32010R1213[1]

A Bizottság 1213/2010/EU rendelete ( 2010. december 16. ) a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett országos elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1213/2010/EU RENDELETE

(2010. december 16.)

a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett országos elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikkére,

mivel:

(1) Az országos elektronikus nyilvántartások 1071/2009/EK rendelet 16. cikkének (5) bekezdése szerinti összekapcsolásának előmozdítása érdekében a Bizottságnak az 1071/2009/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdésével összhangban közös szabályokat kell elfogadnia a nyilvántartások összekapcsolására vonatkozóan.

(2) A személyes adatok 1071/2009/EK rendelet szerinti feldolgozása során a személyes adatok feldolgozására vonatkozó - különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) foglalt - rendelkezéseket kell alkalmazni. A tagállamoknak mindenekelőtt megfelelő biztonsági intézkedéseket kell foganatosítaniuk a személyes adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

(3) Vonatkozó esetben a személyes adatoknak az 1071/2009/EK rendelet szerinti feldolgozása során a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) foglalt - rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 3821/85/EGK tanácsi rendelet (4) 18. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az országos elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályokat ennek a rendeletnek a melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. december 31-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 300., 2009.11.14., 51. o.

(2) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(3) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(4) HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

MELLÉKLET

Az országos elektronikus nyilvántartásokat összekapcsoló rendszer megnevezése: ERRU (közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartása, European Registers of Road Transport Undertakings).

1. INFORMÁCIÓCSERE

1.1. Jogsértésekkel kapcsolatos információcsere

1.1.1. Szabálysértést bejelentő üzenet

A nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 13. cikkének (1) bekezdése, valamint az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 23. cikkének (1) bekezdése szerinti információcsere során a tagállami üzeneteket az alábbi módon kell megszerkeszteni (Szabálysértést bejelentő üzenet):

SZÖVEG HIÁNYZIK

1.1.2. Válasz szabálysértést bejelentő üzenetre

Az 1072/2009/EK rendelet 12. cikkének (3) bekezdése, illetve az 1073/2009/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése szerinti információcsere során a tagállami üzeneteket az alábbi módon kell megszerkeszteni (Válasz szabálysértést bejelentő üzenetre):

SZÖVEG HIÁNYZIK

1.2. A szállításszervező jó hírnevének ellenőrzése

1.2.1. Lekérdezésre irányuló üzenet

Amennyiben a tagállamok az 1071/2009/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerint ellenőrzik, hogy van-e olyan tagállam, ahol a szállításszervezőt a vállalkozás fuvarozási tevékenységeinek irányítására alkalmatlannak nyilvánították, akkor ennek során a tagállami üzeneteket az alábbi módon kell megszerkeszteni (Lekérdezésre irányuló üzenet):

AdatkategóriaAdatelemKötelező vagy választhatóAz adatmező további leírása
Lekérdező tagállamLekérdező tagállamKötelezőAz ISO 3166-1 alpha 2 kétbetűs kódok valamelyike
Lekérdező illetékes hatóságLekérdező illetékes hatóság azonosítójaKötelezőKötetlen szövegű alfanumerikus mező
A lekérdező üzenet részletezéseLekérdezésre irányuló üzenet számaKötelező
A lekérdezés dátumaKötelező
A lekérdezés időpontjaKötelező
SzállításszervezőUtónévKötelezőKötetlen szövegű alfanumerikus mező
Családi név (nevek)KötelezőKötetlen szövegű alfanumerikus mező
Születési időKötelezőISO 8601 formátumú numerikus adat (ÉÉÉÉ-HH-NN)
Születési helyVálaszthatóKötetlen szövegű alfanumerikus mező
Szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány számaKötelezőKötetlen szövegű alfanumerikus mező
Szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány kibocsátásának időpontjaKötelezőISO 8601 formátumú numerikus adat (ÉÉÉÉ-HH-NN)
Szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány kibocsátási országaKötelezőAz ISO 3166-1 alpha 2 kétbetűs kódok valamelyike

1.2.2. Válasz lekérdezésre irányuló üzenetre

Az 1.2.1. pontban meghatározott, lekérdezésre irányuló üzenet megválaszolásakor a tagállamoknak válaszukat az alábbi módon kell megszerkeszteniük (Válasz lekérdezésre irányuló üzenetre):

SZÖVEG HIÁNYZIK

1.3. Nyugtázó üzenet

Amikor a tagállamok egy üzenet kézhezvételét nyugtázzák, üzenetüket az alábbi módon kell megszerkeszteniük (Nyugtázó üzenet):

AdattípusAdatelemKötelező vagy választhatóAz adatmező további leírása
Nyugtázó tagállamNyugtázó tagállamKötelezőAz ISO 3166-1 alpha 2 kétbetűs kódok valamelyike
Nyugtázó illetékes hatóságNyugtázó illetékes hatóság azonosítójaKötelezőKötetlen szövegű alfanumerikus mező
Címzett tagállamCímzett tagállamKötelezőAz ISO 3166-1 alpha 2 kétbetűs kódok valamelyike
Címzett illetékes hatóságCímzett illetékes hatóság azonosítójaKötelezőKötetlen szövegű alfanumerikus mező
Eredeti üzenet részletezéseEredeti üzenet azonosítójaKötelezőKötetlen szövegű alfanumerikus mező
Nyugta részletezéseNyugtázó üzenet azonosítójaKötelezőKötetlen szövegű alfanumerikus mező
Nyugtázás dátumaKötelezőÉÉÉÉ-HH-NN formátumú numerikus adat
Nyugtázás időpontjaKötelezőÓÓ:PP:MM formátumú numerikus adat

2. AZ ERRU-RENDSZER FELÉPÍTÉSE

A nyilvántartások összekapcsolása egy XML-kódolású üzenetküldő rendszeren keresztül valósul meg, amelynek segítségével a tagállamok előre meghatározott (munkafolyamat jellegű) keretek között, megbízható és biztonságos módon válthatnak XML-üzeneteket.

