1876/2020. (XII. 2.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok bűnmegelőzési tárgyú, valamint szervezetalakítási okok miatt szükséges módosításáról

1. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az NBT létszáma és tagjainak kinevezése:)

"b) Az NBT elnöke a miniszterelnök által kinevezett személy, az NBT társelnökei a rendészetért felelős miniszter, valamint a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter.

c) Az NBT elnöke és társelnökei mellett az NBT tagja

ca) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára irányítása alá tartozó, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint

cb) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára irányítása alá tartozó, szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője."

2. A Határozat 3. pont e) alpontja a következő ej)-em) alponttal egészül ki:

(Az NBT létszáma és tagjainak kinevezése:

A Kormány felkéri)

"ej) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnökét,

ek) a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatóját,

el) a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatóját, valamint

em) a megyei bűnmegelőzési tanácsok elnökeit"

(az NBT további egy-egy tagjára történő javaslat megtételére.)

3. A Határozat

a) 3. pont a) alpontjában a "huszonnyolc" szövegrész helyébe az "ötvenegy" szöveg,

b) 3. pont d) alpont dc) alpontjában a "családpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium család- és ifjúságügyért felelős államtitkára" szövegrész helyébe a "családokért felelős tárca nélküli miniszter" szöveg,

c) 3. pont d) alpont dh) alpontjában a "módszertani irányításért" szövegrész helyébe a "közszolgáltatásokért" szöveg,

d) 3. pont d) alpont de) alpontjában a "közbiztonsági főigazgatója" szövegrész helyébe a "belbiztonsági államtitkára" szöveg, valamint

e) 4. pont b) alpont bc) alpontjában a "pont" szövegrész helyébe a "pont c) alpont ca) és cb) alpontjában meghatározott személy esetén a minisztériummal, a 3. pont" szöveg

lép.

4. Hatályát veszti a Határozat

a) 3. pont d) alpont do) alpontja, valamint

b) 3. pont e) alpont eg) alpontjában a "valamint" szövegrész.

5. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a belügyminiszter bevonásával - a központi költségvetésre vonatkozó előterjesztések előkészítése során biztosítsa, hogy a 2022. költségvetési évtől kezdődően a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (2013-2023) céljainak megvalósításhoz biztosított forrás évenkénti összege legalább 850 000 000 (nyolcszázötvenmillió) forintban kerüljön meghatározásra.

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: a 2022. évi költségvetés előkészítésétől kezdve folyamatosan."

6. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a) 58. pont (2) bekezdés b) alpontjában a "Honvéd Vezérkar" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség Parancsnoksága" szöveg,

b) 58. pont (3) bekezdés e) alpontjában a "Honvéd Vezérkar főnöke" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség parancsnoka" szöveg, valamint

c) 58. pont (4) bekezdésében a "közbiztonsági főigazgatója" szövegrész helyébe a "belbiztonsági államtitkára" szöveg

lép.

7. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában, valamint 5. pont g) alpontjában a "közbiztonsági főigazgatója" szövegrész helyébe a "belbiztonsági államtitkára" szöveg lép.

8. Ez a határozat - a 9. pontban meghatározott kivétellel - a közzétételét követő napon lép hatályba.

9. Az 1. pont, a 2. pont, a 3. pont a) és e) alpontja, a 4. pont és az 5. pont az e határozat közzétételét követő tizenötödik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök