32016R0480[1]

A Bizottság (EU) 2016/480 végrehajtási rendelete (2016. április 1.) a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról és az 1213/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/480 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 1.)

a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról és az 1213/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartásoknak az ERRU üzenetküldő rendszerrel való, az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkének (5) bekezdésében említett összekapcsolására vonatkozó követelményeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Az 1071/2009/EK rendelet 2. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túl, e rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

"ERRU" (European Registers of Road Transport Undertakings) : a nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolását szolgáló rendszer, melyet az 1071/2009/EK rendelet 16. cikke (5) bekezdésének megfelelően hoztak létre;

b)

"aszinkron interfész" : olyan folyamat, amelynek során egy megkeresésre adott válaszüzenet új HTTP-kapcsolaton keresztül érkezik;

c)

"általános lekérdezés" : valamely tagállam által az összes többi tagállamhoz intézett megkeresést tartalmazó üzenet;

d)

"központi platform" : az ERRU-üzenetek tagállamok közötti továbbítását lehetővé tevő információs rendszer;

e)

"képesítési bizonyítvány" : az 1071/2009/EK rendelet 8. cikkének (8) bekezdésében említett, szakmai alkalmasság bizonyítására szolgáló bizonyítvány;

f)

"a jogsértés helye szerinti tagállam" : azon tagállam, amelyben valamely fuvarozó vállalkozás megsértett egy jogszabályt;

g)

"a székhely szerinti tagállam" : az a tagállam, amelyben egy vállalkozás székhellyel rendelkezik;

h)

"nemzeti rendszer" : az egyes tagállamokban az ERRU-üzenetek küldése, feldolgozása és megválaszolása céljából létrehozott információs rendszer;

i)

"szinkron interfész" : olyan folyamat, amelynek során egy megkeresésre adott válaszüzenet ugyanazon a HTTP-kapcsolaton keresztül érkezik, mint amelyet a megkeresés elküldésére használtak;

j)

"megkereső tagállam" : az a tagállam, amely megkeresést vagy értesítést küld, amelyet azután a rendszer továbbít a megkeresett tagállamoknak;

k)

"megkeresett tagállam" : az a tagállam, amelynek az ERRU-megkeresést vagy értesítést címzik;

l)

"tiszta ellenőrzés" : olyan ellenőrzés, amely során nem tártak fel jogsértést.

3. cikk

Az ERRU-hoz kapcsolódás kötelezettsége

A tagállamok az e rendeletben meghatározott eljárásokkal és műszaki követelményekkel összhangban végrehajtják az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkében említett nemzeti elektronikus nyilvántartásoknak az ERRU-val történő összekapcsolását.

Egy tagállam ERRU-hoz való kapcsolódása azután tekinthető létrejött kapcsolatnak, miután a Bizottság utasításaival összhangban és a Bizottság felügyelete mellett lezárultak a kapcsolódási, integrációs és teljesítményvizsgálatok. A vizsgálatok maximális időtartama hat hónap lehet. A Bizottság a fent említett vizsgálatok sikertelensége esetén intézkedéseket hoz. Amennyiben ezen intézkedések nem bizonyulnak elégségesnek, a Bizottság mindaddig visszavonhatja a vizsgálat támogatását, amíg a tagállam nem bizonyítja, hogy nemzeti szinten megfelelő előrehaladás történt az ERRU-hoz való kapcsolódás tekintetében.

4. cikk

Műszaki előírások

Az ERRU-nak meg kell felelnie az e rendelet I-VII. mellékletében meghatározott műszaki előírásoknak.

5. cikk

Az ERRU használata

6. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1213/2010/EU rendelet e rendelet alkalmazásának időpontjától hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásokként kell értelmezni.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 30-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZ ERRU ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

1. FELÉPÍTÉS

Az ERRU a következő részekből áll:

1.1. Egy központi platform, amely képes a megkereső tagállam megkeresését fogadni, validálni és a megkeresett tagállamoknak továbbítva feldolgozni. A központi platform megvárja, hogy az egyes megkeresett tagállamok válaszoljanak, valamennyi választ összesíti, és az összesített választ továbbítja a megkereső tagállamnak.

1.2. A tagállamok nemzeti rendszerei, amelyeket olyan interfésszel kell ellátni, amely egyaránt képes megkereséseket küldeni a központi platformnak és fogadni az azokra adott válaszokat. A nemzeti rendszerek az üzenetek központi platformnak történő továbbítására vagy onnan való fogadására használhatnak saját fejlesztésű vagy kereskedelmi forgalomban kapható szoftvereket.

1.3. Valamennyi üzenetet a központi platformon keresztül kell továbbítani.

2. IRÁNYÍTÁS

2.1.

A központi platformot a Bizottság kezeli, amely felelősséggel tartozik a központi platform műszaki üzemeltetéséért és karbantartásáért.

2.2.

A központi platform a VII. mellékletben meghatározott naplózási, statisztikai és továbbítási adatoktól eltekintve nem tárol adatokat hat hónapnál tovább.

2.3.

A központi platform nem biztosít hozzáférést személyes adatokhoz, kivéve a Bizottság erre felhatalmazott munkatársai számára, amennyiben ez a műszaki üzemeltetés ellenőrzése, karbantartás vagy hibaelhárítás céljából szükséges.

2.4.

A tagállamok felelősek a következőkért: 2.4.1.

Nemzeti rendszereik létrehozása és irányítása, ideértve a központi platformhoz kapcsolódó interfészt is. 2.4.2.

Nemzeti rendszereik mind hardverrészének, mind - saját fejlesztésű vagy kereskedelmi forgalomban kapható - szoftverrészének telepítése és karbantartása. 2.4.3.

A nemzeti rendszereik és a központi platform közötti megfelelő átjárhatóság, beleértve a központi platformtól kapott hibaüzenetek kezelését. 2.4.4.

Minden szükséges intézkedés meghozatala az információk titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. 2.4.5.

A nemzeti rendszerek üzemeltetése a VI. mellékletben meghatározott szolgáltatási szintekkel összhangban.

