32004D0426[1]

A Bizottság határozata (2004. április 29.) a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedésekről szóló 2002/757/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2004) 1585. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(2004. április 29.)

a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedésekről szóló 2002/757/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2004) 1585. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/426/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) 2002-ben az Egyesült Királyság tájékoztatta a többi tagállamot és a Bizottságot arról, hogy területén megjelent a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (a továbbiakban: károsító szervezet), valamint az az ellen történő védekezés érdekében megtett intézkedésekről.

(2) A 2002/757/EK bizottsági határozat [2] ideiglenesen előírta a tagállamok számára, hogy növény-egészségügyi szükségintézkedéseket foganatosítsanak a károsító szervezet Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedésének megakadályozása érdekében.

(3) A 2002/757/EK határozat értelmében elvégzett hivatalos vizsgálatok eredményeként, valamint a károsító szervezet által okozott kárra vonatkozó új keletű információk alapján úgy tűnik, hogy a károsító szervezetnek a fenti határozatban "fogékony növények"-ként említett gazdanövényei jegyzékét bővíteni kell.

(4) A 2002/757/EK határozatban meghatározott intézkedések a lombozatra és a levágott ágakra nem alkalmazandók, hanem azok alkalmazásának a Közösségen belüli termesztési helyről elszállított, ültetésre szánt növényekre kell korlátozódnia; azokat ezen felül ki kell terjeszteni a Camellia fajokba tartozó, ültetésre szánt növényekre is a magvak kivételével.

(5) Szükségesnek látszik biztosítani, hogy a nyilvántartásba vett termesztők minden esetben jelentsék az illetékes hivatalos szerveknek a károsító szervezet gyanítható előfordulását vagy igazolt jelenlétét.

(6) Szükségesnek látszik továbbá kiterjeszteni a tagállamok által a károsító szervezet által okozott fertőzés igazolása tekintetében elvégzett vizsgálatokat, hogy azok a termesztett és nem termesztett/nem gondozott növényekre egyaránt vonatkozzanak.

(7) Helyénvaló az ilyen intézkedések eredményeinek rendszeres értékelése, és ezen értékelés eredményeinek ismeretében esetleges további intézkedések mérlegelése. A további intézkedéseknek figyelembe kell venniük a benyújtandó információt, valamint a tagállamok által adandó tudományos véleményeket.

(8) A 2002/757/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/757/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"2. "fogékony növények": - a termés és a magvak kivételével - az Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel) Sleumer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Pieris spp., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L. - a Rhododendron simsii Planch. kivételével -, Sequoia sempervirens (D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. és Viburnum spp. L. egyedei."

2. A 3. cikk (4) bekezdésében az a Rhododendron simsii Planch kivételével a Rhododendron fajoknak, és a termés és a magvak kivételével a Viburnum fajoknak szöveg helyébe a magvak kivételével a Viburnum fajoknak, a Camellia fajoknak, illetve a Rhododendron simsii Planch kivételével a Rhododendron fajoknak az ültetésre szánt, szöveg lép.

3. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

(1) A magvak kivételével a Viburnum fajoknak, a Camellia fajoknak és a Rhododendron simsii Planch. kivételével a Rhododendron fajoknak a Közösség területéről származó, ültetésre szánt egyedei csak akkor szállíthatók el a termesztési helyükről, ha megfelelnek az e határozat mellékletének 3. pontjában megállapított feltételeknek. Az ilyen növények termesztőit a 92/90/EGK bizottsági irányelv [3] rendelkezéseivel összhangban nyilvántartásba veszik.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvántartásba vett termesztők minden esetben jelentik az illetékes hivatalos szerveknek a károsító szervezet termesztési helyen történő gyanítható előfordulását vagy igazolt jelenlétét."

4. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"1. A tagállamok hivatalos vizsgálatokat végeznek területükön a károsító szervezetre vonatkozóan annak meghatározására, hogy van-e bizonyíték a károsító szervezet által okozott fertőzésre, beleértve a termesztett, illetve nem termesztett/nem gondozott növényeket is.";

b) a (2) bekezdésben a "2003. november 1-jéig" dátum helyébe "2004. november 1-jéig" lép;

c) a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

"3. A tagállamok a területükön megfelelő intézkedéseket tehetnek a fogékony növények szállításai hivatalos nyomon követésének elvégzésére annak megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e az e határozatban megállapított feltételeknek."

5. A 8. cikkben a "2003. december 31-ig" dátum helyébe "2004. december 31-ig" lép.

6. A melléklet e határozat mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 29-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2004/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 85., 2004.3.23., 18. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 252., 2002.9.20., 37. o.

[3] HL L 344., 1992.11.26., 38. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2002/757/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1. az 1a. pont első bekezdésében és a 2. pontban "a 2000/29/EK irányelv 7. és 8. cikkében" szöveg helyébe az "a 2000/29/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében" szöveg lép.

2. a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. A magvak kivételével a Viburnum fajoknak, a Camellia fajoknak és a Rhododendron simsii Planch. kivételével a Rhododendron fajoknak a Közösség területéről származó, ültetésre szánt egyedei a termesztési helyükről csak akkor szállíthatók el, ha azokat az e melléklet 1. pontjában említett növényútlevél kíséri, és:

a) olyan területről származnak, ahol a károsító szervezet előfordulása nem ismert; vagy

b) a növények aktív növekedési időszakának megfelelő időpontjában legalább egyszer elvégzett hivatalos vizsgálatok során - beleértve a gyanús tünetek laboratóriumi vizsgálatát - a termesztés helyén a fenti növényeken a károsító szervezet jeleit a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték; vagy

c) az olyan esetekben, amikor a fenti növényeken a termesztés helyén a károsító szervezet jeleit észlelték, a megfelelő eljárásokat végrehajtották a károsító szervezet felszámolása céljából, amely legalább a fertőzött növények és a fertőzött növények 2 méteres körzetében található összes fogékony növény megsemmisítését magában foglalja, valamint

i. a fertőzött növények 10 méteres körzetében minden fogékony növény és az érintett tétel fennmaradó növényei esetében:

- a növényeket a termesztés helyén tartották, és

- a felszámolási intézkedések megtételét követő három hónapon belül a növényeken legalább kétszer további hivatalos vizsgálatokat végeztek el, amikor azok aktív növekedési szakaszban voltak, és

- az említett három hónapos időszak alatt nem végeztek semmilyen kezelést, amely a károsító szervezet által okozott tüneteket elnyomhatná, és

- a növényeket a hivatalos vizsgálatok során a károsító szervezettől mentesnek találták,

ii. a termesztés helyén az összes többi fogékony növényt ismételt intenzív hivatalos vizsgálatnak vetették alá az észlelést követően, és azokat e vizsgálatok során a károsító szervezettől mentesnek találták."

3. az alábbi 4. ponttal egészül ki:

"4. Abban az esetben, ha a Közösségben a termesztés helyeitől eltérő helyeken bármely növényen a károsító szervezet jeleit észlelték, a tagállamok legalább a károsító szervezet elterjedésének megakadályozását tartalmazó megfelelő intézkedéseket tesznek. Ezek közé tartozhat az érintett terület meghatározása, ahol az intézkedéseket végre kell hajtani.".

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0426 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0426&locale=hu

Tartalomjegyzék