32010D0259[1]

2010/259/: A Bizottság határozata ( 2010. május 4. ) az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Francia Köztársaságnak a Monacói Hercegséggel a Francia Köztársaság és a Monacói Hercegség közötti pénzátutalásoknak a Francia Köztársaságon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról (az értesítés a C(2010) 2634. számú dokumentummal történt)

5.5.2010HUAz Európai Unió Hivatalos LapjaL 112/23

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. május 4.)

az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Francia Köztársaságnak a Monacói Hercegséggel a Francia Köztársaság és a Monacói Hercegség közötti pénzátutalásoknak a Francia Köztársaságon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról

(az értesítés a C(2010) 2634. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2010/259/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 17. cikkére,

tekintettel a Francia Köztársaság kérelmére,

mivel:

(1)A Francia Köztársaság 2007. november 28-án a Monacói Hercegség és a Francia Köztársaság közötti pénzátutalások vonatkozásában az 1781/2006/EK rendelet 17. cikke szerinti eltérést kérelmezett.
(2)Az 1781/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Monacói Hercegség és a Francia Köztársaság között történő pénzátutalásokat 2007. december 4-től átmenetileg a Francia Köztársaságon belüli pénzátutalásokként kezelik.
(3)A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság 2009. december 17-i ülésén a tagállamokat arról tájékoztatták, hogy a Bizottság úgy véli, megkapta a Francia Köztársaság által benyújtott kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információt.
(4)Az Európai Unióról szóló szerződés 52. cikke, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikke szerinti meghatározás alapján a Monacói Hercegség a Közösség területén kívül eső terület, azonban monetáris megállapodást kötött az Európai Közösséggel, amelyet a Francia Köztársaság képviselt. A 2001. december 26-i megállapodás értelmében a Monacói Hercegség jogosult arra, hogy az eurót saját hivatalos pénznemeként használja, és az eurobankjegyeket és az euroérméket törvényes fizetőeszközként ismerje el. Ezért a Monacói Hercegség megfelel az 1781/2006/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételnek.
(5)A Monacói Hercegség területén található fizetési szolgáltatók közvetlenül részt vesznek a Francia Köztársaság fizetési és elszámolási rendszereiben, legyen szó a CORE, a Target2–Banque de France vagy az ESES France (Euro Settlement for Euronext-zone Securities) rendszerről. Ezért megfelelnek az 1781/2006/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételnek.
(6)A Monacói Hercegség az 1781/2006/EK rendelet előírásainak megfelelő rendelkezéseket épített saját jogrendjébe, különösen a pénzügyi intézményeknek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcban való részvételéről szóló, 2006. augusztus 10-i 631. számú uralkodói rendelet módosításáról szóló, 2008. április 30-i 1630. számú uralkodói rendelet által.
(7)A terrorizmus finanszírozása elleni harcban a pénzeszközök befagyasztásáról szóló, 2008. június 10-i 1674. és 1675. számú uralkodói rendelet értelmében megfelelő intézkedések vannak hatályban a Monacói Hercegség területén az ENSZ vagy az Európai Unió által felsorolt jogalanyokkal vagy személyekkel szembeni pénzügyi szankciók meghozatalára.
(8)A pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a korrupció elleni harcról szóló, 2009. augusztus 3-i 1362. számú törvény ( Loi n o 1362 du 3 aout 2009 relative a la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ) hatályon kívül helyezte a pénzügyi vállalkozásoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben való részvételéről szóló, 1993. július 7-i 1162. számú törvényt, és annak helyébe lépett. Ez az új törvény – a 2009. augusztus 3-i 2318. számú uralkodói rendelettel kiegészítve – rendezi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedések értékelését vizsgáló szakértői bizottságnak (Moneyval) a 2008. évi harmadik fordulós kölcsönös értékelő jelentésében a Monacói Hercegség vonatkozásában megállapított hiányosságokat, és biztosítja, hogy a pénzátutalások tekintetében a Monacói Hercegség területén a francia területen alkalmazandóval egyenértékű pénzmosás elleni rendszer működjön.
(9)Következésképpen a Monacói Hercegség elfogadta az 1781/2006/EK rendeletben megállapított szabályoknak megfelelő szabályokat, és fizetési szolgáltatóitól megköveteli ezen szabályok alkalmazását, ezzel teljesítve a rendelet 17. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételt.
(10)Ezért helyénvaló a Francia Köztársaság számára megadni a kért eltérést.
(11)Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Francia Köztársaság felhatalmazást kap arra, hogy megállapodást kössön a Monacói Hercegséggel abból a célból, hogy a Monacói Hercegség és a Francia Köztársaság közötti pénzátutalások az 1781/2006/EK rendelet alkalmazásában a Francia Köztársaságon belüli pénzátutalásként legyenek kezelve.

2. cikk

E határozat címzettje a Francia Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 4-án.

a Bizottság részéről

Michel BARNIER

a Bizottság tagja

( 1 ) HL L 345., 2006.12.8., 1. o .

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:32010D0259 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010D0259&locale=hu