32004R1215[1]

A Bizottság 1215/2004/EK rendelete, (2004. június 30.) a földrajzi jelzések és eredet-megjelölések bejegyzéséről szóló 1107/96/EK rendelet mellékletében felsorolt elnevezésekre vonatkozó termékleírások elemeinek módosításáról (Skót marhahús)

A BIZOTTSÁG 1215/2004/EK RENDELETE,

(2004. június 30.)

a földrajzi jelzések és eredet-megjelölések bejegyzéséről szóló 1107/96/EK rendelet mellékletében felsorolt elnevezésekre vonatkozó termékleírások elemeinek módosításáról (Skót marhahús)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredet-megjelöléseinek oltalmáról (1) szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1) A 2081/92/EGK rendelet 9. cikkével összhangban, a 2081/92/EGK (2) tanácsi rendelet 17. cikkében meghatározott eljárás szerint a földrajzi jelzések és eredet-megjelölések bejegyzéséről szóló, 1107/96/EK bizottsági rendelet vonatkozásában az Egyesült Királyság hatóságai a védett földrajzi jelzésként bejegyzett "skót marhahús" elnevezés leírásának és termék-előállítási módszerének módosítását kérelmezte.

(2) A módosítási kérelmek megvizsgálását követően megállapításra került, hogy a kérdéses módosítások nem elhanyagolhatók.

(3) A 2081/92/EGK rendelet 9. cikkében meghatározott eljárással összhangban és mivel a módosítások nem elhanyagolhatók, a szükséges változtatásokkal a 6. cikkben leírt eljárás alkalmazandó.

(4) Megállapításra került, hogy a módosítások ebben az esetben eleget tesznek a 2081/92/EGK rendelet előírásainak. A fent említett módosításoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (3) való kihirdetését követően a Bizottsághoz nem érkezett a 7. cikk szerinti kifogási nyilatkozat.

(5) Következésképpen ezeket a módosításokat be kell jegyezni és ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet I. mellékletében közzétett módosítások a 2081/92/EGK rendelet 6. cikke (4) bekezdésének megfelelően bejegyezésre és kihirdetésre kerülnek.

A termékleírás fő elemeiről szóló összefoglaló az e rendelet II. mellékletében biztosított.

2. cikk

Ez a rendelet a Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező érvényű és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 30-án.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja

(1) HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122. 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 148., 1996.6.21., 1. o. A legutóbb az 526/2004/EK rendelettel (HL L 85., 2004.3.23., 3. o.) módosított rendelet.

(3) HL C 99., 2003.4.25., 2. o. (Scotch Beef).

I. MELLÉKLET

A Tanács 2081/92/EGK rendelete

A VÉDETT FÖLDRAJZI JELZÉSEK TERMÉKLEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (9. cikk)

EK-SZÁM: UK/0274/25.1.1994

1. Bejegyzett elnevezés : O.F.J. Scotch Beef

2. A kért módosítás(ok) : Az előírás rovata:

3. Módosítás(ok) :

Leírás

A jelenlegi gyakorlat minél hitelesebb visszatükrözése érdekében, figyelembe véve a fogyasztók érdekét a jobban áttekinthető címkézést és a skót marhahús minőségének javítását illetően, a jelenlegi leírás:

"Ez a termék egy kifejlett szarvasmarhától származik - minimum három hónapos -, amelyet a megjelölt helyen vágtak le és dolgoztak fel."

a következőképpen módosul:

"Ez a termék egy olyan szarvasmarhától származik, amely a megjelölt földrajzi helyen született, egész élete folyamán ott nevelkedett, ott került levágásra és feldolgozásra. Az állatokat az európai szabványnak EN 45011 (Guide ISO 65) megfelelő minőségbiztosítási előírásoknak és a kérelmező által rögzített előírásoknak, értékelésnek és értékelési időközöknek megfelelően tenyésztik és vágják le."

Előállítási eljárás

A fenti leírás változtatásának eredményeként szükséges változtatni a gyártási eljárás részleteit. Továbbá, amikor az eredeti kérelmet benyújtották, skót marhahúst gyakorlatilag soha nem adtak el fagyasztott állapotban. Habár ez a gyakorlat továbbra sem széles körben elterjedt, a kérelmező szeretné törölni az alábbi kifejezést "Csak friss vagy hűtött termék adható el", hogy lehetővé tegye a fagyasztott skót marhahús árusítását, amennyiben a feldolgozó úgy kívánja.

