31998R0974[1]

A Tanács 974/98/EK rendelete (1998. május 3.) az euro bevezetéséről

A TANÁCS 974/98/EK RENDELETE

(1998. május 3.)

az euro bevezetéséről

I. RÉSZ

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "részt vevő tagállamok": a mellékletben található táblázatban felsorolt tagállamok;

b) "jogi eszközök": a törvényi és rendeleti rendelkezések, a közigazgatási aktusok, a bírósági határozatok, a szerződések, az egyoldalú jogi aktusok, a fizetési eszközök a bankjegyek és az érmék kivételével, valamint az egyéb jogi hatással bíró eszközök;

c) "átváltási árfolyam": az a visszavonhatatlanul rögzített átváltási árfolyam, amelyet a Tanács az egyes részt vevő tagállamok valutája vonatkozásában a Szerződés 123. cikke (4) bekezdése első mondatával vagy a 123. cikk (5) bekezdésével összhangban elfogadott;

d) "az euro bevezetésének dátuma": az esettől függően az a nap, amelyen az érintett tagállam a Szerződés 121. cikke (3) bekezdésének értelmében a harmadik szakaszba lép, vagy az a nap, amelyen az érintett tagállam számára a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése értelmében biztosított eltérés hatályát veszti;

e) "a készpénzcsere dátuma": az a nap, amelyen az adott részt vevő tagállamban az euro-bankjegyek és -érmék törvényes fizetőeszközzé válnak;

f) "euro-egység": a 2. cikk második mondatában említett valutaegység;

g) "nemzeti valutaegységek": valamely részt vevő tagállam valutaegységei, ahogyan azokat az eurónak a tagállamban történő bevezetése előtti napon meghatározzák;

h) "átmeneti időszak": az euro bevezetésének napján 00.00 órakor kezdődő és a készpénzcsere napján 00.00 órakor végződő, legfeljebb hároméves időszak;

i) "fokozatos kivonás időszaka": az euro bevezetésének napján kezdődő, legfeljebb egyéves időszak, amely kizárólag azokban a tagállamokban alkalmazható, amelyekben az euro bevezetésének időpontja és a készpénzcsere időpontja azonos napra esik;

j) "redenomináció": annak az egységnek a megváltoztatása, amelyben a kinnlévő tartozás összegét megállapították, helyettesítve a nemzeti valutaegységet az euro-egységgel, de anélkül hogy a redenomináció a tartozás bármely egyéb feltételét módosítaná, mivel ezek a vonatkozó nemzeti jogszabályok által szabályozott kérdések;

k) "hitelintézetek": a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2000. március 20-i 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hitelintézetek. E rendelet alkalmazásában az említett irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében felsorolt intézmények - a postai elszámolóközpontok kivételével - nem minősülnek hitelintézetnek.

1a. cikk

Az euro bevezetésének dátumát, a készpénzcsere dátumát és adott esetben a fokozatos kivonás időszakát valamennyi részt vevő tagállam tekintetében a melléklet tartalmazza.

II. RÉSZ

A RÉSZT VEVŐ TAGÁLLAMOK VALUTÁINAK CSERÉJE EURÓRA

2. cikk

Az euro adott tagállam általi bevezetésének dátumától kezdődően a részt vevő tagállam valutája az euro. A valutaegység egy euro. Egy euro száz centre osztható.

3. cikk

Az euro az átváltási árfolyamnak megfelelően a részt vevő tagállamok valutája helyébe lép.

4. cikk

Az euro az Európai Központi Bank (EKB) és a részt vevő tagállamok központi bankjainak elszámolási egysége.

III. RÉSZ

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

5. cikk

A 6., 7., 8. és 9. cikket az átmeneti időszak alatt kell alkalmazni.

6. cikk

7. cikk

A részt vevő tagállamok valutáinak euróra történő cseréje önmagában nem eredményezi a csere időpontjában fennálló jogi eszközök denominációjának megváltozását.

8. cikk

Az (1) bekezdés rendelkezései ellenére minden részt vevő tagállam megteheti a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy:

- az Integrált Számlák Európai Rendszerének meghatározása szerint euro-egységben redenominálják a tagállam államháztartása által nemzeti valutaegységben denominált és saját jogszabályai szerint kibocsátott kinn levő tartozást. Ha egy tagállam ilyen intézkedést tesz, a kibocsátók euro-egységben redenominálhatják a tagállam nemzeti valutaegységében denominált tartozást, hacsak a redenominációt a szerződési feltételek kifejezetten ki nem zárják; ezt a rendelkezést kell alkalmazni az egy tagállam államháztartása által kibocsátott értékpapírokra, akárcsak a tőkepiacokon forgalomképes kötvényekre és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyéb formáira, valamint az egyéb adósok által kibocsátott pénzpiaci eszközökre is,

- lehetővé tegyék működési eljárásaik elszámolási egységének nemzeti valutaegységről euro-egységre történő cseréjét: a) az olyan piacok számára, amelyeken az értékpapír-befektetési szolgáltatásokról szóló, 1993. május 10-i 93/22/EGK tanácsi irányelv ( 2 ) mellékletének B. szakaszában felsorolt valamely eszköz vagy egyéb áru rendszeres kereskedelme, elszámolása és kiegyenlítése történik; és b) az olyan rendszerek számára, amelyekben fizetési eszközök rendszeres kereskedelme, elszámolása és kiegyenlítése történik.

9. cikk

A nemzeti valutaegységben denominált bankjegyek és pénzérmék területi érvényességi határaik között megtartják az eurónak az érintett részt vevő tagállam általi bevezetésének dátuma előtti napon fennálló törvényes fizetőeszköz minőségüket.

