -, amely egy olyan terméket jelöl:

a) amely egy meghatározott helyről, régióból vagy országból származik;

b) amelynek adott minősége, hírneve vagy egyéb jellemzői alapvetően földrajzi eredetének tulajdoníthatók; és

c) amely előállításának legalább egy szakasza a meghatározott földrajzi területen történik.

Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére egyes elnevezéseket akkor is eredetmegjelölésnek kell tekinteni, ha az adott termékek nyersanyagai a meghatározott földrajzi területnél nagyobb vagy attól eltérő földrajzi területről származnak, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a nyersanyag előállítására szolgáló terület jól körülhatárolt;

b) a nyersanyagok előállítására speciális feltételek vonatkoznak;

c) ellenőrzési intézkedések biztosítják a b) pontban említett feltételek betartását; továbbá

d) a szóban forgó eredetmegjelöléseket a származási országban 2004. május 1-je előtt eredetmegjelölésként elismerték.

E bekezdés alkalmazásában kizárólag az élő állat, a hús és a tej tekinthető nyersanyagnak.

Ezenkívül az egyes termékek vagy területek sajátosságainak figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 56. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az élő állatok levágásával vagy a nyersanyagok származásával kapcsolatos korlátozásokra és eltérésekre vonatkozóan.

E korlátozásoknak és eltéréseknek objektív kritériumok alapján figyelembe kell venniük a minőséget, a felhasználást, az elismert know-how-t, valamint a természeti tényezőket.

6. cikk

Köznévi jelleg, összeütközések növényfajták és állatfajták neveivel, azonos alakú szavakkal és védjegyekkel

Az első albekezdésben említett feltételeket az ütköző elnevezések tényleges használatával kapcsolatban kell értékelni, beleértve a növény- vagy állatfajta nevének a származási területén kívüli használatát, valamint egy másik szellemitulajdon-joggal védett növényfajta nevének használatát is.

Az olyan azonos alakú elnevezés, amely a fogyasztókat megtévesztve azt a képzetet kelti, hogy a termékek egy másik területről származnak, még akkor sem jegyezhető be, ha az elnevezés az adott termékek származása szerinti terület, régió vagy helység vonatkozásában pontos.

7. cikk

Termékleírás

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzésnek meg kell felelnie a legalább a következőket tartalmazó termékleírásnak:

a) az eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként oltalomban részesítendő elnevezés a kereskedelmi vagy köznyelvben használatos formájában, kizárólag olyan nyelven, amelyet a meghatározott földrajzi területen az adott termék megnevezésére hagyományosan használtak vagy használnak;

b) a termék leírása, beleértve - adott esetben - a nyersanyagokat, valamint a termék főbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai vagy érzékszervi jellemzőit;

c) az e bekezdés f) pontjának i. vagy ii. alpontjában említett kapcsolatnak megfelelően körülhatárolt földrajzi terület meghatározása és - adott esetben - az 5. cikk (3) bekezdésében szereplő követelmények teljesülését igazoló adatok;

d) annak igazolása, hogy a termék az 5. cikk (1) vagy (2) bekezdésében említett földrajzi területről származik;

e) a termék előállítási módjának, valamint - adott esetben - az autentikus és egységes helyi előállítási módszereknek a leírása, valamint a csomagolásra vonatkozó adatok feltüntetése, amennyiben a kérelmező csoportosulás - az uniós jogot, különösen az áruk szabad mozgására és a szolgáltatások szabad nyújtására vonatkozó jogszabályokat is figyelembe véve - úgy dönt, és azt a konkrét termékre vonatkozóan megfelelően megindokolja, hogy a minőség megőrzése, a származás garantálása vagy az ellenőrzés biztosítása érdekében a csomagolásnak is a meghatározott földrajzi területen kell történnie;

f) a következőket alátámasztó adatok: i. az oltalom alatt álló eredetmegjelölést illetően a termék minősége vagy jellemzői és a földrajzi környezet közötti, az 5. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolat; az említett földrajzi környezet emberi tényezőire vonatkozó adatok adott esetben a talaj- és tájgazdálkodás, a termesztési gyakorlatok vagy az ugyanazon bekezdésben említett földrajzi környezet természeti tényezőinek megőrzéséhez való egyéb, releváns emberi hozzájárulás ismertetésére korlátozódhatnak; ii. az oltalom alatt álló földrajzi jelzést illetően a termék adott minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője és a földrajzi eredet közötti, az 5. cikk (2) bekezdésében említett kapcsolat;

g) a termékleírásban szereplő előírásoknak a 37. cikk szerinti betartását ellenőrző hatóságok neve és címe, vagy az ezen előírásokat ellenőrző szervek neve és címe - amennyiben a szervek ezen adatai rendelkezésre állnak -, és e hatóságok és szervek konkrét feladatai;

h) az érintett termékre vonatkozó bármilyen egyedi címkézési előírás.

A termékleírás magában foglalhatja az eredetmegjelölésnek vagy a földrajzi jelzésnek a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásának ismertetését.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a termékleírás formájára vonatkozó szabályok megállapítása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

8. cikk

A bejegyzés iránti kérelem tartalma

Az eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések bejegyzése iránti, a 49. cikk (2) és (5) bekezdése szerinti kérelmeknek legalább a következőket kell tartalmazniuk:

a) a kérelmező csoportosulás neve és címe, valamint a termékleírásban szereplő előírások betartását ellenőrző hatóságok neve és címe, vagy az ezen előírások betartását ellenőrző szervek neve és címe, amennyiben a szervek ezen adatai rendelkezésre állnak;

b) a 7. cikkben meghatározott termékleírás;

c) a következőket tartalmazó egységes dokumentum: i. a termékleírás főbb pontjai: a termék neve, leírása, beleértve adott esetben a csomagolására és a címkézésére vonatkozó külön előírásokat, és a földrajzi terület tömör meghatározása; ii. a termék és földrajzi környezete vagy földrajzi eredete közötti, - az esettől függően - az 5. cikk (1) vagy (2) bekezdésében említett kapcsolat, és ezen belül - adott esetben - a termékleírás vagy az előállítási mód e kapcsolatot alátámasztó elemeinek bemutatása.

A 49. cikk (5) bekezdése szerinti kérelmeknek továbbá bizonyítékot kell tartalmazniuk arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó elnevezés a származási országban oltalom alatt áll.

