1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról

1. A Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján létrehozza a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot.

2. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) feladatai:

a) a legújabb tudományos eredményekre figyelemmel kidolgozza és a Kormány elé terjeszti a bűnmegelőzés új nemzeti stratégiájának a tervezetét;[1]

b) összehangolja a bűnmegelőzés új nemzeti stratégiájának a megvalósítását, ennek keretében közreműködik a bűnmegelőzést megvalósítani hivatott cselekvési tervek kidolgozásában és figyelemmel kíséri azok gyakorlati megvalósulását;[2]

c) javaslatokat dolgoz ki a Kormány számára a bűnmegelőzési programok és feladatok megvalósítását szolgáló erőforrások elosztására és felhasználására;[3]

d) kezdeményezi és ösztönzi a bűnözést gerjesztő folyamatok és a bűncselekmények elkövetését elősegítő okok, körülmények ellen ható intézkedéseket;

e) kezdeményezi a bűnmegelőzés különböző területeit érintő jogszabályok megalkotását, valamint véleményezi az e tárgykört érintő jogszabályok és más kormányzati intézkedések tervezeteit, azok hatálybalépését követően közreműködik a végrehajtás folyamatos ellenőrzésében;[4]

f) összehangolja a központi közigazgatási, valamint a rendvédelmi szervek bűnmegelőzéssel összefüggő tevékenységét, segíti a helyi bűnmegelőzési szervezetek szakmai tevékenységét;[5]

g) együttműködik a külföldi és a nemzetközi bűnmegelőzési szervezetekkel;

h) közreműködik a magyarországi közigazgatási, valamint rendvédelmi szervek, illetve a helyi bűnmegelőzési szervezetek külföldi és nemzetközi bűnmegelőzési szervezetekkel történő együttműködésének a koordinációjában;

i) közreműködik az egységes országos bűnmegelőzési felvilágosító és tájékoztatási rendszer, valamint a bűnmegelőzési képzés szakmai követelményei kialakításában;[6]

j) tevékenyen közreműködik a bűnmegelőzés magyarországi és külföldi legjobb gyakorlatainak elterjesztésében, segíti a bűnmegelőzés szakmai ismereteinek, valamint magyarországi és külföldi legjobb gyakorlatainak a rendészeti oktatásban és a képzésekben történő hasznosítását;[7]

k) részt vesz a Kormány bűnmegelőzési programjának, valamint a bűnmegelőzés és a bűnözés előző évi helyzetét értékelő jelentésének az elkészítésében;[8]

l) közreműködik az áldozatsegítés, valamint a rendészeti szervek, illetve a rendészeti oktatási és tudományos tevékenységet végző intézmények bűnmegelőzési munkájának a támogatásában;[9]

m) a büntetőpolitika és a bűnmegelőzés elvi megalapozását segítő hatékonysági vizsgálatokkal és módszertani tanulmányokkal támogatja a Kormány közbiztonsági célkitűzéseinek a megvalósítását;

n) közreműködik a bűnmegelőzés szakmai törekvései érdekében szükséges és indokolt projekteknek az erre a célra rendelkezésre álló forrásokból történő támogatásában;[10]

o) közreműködik a vármegyei bűnmegelőzési tanácsok kialakításában, és koordinálja azok működését.[11]

3. Az NBT létszáma és tagjainak kinevezése:

a) Az NBT létszáma - az NBT elnökét és társelnökeit is beleértve - legfeljebb hatvan fő.[12]

b) Az NBT elnöke a miniszterelnök által kinevezett személy, az NBT társelnökei a rendészetért felelős miniszter, valamint a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter.[13]

c) Az NBT elnöke és társelnökei mellett az NBT tagja[14]

ca) a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára irányítása alá tartozó, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint[15]

cb) a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára irányítása alá tartozó, szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője.[16]

d) Az NBT további egy-egy tagjára[17]

da) az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium büntetőjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára,[18]

db) a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium köznevelésért felelős államtitkára,[19]

dc) a családpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium családokért felelős államtitkára,[20]

dd) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium foglalkoztatásért és programokért felelős helyettes államtitkára,[21]

de) a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium rendészeti államtitkára,[22]

df) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium önkormányzati államtitkára,[23]

dg) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,

dh) az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium parlamenti államtitkára,[24]

di) az országos rendőrfőkapitány,

dj) a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium közlekedésért felelős államtitkára,[25]

dk)[26]

dl) az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter[27]

dm) a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok irányítására kijelölt miniszter által vezetett minisztérium területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkára,[28]

dn) a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára,[29]

do) a felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára,[30]

dp) a szakképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára,[31]

dq) a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium sportért felelős államtitkára,[32]

dr) az áldozatsegítésért felelős miniszter által vezetett minisztérium parlamenti államtitkára,[33]

ds) az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium büntetőjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára,[34]

dt) a felsőoktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára,[35]

du) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium családokért felelős államtitkára,[36]

dv) a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium kultúráért felelős államtitkára,[37]

dw) a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára,[38]

dx) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős helyettes államtitkára[39]

tesz javaslatot.

e) A Kormány felkéri[40]

ea) a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét,

eb) a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét,

ec) a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökét,

ed) az Országos Polgárőr Szövetség elnökét,

ee) a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület elnökét,

ef) az Országos Roma Önkormányzat elnökét,

eg) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét,[41]

eh) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökét

ei) a Magyar Rektori Konferencia elnökét[42]

ej) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnökét,[43]

ek) a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatóját,[44]

el) a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatóját, valamint[45]

em) a vármegyei bűnmegelőzési tanácsok elnökeit[46]

az NBT további egy-egy tagjára történő javaslat megtételére.

f) Az NBT tagjának javasolt személyt a rendészetért felelős miniszter határozatlan időre nevezi ki az NBT tagjává.[47]

g) Az NBT elnökének személyére a rendészetért felelős miniszter és a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter együttesen tesz javaslatot a miniszterelnöknek.[48]

4. Az NBT tagság megszűnése:

a) Az NBT-ben fennálló tagság megszűnik az NBT tagjának

aa) lemondásával,

ab) kinevezése visszavonásával.

b) A rendészetért felelős miniszter az NBT tagjának kinevezését a tagra javaslatot tevővel történt egyeztetést követően[49]

ba) a tag szakmai alkalmatlansága,

bb) a tagsággal járó kötelezettségek legalább 90 napig történő elhanyagolása, vagy

bc) a 3. pont c) alpont ca) és cb) alpontjában meghatározott személy esetén a minisztériummal, a 3. pont d) alpontjában meghatározott személy által javasolt tag esetén a tagnak a javaslattevő - államtitkár esetén a miniszter - által vezetett vagy irányított szervezettel fennálló foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése[50]

esetén vonhatja vissza.

A kinevezés visszavonása azonnali hatályú.

c) Ha ez a határozat mást nem ír elő, a lemondás az NBT tagjának a rendészetért felelős miniszterhez intézett nyilatkozatával történik, ami bármikor, indokolás nélkül előterjeszthető. A lemondás azonnali hatályú.[51]

d) Az NBT elnöke a lemondását a rendészetért felelős miniszteren keresztül a miniszterelnökhöz nyújtja be. A rendészetért felelős miniszter az NBT elnökének lemondásáról haladéktalanul tájékoztatja a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős minisztert. Egyebekben az NBT elnökének lemondására a c) alpontban írtakat kell alkalmazni.[52]

e) Az NBT-ben viselt tagság bármely okból történő megszűnése esetén a rendészetért felelős miniszter haladéktalanul, de legkésőbb a megszűnéstől számított 30 napon belül felkéri a javaslattételre jogosultat az NBT új tagjára vonatkozó javaslat megtételére. Az NBT tagja kinevezésének visszavonása esetén a rendészetért felelős miniszter a visszavonással egyidejűleg kéri fel a javaslattételre jogosultat az NBT új tagjára vonatkozó javaslat megtételére.[53]

f) Az NBT elnökének lemondása esetén a rendészetért felelős miniszter a lemondás miniszterelnöknek történő megküldésével egyidejűleg, ha ez nem lehetséges, akkor legkésőbb a lemondás megküldését követő 30 napon belül, a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszterrel együttesen tesz javaslatot az NBT új elnökének a kinevezésére. Az NBT elnöke tagságának más okból történő megszűnése esetén a rendészetért felelős miniszter haladéktalanul, de legkésőbb a megszűnéstől számított 30 napon belül a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszterrel együttesen javaslatot tesz a miniszterelnöknek az NBT új elnökének a kinevezésére.[54]

