31998R2121[1]

A Bizottság 2121/98/EK rendelete (1998. október 2.) az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairólEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG 2121/98/EK RENDELETE

(1998. október 2.)

az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 11/98/EK rendelettel ( 1 ) módosított, az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól szóló, 1992. március 16-i 684/92/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 2. cikkének 3.4. pontjára és 5. cikkének (4) bekezdésére, 6. cikkének (2) bekezdésére, 11. cikkének (5) bekezdésére és 13. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás feltételeinek megállapításáról szóló, 1997. december 11-i 12/98/EK tanácsi rendeletre ( 3 ) és különösen annak 6. cikke (2) és (3) bekezdésére, valamint 7. cikke (1) bekezdésére,

(1)

mivel a 684/92/EGK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése szerint a menetrend szerinti járatok és bizonyos különleges menetrend szerinti járatok engedélykötelesek;

(2)

mivel e rendelet 11. cikkének (1) bekezdése meghatározza, hogy a különjáratokat menetlevél kíséretében kell lebonyolítani;

(3)

mivel e rendelet 13. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a saját számlás szállítási tevékenységekre igazolványrendszer vonatkozik;

(4)

mivel meg kell állapítani az e rendelet 11. cikkében említett menetlevél használatát meghatározó szabályokat, valamint azt, hogy milyen módon tájékoztassák az érintett tagállamokat az e járatokat üzemeltető fuvarozók nevéről és az útközben érintett csatlakozási pontokról;

(5)

mivel a Bizottság elfogadta a legutóbb az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmánya által módosított, a 684/92/EGK tanácsi rendeletnek a nemzetközi személyszállítás okmányai tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. július 1-jei 1839/92/EGK bizottsági rendeletet ( 4 ); mivel ezt a rendeletet a 2944/93/EGK rendelet ( 5 ) módosította annak érdekében, hogy egyszerűsítés céljából egységessé tegye a szállással összekapcsolt ingajáratokra és a különjáratokra vonatkozó ellenőrzési okmányokat;

(6)

mivel a 11/98/EK rendelet eltörölte az ingajáratok fogalmát, és az egyéb különjáratok fogalmának eltörlésével egyszerűsítette a különjáratok meghatározását;

(7)

mivel az egyszerűsítés céljából szükség van a nemzetközi különjáratokra és a kabotázs formájában végzett különjáratokra vonatkozó, a 12/98/EK rendeletben előírt menetlevél egységesítésére;

(8)

mivel a kabotázs formájában végzett különleges menetrend szerinti járatok keretében ellenőrzési okmányként használt menetlevelet havi kimutatás formájában kell kitölteni;

(9)

mivel az átláthatóság és egyszerűség kedvéért az 1839/92/EGK rendeletben megállapított okmányminták mindegyikét a nemzetközi autóbuszjáratokra alkalmazandó új keretszabályoknak megfelelően kell módosítani, és az említett rendelet helyébe ez a rendelet lép;

(10)

mivel a tagállamoknak időre van szükségük az új okmányok kinyomtatásához és kiszállításához;

(11)

mivel lehetővé kell tenni, hogy ezzel egyidejűleg a fuvarozók továbbra is használhassák az 1839/92/EGK rendeletben és a 2454/92/EGK tanácsi rendeletben ( 6 ) előírt okmányokat, adott esetben a 684/92/EGK és a 12/98/EK rendelet figyelembevételével, és a szükséges helyeken megfelelően módosítva,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ELLENŐRZÉSI OKMÁNY (MENETLEVÉL)

1. cikk

(1) A 684/92/EGK rendelet 2. cikkének 3.1. pontjában említett különjáratokra vonatkozó ellenőrzési okmányt (menetlevél) az e rendelet I. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani.

(2) A 12/98/EK rendelet 2. cikkének 3. pontjában említett különjáratokra vonatkozó ellenőrzési okmányt (menetlevél) az e rendelet I. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani.

(3) A menetleveleket egyenként 25 menetlevélből álló tömbök tartalmazzák két elválasztható példányban. Minden tömb számozott. A menetleveleket szintén 1-től 25-ig terjedő számozással látják el. A tömb fedelét az e rendelet II. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani. A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy e követelményeket a menetlevelek számítógépes feldolgozásához igazítsák.

2. cikk

(1) Az 1. cikk (3) bekezdésében előírt tömböket a fuvarozó nevére állítják ki; azok át nem ruházhatók.

(2) A menetlevelet minden egyes út megkezdése előtt vagy a fuvarozó, vagy a járművezető, olvasható és kitörölhetetlen betűkkel, két példányban tölti ki. A menetlevél az egész útra érvényes.

(3) A menetlevél legfelső példányát az érintett járművön kell tartani az utazás egész időtartama alatt. Egy példányt a vállalkozás székhelyén kell tartani.

(4) A fuvarozó felel a menetlevelek vezetéséért.

3. cikk

Az ugyanazon megbízó nevében eljáró fuvarozócsoport által üzemeltetett nemzetközi különjáratok esetén, amelyekben adott esetben az utasok útközben egy ugyanazon csoporthoz tartozó másik fuvarozó járművére szállnak át, a menetlevél eredeti példányát a járatot lebonyolító járművön kell tartani. A menetlevélből a fuvarozók mindegyike köteles egy-egy példányt a székhelyén tartani.