A 49. cikk (4) bekezdésében említett kérelmezési dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

a) a kérelmező csoportosulás neve és címe;

b) az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett egységes dokumentum;

c) a tagállam arra vonatkozó nyilatkozata, hogy megítélése szerint a kérelmező csoportosulás által benyújtott kérelem, amely kedvező határozat alapjául szolgálhat, megfelel az e rendeletben és az e rendelet értelmében elfogadott rendelkezésekben szereplő feltételeknek;

d) a termékleírás közzétételére való hivatkozás.

9. cikk

Átmeneti nemzeti oltalom

A kérelmek Bizottsághoz történő benyújtásának napjától kezdődő hatállyal a tagállamok - kizárólag átmeneti jelleggel - nemzeti oltalmat biztosíthatnak az elnevezések számára e rendelet alapján.

Ez a nemzeti oltalom az e rendelet szerinti bejegyzésről szóló határozat meghozatalának vagy a kérelem visszavonásának időpontjában szűnik meg.

Amennyiben az elnevezést e rendelet alapján nem jegyzik be, a nemzeti oltalom következményei kizárólag az érintett tagállam felelősségi körébe tartoznak.

A tagállamok által az első bekezdés szerint meghozott intézkedések csak nemzeti szinten járnak joghatással, és nem érintik az Unión belüli és a nemzetközi kereskedelmet.

10. cikk

A felszólalás indokai

Az 51. cikk (1) bekezdésében említett, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha az az említett bekezdésben meghatározott határidőn belül érkezik be a Bizottsághoz, és ha:

a) bizonyítják az 5. cikkben, valamint a 7. cikk (1) bekezdésében említett feltételek teljesítésének elmulasztását;

b) bizonyítják, hogy a javasolt elnevezés bejegyzése ellentétes lenne a 6. cikk (2), (3) vagy (4) bekezdésével;

c) bizonyítják, hogy a javasolt elnevezés bejegyzése veszélyeztetné egy vele részben vagy teljesen azonos elnevezés vagy védjegy létét, vagy az olyan termékek létét, amelyek az 50. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti közzététel időpontját megelőzően már legalább öt éven keresztül jogszerűen forgalomban voltak; vagy

d) olyan részletekkel szolgálnak, amelyek arra engednek következtetni, hogy a bejegyzési kérelem tárgyát képező elnevezés köznevesült kifejezés.

11. cikk

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések nyilvántartása

12. cikk

Elnevezések, szimbólumok és megjelölések

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja az uniós szimbólumok és megjelölések technikai jellemzőit, valamint az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel forgalmazott termékeken történő használatukra vonatkozó szabályokat, az alkalmazandó megfelelő nyelvi változatokat is beleértve. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

13. cikk

Oltalom

A bejegyzett elnevezések a következőkkel szemben élveznek oltalmat:

a) a bejegyzett elnevezés bármely közvetlen vagy közvetett kereskedelmi célú felhasználása a bejegyzés hatálya alá nem tartozó termékek esetében, amennyiben az említett termékek az említett elnevezés alatt bejegyzett termékekhez hasonlóak, vagy amennyiben az elnevezés használata az oltalom alatt álló elnevezés hírnevét kihasználja, azt gyengíti vagy csorbítja, többek között, ha az említett termékeket összetevőként használják;

b) bármilyen visszaélés, utánzás vagy félrevezető utalás, még abban az esetben is, ha a termékek vagy szolgáltatások tényleges származása fel van tüntetve, vagy ha a bejegyzett elnevezés fordítását használják, illetve ha azt a "jellegű", "típusú", "eljárással készített", "hasonlóan készített", "utánzat" vagy ezekhez hasonló kifejezések kísérik, abban az esetben is, ha e termékeket összetevőként használják;

c) bármely egyéb, a termék származására, eredetére, jellegére vagy alapvető tulajdonságaira vonatkozó a belső vagy a külső csomagoláson, az adott termékhez kapcsolódó reklámanyagon vagy dokumentumon elhelyezett hamis vagy megtévesztő megjelölés, valamint a termék származását illetően hamis benyomást keltő dobozba történő csomagolás;

d) bármilyen egyéb olyan gyakorlat, amely a termék tényleges származása tekintetében a fogyasztó megtévesztéséhez vezethet.

Amennyiben egy oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés egy köznevesült terméknevet foglal magában, e köznevesült elnevezés használata nem minősül az első albekezdés a) vagy b) pontjával ellentétesnek.

Ennek érdekében a tagállamok az egyes tagállamok által meghatározott eljárások alapján kijelölik az ezen intézkedések meghozataláért felelős hatóságokat.

E hatóságoknak megfelelő garanciákat kell biztosítaniuk a tárgyilagosság és a pártatlanság tekintetében, és rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges képzett személyzettel és erőforrásokkal.

Az (1) bekezdésben említett oltalom a következők tekintetében is alkalmazandó:

a) az Unió vámterületére belépő, de az Unió vámterületén belül szabad forgalomba nem bocsátott áruk; és

b) távértékesítés - így például elektronikus kereskedelem - útján eladott áruk.

Az Unió vámterületére belépő, de az Unió vámterületén belül szabad forgalomba nem bocsátott áruk esetében az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés használatára jogosult csoportosulás vagy gazdasági szereplő jogosult megakadályozni valamennyi harmadik felet abban, hogy kereskedelmi forgalom keretében anélkül hozzanak be árukat az Unióba, hogy ott szabad forgalomba bocsátanák azokat, amennyiben az ilyen áruk, beleértve a csomagolást is, harmadik országokból érkeznek, és engedély nélkül viselik az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést.

14. cikk

A védjegyek, az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések közötti kapcsolat

Az első albekezdésben foglaltak megsértésével lajstromozott védjegyeket érvényteleníteni kell.

E bekezdés rendelkezéseit a 2008/95/EK irányelv rendelkezései ellenére is alkalmazni kell.

15. cikk

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések használatára vonatkozó átmeneti időszakok

A 14. cikk sérelme nélkül legfeljebb öt évig tartó átmeneti időszak biztosítása céljából a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a valamely tagállamból vagy harmadik országból származó olyan termékek esetében, amelyek megnevezése egy, a 13. cikk (1) bekezdésével ellentétes elnevezésből áll vagy azt tartalmazza, annak érdekében, hogy a forgalmazás céljából használt megnevezést továbbra is használni lehessen, azonban csak akkor, ha az 49. cikk (3) bekezdésében vagy az 51. cikkben említett, elfogadható felszólalási nyilatkozat azt bizonyítja, hogy:

a) az elnevezés bejegyzése veszélyeztetné egy vele részben vagy egészben azonos elnevezés létét; vagy

b) az adott elnevezést viselő termék az érintett területen az 50. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott közzététel időpontját megelőzően legalább öt éven keresztül jogszerűen forgalomban volt.