5. Az NBT elnöke a helyettes államtitkári illetmény összegével megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Az NBT társelnökei és további tagjai az NBT-ben ellátott tevékenységért nem részesülnek díjazásban vagy költségtérítésben.[55]

6. Az NBT maga állapítja meg és fogadja el az ügyrendjét, amit a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszterrel egyetértésben a rendészetért felelős miniszter hagy jóvá.[56]

7. Az NBT ülései:

a) Az NBT szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülést tart. Az NBT üléseit az NBT elnöke hívja össze és vezeti.

b) Az NBT ülésein az NBT elnökének meghívására tanácskozási joggal részt vehet olyan személy is, aki nem tagja az NBT-nek.

c) Az NBT ülésein tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vesz

ca) az Országos Bírósági Hivatal elnökének képviselője,[57]

cb)[58]

d) A rendészetért felelős minisztert, továbbá a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős minisztert az NBT ülésein az általa meghatalmazott, állásfoglalásra jogosult személy képviselheti.[59]

8. Az NBT igazgatási és adminisztratív feladatait az NBT titkársága (a továbbiakban: titkárság) látja el. A titkárság működtetéséről a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik. A titkárság vezetője (a továbbiakban: titkárságvezető) tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vesz az NBT ülésein.[60]

9. A titkárság gondoskodik az európai bűnmegelőzési hálózat (EUCPN) létrehozásáról és a 2001/427/IB határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 30-i 2009/902/IB tanácsi határozattal létrehozott európai bűnmegelőzési hálózat nemzeti képviseletéről, a titkárság az európai bűnmegelőzési hálózat egyik nemzeti kapcsolattartó pontja.[61]

10. A titkárság működteti az NBT honlapját.[62]

11. Az NBT elnöke képviseli az NBT-t, gondoskodik a bűnmegelőzés érdekében a hatékony társadalmi és szakmai együttműködési kapcsolatokról, valamint biztosítja a rendszeres tájékoztatást.[63]

11a. A bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter az NBT elnökét kötelezettségvállalási jogosultsággal ruházhatja fel a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása tekintetében.[64]

12. Az NBT munkáját a rendészetért felelős miniszter a titkárság útján szervezi meg és hangolja össze.[65]

13. A rendészetért felelős miniszter évente beszámol a Kormánynak az NBT működéséről és tájékoztatást ad a bűnözés előző évi alakulásáról, valamint a bűnözéskezelési intézkedések hatékonyságáról.[66]

13a. A bűnmegelőzés országos napja április 12-e, az NBT létrehozásának a napja.[67]

14. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

15. Hatályát veszti

a) a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozat,

b) a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozat módosításáról szóló 1066/2003. (VII. 18.) Korm. határozat,

c) a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozat módosításáról szóló 1051/2004. (V. 25.) Korm. határozat.

16.[68]

a)[69]

b)[70]

c)[71]

d)[72]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 7. pont a) alpontja. Hatályos 2019.10.23.

[2] Módosította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 7. pont b) alpontja. Hatályos 2019.10.23.

[3] Módosította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 7. pont c) alpontja. Hatályos 2019.10.23.

[4] Módosította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 7. pont d) alpontja. Hatályos 2019.10.23.

[5] Módosította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 7. pont e) alpontja. Hatályos 2019.10.23.

[6] Módosította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 7. pont f) alpontja. Hatályos 2019.10.23.

[7] Módosította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 7. pont g) alpontja. Hatályos 2019.10.23.

[8] Módosította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 7. pont h) alpontja. Hatályos 2019.10.23.

[9] Módosította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 7. pont i) alpontja. Hatályos 2019.10.23.

[10] Megállapította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2019.10.23.

[11] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[12] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[13] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[14] Megállapította az 1876/2020. (XII. 2.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2020.12.17.

