32004R2182[1]

A Tanács 2182/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről

A Tanács 2182/2004/EK rendelete

(2004. december 6.)

az euró-érmékhez hasonló érmekről és zsetonokról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 123. cikke (4) bekezdésének harmadik mondatára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére ( 1 ),

(1)

1999. január 1-jén az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet ( 2 ) követelményeinek megfelelően az euro vált a részt vevő tagállamok és azon harmadik országok - nevezetesen Monaco, San Marino és a Vatikáni Városállam - hivatalos pénznemévé, amelyek a Közösséggel megállapodást írtak alá az euro bevezetéséről.

(2)

A forgalomba hozatalra szánt euro-érmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló, 1998. május 3-i 975/98/EK tanácsi rendelet ( 3 ) meghatározta az euro-érmék alapvető jellemzőit. A 2002. januári bevezetését követően az euro-érme az egyetlen fémpénz formában megjelenő, törvényes fizetőeszköz az euro-övezetben.

(3)

Az euro-érmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló, 2002. augusztus 19-i 2002/664/EK bizottsági ajánlás ( 4 ) javasolta, hogy bizonyos vizuális jellemzőket az euro-érmékhez méretben közel álló érmek és zsetonok árusítása, előállítása, raktározása, behozatala, valamint értékesítési vagy egyéb kereskedelmi célú forgalmazása során el kell kerülni.

(4)

Az euro-jel használatáról szóló, 1997. július 23-i bizottsági közlemény létrehozta az euro-jelet (€) és a fizetőeszköz minden használóját felhívta arra, hogy az euróban meghatározott monetáris összegek jelölésére az euro-jelet használja.

(5)

Az euro-érmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről szóló, 2001. október 22-i bizottsági közlemény ( 5 ) megállapította az euro-érmék közös oldala formatervezési mintájának megjelenítésére alkalmazandó részletes szabályokat.

(6)

Az euro-érmék vizuális jellemzőit a Bizottság 2001. december 28-án tette közzé ( 6 ).

(7)

A polgárok tévesen úgy gondolhatják, hogy az "euro", illetve az "euro-cent" kifejezéseket, az euro-jelet, vagy az euro-érme közös oldalán vagy bármely nemzeti oldalán találhatóhoz hasonló formatervezési mintát tartalmazó érmek és zsetonok törvényes fizetőeszköznek minősülnek minden - az eurót elfogadó - tagállam vagy részt vevő harmadik ország területén.

(8)

Egyre növekszik annak a kockázata, hogy az euro-érmékhez méretben és fémtulajdonságokban hasonló érmek és zsetonok jogellenesen kerülnek felhasználásra az euro-érmék helyett.

(9)

Ezért helyénvaló, hogy ne árusítsanak, ne állítsanak elő, ne importáljanak, valamint értékesítési vagy egyéb kereskedelmi célból ne forgalmazzanak az euro-érmékhez vizuális jellemzőkben, méretben vagy fémtulajdonságokban hasonlatos érmeket és zsetonokat.

(10)

A tagállamok feladata, hogy a jogsértésekre alkalmazandó szankciókat vezessenek be az eurónak a hasonló érmekkel és zsetonokkal szembeni, az egész Közösségre kiterjedő, azonos mértékű védelme érdekében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "euro": a 974/98/EK rendelet 1. cikkében meghatározott részt vevő tagállamok, valamint azon részt vevő harmadik országok hivatalos pénzneme, amelyek az Európai Közösséggel megállapodást írtak alá az euro bevezetéséről (a továbbiakban: "részt vevő harmadik országok");

b) "euro-jel": az eurót az I. mellékletben megjelenített módon ábrázoló jel (€);

c) "érmek és zsetonok": az érmeverésre szolgáló féltermékeket kivéve azok a fémtárgyak, amelyek megjelenése és/vagy technikai jellemzői megegyeznek egy pénzérméével, de amelyeket nem a nemzeti vagy a részt vevő harmadik országok jogszabályainak, illetve egyéb külföldi jogszabályoknak megfelelően bocsátottak ki, és amelyek ennek következtében nem minősülnek sem törvényes fizetési módnak, sem pedig törvényes fizetőeszköznek;

