32006L0022[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve ( 2006. március 15. ) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) - Nyilatkozatok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE

(2006. március 15.)

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

Ez az irányelv megállapítja a 3820/85/EGK és 3821/85EGK rendelet végrehajtásának minimumfeltételeit.

2. cikk

Ellenőrzési rendszerek

(1) A tagállamok az 1. cikknek megfelelően felállítanak egy, a helyes és összehangolt végrehajtás megfelelő és rendszeres ellenőrzésére szolgáló rendszert, amely magában foglalja a közúti és a szállítási tevékenységet végző vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzéseket is.

Az említett ellenőrzések minden évben kiterjednek a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek hatálya alá tartozó utazó munkavállalók, járművezetők, vállalkozások és bármely szállítási kategóriába tartozó járművek megfelelően nagy, reprezentatív mintájára.

A tagállamok biztosítják az egységes nemzeti végrehajtási stratégia területükön való alkalmazását. E célból, a tagállamok a 4. és 6. cikk alapján meghozott intézkedések koordinálására egy szervet jelölhetnek ki, és ebben az esetben erről tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(2) Amennyiben erre még nem került sor, a tagállamok 2007. május 1-jéig az ellenőrzést végző illetékes hatósági személyeket felruházzák a megfelelő törvényi hatáskörökkel annak érdekében, hogy az ezen irányelvben rájuk ruházott ellenőrzési feladatokat megfelelően végre tudják hajtani.

(3) Minden tagállam oly módon szervezi meg az ellenőrzéseket, hogy 2006. május 1-jétől a 3820/85/EGK rendelet és a 3821/85/EGK rendelet alkalmazási körébe tartozó járművek vezetői összes munkanapjának legalább 1 %-ára kiterjedjenek. Ezt a százalékarányt 2008. január 1-jét követően legalább 2 %-ra, 2010. január 1-jét követően pedig legalább 3 %-ra kell növelni.

2012. január 1-jét követően a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően ezt a minimum-százalékarányt 4 %-ra emelheti, feltéve hogy a 3. cikknek megfelelően összegyűjtött statisztikai adatok azt mutatják, hogy átlagosan az ellenőrzött járművek több mint 90 %-a digitális menetíróval rendelkezik. A döntéshozatal során a Bizottság figyelembe veszi a meglévő végrehajtási intézkedések eredményességét, különösen a digitális menetírók adatainak rendelkezésre állását a vállalkozások telephelyein.

Az összes ellenőrzött munkanap legalább 15 %-át közúti ellenőrzés keretében, legalább 30 %-át pedig a vállalkozások telephelyein kell ellenőrizni. 2008. január 1-jét követően az összes ellenőrzött munkanap legalább 30 %-át közúti ellenőrzés keretében, és legalább 50 %-át a vállalkozások telephelyein kell ellenőrizni.

(4) A 3820/85/EGK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak benyújtott információknak tartalmazniuk kell a közutakon ellenőrzött járművezetők számát, a vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések számát, az ellenőrzött munkanapok számát, valamint a jelentett jogsértések számát és jellegét annak feltüntetésével, hogy utasokat vagy árut szállítottak.

3. cikk

Statisztika

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 2. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti ellenőrzések során összegyűjtött statisztikai adatok következő kategóriák szerinti bontását:

a) közúti ellenőrzések esetében:

i. az út típusa, nevezetesen hogy autópálya, fő- vagy másodrendű út-e, és az ellenőrzött jármű bejegyzési országa, a megkülönböztetés elkerülése érdekében;

ii. a menetíró készülék típusa (analóg vagy digitális);

b) a telephelyi ellenőrzések esetében:

i. a fuvarozási tevékenység típusa, nevezetesen hogy nemzetközi vagy belföldi-e, utasszállító vagy áruszállító-e, saját számlás, bérmunkában vagy fuvardíj ellenében végzett tevékenység-e;

ii. a társaság gépjárműparkjának nagysága;

iii. a menetíró készülék típusa (analóg vagy digitális).

Ezeket a statisztikákat kétévente be kell nyújtani a Bizottságnak, és közzé kell tenni egy jelentésben.

A tagállamok illetékes hatóságainak nyilván kell tartaniuk az előző év összegyűjtött adatait.

A járművezetőért felelős vállalkozások egyéves időtartamra megőrzik az okmányokat, az eredmények nyilvántartását és a végrehajtó hatóságok által számukra eljuttatott más jelentős adatot, amely a náluk a telephelyen és/vagy a közúti ellenőrzések során a járművezetőiknél lefolytatott ellenőrzésekről szól.