2.5. A MOVEHUB internetes portál

A Bizottság MOVEHUB internetes portál néven biztonságosan hozzáférhető, webalapú alkalmazást biztosít, amely legalább az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: a)

a tagállamok rendelkezésre állási statisztikái; b)

karbantartási értesítés a központi platformról és a tagállamok nemzeti rendszereiről; c)

összesített jelentések; d)

kapcsolatkezelés; e)

XSD sémák.

2.6. Kapcsolatkezelés

A kapcsolatkezelő funkció segítségével minden tagállam képes lesz kezelni az adott tagállam szakpolitikai, üzleti, operatív és technikai kategóriáinak kapcsolattartási adatait, tekintettel arra, hogy az adott tagállam illetékes hatóságának feladata karbantartani a kapcsolattartási adatokat. A többi tagállam kapcsolattartási adatait is meg lehet majd tekinteni, szerkeszteni azonban nem.

II. MELLÉKLET

AZ ERRU FUNKCIÓI

1. Az ERRU-nak a következő funkciókat kell betöltenie:

1.1. Check Good Repute (a megbízhatóság ellenőrzése): e funkció segítségével a megkereső tagállam kérdést küldhet egy vagy az összes megkeresett tagállamnak annak megállapítása végett, hogy a szállításszervező alkalmas-e és így engedéllyel rendelkezhet-e egy fuvarozó vállalkozás irányítására.

1.2. Notification of Check Result (értesítés az ellenőrzés eredményéről): e funkció segítségével az ellenőrzés helye szerinti tagállam értesítheti a székhely szerinti tagállamot az ellenőrzés eredményéről. Amennyiben az ellenőrzés során súlyos jogsértést állapítottak meg, a tagállam - ahol a jogsértést feltárták - e funkción keresztül értesíti a székhely szerinti tagállamot arról, hogy a fuvarozó vállalkozás súlyos jogsértést követett el, és kérheti, hogy a székhely szerinti tagállamban szabjanak ki szankciót a fuvarozó vállalkozásra. Amennyiben az ellenőrzés során nem tártak fel jogsértést, az ellenőrzés helye szerinti tagállam e funkción keresztül értesítheti a székhely szerinti tagállamot az ellenőrzés pozitív eredményéről.

1.3. Check Transport Undertaking Data (a fuvarozó vállalkozás adatainak ellenőrzése): e funkció segítségével a megkereső tagállam kérdést küldhet a megkeresett tagállamnak a fuvarozó vállalkozás alábbi adataira vonatkozóan: - a közösségi engedélyre és a hiteles másolatokra vonatkozó információk, - kockázatminősítés és kockázatminősítési sáv, - a fuvarozó vállalkozás rendelkezésére álló járművek száma, - a fuvarozó vállalkozás rendelkezésére álló járművek forgalmi rendszáma és nyilvántartás szerinti országa, - foglalkoztatottak száma.

1.4. Notification of Unfitness (az alkalmatlanságról szóló értesítés): e funkció segítségével a tagállam tájékoztatni tudja az összes többi tagállamot arról, hogy egy szállításszervezőt alkalmatlannak nyilvánítottak, ezért a képesítési bizonyítványa egyik tagállamban sem érvényes többé.

2. A rendszerbe az ERRU hatékony működéséhez megfelelőnek tartott egyéb üzenettípusokat, például hibajelzéseket is fel kell venni.

III. MELLÉKLET

AZ ERRU-ÜZENETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1.1.

A központi platform szinkron és aszinkron interfésszel egyaránt rendelkezik az üzenetküldéshez. A tagállamok szabadon megválaszthatják a legmegfelelőbb technológiát a saját alkalmazásaikkal való kapcsolatfelvételhez.

1.2.

A központi platform és a nemzeti rendszerek közötti üzenetváltásokat az UTF-8 karakterkódolási szabvány szerint kell kódolni.

1.3.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti rendszereik képesek legyenek görög vagy cirill betűket tartalmazó üzenetek fogadására és feldolgozására is.

2. AZ XML ÜZENETEK SZERKEZETE ÉS SÉMÁJA (XSD)

2.1.

Az XML üzenetek általános szerkezetének a központi platformra telepített XSD sémák által meghatározott formátumot kell követnie.

2.2.

A központi platformnak és a nemzeti rendszereknek az XSD sémának megfelelő üzeneteket kell küldeniük és fogadniuk.

2.3.

A nemzeti rendszerek képesek arra, hogy a II. mellékletben meghatározott funkcióknak megfelelő összes üzenetet elküldjék, fogadják és feldolgozzák.

2.4.

Az XML üzeneteknek tartalmazniuk kell legalább az e melléklet függelékében meghatározott minimumkövetelményeket.

Függelék

Az XML üzenetek tartalmára vonatkozó minimumkövetelmények

Közös fejrészKötelező
Version (verzió)Az XML-előírások hivatalos verzióját az üzenetek XSD-sémájában meghatározott névjelzésben és az XML üzenetek Fejrész elemének Version attribútumában kell megadni. A verziószám („n.m”) az XML sémaleíró nyelv (XSD) fájljának minden új verziójában rögzített értékként van meghatározva.Igen
Test Identifier (tesztazonosító)Választható azonosító teszteléshez. A teszt kezdeményezője beírja az azonosítót, és a munkafolyamat valamennyi résztvevőjének ugyanazt az azonosítót továbbítja/küldi vissza. Az éles rendszerben figyelmen kívül hagyandó, és nem kell használni, még ha meg is van adva.Nem
Technical Identifier (technikai azonosító)Olyan univerzális egyedi azonosító (UUID), amely minden egyes üzenetet egyedileg azonosít. A küldő generálja az univerzális egyedi azonosítót, és írja be ezt az attribútumot. Az éles rendszerben ez az adat nem kerül felhasználásra.Igen
Workflow Identifier (munkafolyamat-azonosító)A munkafolyamat-azonosító egy univerzális egyedi azonosító, amelyet a megkereső tagállamnak kell generálnia. Ezt követően a munkafolyamathoz tartozó összes üzenetben ezt az azonosítót kell használni.Igen
Sent At (küldés dátuma)Az üzenet elküldésének dátuma és időpontja (UTC).Igen
Timeout (időtúllépés)Ez egy választható dátum- és időpont-attribútum (UTC-formátumban). Ezt az értéket kizárólag a központi platform határozza meg a továbbított megkeresésekre vonatkozóan, és azon dátum/időpont alapján kerül kiszámításra, amikor a központi platform fogadta az eredeti megkeresést. Arról tájékoztatja a megkeresett tagállamot, hogy a megkeresés során mikor következik be időtúllépés. Ez az érték nem előírás a központi platformnak küldött eredeti megkeresések és az összes válaszüzenet esetében.Nem
From (feladó)Az üzenetet küldő tagállam ISO 3166-1 Alpha 2 kódja vagy „EU”.Igen
To (címzett)Annak a tagállamnak az ISO 3166-1 Alpha 2 kódja, amelynek az üzenetet címezték, vagy „EU”.Igen