Az ERRU-rendszer egy központi hubból (intelligens routerrel felszerelt kliens-szerver) és egy peer-to-peer (egyenrangú összeköttetéseken alapuló) struktúrából fog felépülni. A tagállamok választhatnak, hogy az említett két struktúra közül melyik révén fognak (HTTPS alkalmazásával) XML-üzeneteket váltani az sTESTA-hálózaton.

Az ERRU-rendszer képi megjelenítése az alábbi 1. ábrán látható:

1. ábra

ERRU-rendszer

Attól függően, hogy az üzenetváltásban részt vevő tagállamok melyik struktúrát alkalmazzák, a tagállamok az üzenetek küldésekor két lehetőség közül választhatnak: használhatják a központi hubot, vagy használhatják a peer-to-peer struktúrát.

A központi hubot a Bizottság kezeli. Az sTESTA-hálózat, valamint a központi hub technikai üzemeltetéséért, karbantartásáért és általános biztonságáért a felelősség a Bizottságra hárul. A központi hubon csak naplózási adatok tárolhatók. A Bizottság kizárólag karbantartási vagy hibaelhárítási célból férhet hozzá az üzleti adatokhoz.

Országos szintű rendszerükért a tagállamok felelősek. A peer-to-peer struktúrát alkalmazó tagállamok maguk felelnek azért, hogy peer-to-peer struktúrájuk kompatibilis legyen a központi hubbal.

A tagállamok az ERRU-rendszerben történő kapcsolattartás során az alábbiakat alkalmazzák:

- Szabványos internet protokollok (XML, HTTPS és XML webszolgáltatások), valamint

- az Európai Bizottság zártkörű sTESTA-hálózata.

3. STATISZTIKA ÉS NAPLÓZÁS

A peer-to-peer összeköttetést alkalmazó tagállamok heti rendszerességgel a Bizottság rendelkezésére bocsátják a statisztikákhoz szükséges adatokat.

A titoktartás érdekében a statisztikai adatok névtelenek maradnak.

Valamennyi tranzakciót nyomon követnek naplózott információk révén, egyrészt felügyeleti és hibaelhárítási célból, másrészt azért, hogy a tranzakciókról statisztikák készülhessenek. A naplózott adatok alábbi típusait tárolják, illetve követik nyomon:

- alkalmazási napló (például a küldött üzenetek, beleértve az üzenet típusát, az időpontot és az üzenet felépítését),

- biztonsági napló (ideértve a belépési kísérleteket és a lehívott fájlokat),

- rendszernapló (ideértve a rendszerhibákat).

A naplózott információkat legfeljebb hat hónapig őrzik meg.

A peer-to-peer rendszert alkalmazó tagállamok maguk felelnek azért, hogy a peer-to-peer kapcsolatokon keresztül zajló tranzakciókról naplózási adatokat rögzítsenek.

A tagállamok által az 1071/2009/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének megfelelően kijelölt nemzeti kapcsolattartó pontok felelnek a kicserélt adatok hozzáférhetővé tételéért, illetve a hozzáférést követően azok további felhasználásáért és frissítéséért.

4. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSSZINT

A tagállamok az ERRU-rendszer tekintetében legalább az alábbi szolgáltatásszintet biztosítják:

4.1. A szolgáltatás rendelkezésre állási ideje és időszaka

Heti 7 nap, a nap 24 órájában.

4.2. A technikai rendszer elérhetősége százalékban

98 %.

A rendszerelérhetőségi hányad egy adott hónapban a sikeres tranzakciók százalékos arányának felel meg.

4.3. A rendszer válaszideje

Legfeljebb 60 másodperc.

Amennyiben egy rendszernél az előírt válaszidő nem teljesül, a tagállam meghoz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a válaszidőt minél hamarabb a rendes szintre csökkentse.

4.4. Karbantartási eljárás

A tagállamok szokásos karbantartási tevékenységeikről a tevékenység előtt egy héttel a karbantartási portálon keresztül értesítik a többi tagállamot és a Bizottságot.

4.5. Rendszerhibák jelentése

Rendszerhibának minősül az, ha egy tagállami rendszer előre nem látható okok miatt nem érhető el.

Amennyiben egy rendszerhibát 30 percen belül nem sikerül orvosolni, annak a tagállamnak, amelyben a hibaesemény fellépett, a következő jelentéstételi eljárást kell követnie:

a) a rendszerhibáról 30 percen belül e-mailben értesítenie kell a többi tagállamot és a Bizottságot;

b) amint a rendszer ismét működőképessé válik, újabb üzenetben kell tájékoztatnia a többi tagállamot és a Bizottságot arról, hogy a rendszer helyreállt.

(1) HL L 300., 2009.11.14., 72. o.

(2) HL L 300., 2009.11.14., 88. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R1213 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R1213&locale=hu

Tartalomjegyzék