Az a) és b) pontban említett kategóriák fogalommeghatározásairól a 12. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárásnak megfelelően a Bizottság ad további felvilágosítást.

4. cikk

Közúti ellenőrzések

(1) A közúti ellenőrzéseket különböző helyszíneken és időpontokban kell végezni, úgy, hogy az úthálózat kellőképpen nagy hányadát lefedjék, ezzel is megnehezítve az ellenőrző pontok elkerülését.

(2) A tagállamok biztosítják:

a) megfelelő intézkedések megtételét az ellenőrző pontoknak a meglévő és tervezett utakon, illetve azok közelében való elhelyezésére, valamint ha szükséges, a benzinkutak és az autópályák mellett található egyéb biztonságos helyek ellenőrző pontként szolgálhassanak;

b) az ellenőrzések véletlenszerű rotációs rendben történő végrehajtását, megfelelő területi egyensúly mellett.

(3) A közúti ellenőrzések alkalmával ellenőrizendő elemeket az I. melléklet A. része tartalmazza. Az ellenőrzések egy-egy ilyen specifikus elemre is összpontosíthatnak, ha a helyzet így követeli meg.

(4) A 9. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a közúti ellenőrzéseket diszkriminációmentesen kell végrehajtani. A végrehajtásban közreműködő hatósági személyek részéről különösen tilos az alábbi tények alapján történő megkülönböztetés:

a) a jármű bejegyzése szerinti ország;

b) a járművezető lakóhelye szerinti ország;

c) a vállalkozás székhelye szerinti ország;

d) az út kezdő- és végállomása;

e) a menetíró készülék típusa (analóg vagy digitális).

(5) A végrehajtásban közreműködő hatósági személyeknek rendelkezniük kell:

a) a fő ellenőrizendő elemeknek az I. melléklet A. része szerinti jegyzékével;

b) a II. melléklet szerinti szabvány ellenőrző berendezéssel.

(6) Ha egy tagállamban, egy másik tagállamban bejegyzett jármű vezetőjének közúti ellenőrzése során észleltekből arra lehet következtetni, hogy olyan szabálysértés történt, amelyet az ellenőrzés során a megfelelő adatok hiányában nem lehet megállapítani, az érintett tagállamok illetékes hatóságai segítik egymást a helyzet tisztázása érdekében.

5. cikk

Összehangolt ellenőrzések

A tagállamok legalább évente hat alkalommal összehangolt közúti ellenőrzés keretében ellenőrzik a 3820/85/EGK rendelet és a 3821/85/EGK rendelet hatálya alá tartozó járművezetőket és járműveket. Ezeket az ellenőrzéseket két vagy több tagállam végrehajtó hatóságai egy időben hajtják végre saját államuk területén.

6. cikk

A vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések

(1) A telephelyi ellenőrzéseket a különféle fuvarozási és vállalkozásfajtákkal kapcsolatos múltbeli tapasztalatokat figyelembe véve szervezik meg. Azokban az esetekben is ellenőrzést kell tartani a vállalkozás telephelyén, amikor közúti ellenőrzés során a 3820/85/EGK rendeletben vagy a 3821/85/EGK rendeletben foglaltak súlyos megsértését állapították meg.

(2) A telephelyi ellenőrzések az I. melléklet A. részében és B. részében felsorolt elemekre terjednek ki.

(3) A végrehajtásban közreműködő hatósági személyeknek rendelkeznie kell:

a) a fő ellenőrizendő elemeknek az I. melléklet A. és B. része szerinti jegyzékével;

b) a II. melléklet szerinti szabvány ellenőrző berendezéssel.

(4) A tagállam végrehajtásban közreműködő hatósági személye az ellenőrzés során köteles figyelembe venni minden, a 7. cikk (1) bekezdésében említett másik tagállam kijelölt kapcsolattartó szerve által az érintett vállalkozásnak e másik tagállamban folytatott tevékenységével kapcsolatos információt.

(5) Az (1)-(4) bekezdés alkalmazásában a hatóság kérésére a vállalkozások által átadott megfelelő dokumentumok alapján a hatáskörrel rendelkező hatóságnál végzett ellenőrzések egy tekintet alá esnek a vállalkozások telephelyén végzett ellenőrzésekkel.