A megbízhatóság ellenőrzése

Check Good Repute Request (a megbízhatóság ellenőrzésére vonatkozó megkeresés)Kötelező
Business Case Identifier (ügyazonosító)Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely a megkereséseket egyedileg azonosítjaIgen
Requesting Competent Authority (megkereső illetékes hatóság)A lekérdezést elindító illetékes hatóságIgen
Transport Manager Details (a szállításszervező adatai)Igen, ha hiányoznak a képesítési bizonyítványra vonatkozó adatok
Family Name (családnév)A szállításszervező családneve a képesítési bizonyítványban megadott formábanIgen
First Name (utónév)A szállításszervező utóneve a képesítési bizonyítványban megadott formábanIgen
Date of Birth (születési idő)A szállításszervező születési ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)Igen
Place of Birth (születési hely)A szállításszervező születési helyeNem
Address (cím)A szállításszervező címe az utcanév, a házszám, a település, az irányítószám és az ország feltüntetésévelNem
CPC Details (CPC-adatok)Igen, ha hiányoznak a szállításszervezőre vonatkozó adatok
CPC Number (CPC-szám)A képesítési bizonyítvány számaIgen
CPC Issue Date (a CPC kiállításának dátuma)A képesítési bizonyítvány kiállításának dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)Igen
CPC Issue Country (a CPC-t kiállító ország)A képesítési bizonyítványt kiállító ország ISO 3166-1 alpha 2 formátumbanIgen

Check Good Repute Response (a megbízhatóság ellenőrzésére vonatkozó válasz)Kötelező
Business Case Identifier (ügyazonosító)Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely megegyezik a megkeresés ügyazonosítójávalIgen
Requesting Competent Authority (megkereső illetékes hatóság)A lekérdezést elindító illetékes hatóságIgen
Responding Competent Authority (megkeresett illetékes hatóság)A lekérdezésre válaszoló illetékes hatóságIgen
Status Code (státuskód)A lekérdezés státuskódja (pl. eredményes, eredménytelen, hiba stb.)Igen
Status Message (státusüzenet)Magyarázó státusleírás (ha szükséges)Nem
Found Transport Manager Details (a szállításszervező eredményesen keresett adatai)Igen, ha a státuskód: eredményes
Family Name (családnév)A szállításszervező családneve a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
First Name (utónév)A szállításszervező teljes utóneve a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
Date of Birth (születési idő)A szállításszervező születési ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN), a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
Place of Birth (születési hely)A szállításszervező születési helye a nyilvántartásban feljegyzett formábanNem
CPC Number (CPC-szám)A képesítési bizonyítvány száma a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
CPC Issue Date (a CPC kiállításának dátuma)A képesítési bizonyítvány kiállításának dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN), a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
CPC Issue Country (a CPC-t kiállító ország)A képesítési bizonyítványt kiállító ország ISO 3166-1 alpha 2 formátumban, a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
CPC Validity (a CPC érvényessége)A következő adatok egyikének megadása: Valid (érvényes) vagy Invalid (érvénytelen)Igen
Total Managed Undertakings (az irányított vállalkozások teljes száma)A szállításszervező irányítása alatt álló fuvarozó vállalkozások számaIgen
Total Managed Vehicles (az irányított járművek teljes száma)A szállításszervező irányítása alatt álló járművek teljes számaIgen
Fitness (alkalmasság)A következő adatok egyikének megadása: Fit (alkalmas) vagy Unfit (alkalmatlan)Igen
Start Date of Unfitness (az alkalmatlanság kezdetének dátuma)A szállításszervezői alkalmatlanság kezdetének dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN).Akkor alkalmazandó, ha az alkalmasság értékelése: alkalmatlan
End Date of Unfitness (alkalmatlanság megszűntének dátuma)A szállításszervezői alkalmatlanság megszűntének dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN).Akkor alkalmazandó, ha az alkalmasság értékelése: alkalmatlan
Search Method (a lekérdezés módja)A szállításszervező keresésének módja: NYSIIS, CPC, egyénre szabottIgen
Transport Undertaking (for each found Transport Manager) (fuvarozó vállalkozás, minden egyes megtalált szállításszervező esetében)Igen, ha az irányított vállalkozások száma > 0
Transport Undertaking Name (a fuvarozó vállalkozás neve)A fuvarozó vállalkozás neve (név és jogi forma) a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
Transport Undertaking Address (a fuvarozó vállalkozás címe)A fuvarozó vállalkozás címe (utcanév és házszám, irányítószám, település, ország) a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
Community Licence Number (a közösségi engedély száma)A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyének sorszáma (1–20 alfanumerikus karakterrel kitölthető szövegmező)Igen
Community Licence Status (a közösségi engedély státusa)A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyének státusa a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
Managed Vehicles (az irányított járművek száma)Az irányított járművek száma a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen

