32009D0739[1]

2009/739/EK: A Bizottság határozata ( 2009. október 2. ) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. fejezete alapján a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2009) 7493. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. október 2.)

a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. fejezete alapján a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedések megállapításáról

(az értesítés a C(2009) 7493. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/739/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 36. cikke második mondatára,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 2006/123/EK irányelv 28-36. cikke előírja a tagállamok közötti kölcsönös segítségnyújtás és hatékony együttműködés kötelezettségét, amely magában foglalja az illetékes hatóságaik közötti információcserét. Ahhoz, hogy a tagállamok közötti együttműködés megfelelően működjön, olyan technikai eszközre van szükség, amely lehetővé teszi az illetékes hatóságaik közötti közvetlen és gyors kommunikációt. Ezért a 2006/123/EK irányelv 34. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a Bizottság a tagállamokkal együttműködve a tagállamok közötti információcsere céljából elektronikus rendszert hoz létre, figyelembe véve a meglévő információs rendszereket.

(2) A páneurópai e-kormányzati szolgáltatásoknak közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok részére történő interoperábilis nyújtásáról (IDABC) szóló, 2004. április 21-i 2004/387/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (2) értelmében létrehozott Belső Piaci Információs Rendszer (a továbbiakban: IMI) olyan elektronikus eszköz, amelynek célja a belső piac területén hatályos olyan jogszabályok támogatása, amelyek a tagállamok közigazgatásai közötti információcserét írnak elő. Mivel az IMI lehetővé teszi az illetékes hatóságok közötti, elektronikus úton történő biztonságos és strukturált információcserét, valamint biztosítja az illetékes hatóságok számára azt is, hogy könnyen azonosíthassák érintett tárgyalópartnereiket más tagállamokban, továbbá hogy gyorsan és hatékonyan kommunikálhassanak egymással, helyénvaló az IMI használata a 2006/123/EK irányelv alkalmazásában történő információcserére.

(3) Annak érdekében, hogy a tagállamok illetékes hatóságai számára lehetővé váljon az elektronikus úton történő hatékony információcsere, szükség van e célból az IMI használatára vonatkozó gyakorlati intézkedések megállapítására.

(4) A 2006/123/EK irányelv a tájékoztatás megadására, valamint az ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésére irányuló megkeresések, és ezek megválaszolása mellett az információcsere két speciális esetét írja elő: a szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó olyan súlyos tényekre és körülményekre vonatkozó információcserét, amelyek a 2006/123/EK irányelv 29. cikkének (3) bekezdése és 32. cikkének (1) bekezdése értelmében a személyek egészségét vagy biztonságát, illetve a környezetet súlyosan károsíthatnák (a továbbiakban: riasztások), valamint a 2006/123/EK irányelv 18. cikke és 35. cikke alapján a szolgáltatások biztonságához kapcsolódó rendkívüli intézkedésekkel (a továbbiakban: eseti eltérések) összefüggő információcserét.

(5) Mivel a riasztások a személyek egészségét vagy biztonságát, illetve a környezetet fenyegető komoly veszélyhez kapcsolódnak, a veszély megszüntetése érdekében és az érintett hatóságoknak a más hatóságok által tett intézkedések, valamint a veszély megszüntetése vagy fennállása tekintetében történő megfelelő tájékoztatása érdekében elengedhetetlen a különböző tagállamok illetékes hatóságai közötti szoros együttműködés. Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan felügyelhessék a szolgáltatókat és az általuk nyújtott szolgáltatásokat, valamint hogy biztosíthassák a riasztásokban szereplő személyes adatok megfelelő védelmét, rendelkezni kell a tagállam által a 2006/123/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban kezdeményezett riasztás lezárásáról, amenynyiben a 29. cikk (3) bekezdésében és a 32. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek már nem állnak fenn. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy kifogást emelhessenek a riasztás lezárására irányuló javaslat ellen, ha továbbra is fennáll a személyek egészségét vagy biztonságát, illetve a környezetet súlyos kár veszélyével fenyegető helyzet.

(6) A 2006/123/EK irányelv 43. cikkének megfelelően az említett irányelv, és különösen a felügyeletre vonatkozó rendelkezések alkalmazása és végrehajtása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3), illetőleg az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4) (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat. Ennek megfelelően a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserét a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvben szabályozott, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban kell teljesíteni. Az adatok Bizottság általi feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően történik.

(7) Az IMI működése során a személyes adatok magas szintű védelmének biztosítása érdekében a Bizottság elfogadta a Belső Piaci Információs Rendszernek (IMI) a személyes adatok védelme tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2007. december 12-i 2008/49/EK határozatot (6), valamint a Belső Piaci Információs Rendszerre (IMI) vonatkozó adatvédelmi iránymutatásokról szóló, 2009. március 26-i 2009/329/EK ajánlást (7).