7. cikk

Közösségen belüli kapcsolattartás

(1) A tagállamok egy szervet jelölnek ki az alábbi feladatok ellátására:

a) a többi tagállam azonos szerveivel való koordináció biztosítása az 5. cikk szerinti intézkedések tekintetében;

b) a kétévenkénti statisztikai adatgyűjtés továbbítása a Bizottság részére a 3820/85/EGK rendelet 16. cikkének (2) bekezdése értelmében;

c) elsődleges felelősség a többi tagállam illetékes hatóságainak történő segítségnyújtásért a 4. cikk (6) bekezdése értelmében.

A szerv képviselteti magát a 12. cikk (1) bekezdésében említett bizottság ülésein.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot e szerv kijelöléséről, és a Bizottság ennek megfelelően tájékoztatja a többi tagállamot.

(3) A tagállamok közötti adat-, tapasztalat- és információcserét aktívan elő kell segíteni, elsősorban, de nem kizárólagosan a 12. cikk (1) bekezdésében említett bizottság, és bármely olyan szerv révén, amelyet a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárás keretében jelöl ki.

8. cikk

Információcsere

(1) A 3820/85/EGK rendelet 17. cikkének (3) bekezdése vagy a 3821/85/EGK rendelet 19. cikkének (3) bekezdése alapján kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátott információknak a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak szóló értesítés szerinti kijelölt szervek közötti átadására:

a) ezen irányelv hatálybalépését követően legalább hathavonta egyszer;

b) egyedi esetekben külön tagállami megkeresés alapján kerül sor.

(2) A tagállamok törekednek az elektronikus információcserére alkalmas rendszerek telepítésére. A 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, a Bizottság közös módszertant dolgoz ki az információk hatékony cseréjére vonatkozóan.

9. cikk

Kockázatértékelő rendszer

(1) A tagállamok létrehoznak egy, a vállalkozásokra vonatkozó kockázatértékelő rendszert, a 3820/85/EGK vagy a 3821/85/EGK rendelettel kapcsolatban az egyes vállalkozások által elkövetett jogsértések száma és súlya alapján. A Bizottság támogatja a tagállamok közötti párbeszédet annak érdekében, hogy az ezen kockázatértékelő rendszerek közötti összhangot elősegítse.

(2) A nagy kockázatot jelentő vállalkozásokat szigorúbban és gyakrabban kell ellenőrizni. Az ilyen rendszer bevezetésének kritériumait és részletes szabályait a 12. cikkben említett bizottság vitatja meg, tekintettel egy, a helyes gyakorlatokra vonatkozó információcsere-rendszer létrehozására.

(3) A 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletekkel kapcsolatos jogsértések kezdeti listáját a III. melléklet tartalmazza.

A 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletekkel kapcsolatos jogsértések súlyozására vonatkozó iránymutatások nyújtása céljából, a Bizottság, ahol célszerű, a 12. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kiegészítheti a III. mellékletet a súlyosságukhoz mérten kategóriákra bontott jogsértések általános körére vonatkozó iránymutatások lefektetése céljából.

A legsúlyosabb jogsértésekre vonatkozó kategóriának tartalmaznia kell azokat, ahol a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek rendelkezéseinek való nem megfelelés halál vagy súlyos személyi sérülés nagy kockázatával jár.

10. cikk

Jelentéstétel

2009. május 1-jéig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok jogszabályaiban a súlyos jogsértésekre elrendelt szankciók elemzéséről.

11. cikk

Helyes gyakorlat

(1) A 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, a Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki a végrehajtás helyes gyakorlatára vonatkozóan.

Ezek az irányelvek a Bizottság egy kétéves jelentésében kerülnek közzétételre.

(2) A tagállamok a helyes gyakorlatról közös képzési programokat hoznak létre, amelyek évente legalább egyszer megrendezésre kerülnek, és segítik - évente legalább egyszer - a Közösségen belüli kapcsolattartásért felelős szerveik személyzete tagjainak a többi tagállamban működő azonos feladatot ellátó tisztviselőivel való cseréjét.

(3) A Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban egy elektronikus és nyomtatható formanyomtatványt készít arra az esetre, ha a járművezető betegállományban vagy éves szabadságán volt, vagy ha a 3821/85/EGK rendelet 15. cikke (7) bekezdése első albekezdése első franciabekezdésében említett időszakban olyan másik járművet vezetett, amely mentesült a 3820/85/EGK rendelet hatálya alól.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a végrehajtásban közreműködő személyek megfelelően képzettek legyenek a feladatuk végrehajtására.

12. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 3821/85/EGK rendelet 18. cikke (1) bekezdése alapján felállított bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelembe véve az annak 8. cikkében foglalt rendelkezéseket.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

13. cikk

Végrehajtó rendelkezések

A Bizottság bármely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére, a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban végrehajtó rendelkezéseket állapít meg, különösen az alábbi célok valamelyike érdekében:

a) hogy elősegítse az ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatos közös megközelítést;

b) hogy ösztönözze a 3820/85/EGK rendeletre vonatkozó, végrehajtó hatóságok általi megközelítések összhangját és annak összehangolt értelmezését;

c) hogy megkönnyítse a szállítási ágazat és a végrehajtó hatóságok közötti párbeszédet.

14. cikk

Harmadik országokkal folytatott tárgyalások

Ezen irányelv hatálybalépését követően, a Közösség tárgyalásokat kezdeményez az érintett harmadik országokkal az ezen irányelvben szereplőkkel egyenértékű szabályok alkalmazása érdekében.

Ezen tárgyalások lezárásáig a tagállamok a 3820/85/EGK rendelet 16. cikkének (2) bekezdése szerinti, Bizottságnak küldött jelentésükbe a harmadik országokból származó járműveken lefolytatott ellenőrzésekről szóló adatokat is belefoglalják.

15. cikk

A mellékletek frissítése

A mellékleteknek a helyes gyakorlat fejlődéséhez való igazítása érdekében történő módosításait a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

16. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. április 1-jéig megfeleljenek. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatról.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

17. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) A 88/599/EGK irányelv hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett irányelvre vonatkozó utalásokat az ezen irányelvre vonatkozó utalásként kell értelmezni.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

19. cikk

Az irányelv címzettjei

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A rész

KÖZÚTI ELLENŐRZÉSEK

A közúti ellenőrzések általában az alábbiakra terjednek ki:

1. napi és heti vezetési idők, szünetek és napi és heti pihenőidők; továbbá a megelőző napokra vonatkozó adatrögzítő lapok, amelyeket a 3821/85/EGK rendelet 15. cikke (7) bekezdésének megfelelően a jármű fedélzetén kell tartani és/vagy ugyanerről az időszakról a járművezető kártyáján tárolt adatok és/vagy az ezen irányelv II. mellékletével összhangban a menetíró készülék memóriájában tárolt adatok és/vagy ugyanezek a kinyomaton szereplő adatok;

2. a 3821/85/EGK rendelet 15. cikke (7) bekezdésében említett időszakra vonatkozóan minden olyan eset, amikor a jármű megengedett sebességét túllépték, amely magában foglal minden olyan, 1 percnél hosszabb időszakot, amely alatt a jármű sebessége N3 kategóriájú járművek esetében meghaladta a 90 km/órát, vagy M3 kategóriájú járművek esetében a 105 km/órát (a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv ( 1 ) II. mellékletének A. részében meghatározott N3 és M3 kategóriák);

3. indokolt esetben a jármű által elért, a menetíró készülék által rögzített pillanatnyi sebességek legfeljebb a jármű megelőző 24 órai használatára vonatkozóan;

4. a menetíró készülék helyes működése (a készülékkel és/vagy a járművezető kártyájával és/vagy az adatrögzítő lapokkal történt esetleges visszaélés megállapítása), vagy, amennyiben indokolt, a 3820/85/EGK rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében felsorolt dokumentumok megléte a járművön;

5. indokolt esetben és a biztonsági megfontolások kellő figyelembevételével a járművekbe szerelt menetíró készülékek ellenőrzése, amelynek célja olyan berendezés(ek) beszerelésének és/vagy használatának felderítése, amely(ek) célja adatok megsemmisítése, elrejtése, manipulálása vagy módosítása, a menetíró készülék alkotórészei közötti elektronikus adatcsere zavarása vagy az adatok azok titkosítását megelőzően ily módon történő blokkolása vagy módosítása.

B rész

ELLENŐRZÉSEK A VÁLLALKOZÁSOK TELEPHELYEIN

A vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések az A. rész elemein túl a következő elemekre terjednek ki:

1. a heti pihenők és ezen pihenőidők közötti vezetési idők;

2. a két hétre összesen engedélyezett vezetési idők betartása;

3. az adatrögzítő lapok, a járműegység és a járművezető kártyájának adatai, továbbá kinyomatok.

A tagállamok indokolt esetben, amennyiben jogsértést fedeznek fel, ellenőrzik a szállítási lánc egyéb felbujtóinak vagy bűnsegédeinek - pl. a feladók, a szállítmányozók vagy megbízók - közös felelősségét, beleértve azt is, hogy a szállítási szerződés megengedi-e a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletben foglaltak betartását.

II. MELLÉKLET

A végrehajtó egységeknek biztosítandó szabványberendezés

A tagállamok biztosítják, hogy az alábbi szabványberendezés az I. mellékletben meghatározott feladatokat ellátó végrehajtó egység rendelkezésére álljon:

1. a jármű fedélzeti egységéről és a digitális menetíró készülék járművezetői kártyájáról adatok letöltésére, leolvasására, elemzésére és/vagy a megállapított tények elemzés céljából egy központi adatbázisba való elküldésére alkalmas berendezés;

2. a menetíró készülékek adatrögzítő lapjainak ellenőrzésére szolgáló berendezés;

3. kifejezetten az elemzésre alkalmas berendezés a megfelelő szoftverrel az adatokhoz rendelt digitális aláírás ellenőrzéséhez és hitelességének igazolásához, valamint kifejezetten az elemzésre alkalmas szoftver a járművek részletes sebességprofiljának meghatározásához a menetíró készülék ellenőrzése előtt.

III. MELLÉKLET

1. Az 561/2006/EK rendelettel kapcsolatos jogsértések csoportjai

SZÁMJOGALAPA JOGSÉRTÉS TÍPUSAA SÚLYOSSÁG FOKA (1)
RSJNSJSJEJ
ASzemélyzet
A15. cikk (1) bekezdésA kalauzok esetében megállapított alsó korhatár be nem tartásaX
BVezetési időszakok
B16. cikk (1) bekezdésA 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett9h < … < 10hX
B210h ≤ … < 11hX
B311h ≤ …X
B4A 9 órás napi vezetési idő 50 %-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül13h30 ≤ …
szünet/pihenő nélkül
X
B5A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett10h < … < 11hX
B611h ≤ … < 12hX
B712h ≤ …X
B8A 10 órás napi vezetési idő 50 %-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül15h ≤ …
szünet/pihenő nélkül
X
B96. cikk (2) bekezdésA heti vezetési idő túllépése56h < … < 60hX
B1060h ≤ … < 65hX
B1165h ≤ … < 70hX
B12A heti vezetési idő 25 %-os vagy annál nagyobb arányú túllépése70h ≤ …X
B136. cikk (3) bekezdésA maximális teljes vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt90h < … < 100hX
B14100h ≤ … < 105hX
B15105h ≤ … < 112h30X
B16A maximális teljes vezetési idő 25 %-os vagy nagyobb arányú túllépése két egymást követő hét alatt112h30 ≤ …X
CSzünetek
C17. cikkA megszakítás nélküli vezetési idő 4,5 órás határának túllépése szünet tartása előtt4h30 < … < 5hX
C25h ≤ … < 6hX
C36h ≤ …X
DPihenőidők
D18. cikk (2) bekezdésNem elegendő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett10h ≤ … < 11hX
D28h30 ≤ … < 10hX
D3… < 8h30X
D4Nem elegendő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett8h ≤ … < 9hX
D57h ≤ … < 8hX
D6… < 7hX
D7Nem elegendő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő3h + [8h ≤ … < 9h]X
D83h + [7h ≤ … < 8h]X
D93h + [… < 7h]X
D108. cikk (5) bekezdésNem elegendő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet esetében8h ≤ … < 9hX
D117h ≤ … < 8hX
D12… < 7hX
D138. cikk (6) bekezdésNem elegendő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő22h ≤ … < 24hX
D1420h ≤ … < 22hX
D15… < 20hX
D16Nem elegendő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett42h ≤ … < 45hX
D1736h ≤ … < 42hX
D18… < 36hX
D198. cikk (6) bekezdés6 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző heti pihenőidő után… < 3hX
D203h ≤ … < 12hX
D2112h ≤ …X
EEltérés a 12-napos szabálytól
E18. cikk (6a) bekezdés12 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző rendszeres heti pihenőidő után… < 3hX
E23h ≤ … < 12hX
E312h ≤ …X
E48. cikk (6a) bekezdés b) pont ii. alpont12 egymást követő 24 órás időszak után igénybe vett heti pihenőidő65h < … ≤ 67hX
E5… ≤ 65hX
E68. cikk (6a) bekezdés d) pont22:00 óra és 6:00 óra között 3 órát meghaladó vezetési idő szünet tartása előtt, ha a járművet nem több fős személyzet vezeti3h < … < 4,5hX
E74,5h ≤ …X
FMunkaszervezés
F110. cikk (1) bekezdésA bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolatX
F210. cikk (2) bekezdésA járművezető munkájának nem megfelelő szervezése vagy a szervezés elmaradása, illetve nem megfelelő utasítások a járművezető részére a jogszabály betartására vonatkozóan vagy az utasítások hiányaX
(1) RSJ = rendkívül súlyos jogsértés/NSJ = nagyon súlyos jogsértés/SJ = súlyos jogsértés/EJ = enyhébb jogsértés.