Értesítés az ellenőrzés eredményéről

Notification of Check Result (értesítés az ellenőrzés eredményéről)Kötelező
Business Case Identifier (ügyazonosító)Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely az értesítéseket egyedileg azonosítjaIgen
Notifying Competent Authority (értesítő illetékes hatóság)Az értesítést küldő illetékes hatóságIgen
Transport Undertaking (fuvarozó vállalkozás)Igen
Transport Undertaking Name (a fuvarozó vállalkozás neve)Az ellenőrzés tárgyát képező fuvarozó vállalkozás neveIgen
Community Licence Number (a közösségi engedély száma)A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyének vagy az arról készült hitelesített másolatnak a sorszáma (1–20 alfanumerikus karakterrel kitölthető szövegmező)Igen
Vehicle Registration Number (a jármű forgalmi rendszáma)Az ellenőrzött jármű forgalmi rendszámaIgen
Vehicle Registration Country (nyilvántartás szerinti ország)Az az ország, amelyben az ellenőrzött járművet nyilvántartásba vettékIgen
General information about the check (az ellenőrzéssel kapcsolatos általános információk)
Date of check (az ellenőrzés dátuma)Az ellenőrzés dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)Igen
Clean check (tiszta ellenőrzés)Igen/NemIgen
Minor infringements (enyhe jogsértések)Igen, ha az ellenőrzés során enyhe jogsértés(eke)t tártak fel
Date of minor infringement (az enyhe jogsértés időpontja)A jogsértés dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)Igen
Number of minor infringements (az enyhe jogsértések száma)A feltárt enyhe jogsértések számaIgen
Serious infringement (súlyos jogsértés)Igen, ha az ellenőrzés során súlyos jogsértést tártak fel
Date of Infringement (a jogsértés dátuma)A jogsértés dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)Igen
Category (kategória)A jogsértés besorolása:
— MSI: rendkívül súlyos jogsértés
— VSI: nagyon súlyos jogsértés
— SI: súlyos jogsértés
Igen
Infringement Type (a jogsértés típusa)Az 1071/2009/EK rendelet IV. melléklete és az (EU) 2016/403 bizottsági rendelet (1) I. melléklete szerinti besorolásnak megfelelőenIgen
Appeal Possible (fellebbezés lehetséges)Ha az értesítés időpontjában még lehet fellebbezni a jogsértéssel szemben
Igen/Nem
Igen
Penalty Imposed (for each serious infringement) (kiszabott szankció az egyes súlyos jogsértésekért)Igen, ha alkalmazható
Penalty Imposed Identifier (a kiszabott szankció azonosítója)A kiszabott egyedi szankció sorozatszámaIgen
Final Decision Date (a jogerős határozat dátuma)A kiszabott szankcióról szóló jogerős határozat dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)Igen
Penalty Type Imposed (a kiszabott büntetés típusa)A következő adatok egyikének megadása:
— 101: Warning (figyelmeztetés)
— 201: Temporary ban on cabotage operations (kabotázstevékenység időszakos tilalma)
— 202: Fine (pénzbírság)
— 203: Prohibition (eltiltás)
— 204: Immobilisation (forgalomtól való eltiltás)
— 102: Other (egyéb)
Igen
Start Date (az érvénybe lépés dátuma)A kiszabott szankció érvénybe lépésének dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)Nem
End Date (lejárat)A kiszabott szankció lejártának dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)Nem
Executed (végrehajtva)Igen/NemIgen
Penalty Requested (for each Serious Infringement) (kért szankció az egyes súlyos jogsértésekért)Nem
Penalty Requested Identifier (a kért szankció azonosítója)A kért egyedi szankció sorozatszámaIgen
Penalty Type Requested (a kért szankció típusa)A következő adatok egyikének megadása:
— 101: Warning (figyelmeztetés)
— 301: Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence (a közösségi engedély hiteles másolataiból néhánynak vagy az összesnek az ideiglenes visszavonása)
— 302: Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence (a közösségi engedély hiteles másolataiból néhánynak vagy az összesnek a végleges visszavonása)
— 303: Temporary withdrawal of the Community licence (a közösségi engedély ideiglenes visszavonása)
— 304: Permanent withdrawal of the Community licence (a közösségi engedély végleges visszavonása)
— 305: Suspension of the issue of driver attestations (a járművezetői igazolványok kiadásának felfüggesztése)
— 306: Withdrawal of driver attestations (a járművezetői igazolványok visszavonása)
— 307: Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse (a visszaélések megelőzése érdekében a járművezetői igazolványok kiadásának további feltételek teljesítésétől való függővé tétele)
Igen
Duration (időtartam)A kért szankció időtartama (naptári napok)Nem
(1)
A Bizottság (EU) 2016/403 rendelete (2016. március 18.) az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról (HL L 74., 2016.3.19., 8. o.).