(8) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2006/123/EK irányelv 40. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Információcsere az IMI használatával

(1) A tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcsere a Belső Piaci Információs Rendszeren keresztül (a továbbiakban: IMI) történik a 2006/123/EK irányelv VI. fejezetében foglalt igazgatási együttműködésre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban, amelyek az alábbiakat szabályozzák:

a) a 2006/123/EK irányelv VI. fejezetének megfelelően tájékoztatás iránti, valamint ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésére irányuló megkeresések, és azok megválaszolása;

b) a 2006/123/EK irányelv 29. cikkének (3) bekezdése és 32. cikkének (1) bekezdése szerinti riasztások;

c) eseti eltérés iránti megkeresések és értesítések a 2006/123/EK irányelv 35. cikkének (2), (3) és (6) bekezdése alapján.

(2) A 2008/49/EK határozat 8. cikke szerinti IMI-koordinátorok kijelölhetők a 2006/123/EK irányelv 28. cikkének (2) bekezdésében előírt kapcsolattartó pontnak.

2. cikk

Az IMI funkciói a tájékoztatás iránti megkeresésekkel és az ellenőrzések és vizsgálatok elvégzése iránti megkeresésekkel, valamint ezek megválaszolásával kapcsolatban

A tájékoztatás iránti megkeresések és az ellenőrzések és vizsgálatok elvégzése iránti megkeresések, valamint ezek megválaszolása céljából az IMI az alábbiakat biztosítja:

a) megkeresések küldése;

b) kiegészítő információ küldése és kérése;

c) megkeresések fogadása;

d) megkeresések továbbítása;

e) megkeresések megválaszolása.

3. cikk

Az IMI funkciói a riasztásokkal kapcsolatban

(1) A riasztásokkal kapcsolatos információcsere céljából az IMI az alábbiakat biztosítja:

a) riasztás küldése, amennyiben a 2006/123/EK irányelv 29. cikkének (3) bekezdésében és 32. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételek fennállnak;

b) a riasztásra vonatkozó kiegészítő információ küldése és kérése;

c) olyan riasztások visszavonása, amelyek nem felelnek meg a 2006/123/EK irányelv 29. cikkének (3) bekezdésében és 32. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek;

d) a riasztásokra vonatkozó információk helyesbítése;

e) a riasztás lezárására vonatkozó javaslat küldése;

f) a riasztás lezárására vonatkozó javaslat ellen kifogás emelése;

g) a riasztás lezárása, amennyiben a 2006/123/EK irányelv 29. cikkének (3) bekezdésében és 32. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételek már nem állnak fenn.

(2) A riasztások és kapcsolódó információk más tagállamok részére történő küldése és a más tagállamoktól érkező riasztások fogadása céljából az IMI-ben riasztási koordinátort kell kijelölni. A riasztási koordinátor feladatait elláthatja a 2008/49/EK határozat 7. és 8. cikkében meghatározott IMI-szereplő is.

(3) A rendszerből a 2008/49/EK határozat 4. cikkében meghatározott eljárás szerint történő törlést megelőzően az IMI egyetlen felhasználója számára sem hozzáférhető a már lezárt riasztásban foglalt információ, beleértve a személyes adatokat.

4. cikk

Az IMI funkciói az eseti eltéréssel kapcsolatban

Az eseti eltérésekkel kapcsolatos információcsere céljából az IMI az alábbiakat biztosítja:

a) a 2006/123/EK irányelv 35. cikkének (2) bekezdése értelmében megkeresés küldése a letelepedés helye szerinti tagállamnak;

b) a 2006/123/EK irányelv 35. cikkének (2) bekezdése alapján küldött megkeresés megválaszolása;

c) a 2006/123/EK irányelv 35. cikkének (3) és (6) bekezdése értelmében értesítés küldése a Bizottságnak és a letelepedés helye szerinti tagállamnak;

d) a koordinátor automatikus tájékoztatása az a), b) és c) pontban foglalt intézkedésekről.

5. cikk

Személyes adatok védelme

A személyes adatoknak a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcsere céljából történő feldolgozása a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban történik.

A személyes adatok Bizottság általi feldolgozása a 45/2001/EK rendelettel összhangban történik.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 2-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja

(1) HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

(2) HL L 181., 2004.5.18., 25. o.

(3) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(4) HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

(5) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(6) HL L 13., 2008.1.16., 18. o.

(7) HL L 100., 2009.4.18., 12. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0739 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0739&locale=hu