2. A 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 2 )kapcsolatos jogsértések csoportjai (Menetíró készülék)

SZÁMJOGALAPA JOGSÉRTÉS TÍPUSAA SÚLYOSSÁG FOKA
RSJNSJSJEJ
GMenetíró készülék beépítése
G13. cikk (1) bekezdés és 22. cikk (2) bekezdésTípusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása (pl.: valamely tagállam illetékes hatósága által jóváhagyott szerelő, műhely vagy járműgyártó által beépített menetíró készülék hiánya, menetíró készüléknek jóváhagyott szerelő, műhely vagy járműgyártó által felhelyezett vagy kicserélt előírt plombák nélküli használata vagy menetíró készüléknek a beépítési tábla nélküli használata)X
HMenetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata
H123. cikk (1) bekezdésEngedéllyel rendelkező műhely által nem felülvizsgált menetíró készülék használataX
H227. cikkA járművezető egynél több saját járművezetői kártyával rendelkezik és vagy egynél több saját járművezetői kártyát használX
H3A járművezető hamisított járművezetői kártyával vezet (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne)X
H4A járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelynek nem ő a jogosultja (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne)X
H5A járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelyet a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatok és/vagy hamis okmányok alapján szerzett meg (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne)X
H632. cikk (1) bekezdésA menetíró készülék nem működik megfelelően (pl.: nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására)X
H732. cikk (1) bekezdés és 33. cikk (1) bekezdésMenetíró készülék nem megfelelő használata (pl.: szándékos, önkéntes vagy kényszer hatására történő visszaélés, a helyes használatra vonatkozó utasítás hiánya stb.)X
H832. cikk (3) bekezdésOlyan, csalásra alkalmas berendezés használata, amely képes a menetíró készülék által rögzített információk módosításáraX
H9Az adatrögzítő lapokon rögzített adatok vagy a menetíró készülékben és/vagy a járművezetői kártyán tárolt és onnan letöltött adatok meghamisítása, eltitkolása, kitörlése vagy megsemmisítéseX
H1033. cikk (2) bekezdésA vállalkozás nem őrzi meg az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokatX
H11A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább egy évigX
H1234. cikk (1) bekezdésAdatrögzítő lapok/járművezetői kártya helytelen használataX
H13Az adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya szabálytalan kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítéséreX
H14Az adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztésX
H1534. cikk (2) bekezdésElszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya használata, az adatok nem olvashatókX
H1634. cikk (3) bekezdésA kötelező kézi adatbevitel elmulasztásaX
H1734. cikk (4) bekezdésNem megfelelő adatrögzítő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzetnél)X
H1834. cikk (5) bekezdésKapcsolóberendezés helytelen használataX
IAdatok bemutatása
I136. cikkAz ellenőrzés megtagadásaX
I236. cikkA járművezető nem tudja bemutatni az adott napra és az azt megelőző 28 napra vonatkozóan rögzített információkatX
I3A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával)X
I436. cikkA járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és az azt megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokatX
I536. cikkA járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát (ha rendelkezik járművezetői kártyával)X
JHibás működés
J137. cikk (1) bekezdés és 22. cikk (1) bekezdésA menetíró készülék javítását nem engedéllyel rendelkező szerelő vagy műhely végezteX
J237. cikk (2) bekezdésA járművezető nem jegyez be minden előírt információt azon időszakokra vonatkozóan, amelyekben a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített információkatX

( 1 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2006/28/EK bizottsági irányelvvel (HL L 65., 2006.3.7., 27. o.) módosított irányelv.

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 4-i 165/2014/EU rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0022 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0022&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006L0022-20170101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006L0022-20170101&locale=hu

Tartalomjegyzék