Az említett végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni, kivéve, ha a 49. cikk (3) bekezdése alapján elfogadható kifogásolási nyilatkozatot nyújtottak be.

A 14. cikk sérelme nélkül, kellően indokolt esetekben a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az e cikk (1) bekezdésében említett átmeneti időszak legfeljebb 15 évre való meghosszabbítása céljából, amennyiben bizonyítható, hogy:

a) az e cikk (1) bekezdésében említett megnevezést a bejegyzési kérelem Bizottságnak való benyújtását megelőzően legalább 25 éven keresztül jogszerűen, folyamatosan és jóhiszeműen használták;

b) az e cikk (1) bekezdésében említett megnevezés használata sohasem irányult a bejegyzett elnevezés hírnevének kihasználására, és bizonyítást nyert, hogy nem tévesztette, de nem is téveszthette meg a fogyasztókat a termék tényleges származását illetően.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Az első albekezdés értelemszerűen alkalmazandó a harmadik országban található földrajzi területekre utaló oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre és oltalom alatt álló földrajzi jelzésekre, a felszólalási eljárás kivételével.

A szóban forgó átmeneti időszakokat jelezni kell a 8. cikk (2) bekezdésében említett kérelmezési dokumentációban.

16. cikk

Átmeneti rendelkezések

16a. cikk

Ízesített borászati termékek meglévő földrajzi jelzései

A 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) 21. cikke alapján létrehozott nyilvántartásba felvett elnevezéseket oltalom alatt álló földrajzi jelzésként automatikusan fel kell venni az e rendelet 11. cikkében említett nyilvántartásba. A kapcsolódó termékleírásokat az e rendelet 7. cikkének alkalmazása szerinti termékleírásoknak kell tekinteni.

III. CÍM

HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉKEK

17. cikk

Célkitűzés

Létrehozásra kerül a hagyományos különleges termékek rendszere azzal a céllal, hogy a hagyományos előállítási módszerek és receptek megőrzése érdekében a hagyományos termékek előállítói számára segítséget nyújtson termékeik forgalmazásában és abban, hogy a fogyasztókkal megismertessék hagyományos termékeik és receptjeik értéknövelő tulajdonságait.

18. cikk

Kritériumok

Hagyományos különleges termékként való bejegyzésre azok az elnevezések jogosultak, amelyek olyan terméket vagy élelmiszert jelölnek, amely:

a) az adott termékre vagy élelmiszerre jellemző hagyományos előállítási vagy feldolgozási módszerrel vagy hagyományos összetétellel készül; vagy

b) a hagyományosan használt nyersanyagokból vagy összetevőkből készül.

Csak olyan elnevezés jegyezhető be hagyományos különleges termékként, amely:

a) az adott termék leírására hagyományosan használt elnevezés; vagy

b) jelzi a termék hagyományos jellegét vagy sajátosságát.

19. cikk

Termékleírás

A hagyományos különleges terméknek meg kell felelnie az alábbiakat tartalmazó termékleírásnak:

a) a bejegyzésre javasolt elnevezés a megfelelő nyelve(ke)n;

b) a termék leírása, beleértve főbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi jellemzőit, alátámasztva a termék sajátos jellegét;

c) a termelők által betartandó előállítási mód leírása, beleértve adott esetben a felhasznált nyersanyagok vagy az összetevők jellegét és tulajdonságait, valamint a termék elkészítésének módját;

d) a termék hagyományos jellegét alátámasztó főbb tényezők.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a termékleírás formájára vonatkozó szabályok megállapítása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

20. cikk

A bejegyzés iránti kérelem tartalma

Egy elnevezés hagyományos különleges termékként való, a 49. cikk (2) bekezdése vagy (5) bekezdése szerinti bejegyzésére vonatkozó kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a kérelmező csoportosulás neve és címe;

b) a 19. cikkben meghatározott termékleírás.

A 49. cikk (4) bekezdésében említett kérelmezési dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

a) az e cikk (1) bekezdésben említett információk; és

b) a tagállam arra vonatkozó nyilatkozata, hogy megítélése szerint a csoportosulás által benyújtott kérelem, amely kedvező határozat alapjául szolgálhat, megfelel az e rendeletben és az e rendelet értelmében elfogadott rendelkezésekben szereplő feltételeknek.

21. cikk

A felszólalás indokai

Az 51. cikk (1) bekezdésében említett, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha az a határidő lejárta előtt érkezik be a Bizottsághoz, és ha:

a) jól megalapozott indokokkal támasztják alá, hogy a javasolt elnevezés bejegyzése nem egyeztethető össze az e rendeletben meghatározott feltételekkel; vagy

b) bizonyítják, hogy az elnevezést jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon hasonló mezőgazdasági termékekre vagy élelmiszerekre használják.

22. cikk

A hagyományos különleges termékek nyilvántartása

23. cikk

Elnevezések, szimbólum és megjelölés

Az Unió területén kívül előállított hagyományos különleges termékek esetében a szimbólumnak a címkézésben való feltüntetése nem kötelező.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja az uniós szimbólum és megjelölés technikai jellemzőit, valamint a hagyományos különleges termék minősítéssel ellátott termékeken történő használatukra vonatkozó szabályokat, az alkalmazandó megfelelő nyelvi változatokat is beleértve. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

24. cikk

A bejegyzett elnevezések használatára vonatkozó korlátozások

24a. cikk

A hagyományos különleges termékekre alkalmazandó átmeneti időszakok

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el legfeljebb öt évig tartó átmeneti időszak biztosítása céljából, hogy lehetővé tegye olyan termékek számára, amelyek megnevezése egy, a 24. cikk (1) bekezdésével ellentétes elnevezésből áll vagy ilyet tartalmaz, hogy továbbra is használják a megnevezést, amellyel forgalmazták, azzal a feltétellel, hogy egy, a 49. cikk (3) bekezdése vagy az 51. cikk szerinti elfogadható kifogásolási nyilatkozat bizonyítja, hogy az ilyen elnevezés az 50. cikk (2) bekezdésének b) pontjában előírt közzétételi időpontot megelőzően legalább öt éven keresztül jogszerűen használatban volt az uniós piacon.