Notification of Check Result Response (értesítés az ellenőrzés eredményére adott válaszról)Kötelező, ha az ellenőrzés során jogsértés(eke)t tártak fel
Business Case Identifier (ügyazonosító)Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely megegyezik az ellenőrzés ügyazonosítójávalIgen
Originating Competent Authority (létrehozó illetékes hatóság)A jogsértésről szóló eredeti értesítést küldő illetékes hatóságIgen
Licensing Competent Authority (engedélyező illetékes hatóság)A jogsértésről szóló értesítésre válaszoló illetékes hatóságIgen
Status Code (státuskód)A jogsértésről szóló értesítésre adott válasz státuskódja (pl. eredményes, eredménytelen, hiba stb.)Igen
Status Message (státusüzenet)Magyarázó státusleírás (ha szükséges)Nem
Transport Undertaking (fuvarozó vállalkozás)Igen
Transport Undertaking Name (a fuvarozó vállalkozás neve)A fuvarozó vállalkozás neve a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
Transport Undertaking Address (a fuvarozó vállalkozás címe)A fuvarozó vállalkozás címe (utcanév és házszám, irányítószám, település, ország) a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
Community Licence Number (a közösségi engedély száma)A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyének sorszáma a nyilvántartásban feljegyzett formában (1–20 alfanumerikus karakterrel kitölthető szövegmező)Igen
Community Licence Status (a közösségi engedély státusa)A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyének státusa a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
Penalty Imposed (kiszabott büntetés)Nem
Penalty Imposed Identifier (a kiszabott szankció azonosítója)A kiszabott egyedi szankció sorozatszáma (az ellenőrzés eredményéről szóló értesítés „Penalty Requested Identifier” azonosítójában megadva)Igen
Competent Authority Imposing Penalty (a büntetést kiszabó illetékes hatóság)A büntetést kiszabó illetékes hatóság neveIgen
Is Imposed (kiszabva)Igen/NemIgen
Penalty Type Imposed (a kiszabott büntetés típusa)A következő adatok egyikének megadása:
— 101: Warning (figyelmeztetés)
— 301 – Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence (a közösségi engedély hiteles másolataiból néhánynak vagy az összesnek az ideiglenes visszavonása)
— 302: Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence (a közösségi engedély hiteles másolataiból néhánynak vagy az összesnek a végleges visszavonása)
— 303: Temporary withdrawal of the Community licence (a közösségi engedély ideiglenes visszavonása)
— 304: Permanent withdrawal of the Community licence (a közösségi engedély végleges visszavonása)
— 305: Suspension of the issue of driver attestations (a járművezetői igazolványok kiadásának felfüggesztése)
— 306: Withdrawal of driver attestations (a járművezetői igazolványok visszavonása)
— 307: Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse (a visszaélések megelőzése érdekében a járművezetői igazolványok kiadásának további feltételek teljesítésétől való függővé tétele)
— 102: Other (egyéb)
Igen
Start Date (az érvénybe lépés dátuma)A kiszabott szankció érvénybe lépésének dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)Nem
End Date (lejárat)A kiszabott szankció lejártának dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)Nem
Reason (ok)A szankció elmaradásának okaNem

Notification of Check Result Acknowledgement (az ellenőrzés eredményéről szóló értesítés nyugtázása)Kötelező
Business Case Identifier (ügyazonosító)Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely megegyezik az értesítés vagy a válasz ügyazonosítójávalIgen
Status Code (státuskód)A nyugtázás státuskódjaIgen
Status Message (státusüzenet)A státusüzenetre vonatkozó karakterláncNem
Originating Competent Authority (létrehozó illetékes hatóság)NCRN_Ack esetében: a jogszabályban ez a mező: Destination Competent Authority Identifier (a címzett illetékes hatóság azonosítója)
NCRR_Ack esetében: a jogszabályban ez a mező: Acknowledging Competent Authority Identifier (a nyugtázó illetékes hatóság azonosítója)
Igen
Licensing Competent Authority (engedélyező illetékes hatóság)NCRN_Ack esetében: a jogszabályban ez a mező: Acknowledging Competent Authority Identifier (a nyugtázó illetékes hatóság azonosítója)
NCRR_Ack esetében: a jogszabályban ez a mező: Destination Competent Authority Identifier (a címzett illetékes hatóság azonosítója)
Igen
Acknowledgement type (a nyugtázás típusa)A nyugtázás típusának meghatározása
Lehetséges értékek:
— NCRN_Ack
— NCRR_Ack
Igen

A fuvarozó vállalkozás adatainak ellenőrzése

Check Transport Undertaking Data Request (a fuvarozó vállalkozás adatainak ellenőrzésére irányuló megkeresés)Kötelező
Business Case Identifier (ügyazonosító)Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely a megkereséseket egyedileg azonosítjaIgen
Originating Competent Authority (létrehozó illetékes hatóság)A lekérdezést elindító illetékes hatóságIgen
Transport Undertaking Identification (a fuvarozó vállalkozás azonosítása)Igen
Transport Undertaking Name (a fuvarozó vállalkozás neve)A fuvarozási vállalkozás neveA keresőmezők közül legalább kettő kitöltendő
Community Licence Number (a közösségi engedély száma)A közösségi engedély vagy az arról készült hitelesített másolat sorszáma (1–20 alfanumerikus karakterrel kitölthető szövegmező)
Vehicle Registration Number (a jármű forgalmi rendszáma)A fuvarozó vállalkozás egyik járművének forgalmi rendszáma
Vehicle Registration Country (nyilvántartás szerinti ország)A jármű nyilvántartásba vétele szerinti országIgen, ha megadták a jármű forgalmi rendszámát
Request All Vehicles (minden járműre vonatkozó megkeresés)A vállalkozás által irányított valamennyi jármű forgalmi rendszámára vonatkozó megkeresés
Igen/Nem
Igen