Ennek megfelelően a jelenlegi leírás:

"A szarvasmarhák életük utolsó szakaszának minimum három hónapját Skóciában töltötték. Az előírásoknak megfelelően kerültek feldolgozásra és levágásra. Csak friss és hűtött termék árusítható."

a következőképpen módosul:

"A szarvasmarhák a megjelölt földrajzi területen születettek, az életük folyamán ott nevelkedtek. Az állatokat az európai szabványnak EN 45011 (Guide ISO 65) megfelelő minőségbiztosítási előírásoknak és a kérelmező által rögzített előírásoknak, értékelésnek és értékelési időközöknek megfelelően tenyésztik és vágják le. Az állatok a megjelölt földrajzi területen a termékleírásnak megfelelően kerülnek vágásra és feldolgozásra."

II. MELLÉKLET

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 2081/92/EGK RENDELETE

"SKÓT MARHAHÚS"

EK-szám : UK/0274/25.1.1994

OEM ( ) OFJ (X)

Ez a nyomtatvány csupán információs célzattal lett kiállítva. A teljes tájékoztatásért, különösen az OEM és OFJ hatálya alá tartozó termékek gyártóiról, kérem igényeljen teljes termékleírást a nemzeti hatóságtól vagy az Európai Bizottságtól (1).

1. A tagállamban felelős hivatal :

Név : Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Cím :

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London - SW1P 3JR

United Kingdom

Tel. : (44-207) 238 66 87

Fax : (44-207) 238 57 28

e-mail : rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2. Kérelmező csoport :

2.1

Név : Quality Meat Scotland

2.2

Cím :

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian - EH28 8NZ

United Kingdom

Tel. : (44-131) 472 40 40

Fax : (44-131) 472 40 38

e-mail : info@qmscotland.co.uk

2.3 Összetétel : termelők (8 969), feldolgozók (32), egyéb (310)

3. Terméktípus : 1.1. osztály - friss hús

4. A termék leírása : (A 4. cikk (2) bekezdésben kitűzött követelmények összefoglalása)

4.1 Név : "Scotch Beef"

4.2 Leírás : Ez a termék egy olyan szarvasmarhától származik, amely a megjelölt földrajzi helyen született, egész élete folyamán ott nevelkedett, ott került levágásra és feldolgozásra. Az állatokat az európai szabványnak EN45011 (Guide ISO 65) megfelelő minőségbiztosítási előírásoknak és a kérelmező által rögzített előírásoknak, értékelésnek és értékelési időközöknek megfelelően tenyésztik és vágják le.

4.3 Földrajzi terület : A skót szárazföld van területként meghatározva, a nyugati part szigeteit, Orkney-t és Shetland-ot magában foglalva.

4.4 Eredetbizonyíték : A 19. század óta a skót marhahús a hagyományos etetési rendszer alkalmazásának köszönhető kiemelkedő minőségéről híres. Jó hírnevet szerzett magának az Egyesült Királyság húspiacán és azon kívül.

4.5 Előállítási eljárás : A szarvasmarhák a megjelölt földrajzi területen születettek, az életük folyamán ott nevelkedtek. Az állatokat az európai szabványnak EN45011 (Guide ISO 65) megfelelő minőségbiztosítási előírásoknak és a kérelmező által rögzített előírásoknak, értékelésnek és értékelési időközöknek megfelelően állítják elő és vágják le. Az állatok az előírásoknak megfelelően kerülnek vágásra és feldolgozásra a megjelölt földrajzi területen.

4.6 Kapcsolat : A skót marhahús minősége és sajátossága a jellegzetes skót legelőkön való külterjes legeltetésből ered.

4.7 Ellenőrző szerv :

Név : Scottish Food Quality Certification

Cím :

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh-EH28 8NF

United Kingdom

Tel. : (44-131) 335 66 15

Fax : (44-131) 335 66 01

e-mail : enquiries@sfqc.co.uk

4.8 Címkézés : OFJ

4.9 Nemzeti követelmények : -

(1) Európai Bizottság - Mezőgazdasági Főigazgatóság - Mezőgazdasági termékek minőségének politikája - B-1049 Brüsszel.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R1215 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R1215&locale=hu

Tartalomjegyzék