Az említett végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni, kivéve, ha a 49. cikk (3) bekezdése alapján elfogadható kifogásolási nyilatkozatot nyújtottak be.

25. cikk

Átmeneti rendelkezések

26. cikk

Egyszerűsített eljárás

Egy elnevezés benyújtását megelőzően a tagállam felszólalási eljárást indít a 49. cikk (3) és (4) bekezdése alapján.

Amennyiben ezen eljárás során bebizonyosodik, hogy az elnevezés hasonló termékek, vagy hasonló vagy azonos elnevezésű termékek vonatkozásában is használatos, az elnevezést olyan kifejezéssel lehet kiegészíteni, amely jelzi annak hagyományos vagy sajátos jellegét.

Harmadik országokban található csoportosulások ilyen elnevezéseket közvetlenül vagy a harmadik ország hatóságain keresztül nyújthatnak be a Bizottsághoz.

IV. CÍM

A MINŐSÉGRE UTALÓ VÁLASZTHATÓ KIFEJEZÉSEK

27. cikk

Célkitűzés

Létrehozásra kerül a minőségre utaló választható kifejezések rendszere azzal a céllal, hogy az értéknövelő sajátosságokkal és jellemzőkkel rendelkező mezőgazdasági termékek termelői és előállítói számára megkönnyítse e jellemzőknek és sajátosságoknak a belső piacon való megismertetését.

28. cikk

Nemzeti szabályok

A tagállamok fenntarthatják a minőségre utaló olyan választható kifejezésekkel kapcsolatos nemzeti szabályaikat, amelyek nem tartoznak e rendelet hatálya alá, feltéve, hogy e szabályok összhangban vannak az uniós jogszabályokkal.

29. cikk

A minőségre utaló választható kifejezések

A minőségre utaló választható kifejezéseknek teljesíteniük kell a következő kritériumokat:

a) a kifejezés egy vagy több termékkategória valamely tulajdonságára, illetve a mezőgazdasági gazdálkodáshoz vagy a feldolgozáshoz kötődő, egyes területeken jellemző sajátosságára utal;

b) a kifejezés használata növeli a termék értékét a hasonló típusú termékekhez képest; és

c) a kifejezés európai dimenzióval bír.

30. cikk

Fenntartás és módosítás

31. cikk

Hegyvidéki termék

A kifejezés csak a Szerződés I. mellékletében felsorolt olyan, emberi fogyasztásra szánt termékek jelölésére használható, amelyek:

a) mind a nyersanyaga, mind a tenyésztett állatok takarmánya alapvetően hegyvidéki térségekből származik;

b) feldolgozására - feldolgozott termékek esetében - szintén hegyvidéki térségekben kerül sor.

32. cikk

Szigeten folytatott gazdálkodásból származó termék

A Bizottság 2014. január 4-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a "szigeten folytatott gazdálkodásból származó termék" mint új kifejezés helyzetéről. A kifejezés csak a Szerződés I. mellékletében felsorolt olyan, emberi fogyasztásra szánt termékek jelölésére szolgál, amelyek nyersanyagai szigetekről származnak. Emellett ahhoz, hogy a kifejezést feldolgozott termékekre lehessen alkalmazni, a feldolgozásnak is szigeteken kell történnie, amennyiben az alapvetően befolyásolja a végtermék sajátos jellemzőit.

A jelentést szükség esetén a "szigeten folytatott gazdálkodásból származó termék" minőségre utaló választható kifejezés kizárólagos használatának fenntartására irányuló megfelelő jogalkotási javaslatoknak kell kísérniük.

33. cikk

A használatra vonatkozó korlátozások

34. cikk

Monitoring

A tagállamok az e címben foglalt követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében kockázatelemzésen alapuló ellenőrzéseket hajtanak végre, és a követelmények nem teljesítése esetén megfelelő adminisztratív szankciókat alkalmaznak.

V. CÍM

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekkel, az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekkel és a hagyományos különleges termékekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések

35. cikk

Hatály

E fejezet rendelkezései a II. és a III. címben foglalt minőségrendszerekre vonatkoznak.

36. cikk

A hatósági ellenőrzések tartalma

Az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 4 ) összhangban végzett hatósági ellenőrzések a következőkre terjednek ki:

a) annak ellenőrzése, hogy egy adott termék megfelel-e a vonatkozó termékleírásnak; és

b) a bejegyzett elnevezések forgalomba hozott termékeken való használatának nyomon követése, a II. cím értelmében bejegyzett elnevezések esetében a 13. cikkben, a III. cím értelmében bejegyzett elnevezések esetében pedig a 24. cikkben foglaltaknak megfelelően.

37. cikk

A termékleírásnak való megfelelés ellenőrzése

Az Unión belülről származó termékek jelölésére szolgáló, oltalom alatt álló eredetmegjelölések, oltalom alatt álló földrajzi jelzések és hagyományos különleges termékek vonatkozásában a termékleírásnak való megfelelés ellenőrzését a termék forgalomba hozatalát megelőzően az alábbiak kell, hogy elvégezzék:

a) az (EU) 2017/625 rendelet 4. cikkével összhangban kijelölt illetékes hatóságok; vagy

b) az (EU) 2017/625 rendelet 3. cikkének 5. pontjában meghatározott, átruházott feladatot ellátó szervezetek.

A termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzésének költségeit az említett ellenőrzéseknek alávetett gazdasági szereplők is viselhetik. A költségekhez a tagállamok is hozzájárulhatnak.

A harmadik országból származó termékek jelölésére szolgáló eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos különleges termékek vonatkozásában a termékleírásnak való megfelelés ellenőrzését a termék forgalomba hozatalát megelőzően az alábbiak biztosítják:

a) a harmadik ország által kijelölt egy vagy több hatóság; és/vagy

b) egy vagy több terméktanúsító szerv.

A Bizottság közzéteszi az e cikk (2) bekezdésben említett hatóságok és szervek nevét és címét, és ezen adatokat rendszeresen naprakésszé teszi.

