31994R1868[1]

A Tanács 1868/94/EK rendelete (1994. július 27.) a burgonyakeményítő-gyártási kvótarendszer létrehozásáról

A TANÁCS 1868/94/EK RENDELETE

(1994. július 27.)

a burgonyakeményítő-gyártási kvótarendszer létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a burgonyakeményítő-termelők részére az 1993/94., 1994/95. és az 1995/96. gazdasági évben fizetendő támogatás összegének rögzítéséről szóló, 1993. június 14-i 1543/93/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) úgy rendelkezik, hogy a Tanács dönt arról, hogy milyen intézkedéseket kell hozni, ha a Közösségen belül a burgonyakeményítő-termelés az 1993/94. vagy az 1994/95. gazdasági évben meghaladja a 1,5 millió tonnát; mivel az 1993/94. évben a termelés meghaladta ezt az értéket;

mivel a burgonyakeményítő-ágazatra nem vonatkoznak azon termelési korlátozások, különösképpen a területpihentetési kötelezettség, amelyek a gabona-ágazatban érvényesülnek; mivel a burgonyakeményítő-ágazat érdekében hozott összes rendelkezésnek mindazonáltal összeegyeztethetőnek kell lennie a termelés ellenőrzésével, ami a burgonyakeményítő- ágazatban éppúgy szükséges, mint a többi ágazatban;

mivel a burgonyakeményítő-termelés támogatási mechanizmusához legjobban illeszkedő, a termelést ellenőrző intézkedés a kvótarendszer bevezetése;

mivel bármely burgonyakeményítőt termelő tagállam számára az adott tagállamban az 1990/91., 1991/92. és az 1992/93. gazdasági évben támogatás folyósítása mellett termelt burgonyakeményítő átlagos mennyiségén alapuló és a 1,5 millió tonna teljes közösségi kvóta figyelembevételével arányosan kiigazított kvótát kell megállapítani;

mivel Dániára, Németországra, Spanyolországra, Franciaországra és Hollandiára vonatkozóan az 1995/96., 1996/97. és az 1997/98. gazdasági évre kvótákat kell megállapítani;

mivel Németország esetében, az új Land-okban az újraegyesítés előtti tervgazdaságról a piacgazdaságra való áttérés a mezőgazdasági termelési struktúrák ebből következő megváltozásával együtt, valamint a szükséges beruházások indokolttá teszik egy másik, nevezetesen az 1992/93. referencia év használatát, valamint az abban az évben gyártott mennyiség megnövelését 90 000 tonnával és ezzel párhuzamosan egy olyan tartalék kialakítását Németország számára, amely fedezi az 1994. január 31. előtt viszszavonhatatlanul vállalt beruházásokból származó termelést abban az esetben, ha az meghaladja a Németországnak kiosztott kvótát; mivel ez a mennyiség nem illeszthető be az 1,5 millió tonnás közösségi kvótába; mivel ennél fogva azt hozzá kell adni az előbbi mennyiséghez;

mivel a termelő tagállamok három éves időtartamra kioszthatják a kvótáikat az összes burgonyakeményítőt termelő vállalkozás között az általuk az 1990/91., 1991/92. és 1992/93. gazdasági években támogatás folyósítása mellett gyártott keményítő átlagos mennyisége alapján, vagy a tagállam választása szerint csak az 1992/93. gazdasági év során gyártott keményítő mennyisége alapján és a vállalatok 1994. január 1-je előtt a burgonyakeményítő-termeléssel összefüggő beruházásai alapján;

mivel figyelembe kell venni, hogy a burgonyakeményítő-termelés piaca átalakulhat, a Bizottság a hároméves időszak végén és azt követően háromévente jelentést készít a Tanácsnak a kvóta elosztásokról - szükség esetén - a megfelelő javaslatokkal együtt; mivel ezen időpontban megvizsgálják az új burgonyakeményítő-termelők ügyét;

mivel a keményítő-termelési ágazatra jellemző szerkezeti megszorítások szükségessé teszik a burgonyakeményítő-termelés esetében a támogatás bevezetését a vállalkozások kvótáinak mértékéig; mivel a burgonyatermelők védelmében a támogatás kifizetését a kvóta szintjéig történő keményítőtermeléshez szükséges burgonyamennyiség minimálárának kifizetéséhez kell kötni;

mivel a burgonyakeményítőt termelő vállalkozások nem köthetnek termeltetési szerződést a burgonyatermelőkkel akkora burgonyamennyiségre, amely a kvótát meghaladó keményítőt eredményezne; mivel a kvótán felül gyártott keményítőt a Közösségből mindennemű exporttámogatás nélkül kell exportálni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET,

1. cikk

A burgonyakeményítő-termelésre nézve közösségi támogatásban részesülő kvótarendszer kerül bevezetésre.