Check Transport Undertaking Data Response (a fuvarozó vállalkozás adatainak ellenőrzésére vonatkozó válasz)Kötelező
Business Case Identifier (ügyazonosító)Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely a megkereséseket egyedileg azonosítjaIgen
Originating Competent Authority (létrehozó illetékes hatóság)A lekérdezést elindító illetékes hatóságIgen
Responding Competent Authority (megkeresett illetékes hatóság)A választ szolgáltató illetékes hatóságIgen
Status Code (státuskód)A válasz státuskódja (pl. eredményes, eredménytelen, hiba stb.)Igen
Status Message (státusüzenet)Magyarázó státusleírás (ha szükséges)Nem
General Information about the Transport Undertaking (általános információk a fuvarozó vállalkozásról)Igen, ha a státuskód: eredményes
Transport Undertaking Name (a fuvarozó vállalkozás neve)A fuvarozó vállalkozás neve (név és jogi forma)Igen
Transport Undertaking Address (a fuvarozó vállalkozás címe)A fuvarozó vállalkozás címe (utcanév és házszám, irányítószám, település, ország) a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
Number of Managed Vehicles (az irányított járművek száma)Az irányított járművek száma a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
Number of People Employed (foglalkoztatottak száma)A vállalkozás által foglalkoztatott személyek száma az előző év december 31-énIgen
Risk Rating (kockázatminősítés)A vállalkozás kockázatminősítéseIgen
Risk Rating Band (kockázatminősítési sáv)A vállalkozás kockázatminősítési sávja (zöld, borostyánsárga, piros, szürke)Igen
Community Licence Details (a közösségi engedély adatai)Igen, ha a státuskód: eredményes
Licencing Competent Authority (engedélyező illetékes hatóság)Az az illetékes hatóság, amely a fuvarozó vállalkozás részére kiadta a közösségi engedélytIgen
Community Licence Number (a közösségi engedély száma)A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyének sorszáma a nyilvántartásban feljegyzett formában (1–20 alfanumerikus karakterrel kitölthető szövegmező)Igen
Licence Status (az engedély státusa)A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyének státusa a nyilvántartásban feljegyzett formábanIgen
Licence Type (az engedély típusa)A közösségi engedély típusa a nyilvántartásban feljegyzett formában. A következő adatok egyikének megadása:
— Community licence for passenger transport (közösségi személyszállítói engedély)
— National licence for passenger transport (nemzeti személyszállítói engedély)
— Community licence for goods transport (közösségi árufuvarozói engedély)
— Community licence for goods transport (közösségi árufuvarozói engedély) – kizárólag a 3,5 t-t meg nem haladó járművek esetében
— National licence for goods transport (nemzeti árufuvarozói engedély)
Igen
Start Date (az érvénybe lépés dátuma)A közösségi engedély érvénybe lépésének dátumaIgen
Expiry Date (a lejárat dátuma)A közösségi engedély lejártának dátumaIgen
Withdrawal Date (a visszavonás dátuma)A közösségi engedély visszavonásának dátumaIgen, ha alkalmazható
Suspension Date (a felfüggesztés dátuma)A közösségi engedély felfüggesztésének dátumaIgen, ha alkalmazható
Suspension Expiry Date (a felfüggesztés lejárati dátuma)A közösségi engedély felfüggesztésének lejárati dátumaIgen, ha alkalmazható
Certified True Copy Details (a hitelesített másolat adatai)Igen
Certified True Copy Number (a hitelesített másolat száma)A fuvarozó vállalkozás közösségi engedélyéről készült minden egyes hitelesített másolat sorszáma a nyilvántartásban feljegyzett formában (1–20 alfanumerikus karakterrel kitölthető szövegmező)Igen
Start Date (az érvénybe lépés dátuma)Minden egyes, a közösségi engedélyről készült hitelesített másolat érvénybe lépésének dátumaIgen
Expiry Date (a lejárat dátuma)Minden egyes, a közösségi engedélyről készült hitelesített másolat lejárati dátumaIgen
Withdrawal Date (a visszavonás dátuma)A közösségi engedélyről készült minden egyes hitelesített másolat visszavonásának dátumaIgen, ha alkalmazható
Suspension Date (a felfüggesztés dátuma)A közösségi engedélyről készült hitelesített másolat felfüggesztésének dátumaIgen, ha alkalmazható
Suspension Expiry Date (a felfüggesztés lejárati dátuma)A közösségi engedélyről készült minden egyes hitelesített másolat felfüggesztésének lejárati dátumaIgen, ha alkalmazható
Vehicle Details (a jármű adatai)Igen, ha a fuvarozó vállalkozás adatai ellenőrzésének megkeresésében a „Request All Vehicles” sorban „Igen” szerepel.
Vehicle Registration Number (a jármű forgalmi rendszáma)A fuvarozó vállalkozás minden egyes járművének forgalmi rendszámaIgen
Vehicle registration country (a jármű nyilvántartás szerinti országa)A nyilvántartás szerinti ország a fuvarozó vállalkozás minden egyes járművére vonatkozóanIgen

Az alkalmatlanságról szóló értesítés

Notification of Unfitness (az alkalmatlanságról szóló értesítés)Kötelező
Business Case Identifier (ügyazonosító)Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely az értesítéseket egyedileg azonosítjaIgen
Notifying Competent Authority (értesítő illetékes hatóság)Az értesítést küldő illetékes hatóságIgen
Transport Manager Details (a szállításszervező adatai)Igen, ha hiányoznak a képesítési bizonyítványra vonatkozó adatok
Family Name (családnév)A szállításszervező családneve a képesítési bizonyítványban megadott formábanIgen
First Name (utónév)A szállításszervező utóneve a képesítési bizonyítványban megadott formábanIgen
Date of Birth (születési idő)A szállításszervező születési ideje ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)Igen
Place of Birth (születési hely)A szállításszervező születési helyeNem
CPC Details (CPC-adatok)Igen, ha hiányoznak a szállításszervezőre vonatkozó adatok
CPC Number (CPC-szám)A képesítési bizonyítvány számaIgen
CPC Issue Date (a CPC kiállításának dátuma)A képesítési bizonyítvány kiállításának dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)Igen
CPC Issue Country (a CPC-t kiállító ország)A képesítési bizonyítványt kiállító ország ISO 3166-1 alpha 2 formátumbanIgen
Notification of Unfitness (alkalmatlanná nyilvánítás)Igen
Start Date of Unfitness (az alkalmatlanság kezdetének dátuma)Az alkalmatlanság kezdetének dátuma ISO 8601 formátumban (ÉÉÉÉ-HH-NN)Igen

Notification of Unfitness Acknowledgement (az alkalmatlanságról szóló értesítés nyugtázása)Kötelező
Business Case Identifier (ügyazonosító)Olyan sorszám vagy hivatkozási szám, amely megegyezik az ellenőrzés ügyazonosítójávalIgen
Originating Competent Authority (létrehozó illetékes hatóság)Az értesítést küldő illetékes hatóságIgen
Responding Competent Authority (megkeresett illetékes hatóság)A nyugtázást szolgáltató illetékes hatóságIgen
Status Code (státuskód)A nyugtázás státuskódjaIgen
Status Message (státusüzenet)A státusüzenetre vonatkozó karakterláncNem

IV. MELLÉKLET

ÁTÍRÁS ÉS AZ NYSIIS RENDSZER SZOLGÁLTATÁSAI

1.

A nemzeti nyilvántartásban valamennyi szállításszervező nevét a központi platformra telepített NYSIIS algoritmus segítségével kell rögzíteni.

2.