39. cikk

Harmadik országokban ellenőrzést végző, átruházott feladatot ellátó szervezetek

A harmadik országokban ellenőrzést végző, a 37. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, átruházott feladatot ellátó szervezeteket a "Megfelelőségértékelés: Termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó követelmények" elnevezésű, vonatkozó harmonizált szabvány alapján kell akkreditálni. Az említett, átruházott feladatot ellátó szervezeteket egy, az Unión belüli nemzeti akkreditáló testület akkreditálhatja a 765/2008/EK rendeletnek megfelelően, vagy egy, az Unión kívüli olyan akkreditáló testület akkreditálhatja, amely a Nemzetközi Akkreditálási Fórum égisze alatt létrejött többoldalú elismerési megállapodás aláíró fele.

40. cikk

Az ellenőrzési tevékenységek tervezése és jelentése

II. FEJEZET

Bizonyos korábban használatos elnevezések számára biztosított mentességek

41. cikk

Köznevesült kifejezések

Annak megállapítása érdekében, hogy egy elnevezés köznevesültnek minősül-e vagy sem, minden releváns tényezőt figyelembe kell venni, különösen:

a) a fogyasztási területeken fennálló helyzetet;

b) a vonatkozó nemzeti és uniós jogi aktusokat.

42. cikk

Növény- és állatfajták

E rendelet nem akadályozza meg az olyan termékek forgalomba hozatalát, amelyek címkézése egy a II., a III. vagy a IV. címben leírt minőségrendszer keretében oltalmat élvező vagy kizárólagos használatra fenntartott olyan elnevezést vagy kifejezést tartalmaz, amelyben egy növény- vagy állatfajta neve szerepel, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

a) a szóban forgó termék tartalmazza a feltüntetett fajtát, illetve abból származik/készül;

b) a fogyasztókat nem vezeti félre;

c) a fajtanév használata nem sérti a tisztességes versenyt;

d) a használat nem jelenti az oltalom alatt álló kifejezés hírnevének kihasználását; és

e) a II. címben leírt minőségrendszer esetében a terméket már a földrajzi jelzés bejegyzése iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőzően termelték és forgalmazták az adott elnevezéssel a származási területen kívül.

43. cikk

A szellemi tulajdonnal való kapcsolat

A III. és a IV. címben leírt minőségrendszereket a szellemi tulajdonra és különösen az eredetmegjelölésekre és földrajzi jelzésekre, valamint a védjegyekre vonatkozó uniós vagy tagállami szabályozások, és az e szabályozások keretében biztosított jogok sérelme nélkül kell alkalmazni.

III. FEJEZET

A minőségrendszerekhez kapcsolódó megjelölések és szimbólumok, valamint a termelők szerepe

44. cikk

A megjelölések és szimbólumok oltalma

A minőségrendszerekre utaló megjelölések, rövidítések és szimbólumok kizárólag olyan termékek vonatkozásában használhatók, amelyeket az adott minőségrendszer előírásaival összhangban állítottak elő. Ez különösen az alábbi megjelölésekre, rövidítésekre és szimbólumokra vonatkozik:

a) "oltalom alatt álló eredetmegjelölés", "oltalom alatt álló földrajzi jelzés", "földrajzi jelzés", "OEM", "OFJ" és a hozzájuk kapcsolódó szimbólumok a II. címben foglaltak szerint;

b) "hagyományos különleges termék", "HKT" és a kapcsolódó szimbólum a III. címben foglaltak szerint;

c) "hegyvidéki termék" a IV. címben foglaltak szerint.

45. cikk

A csoportosulások szerepe

A termelői szervezetekre és a szakmaközi szervezetekre vonatkozóan az 1234/2007/EK rendeletben megállapított különös rendelkezések sérelme nélkül, a csoportosulások az alábbiakra jogosultak:

a) részvétel annak biztosításában, hogy az általuk előállított termékek minősége, hírneve és hitelessége az adott elnevezés kereskedelemben való használatának nyomon követése és - szükség esetén - a 36. cikkben említett illetékes hatóságok, vagy bármely más illetékes hatóság részére a 13. cikk (3) bekezdésének keretében történő bejelentés révén garantált a piacon;

b) fellépés az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés, illetve a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megfelelő jogi védelmének biztosítása érdekében;

c) tájékoztatási és promóciós tevékenységek kidolgozása az egyes termékek értéknövelő tulajdonságainak a fogyasztókkal való megismertetésére;

d) tevékenységek kidolgozása annak biztosítására, hogy egy adott termék megfeleljen a termékleírásában foglaltaknak;

e) az egyes rendszerek teljesítményének javítását célzó intézkedések végrehajtása, ezen belül a gazdasági szakértelem fejlesztése, gazdasági elemzések készítése, a rendszerrel kapcsolatos gazdasági információk terjesztése és tanácsadás a termelők részére;

f) intézkedések hozatala a termékek értékének növelése érdekében, és szükséges esetén lépések megtétele olyan intézkedések elkerülésére vagy megakadályozására, amelyek veszélyeztetik vagy veszélyeztethetik az e termékekről kialakult képet.

46. cikk

A rendszerek igénybevételéhez való jog

47. cikk

Díjak

A 882/2004/EK rendelet és különösen a II. címének VI. fejezetében szereplő rendelkezések sérelme nélkül, a tagállamok a minőségrendszerek igazgatása során felmerülő költségeik, így az e rendelet alapján benyújtott bejegyzés iránti kérelmek, felszólalási nyilatkozatok, módosítási és törlési kérelmek feldolgozása során felmerült költségeik fedezésére díjat állapíthatnak meg.

IV. FEJEZET

Az eredetmegjelölések, a földrajzi jelzések és a hagyományos különleges termékek kérelmezési és bejegyzési folyamata

48. cikk

A kérelmezési folyamatok alkalmazási köre

E fejezet rendelkezései a II. és a III. címben foglalt minőségrendszerek tekintetében alkalmazandók.

49. cikk

Elnevezések bejegyzése iránti kérelem

Egyetlen természetes vagy jogi személy is csoportosulásnak tekinthető, amennyiben igazolja, hogy mindkét alábbi feltétel teljesül:

a) az érintett személy az egyetlen olyan termelő, aki kérelmet szándékozik benyújtani;

b) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések esetében a meghatározott földrajzi terület olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek jelentősen eltérnek a szomszédos területekéitől, vagy a termék jellemzői eltérnek a szomszédos területeken előállított termékek jellemzőitől.