[15] Módosította az 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 11. pont a) alpontja. Hatályos 2022.11.03.

[16] Módosította az 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 11. pont b) alpontja. Hatályos 2022.11.03.

[17] Megállapította a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 6. pontja. Hatályos 2014.09.05.

[18] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont d) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[19] Módosította az 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 11. pont c) alpontja. Hatályos 2022.11.03.

[20] Megállapította az 1211/2022. (IV. 5.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2022.04.06.

[21] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont e) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[22] Módosította az 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 11. pont e) alpontja. Hatályos 2022.11.03.

[23] Módosította az 1013/2015. (I. 22.) Korm. határozat 6. pontja. Hatályos 2015.02.01.

[24] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont f) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[25] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont g) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 12. pontja. Hatálytalan 2022.11.03.

[27] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont h) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[28] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont i) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[29] Beiktatta az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 4. pontja. Hatályos 2019.10.23.

[30] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont j) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[31] Megállapította az 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 10. pontja. Hatályos 2022.11.03.

[32] Beiktatta az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2023.10.31.

[33] Beiktatta az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2023.10.31.

[34] Beiktatta az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2023.10.31.

[35] Beiktatta az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2023.10.31.

[36] Beiktatta az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2023.10.31.

[37] Beiktatta az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2023.10.31.

[38] Beiktatta az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2023.10.31.

[39] Beiktatta az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2023.10.31.

[40] Megállapította a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 6. pontja. Hatályos 2014.09.05.

[41] Módosította az 1876/2020. (XII. 2.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja. Hatályos 2020.12.17.

[42] Beiktatta az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 5. pontja. Hatályos 2019.10.23.

[43] Beiktatta az 1876/2020. (XII. 2.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2020.12.17.

[44] Beiktatta az 1876/2020. (XII. 2.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2020.12.17.

[45] Beiktatta az 1876/2020. (XII. 2.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2020.12.17.

[46] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont k) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[47] Megállapította a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 6. pontja. Hatályos 2014.09.05.

[48] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont l) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[49] Megállapította az 1013/2015. (I. 22.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2015.02.01.

[50] Módosította az 1876/2020. (XII. 2.) Korm. határozat 3. pont e) alpontja. Hatályos 2020.12.17.

[51] Megállapította a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 7. pontja. Hatályos 2014.09.05.

[52] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont m) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[53] Megállapította a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 7. pontja. Hatályos 2014.09.05.

[54] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont n) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[55] Megállapította az 1013/2015. (I. 22.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2015.02.01.

[56] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont o) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[57] Megállapította a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 9. pontja. Hatályos 2014.09.05.

[58] Hatályon kívül helyezte az 1013/2015. (I. 22.) Korm. határozat 7. pontja. Hatályos 2015.02.01.

[59] Módosította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 3. pont p) alpontja. Hatályos 2023.10.31.

[60] Megállapította a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 11. pontja. Hatályos 2014.09.05.

[61] Megállapította az 1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2023.10.31.

[62] Megállapította az 1013/2015. (I. 22.) Korm. határozat 3. pontja. Hatályos 2015.02.01.

[63] Módosította az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 7. pont m) alpontja. Hatályos 2019.10.23.

[64] Beiktatta az 1013/2015. (I. 22.) Korm. határozat 4. pontja. Hatályos 2015.02.01.

[65] Megállapította a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 12. pontja. Hatályos 2014.09.05.

[66] Megállapította a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 12. pontja. Hatályos 2014.09.05.

[67] Beiktatta az 1609/2019. (X. 22.) Korm. határozat 6. pontja. Hatályos 2019.10.23.

[68] Hatályon kívül helyezte a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 13. pontja. Hatálytalan 2014.09.05.

[69] Hatályon kívül helyezte a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 13. pontja. Hatálytalan 2014.09.05.

[70] Hatályon kívül helyezte a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 13. pontja. Hatálytalan 2014.09.05.

[71] Hatályon kívül helyezte a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 13. pontja. Hatálytalan 2014.09.05.

[72] Hatályon kívül helyezte a 1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 13. pontja. Hatálytalan 2014.09.05.