d) "arany", "ezüst" és "platina": az aranyat, ezüstöt és platinát tartalmazó ötvözet, amelynek finomsági foka ezrelékben kifejezve az arany esetében 375, az ezüst esetében 500 és a platina esetében 850. Ez a fogalommeghatározás nem érinti a tagállamokban alkalmazandó fémjelzésekre vonatkozó egyezményeket;

e) "Európai Műszaki és Tudományos Központ" (a továbbiakban: "CTSE") a Bizottság 2004. október 29-i határozatával létrehozott szervezet;

f) "referenciasáv": jelentését a II. melléklet 1. szakasza határozza meg.

2. cikk

Védő rendelkezések

(1) A 3. és 4. cikkre is figyelemmel, tilos érmek és zsetonok gyártása és értékesítése, továbbá behozatala, valamint értékesítési vagy egyéb kereskedelmi célú forgalmazása a következő körülmények között:

a) amennyiben a felületükön megjelenik az "euro" vagy "eurocent" felirat vagy az eurojel;

b) amennyiben méretük a referenciasávon belül van; vagy

c) amennyiben a felületükön található formatervezési minta hasonlít a következőkhöz:

i. az euroérmék felületén megjelenő bármely formatervezési minta vagy annak részei, ideértve különösen az "euro" vagy "eurocent" feliratot, az Európai Unió tizenkét csillagát, a földrajzi megjelenítés képét és a számjegyeket, ahogyan e jegyek az euroérméken megjelennek;

ii. a tagállamok nemzeti felségjogát az euroérméken történő megjelenítéssel azonos módon ábrázoló szimbólumok, ideértve különösen az államfő képmását, a címert, a verdejelet, a pénzverő mesterjelét és a tagország nevét;

iii. az euroérmék peremének kialakítása vagy a peremén található formatervezési minta; vagy

iv. az "eurojel".

(2) A Bizottság megállapítja, hogy

a) egy adott fémtárgy az 1. cikk c) pontjának értelmében éremnek vagy zsetonnak minősíthető-e;

b) egy adott érem vagy zseton az e cikk (1) bekezdésében foglalt tilalom hatálya alá tartozik-e.

E cikk (1) bekezdésére is figyelemmel a Bizottság figyelembe veszi többek között az előállított érmek és zsetonok mennyiségét, az értékesítési árat, a csomagolást, az érmeken vagy a zsetonokon szereplő feliratokat és figyelmeztetést.

3. cikk

Kivételek

(1) Nem tiltottak az "euro" vagy "eurocent" feliratot vagy az eurojelet névérték nélkül megjelenítő érmek vagy zsetonok akkor, ha méretük a referenciasávon kívül esik, kivéve azt az esetet, ha a felületükön a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett elemekhez hasonló formatervezési minta található.

(2) Nem tiltottak azon érmek és zsetonok, amelyek mérete a referenciasávon belül van, amennyiben:

a) a középpontjukban 6 millimétert meghaladó átmérőjű lyukasztás található, vagy formájukat tekintve hat peremszegélyt nem meghaladóan többszögletűek feltéve, hogy megfelelnek a c) pont ii. alpontjában foglalt követelményeknek; vagy

b) anyaguk arany, ezüst, illetve platina; vagy

c) megfelelnek az alábbi követelményeknek:

i) az érmek és zsetonok átmérőjének és peremvastagságának kombinációja egyenletesen kívül esik a II. melléklet 2. szakaszában meghatározott minden egyes esetben megadott tartományon; és

ii) az érmek és zsetonok átmérőjének és fémtulajdonságának kombinációja egyenletesen kívül esik a II. melléklet 3. szakaszában meghatározott minden egyes esetben megadott tartományon.

4. cikk

Engedélyezett eltérések

A Bizottság külön engedélyt adhat az "euro" vagy "eurocent" feliratnak, illetve az eurojelnek az érmeken és a zsetonokon történő használatára olyan ellenőrzött használati feltételek mellett, amikor nem áll fenn az összetévesztés kockázata. Ilyen esetekben világosan azonosíthatóan fel kell tüntetni az érem vagy a zseton felületén a tagállam érintett gazdasági szereplőjét, valamint ha az érmen vagy a zsetonon névértéket tüntettek fel, akkor az elő- vagy hátlapjára kell nyomatni a "nem törvényes fizetőeszköz" figyelmeztetést.