A tagállam a megfelelő eszközökkel megvizsgálja a kérelmet annak ellenőrzése céljából, hogy az indokolt-e és megfelel-e az adott rendszer feltételeinek.

A tagállam a II. címben meghatározott rendszer keretében beérkezett felszólalások elfogadhatóságáról a 10. cikk (1) bekezdésében említett kritériumok alapján, a III. címben meghatározott rendszer keretében beérkezett felszólalások elfogadhatóságáról pedig a 21. cikk (1) bekezdésében említett kritériumok alapján dönt.

A tagállam gondoskodik a kedvező határozat közzétételéről, továbbá arról, hogy minden olyan természetes vagy jogi személy, akinek ahhoz jogos érdeke fűződik, jogorvoslati lehetőséggel élhessen.

A tagállam biztosítja a kedvező határozat alapjául szolgáló termékleírás-változat közzétételét, és elektronikus hozzáférést biztosít a termékleíráshoz.

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések tekintetében a tagállamok gondoskodnak továbbá a termékleírás azon változatának közzétételéről, amelynek alapján a Bizottság az 50. cikk (2) bekezdése értelmében meghozza a határozatát.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az eljárásokra, valamint a kérelmek formájára és benyújtására vonatkozó részletes szabályok megállapítása céljából, beleértve az egynél több ország területét érintő kérelmeket is. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

50. cikk

A Bizottság általi vizsgálat és a kifogásolás céljából történő közzététel

A Bizottság általi vizsgálat nem haladhatja meg a kérelemnek a tagállamtól való beérkezése időpontjától számított hat hónapos időtartamot. Ezen időtartam túllépése esetén a Bizottság írásban tájékoztatja a kérelmezőt a késedelem okairól.

A Bizottság legalább havonta közzéteszi azon elnevezések listáját, amelyekre vonatkozóan bejegyzés iránti kérelmeket nyújtottak be hozzá, valamint a benyújtásuk időpontját.

Amennyiben az e cikk (1) bekezdése értelmében elvégzett vizsgálat nyomán a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a II. címben meghatározott rendszer keretében benyújtott, bejegyzés iránti kérelmek tekintetében teljesülnek az 5. és a 6. cikkben megállapított feltételek, vagy hogy a III. címben meghatározott rendszer keretében benyújtott kérelmek tekintetében teljesülnek a 18. cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított feltételek, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi:

a) a II. címben meghatározott rendszer keretében benyújtott kérelmek esetében az egységes dokumentumot és a termékleírás közzétételére való hivatkozást;

b) a III. címben meghatározott rendszer keretében benyújtott kérelmek esetében a termékleírást.

A Bizottság mentesül az (1) bekezdésben említett vizsgálat elvégzésére megszabott határidő betartásának és annak kötelezettsége alól, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a késedelem okáról, amennyiben valamely tagállamtól a 49. cikk (4) bekezdésével összhangban a Bizottsághoz benyújtott bejegyzési kérelemre vonatkozó közlést kap, amely vagy:

a) tájékoztatja a Bizottságot, hogy a kérelmet nemzeti szinten egy azonnal alkalmazandó, de nem jogerős bírósági határozattal érvénytelenítették; vagy

b) az (1) bekezdésben említett vizsgálat felfüggesztésére kéri a Bizottságot, mivel nemzeti bírósági eljárást indítottak a kérelem érvényességének megtámadása céljából, és a tagállam úgy ítéli meg, hogy az említett eljárás megalapozott indokokon alapul. A mentesség addig hatályos, amíg a tagállam arról nem tájékoztatja a Bizottságot, hogy visszaállításra került az eredeti kérelem, vagy arról, hogy a tagállam visszavonja a felfüggesztésre irányuló kérelmét.

51. cikk

Felszólalási eljárás

Bármely olyan, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely olyan tagállamban rendelkezik lakóhellyel vagy telepedett le, amely nem azonos azzal a tagállammal, ahonnan a kérelmet benyújtották, a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállamban indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatot nyújthat be olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi az első albekezdés alapján kifogásolás benyújtását.

Az indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozatot benyújtó hatóság vagy személy és a kérelmet benyújtó hatóság vagy szerv indokolatlan késedelem nélkül ilyen megfelelő konzultációkat kezd. Átadják egymásnak az annak értékeléséhez releváns információkat, hogy a bejegyzési kérelem megfelel-e az e rendeletben megállapított feltételeknek. Ha nem sikerül megállapodásra jutni, ezen információkat át kell adni a Bizottságnak.

A Bizottság a kérelmező kérésére a konzultációs időszakon belül bármikor legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja a konzultációkra vonatkozó határidőt.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a felszólalási eljárásra, valamint a felszólalás formájára és előterjesztésére vonatkozó részletes szabályok megállapítása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

52. cikk

A bejegyzésről szóló határozat

Ha a Bizottsághoz indokolással ellátott, elfogadható felszólalási nyilatkozat érkezik, akkor az 51. cikk (3) bekezdésében említett szükséges konzultációkat követően, és azok eredményének figyelembevételével:

a) amennyiben a konzultáció során megállapodás született, az 57. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül elfogadott végrehajtási jogi aktusok útján bejegyzi az elnevezést, és szükség esetén módosítja az 50. cikk (2) bekezdésének megfelelően közzétett információkat, feltéve, hogy a szóban forgó módosítás nem lényegi jellegű; vagy

b) amennyiben nem született megállapodás, végrehajtási jogi aktusok útján határoz a bejegyzésről. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

53. cikk

A termékleírások módosításai

A kérelemben ismertetni és indokolni kell a kért módosításokat.

E rendelet alkalmazásában az "uniós módosítás" a termékleírás olyan módosítása, amely:

a) magában foglalja az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés elnevezésének vagy az említett elnevezés használatának a megváltozását;

b) azzal a kockázattal jár, hogy érvényteleníti az oltalom alatt álló eredetmegjelölések esetében az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kapcsolatot, vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzések esetében az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett kapcsolatot;

c) egy hagyományos különleges termékre vonatkozik; vagy

d) további korlátozásokat von magával a termék forgalmazása tekintetében.

A "standard módosítás" a termékleírás bármely olyan módosítása, amely nem uniós módosítás.

Az "átmeneti módosítás" a termékleírás átmeneti megváltoztatására vonatkozó standard módosítás, amely kötelező egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések közjogi hatóságok általi elrendeléséből fakad, vagy az illetékes hatóságok által hivatalosan elismert természeti katasztrófák vagy kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt szükséges átmeneti módosítás.