Amikor a CGR funkcióval egy szállításszervezőt kérdeznek le a nyilvántartásban, a tagállamoknak elsődleges keresési mechanizmusként mindenkor az NYSIIS-átírást kell használniuk.

3.

Ezen túlmenően a tagállamok egyedi algoritmust is használhatnak annak érdekében, hogy további eredményeket kapjanak.

4.

A lekérdezési eredmény meg fogja mutatni, hogy egy rekordot milyen lekérdezési mechanizmus segítségével sikerült megtalálni (legyen az NYSIIS, CPC vagy egyedi).

V. MELLÉKLET

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

1.

A központi platform és a nemzeti rendszerek közötti üzenetváltásokhoz mindenkor HTTPS protokollt kell alkalmazni.

2.

A nemzeti rendszereknek a Bizottság által biztosított PKI-tanúsítványokat kell használniuk a nemzeti rendszer és a platform közötti üzenetváltások biztonságossá tételéhez.

3.

A nemzeti rendszereknek minimumkövetelményként SHA-2 (SHA-256) aláírási hasító algoritmust és 2 048 bit hosszúságú nyilvános kulcsot alkalmazó tanúsítványokat kell alkalmazniuk.

VI. MELLÉKLET

SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK

1. A nemzeti rendszereknek a következő garantált szolgáltatási szintet kell biztosítaniuk: 1.1. A hét minden napján, a nap 24 órájában rendelkezésre kell állniuk. 1.2. Rendelkezésre állásukat a központi platform által küldött szívdobbanás üzenet révén kell figyelemmel kísérni. 1.3. Rendelkezésre állási arányuknak 98 %-nak kell lennie az alábbi táblázat szerint (az adatok a legközelebbi megfelelő egységre vannak kerekítve): Ha a rendelkezésre állás: akkor az engedélyezett szolgáltatáskiesés: naponta havonta évente 98 % 0,5 óra 15 óra 7,5 nap A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tartsák be a napi rendelkezésre állási arányt, még ha bizonyos szükséges tevékenységek - például a rendszer karbantartása - 30 percnél hosszabb időt igényelnek is. Mindazonáltal a havi és az éves rendelkezésre állási arány betartása továbbra is kötelező. 1.4. Egy naptári hónapban a részükre továbbított megkeresések legalább 98 %-ára válaszolniuk kell. 1.5. A VIII. melléklettel összhangban a megbízhatóság ellenőrzésére vonatkozó válasz küldésekor, az ellenőrzés eredményéről szóló értesítés nyugtázásakor, a fuvarozó vállalkozás adatainak ellenőrzésére vonatkozó válasz küldésekor és az alkalmatlanná nyilvánítás nyugtázásakor: 1.5.1. A tagállamoknak 10 másodpercen belül válaszolniuk kell a megkeresésekre. 1.5.2. A megkeresésekre vonatkozó globális időtúllépési határ (az az időtartam, ameddig a megkeresés küldőjének esetleg várnia kell a válaszra) nem haladhatja meg a 20 másodpercet. 1.5.3. A tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy másodpercenként 6 üzenetet megválaszoljanak. 1.6. A nemzeti rendszerek nem küldhetnek másodpercenként kettőnél több megkeresést az ERRU platformnak. 1.7. Minden nemzeti rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy megbirkózzon a központi platform vagy a többi tagállam nemzeti rendszerének lehetséges technikai problémáival. Többek között az alábbiak tartozhatnak ide: a) a központi platformmal fennálló kapcsolat megszakadása; b) megkeresésre adandó válasz elmaradása; c) a válaszok üzenetekre vonatkozó időtúllépés utáni beérkezése; d) kéretlen üzenetek érkezése; e) érvénytelen üzenetek érkezése.

2.

A központi platformnak: 2.1.

98 %-os rendelkezésre állási aránnyal kell rendelkeznie; 2.2.

a válaszüzenetben vagy egy külön hibaüzenetben minden hibát jeleznie kell a nemzeti rendszereknek. A nemzeti rendszereknek pedig fogadniuk kell a szóban forgó külön hibaüzeneteket, és rendelkezniük kell felterjesztési folyamattal, hogy meghozzanak minden megfelelő intézkedést, amely orvosolja a jelzett hibát. A felterjesztési eljárást kérésre részletesen be kell mutatni a Bizottság számára.

3. Karbantartás

Amennyiben technikailag lehetséges, a tagállamoknak a szokásos karbantartási tevékenységek megkezdése előtt legalább egy héttel értesíteniük kell az internetes alkalmazáson keresztül a többi tagállamot és a Bizottságot a tevékenységről.

VII. MELLÉKLET

NAPLÓZÁS ÉS STATISZTIKA

1.

Ez a melléklet a központi platform - tehát nem a tagállamok - által gyűjtött naplózási és statisztikai adatokkal kapcsolatos részleteket tartalmazza.

2.

A titoktartás érdekében a statisztikai és továbbítási adatok névtelenek maradnak. Az adott szállításszervezőt, fuvarozó vállalkozást, közösségi engedélyt vagy képesítési bizonyítványt azonosító adatok statisztikai célból nem állhatnak rendelkezésre.

3.

A naplózott információk ellenőrzési és hibaelhárítási célból nyomon követnek minden tranzakciót, valamint lehetővé teszik statisztikák készítését a szóban forgó tranzakciókról.

4.

Személyes adatok nem őrizhetők meg a naplókban a tranzakciók befejezésétől számított 6 hónapnál hosszabb ideig. A statisztikai és továbbítási adatokat határozatlan ideig meg kell őrizni.

5.

A jelentéstétel céljára használt statisztikai adatok többek között a következők lehetnek: a)

a megkereső tagállam; b)

a megkeresett tagállam; c)

az üzenet típusa; d)

a válasz státuskódja; e)

az üzenetek dátuma és időpontja; f)

a válaszidő.