4. cikk

(1) A 12/98/EK rendelet 6. cikke szerint kabotázs formájában végzett különjáratokra vonatkozó, ellenőrzési okmányként használt menetlevelek másolatait a fuvarozó köteles a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának vagy szervének az e hatóság vagy szerv által megállapított eljárással összhangban visszaküldeni.

(2) A 12/98/EK rendelet 3. cikke szerinti kabotázs formájában végzett különleges menetrend szerinti járatok esetén az e rendelet I. mellékletében feltüntetett menetlevelet havi kimutatás formájában kell kitölteni, és a fuvarozó köteles azt a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának vagy szervének az e hatóság vagy szerv által megállapított eljárással összhangban visszaküldeni.

5. cikk

A menetlevél lehetővé teszi a jogosult számára, hogy nemzetközi különjárat keretében, a 684/92/EGK rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételekkel összhangban, helyi kirándulásokat bonyolítson le a letelepedése szerinti tagállamon kívüli tagállamokban. A helyi kirándulásokat a jármű elindulását megelőzően kell a menetlevélben feltüntetni. A menetlevél eredeti példányát a helyi kirándulás időtartama alatt a járművön kell tartani.

6. cikk

Az ellenőrzési okmányt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni.

II. FEJEZET

ENGEDÉLYEK

7. cikk

(1) A menetrend szerinti járatokra és az engedélyköteles különleges menetrend szerinti járatokra szóló engedélykérelmeket az e rendelet III. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani.

(2) Az engedélykérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a) menetrend;

b) viteldíjtáblázat;

c) ellenszolgáltatás fejében autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításra vonatkozó, a 684/92/EGK rendelet 3a. cikkében előírt közösségi engedély hitelesített másolata;

d) információk a kérelmező által biztosítani kívánt járat típusára és kiterjedésére vonatkozóan új járat létrehozására irányuló kérelem esetén, vagy amennyiben a kérelmező már üzemelteti a járatot, engedély meghosszabbítására irányuló kérelem esetén;

e) megfelelő léptékű térkép, amelyen az útvonal, valamint az utasok fel- és leszállásának helyei fel vannak tüntetve;

f) vezetési ütemterv, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a Közösség vezetési és pihenőidőre vonatkozó jogszabályait betartják.

(3) A kérelmezőknek kérelmeik indoklásához minden olyan további információt meg kell adniuk, melyet lényegesnek tartanak, vagy amelyet a kibocsátó hatóság kér.

8. cikk

(1) Az engedélyeket az e rendelet IV. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani.

(2) Az engedélyt vagy annak az engedélyező hatóság által hitelesített másolatát mindig az engedélyköteles járatot lebonyolító járművön kell tartani.

III. FEJEZET

IGAZOLVÁNYOK

9. cikk

(1) A 684/92/EGK rendelet 2. cikkének 4. pontjában meghatározott saját számlás szállításra vonatkozó igazolványt az e rendelet V. mellékletében szereplő minta szerint kell elkészíteni.

(2) Az igazolványt kérelmező vállalkozás köteles bizonyítani vagy a kibocsátó hatóságot hitelt érdemlően biztosítani, hogy a 684/92/EGK rendelet 2. cikkének 4. pontjában megállapított feltételek teljesülnek.

(3) Az utazás időtartama alatt az igazolványt vagy annak hitelesített másolatát az igazolványrendszerhez kötött járatot lebonyolító járművön kell tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni.

(4) Az igazolvány legfeljebb öt évig érvényes.

IV. FEJEZET

STATISZTIKAI ADATOK KÖZLÉSE

10. cikk

A 12/98/EK rendelet 7. cikkében említett kabotázsról szóló adatokat az e rendelet VI. mellékletében szereplő minta szerint kialakított táblázat formájában kell közölni.

V. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

Az 1839/92/EGK rendelet 1999. december 31-től kezdődően hatályát veszti.

12. cikk

A tagállamok az 1839/92/EGK és a 2454/92/EGK rendelettel összhangban kialakított menetlevelek, engedélykérelmek, engedélyek és igazolványok használatát legkésőbb 1999. december 31-ig engedélyezhetik, amennyiben azokat olvashatóan, kitörölhetetlenül és szükség szerint úgy módosítják, hogy azok megfeleljenek a 684/92/EGK és a 12/98/EK rendeletek és e rendelet rendelkezéseinek.

A többi tagállam 1999. december 31-ig elismeri területén ezeket az okmányokat.

13. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek e rendelet végrehajtása érdekében és haladéktalanul tájékoztatják azokról a Bizottságot.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1998. december 11-től kell alkalmazni az 1. cikk (2) bekezdése, valamint a 4. és 10. cikk kivételével, amelyeket 1999. június 11-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

IV. MELLÉKLET

V. MELLÉKLET

VI. MELLÉKLET

( 1 ) HL L 4., 1998.1.8., 1. o.

( 2 ) HL L 74., 1992.3.20., 1. o.

( 3 ) HL L 4., 1998.1.8., 10. o.

( 4 ) HL L 187., 1992.7.7., 5. o.

( 5 ) HL L 266., 1993.10.27., 2. o.

( 6 ) HL L 251., 1992.8.29., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R2121 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R2121&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01998R2121-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01998R2121-20070101&locale=hu

Tartalomjegyzék