Az uniós módosításokat a Bizottság hagyja jóvá. A jóváhagyási eljárásnak értelemszerűen a 49-52. cikkben megállapított eljárást kell követnie.

A kérelem vizsgálata során a javasolt módosításra kell összpontosítani. A Bizottság vagy az érintett tagállam adott esetben felkérheti a kérelmezőt, hogy a termékleírások egyéb elemeit is módosítsa.

A standard módosításokat azon tagállam hagyja jóvá és teszi közzé, amelynek területén az érintett termék földrajzi területe található, és e módosításokat a Bizottsággal közölni kell. A harmadik országoknak a standard módosításokat az érintett harmadik országban alkalmazandó jognak megfelelően kell jóváhagyniuk, és azokat a Bizottsággal közölniük kell.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az uniós módosításokra vonatkozó módosítási kérelemre irányuló eljárásokra, a módosítási kérelem formájára és előterjesztésére, valamint a standard módosításokra irányuló eljárásokra és a standard módosítások formájára és a Bizottsággal való közlésükre vonatkozó részletes szabályok megállapítása céljából. Az említett végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

54. cikk

Törlés

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésként, az oltalom alatt álló földrajzi jelzésként vagy hagyományos különleges termékként bejegyzett elnevezéseket a Bizottság - saját kezdeményezésére vagy bármely, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy kérésére - végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján törölheti az alábbi esetekben:

a) ha a termékleírásában szereplő feltételeknek való megfelelés nem biztosított;

b) ha az érintett hagyományos különleges termék megjelöléssel, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott terméket legalább hét éve nem hoztak forgalomba.

A Bizottság a bejegyzett elnevezéssel forgalmazott termék előállítóinak kérésére törölheti az adott bejegyzést.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el magára a törlési eljárásra, valamint annak formájára, illetve az e cikk (1) bekezdésében említett kérelmek előterjesztésére vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 57. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

VI. CÍM

ELJÁRÁSI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

Helyi termelés és közvetlen értékesítés

55. cikk

Jelentéstétel a helyi termelésről és a közvetlen értékesítésről

A Bizottság 2014. január 4-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy új, a helyi termelés és közvetlen értékesítés címkézésére szolgáló új rendszer helyzetéről, amely rendszer célja segíteni a termelőket termékeik helyi értékesítésében. A jelentés elsősorban arra összpontosít, hogy az új címke jelent-e hozzáadott értéket a gazdálkodó termékei számára, és figyelembe vesz olyan más szempontokat is, mint a szén-dioxid-kibocsátás és a hulladék csökkentésének lehetőségei a rövid előállítási és értékesítési lánc révén.

A jelentést szükség esetén a helyi termelés és közvetlen értékesítés címkézési rendszer létrehozásáról szóló megfelelő jogalkotási javaslatoknak kell kísérniük.

II. FEJEZET

Eljárási szabályok

56. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

57. cikk

Bizottsági eljárás

Amennyiben a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdését kell alkalmazni.

III. FEJEZET

Hatályon kívül helyezés és záró rendelkezések

58. cikk

Hatályon kívül helyezés

A Bizottsághoz az e rendelet hatálybalépését megelőzően beérkezett, az e rendelet III. címének hatályán kívül eső termékekre vonatkozó kérelmek tekintetében az 509/2006/EK rendelet 13. cikkét azonban továbbra is alkalmazni kell.

59. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 12. cikk (3) bekezdése és a 23. cikk (3) bekezdése azonban 2016. január 4-től alkalmazandó az ezen időpontot megelőzően már forgalomba hozott termékek sérelme nélkül.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS ÉLELMISZEREK

I. Eredetmegjelölések és földrajzi jelzések

- sör,

- csokoládé és abból készült termékek,

- kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, édesipari termékek, kekszek és egyéb pékáru,

- növényi kivonatokból készített italok,

- tészta,

- só,

- természetes mézgák és gyanták,

- mustárpép,

- széna,

- illóolajok,

- parafa,

- kármin,

- virágok és dísznövények,

- gyapot,

- gyapjú,

- fűzfavessző,

- tilolt len,

- bőr,

- prém,

- toll,

- a 251/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott ízesített borok,

- egyéb alkoholtartalmú italok, a szeszes italok és az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének II. részében meghatározott, szőlőből készült termékek kivételével,

- méhviasz.

II. Hagyományos különleges termékek

- készételek,

- sör,

- csokoládé és abból készült termékek,

- kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, édesipari termékek, kekszek és egyéb pékáru,

- növényi kivonatokból készített italok,

- tészta,

- só.