2. cikk

(1) A burgonyakeményítő-termelő tagállamok részére a melléklet szerinti kvóták kerülnek megállapításra a 2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági évre.

(2) Valamennyi, a mellékletben említett burgonyakeményítő-gyártó tagállam a 2006/2007-es gazdasági évre rendelkezésre álló alkvóták alapján osztja el a kvótát a burgonyakeményítő-gyártó vállalkozások között a 2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági évben történő felhasználás céljából, a második albekezdés alkalmazására figyelemmel.

A 2007/2008-as gazdasági évben az egyes termelők rendelkezésére álló részkvótákat ki kell igazítani a 2006/2007-es gazdasági év során a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban a kvótán felül felhasznált mennyiségek figyelembevételével.

3. cikk

A Bizottság 2009. január 1-jét megelőzően a megfelelő javaslatok kíséretében jelentést nyújt be a Tanácsnak a kvótarendszer Közösségen belüli működéséről. A jelentésben beszámol a burgonyakeményítő és gabonakeményítő piacán bekövetkezett fejleményekről.

4. cikk

Burgonyakeményítő-gyártó vállalkozás nem köthet termeltetési szerződést a burgonyatermelőkkel olyan burgonyamennyiségre, amely a 2. cikk (2) vagy (4) bekezdésében említett kvótán felüli keményítőmennyiséget eredményezne.

4a. cikk

A 2004/2005. gazdasági évtől kezdődően a burgonyakeményítő-gyártásra szánt burgonya minimálára tonnánként 178,31 EUR.

Ezt az árat az egy tonna keményítő gyártásához szükséges, gyárba szállított burgonyamennyiségre kell alkalmazni.

A minimálárat a burgonya keményítőtartalma szerint ki kell igazítani.

5. cikk

A gyártott keményítő után tonnánként 22,25 euró támogatást kell fizetni a burgonyakeményítő-gyártó vállalkozások részére a 2. cikk (2) vagy (4) bekezdésében említett kvótahatáron belül gyártott burgonyakeményítő-mennyiség után, amennyiben a vállalkozások a kvótában meghatározott keményítőmennyiség gyártásához szükséges összes burgonya esetében megfizették a burgonyatermelőknek az 1766/92/EGK rendelet* 8. cikkének (1) bekezdésében említett minimálárat.

6. cikk

(1) A 2. cikk (2) vagy (4) bekezdésében említett kvótán felül gyártott burgonyakeményítőt, mint ilyet, az adott gazdasági év végét követő január 1-je előtt exportálni kell a Közösségből.

Az ilyen exportra export-visszatérítés nem fizethető.

(2) Az (1) bekezdés eltérően, a burgonyakeményítőt termelő vállalkozás valamely gazdasági évben az adott évi kvótán felülakövetkező évi kvótájának legfeljebb 5 %-át használhatja fel. Ebben az esetbenakövetkező évi kvótát ennek megfelelően csökkenteni kell.

7. cikk

E rendelet rendelkezései nem vonatkoznak az azon vállalkozások által gyártott burgonyakeményítőre, amelyek nem tartoznak az e rendelet 2. cikke (2) bekezdésének hatálya alá, és olyan burgonyát vásárolnak, amelynek tekintetében a termelők nem részesülnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 5 ) 93. cikkében előírt támogatásban.

8. cikk

E rendelet alkalmazásának részletes szabályait az 1766/92/EGK rendelet 23. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni. E szabályoknak különösen az egyesülés, a tulajdonosváltás és a vállalkozások kereskedelmi tevékenységének megkezdése és megszüntetése esetében alkalmazandó szabályokat, valamint a jelenleg hatályos rendszerből az e rendelet által létrehozott rendszerbe történő átmenet elősegítéséhez szükséges különleges intézkedéseket kell tartalmazniuk.

9. cikk

Az 1543/93/EGK rendelet 1995. július 1-jétől hatályát veszti. Az 1543/93/EGK rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 1995. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Burgonyakeményítő-kvóták a 2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági évben

(tonna)
Cseh Köztársaság33 660
Dánia168 215
Németország656 298
Észtország250
Spanyolország1 943
Franciaország265 354
Lettország5 778
Litvánia1 211
Hollandia507 403
Ausztria47 691
Lengyelország144 985
Szlovákia729
Finnország53 178
Svédország62 066
Összesen1 948 761

( 1 ) HL C 83. 1994.3.19., 5. o.

( 2 ) HL C 128. 1994.5.9.

( 3 ) HL C 148. 1994.5.30., 49. o.

( 4 ) HL L 154. 1993.6.25., 4. o.

( 5 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R1868 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R1868&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994R1868-20070701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994R1868-20070701&locale=hu

Tartalomjegyzék