VIII. MELLÉKLET

AZ ERRU HASZNÁLATA

1. A SZÁLLÍTÁSSZERVEZŐ MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE

Amikor a tagállamok az 1071/2009/EK rendelet 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően az ERRU-n keresztül ellenőrzik, hogy van-e olyan tagállam, ahol a szállításszervezőt a vállalkozás fuvarozási tevékenységeinek irányítására alkalmatlannak nyilvánították, akkor a tagállamoknak a megbízhatóságot ellenőrző általános lekérdezést kell végezniük a megbízhatóság ellenőrzésére vonatkozó megkeresés (Check Good Repute Request) küldésével. A megkeresett tagállamoknak a megkeresésre a megbízhatóság ellenőrzésére vonatkozó válasz (Check Good Repute Response) küldésével kell válaszolniuk.

2. ÉRTESÍTÉS AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYÉRŐL

2.1. A súlyos jogsértésről szóló értesítésnek az ERRU-n keresztül történő bejelentésekor a jogsértés helye szerinti tagállam értesítést küld a székhely szerinti tagállamnak az ellenőrzés eredményéről, mely értesítés tartalmazza a jogsértéssel kapcsolatos információkat. Nem kell bejelenteni a 2006/22/EK irányelvben vagy az 1071/2009/EK rendeletben nem szereplő jogsértéseket.

2.2. Amennyiben az ellenőrzés során nem tártak fel jogsértést, értesítést küldenek az ellenőrzés eredményéről a székhely szerinti tagállamnak, amely tartalmazza a III. mellékletben meghatározott, tiszta ellenőrzésre vonatkozó információkat.

2.3. Az ellenőrzés nem tekinthető tiszta ellenőrzésnek, ha enyhe jogsértéseket tártak fel. Amennyiben az ellenőrzés során csak enyhe jogsértéseket tártak fel, értesítést küldenek az ellenőrzés eredményéről a székhely szerinti tagállamnak, amely értesítés tartalmazza a feltárt enyhe jogsértések időpontját és számát.

2.4. Az ellenőrzés eredményéről szóló értesítést a lehető leghamarabb, de legkésőbb az esetlegesen feltárt jogsértésekre vonatkozó jogerős határozat meghozatalától számított hat héten belül meg kell küldeni, a III. mellékletben meghatározott információk feltüntetésével.

2.5. A székhely szerinti tagállam az ellenőrzés eredményéről szóló értesítésre (Notification of Check Result) az ellenőrzés eredményére adott válaszról szóló értesítés (Notification of Check Result Response) megküldésével válaszol a lehető leghamarabb, de legkésőbb az ügyre vonatkozó jogerős határozat meghozatalától számított hat héten belül, amelyben közli, hogy a jogsértés helye szerinti tagállam által esetlegesen kért szankciókat kiszabta-e, és ha igen, melyeket. Ha nem szabtak ki ilyen szankciót, ennek okát meg kell adni az ellenőrzés eredményére adott válaszról szóló értesítésben (Notification of Check Result Response). Nincs szükség az ellenőrzés eredményére adott válaszról szóló értesítésre, ha az ellenőrzés eredményéről szóló értesítésben tiszta ellenőrzés szerepel.

2.6. Az ellenőrzés eredményéről szóló értesítést és az ellenőrzés eredményére adott válaszról szóló értesítést minden esetben az ellenőrzés eredményéről szóló értesítés nyugtázásával kell visszaigazolni.

3. A FUVAROZÓ VÁLLALKOZÁS ADATAINAK ELLENŐRZÉSE

3.1. Amikor a tagállam a II. melléklet 1.3. pontjában említett fuvarozó vállalkozások adatait ellenőrzi az ERRU-n keresztül, a fuvarozó vállalkozás adatainak ellenőrzésére irányuló megkeresést (Check Transport Undertaking Data Request) küld a székhely szerinti tagállamnak.

3.2. A székhely szerinti tagállamnak erre a fuvarozó vállalkozás adatainak ellenőrzésére vonatkozó válasz (Check Transport Undertaking Data Response) küldésével kell válaszolnia.

3.3. A fuvarozó vállalkozás adatainak ellenőrzése (Check Transport Undertaking Data) funkción keresztül küldött lekérdezéseket a fuvarozó vállalkozás nevének, közösségi engedélye vagy bármely hiteles másolata számának, vagy bármely járműve forgalmi rendszámának megadásával kell végrehajtani; az említett mezők közül elegendő mindössze kettőt kitölteni.

3.4. Amikor a megkeresett tagállamok a fuvarozó vállalkozás adatai ellenőrzésének eredményét keresik a nyilvántartásaikban - a közösségi engedély vagy a jármű forgalmi rendszáma alapján történő keresés során -, intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a lekérdezésben szereplő adatok formátumát hozzáigazítsák a nemzeti nyilvántartásban szereplő adatok formátumához. Amikor a megkeresett tagállamok a fuvarozó vállalkozás adatai ellenőrzésének eredményét keresik a nyilvántartásaikban - különösen a közösségi engedély vagy a jármű forgalmi rendszáma alapján történő keresés során -, nem szabad figyelembe venniük a különleges karaktereket, így például a kötőjeleket vagy a perjeleket. A szóközöket sem szabad figyelembe venni.

3.5. A megkeresett tagállamok a III. mellékletben meghatározott XML üzeneteken keresztül valamennyi elérhető információt elküldik a megkereső tagállamnak. Az a tény, hogy a kért információk egy része nem található meg, nem zárja ki, hogy a megkeresett tagállamok megadják a nyilvántartásukban elérhető többi lekért információt, beleértve azon járművek forgalmi rendszámát is, amelyekhez nem kapcsolódik hitelesített másolat.

4. A SZÁLLÍTÁSSZERVEZŐ ALKALMATLANSÁGÁNAK BEJELENTÉSE

4.1. Ha egy szállításszervezőt valamely tagállamban alkalmatlannak nyilvánítottak, az adott tagállam értesítést küldhet az alkalmatlanság tényéről az összes többi tagállamnak.

4.2. Az alkalmatlanságról szóló értesítést minden esetben az alkalmatlanság bejelentésének nyugtázásával kell visszaigazolni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R0480 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R0480&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02016R0480-20231025 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02016R0480-20231025&locale=hu

Tartalomjegyzék