II. MELLÉKLET

AZ 58. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Az 509/2006/EK rendeletEz a rendelet
1. cikk, (1) bekezdés2. cikk, (1) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés2. cikk, (3) bekezdés
1. cikk, (3) bekezdés2. cikk, (4) bekezdés
2. cikk, (1) bekezdés, a) pont3. cikk, 5. pont
2. cikk, (1) bekezdés, b) pont3. cikk, 3. pont
2. cikk, (1) bekezdés, c) pont
2. cikk, (1) bekezdés, d) pont3. cikk, 2. pont
2. cikk, (2) bekezdés, első–harmadik albekezdés
2. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés
3. cikk22. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés18. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés18. cikk, (2) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés
4. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés18. cikk, (4) bekezdés
5. cikk, (1) bekezdés43. cikk
5. cikk, (2) bekezdés42. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés19. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés, a) pont19. cikk, (1) bekezdés, a) pont
6. cikk, (1) bekezdés, b) pont19. cikk, (1) bekezdés, b) pont
6. cikk, (1) bekezdés, c) pont19. cikk, (1) bekezdés, c) pont
6. cikk, (1) bekezdés, d) pont
6. cikk, (1) bekezdés, e) pont19. cikk, (1) bekezdés, d) pont
6. cikk, (1) bekezdés, f) pont
7. cikk, (1) és (2) bekezdés49. cikk, (1) bekezdés
7. cikk, (3) bekezdés, a) és b) pont20. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont
7. cikk, (3) bekezdés, c) pont
7. cikk, (3) bekezdés, d) pont
7. cikk, (4) bekezdés49. cikk, (2) bekezdés
7. cikk, (5) bekezdés49. cikk, (3) bekezdés
7. cikk, (6) bekezdés, a), b) és c) pont49. cikk, (4) bekezdés
7. cikk, (6) bekezdés, d) pont20. cikk, (2) bekezdés
7. cikk, (7) bekezdés49. cikk, (5) bekezdés
7. cikk, (8) bekezdés49. cikk, (6) bekezdés
8. cikk, (1) bekezdés50. cikk, (1) bekezdés
8. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés50. cikk, (2) bekezdés, b) pont
8. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés52. cikk, (1) bekezdés
9. cikk, (1) és (2) bekezdés51. cikk, (1) bekezdés
9. cikk, (3) bekezdés21. cikk, (1) és (2) bekezdés
9. cikk, (4) bekezdés52. cikk, (2) bekezdés
9. cikk, (5) bekezdés52. cikk, (3) és (4) bekezdés
9. cikk, (6) bekezdés51. cikk, (5) bekezdés
10. cikk54. cikk
11. cikk53. cikk
12. cikk23. cikk
13. cikk, (1) bekezdés
13. cikk, (2) bekezdés
13. cikk, (3) bekezdés
14. cikk, (1) bekezdés36. cikk, (1) bekezdés
14. cikk, (2) bekezdés46. cikk, (1) bekezdés
14. cikk, (3) bekezdés37. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés
15. cikk, (1) bekezdés37. cikk, (1) bekezdés,
15. cikk, (2) bekezdés37. cikk, (2) bekezdés
15. cikk, (3) bekezdés39. cikk, (2) bekezdés
15. cikk, (4) bekezdés36. cikk, (2) bekezdés
16. cikk
17. cikk, (1) és (2) bekezdés24. cikk, (1) bekezdés
17. cikk, (3) bekezdés24. cikk, (2) bekezdés
18. cikk57. cikk
19. cikk, (1) bekezdés, a) pont
19. cikk, (1) bekezdés, b) pont49. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés
19. cikk, (1) bekezdés, c) pont49. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés
19. cikk, (1) bekezdés, d) pont22. cikk, (2) bekezdés
19. cikk, (1) bekezdés, e) pont51. cikk, (6) bekezdés
19. cikk, (1) bekezdés, f) pont54. cikk, (1) bekezdés
19. cikk, (1) bekezdés, g) pont23. cikk, (4) bekezdés
19. cikk, (1) bekezdés, h) pont
19. cikk, (1) bekezdés, i) pont
19. cikk, (2) bekezdés25. cikk, (1) bekezdés
19. cikk, (3) bekezdés, a) pont
19. cikk, (3) bekezdés, b) pont25. cikk, (2) bekezdés
20. cikk47. cikk
21. cikk58. cikk
22. cikk59. cikk
I. mellékletI. melléklet (II. rész)

Az 510/2006/EK rendeletEz a rendelet
1. cikk, (1) bekezdés2. cikk, (1) és (2) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés2. cikk, (3) bekezdés
1. cikk, (3) bekezdés2. cikk, (4) bekezdés
2. cikk5. cikk
3. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés6. cikk, (1) bekezdés
3. cikk, (1) bekezdés, második és harmadik albekezdés41. cikk, (1), (2) és (3) bekezdése
3. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés6. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés
4. cikk7. cikk
5. cikk, (1) bekezdés3. cikk, 2. pont és 49. cikke (1) bekezdés
5. cikk, (2) bekezdés49. cikk, (1) bekezdés
5. cikk, (3) bekezdés8. cikk, (1) bekezdés
5. cikk, (4) bekezdés49. cikk, (2) bekezdés
5. cikk, (5) bekezdés49. cikk, (3) bekezdés
5. cikk, (6) bekezdés9. cikk
5. cikk, (7) bekezdés8. cikk, (2) bekezdés
5. cikk, (8) bekezdés
5. cikk, (9) bekezdés, első albekezdés
5. cikk, (9) bekezdés, második albekezdés49. cikk, (5) bekezdés
5. cikk, (10) bekezdés49. cikk, (6) bekezdés
5. cikk, (11) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés50. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés50. cikk, (2) bekezdés, a) pont
6. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés52. cikk, (1) bekezdés
7. cikk, (1) bekezdés51. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés
7. cikk, (2) bekezdés51. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
7. cikk, (3) bekezdés10. cikk
7. cikk, (4) bekezdés52. cikk, (2) és (4) bekezdés
7. cikk, (5) bekezdés51. cikk, (3) bekezdés és 52. cikk, (3) és (4) bekezdés
7. cikk, (6) bekezdés11. cikk
7. cikk, (7) bekezdés51. cikk, (5) bekezdés
8. cikk12. cikk
9. cikk53. cikk
10. cikk, (1) bekezdés36. cikk, (1) bekezdés
10. cikk, (2) bekezdés46. cikk, (1) bekezdés
10. cikk, (3) bekezdés37. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés
11. cikk, (1) bekezdése37. cikk (1) bekezdés
11. cikk, (2) bekezdés37. cikk, (2) bekezdés
11. cikk, (3) bekezdés39. cikk, (2) bekezdés
11. cikk, (4) bekezdés36. cikk, (2) bekezdés
12. cikk54. cikk
13. cikk, (1) bekezdés13. cikk, (1) bekezdés
13. cikk, (2) bekezdés13. cikk, (2) bekezdés
13. cikk, (3) bekezdés15. cikk, (1) bekezdés
13. cikk, (4) bekezdés15. cikk, (2) bekezdés
14. cikk14. cikk
15. cikk57. cikk
16. cikk, a) pont5. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés
16. cikk, b) pont
16. cikk, c) pont
16. cikk, d) pont49. cikk, (7) bekezdés
16. cikk, e) pont
16. cikk, f) pont51. cikk, (6) bekezdés
16. cikk, g) pont12. cikk, (7) bekezdés
16. cikk, h) pont
16. cikk, i) pont11. cikk, (3) bekezdés
16. cikk, j) pont
16. cikk, k) pont54. cikk, (2) bekezdés
17. cikk16. cikk
18. cikk47. cikk
19. cikk58. cikk
20. cikk59. cikk
I. melléklet és II. mellékletI. melléklet (I. rész)

( 1 ) HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

( 2 ) HL L 78., 2009.3.24., 1. o.

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 84., 2014.3.20., 14. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) ( HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R1151 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R1151&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012R1151-20220608 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012R1151-20220608&locale=hu

Tartalomjegyzék