5. cikk

Már kibocsátott érmek és zsetonok

Az ezen rendelet hatálybalépését megelőzően kibocsátott olyan érmek és zsetonok, amelyek nem felelnek meg a 2., 3. és 4. cikkben meghatározott feltételeknek, legkésőbb a 2009. év végéig használatban maradhatnak, kivéve ha alkalmasak arra, hogy euro-érmék helyett használják őket. Ezeket az érmeket és zsetonokat adott esetben a tagállamokban alkalmazott eljárásoknak megfelelően nyilvántartásba kell venni, és erről értesíteni kell a CTSE-t.

6. cikk

Szankciók

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges rendelkezést azok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok 2005. július 1-jéig elfogadják az e cikk alkalmazása érdekében szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

7. cikk

Alkalmazhatóság

Ezt a rendeletet a 974/98/EK rendeletben meghatározott részt vevő tagállamokban kell alkalmazni.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT EURÓJEL ÁBRÁZOLÁSA

II. MELLÉKLET

1. Az 1. cikkben említett referenciasáv meghatározása

a) Az érmek és zsetonok méretére vonatkozó referenciasáv az átmérő, illetve a peremvastagság referenciatartományába tartozó átmérő- és peremvastagság-értékek közötti kombinációk sora.

b) Az átmérő referenciatartománya 19,00 millimétertől 28,00 milliméterig terjed.

c) A peremvastagság referenciatartománya az átmérő referenciatartományába tartozó 7,00 %-a és 12,00 %-a közötti valamennyi érték.

2. A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjának i. alpontjában említett tartományok

Meghatározott tartományok
Átmérő
(mm)
Peremvastagság
(mm)
1.19,45–20,051,63–2,23
2.21,95–22,551,84–2,44
3.22,95–23,552,03–2,63
4.23,95–24,552,08–2,68
5.25,45–26,051,90–2,50

3. A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjának ii. alpontjában említett tartományok

Átmérő (mm)Fémtulajdonságok
1.19,00–21,94Elektromos vezetőképesség 14,00 % és 18,00 % IACS között
2.21,95–24,55Elektromos vezetőképesség:
— 14,00 % és 18,00 % IACS közötti, vagy
— 4,50 % és 6,50 % IACS közötti, kivéve, ha az érem vagy zseton egyetlen ötvözetből készült, és mágneses nyomatéka az 1,0–7,0 μVs.cm tartományon kívül esik
3.24,56–26,05Elektromos vezetőképesség:
— 15,00 % és 18,00 % IACS közötti; vagy
— 13,00 % és 15,00 % IACS közötti, kivéve, ha az érem vagy zseton egyetlen ötvözetből készült, és mágneses nyomatéka az 1,0–7,0 μVs.cm tartományon kívül esik
4.26,06–28,00Elektromos vezetőképessége 13,00 % és 15,00 % IACS közötti, kivéve, ha az érem vagy zseton egyetlen ötvözetből készült, és mágneses nyomatéka az 1,0–7,0 μVs.cm tartományon kívül esik

4. Grafikus ábrázolás

Az alábbi ábra az ebben a mellékletben található meghatározásokat szemléleti tájékoztató jelleggel:

( 1 ) HL C 134., 2004.5.12., 11. o.

( 2 ) HL L 139., 1998.5.11., 1. o. A legutóbb a 2596/2000/EK rendelettel (HL L 300., 2000.11.29., 2. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 139., 1998.5.11., 6. o. A legutóbb a 423/1999/EK rendelettel (HL L 52., 1999.2.27., 2. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 225., 2002.8.22., 34. o.

( 5 ) HL C 318., 2001.11.13., 3. o.

( 6 ) HL C 373., 2001.12.28., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R2182 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R2182&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R2182-20090211 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R2182-20090211&locale=hu

Tartalomjegyzék