32000R1624[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1624/2000/EK rendelete (2000. július 10.) a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 3330/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról, különös tekintettel a termékek nómenklatúrájának egyszerűsített alkalmazására

Az Európai Parlament és a Tanács 1624/2000/EK rendelete

(2000. július 10.)

a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 3330/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról, különös tekintettel a termékek nómenklatúrájának egyszerűsített alkalmazására

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A 3330/91/EGK rendelet [4] alapján a Közösség és a tagállamok az 1993. január 1-jén kezdődő és a származási tagállam egységes adózási rendszerre történő áttérésével záruló átmeneti időszak során statisztikákat állítanak össze a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozóan ("Intrastat").

(2) A belső piacra vonatkozó jogszabályok egyszerűsítése a SLIM (a belső piacra vonatkozó jogszabályok egyszerűsítése) keretei között a vállalkozások versenyképességének és munkahelyteremtő képességének fejlesztését célozza.

(3) A SLIM egyik kísérleti projektjéül az Intrastat rendszer egyszerűsítését választották, és a statisztikai adatszolgáltatókra nehezedő teher enyhítése céljából a SLIM-Intrastat munkacsoport által megfogalmazott és az Európai Parlamenttel, valamint a Tanáccsal közölt egyes konkrét javaslatokat az említett intézmények támogatták.

(4) A termékek nómenklatúrájának egyszerűsített alkalmazása ilyen javaslat, mivel az adatszolgáltatók általában nehéz feladatnak tekintik a termékek osztályozását.

(5) Egyszerűsíteni kell a Közösségen belüli kereskedelemben és a külkereskedelemben egységesen alkalmazandó kombinált nómenklatúrát a rendszer alkalmazásának megkönnyítése érdekében - különösen a kis- és középvállalkozások számára; ebben az összefüggésben figyelembe kell venni a Bizottság által a tagállamokkal, valamint az európai kereskedelmi és ipari szervezetekkel a SLIM keretében folytatott megbeszélések eredményeit, fenntartva az egységes nómenklatúra elvét.

(6) Az egyszerűsítés alapjául szolgáló küszöbértékek alkalmazása a vállalkozásokra, különösen a KKV-okra nehezedő teher enyhítésének hatékony eszköze,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3330/91/EGK rendelet 28. cikke (5) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Az egyszerűsítés alapjául szolgáló küszöbértékek az adatszolgáltatásra kötelezett feleket teljes egészében mentesítik a 23. cikk rendelkezései alól; a 13. cikk (1) bekezdésében említett jelentésben az érintetteknek a kombinált nómenklatúra megfelelő alszámai közül kizárólag az érték szempontjából legjelentősebbnek minősülőeket kell közölniük, legfeljebb tízet, a többi terméket pedig a fennmaradó alszámok alá kell átcsoportosítaniuk a Bizottság által a 30. cikk alapján megállapítandó részletes szabályozásnak megfelelően. A fent említett alszámok tekintetében a 21. cikk második franciabekezdésében említett kódszámon kívül az áru feladási, illetve rendeltetési tagállamát és az áru értékét kell feltüntetni."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. július 10-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

H. Védrine

[1] HL C 245., 1997.8.12., 12. o. és HL C 164., 1998.5.29., 14. o.

[2] HL C 19., 1998.1.21., 52. o.

[3] Az Európai Parlament 1998. április 1-jei véleménye (HL C 138., 1998.5.4., 92. o.), megerősítve 1999. október 27-én, a Tanács 2000. február 28-i közös álláspontja (HL C 87., 2000.3.24., 11. o.) és az Európai Parlament 2000. június 14-i határozata.

[4] HL L 316., 1991.11.16., 1. o. Legutóbb az 1182/1999/EK rendelettel (HL L 144., 1999.6.9., 1. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R1624 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R1624&locale=hu