9a. cikk

A következő rendelkezések a "fokozatos kivonás" időszakát alkalmazó tagállamokra vonatkoznak. A fokozatos kivonás időszakában létrehozott, és az érintett tagállamban végrehajtandó jogi eszközökben továbbra is lehet a nemzeti valutaegységre hivatkozni. Ezek a hivatkozások a megfelelő átváltási árfolyamok alkalmazásával az euro-egységre történő hivatkozásként értendők. A 15. cikk sérelme nélkül az említett jogi eszközök értelmében végrehajtott aktusok csak az euro-egységben teljesíthetők. Az 1103/97/EK rendeletben megállapított kerekítési szabályokat kell alkalmazni.

Az érintett tagállam az első albekezdés alkalmazását bizonyos típusú jogi eszközökre vagy bizonyos területeken elfogadott jogi eszközökre korlátozza.

Az érintett tagállam lerövidítheti ezt az időszakot.

IV. RÉSZ

EURO-BANKJEGYEK ÉS -ÉRMÉK

10. cikk

Az egyes tagállamokban végrehajtott készpénzcsere dátumától kezdődően az EKB és a részt vevő tagállamok központi bankjai euróban denominált bankjegyeket hoznak forgalomba a részt vevő tagállamokban.

A 15. cikk sérelme nélkül, kizárólag ezek az euróban denominált bankjegyek rendelkeznek törvényes fizetőeszközi minőséggel a részt vevő tagállamokban.

11. cikk

Az egyes tagállamokban végrehajtott készpénzcsere dátumától kezdődően a részt vevő tagállamok euróban vagy centben denominált pénzérméket bocsátanak ki, amelyek megfelelnek azoknak a címleteknek és technikai jellemzőknek, amelyeket a Szerződés 106. cikke (2) bekezdése második mondatának megfelelően a Tanács állapíthat meg. A 15. cikk, valamint a Szerződés 111. cikkének (3) bekezdése értelmében létrejött, monetáris ügyeket érintő megállapodásokban foglalt rendelkezések sérelme nélkül, kizárólag ezek a pénzérmék rendelkeznek törvényes fizetőeszközi minőséggel a részt vevő tagállamokban. A kibocsátó hatóság és azon személyek kivételével, akiket a kibocsátó tagállam nemzeti jogszabályai erre kifejezetten kijelölnek, egyetlen fél sem kötelezhető arra, hogy egyszeri kifizetés alkalmával ötven érménél többet elfogadjon.

12. cikk

A részt vevő tagállamok biztosítják, hogy megfelelő szankciókkal lépjenek fel az euro-bankjegyek és -érmék hamisítása és utánzása ellen.

V. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. cikk

A 10., 11., 14., 15. és 16. cikket az egyes tagállamokban végrehajtott készpénzcsere dátumától kezdődően kell alkalmazni az egyes részt vevő tagállamokban.

14. cikk

Amennyiben a készpénzcsere dátuma előtti napon meglévő jogi eszközökben a nemzeti valutaegységekre hivatkoznak, a hivatkozás a megfelelő átváltási árfolyamok szerint az euro-egységre értendő. Az 1103/97/EK rendeletben megállapított kerekítési szabályokat kell alkalmazni.

15. cikk

Az első albekezdésben említett hitelintézetek a nemzeti jogszabályokban, vagy ilyen rendelkezések hiányában általuk meghatározott felső értékhatárig költségmentesen euro-bankjegyekre és érmékre váltják az ügyfeleik közé nem tartozó személyeknek az érintett tagállam nemzeti valutájában denominált bankjegyeit és érméit.

A nemzeti jogszabályok adott típusú hitelintézetekre korlátozhatják az előző két albekezdésben megállapított kötelezettséget. A nemzeti jogszabályok más személyekre is kiterjeszthetik ezt a kötelezettséget.

16. cikk

A részt vevő tagállamok jogszabályainak vagy gyakorlatának megfelelően a bankjegyek és pénzérmék kibocsátói továbbra is elfogadják az általuk korábban kibocsátott bankjegyeket és pénzérméket, az átváltási árfolyamnak megfelelően átváltott euróért cserébe.

VI. RÉSZ

HATÁLYBALÉPÉS

17. cikk

Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződésnek megfelelően, a 109k. cikk (1) bekezdésére, valamint a 11. és 12. sz. jegyzőkönyvre is figyelemmel, teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

TagállamAz euro bevezetésének dátumaA készpénzcsere dátuma„Fokozatos kivonási” időszakot alkalmazó tagállam
Belgium1999. január 1.2002. január 1.nem
Németország1999. január 1.2002. január 1.nem
Észtország2011. január 1.2011. január 1.nem
Görögország2001. január 1.2002. január 1.nem
Spanyolország1999. január 1.2002. január 1.nem
Franciaország1999. január 1.2002. január 1.nem
Horvátország2023. január 1.2023. január 1.nem
Írország1999. január 1.2002. január 1.nem
Olaszország1999. január 1.2002. január 1.nem
Ciprus2008. január 1.2008. január 1.nem
Lettország2014. január 1.2014. január 1.Nem
Litvánia2015. január 1.2015. január 1.nem
Luxemburg1999. január 1.2002. január 1.nem
Málta2008. január 1.2008. január 1.nem
Hollandia1999. január 1.2002. január 1.nem
Ausztria1999. január 1.2002. január 1.nem
Portugália1999. január 1.2002. január 1.nem
Szlovénia2007. január 1.2007. január 1.nem
Szlovákia2009. január 1.2009. január 1.nem
Finnország1999. január 1.2002. január 1.nem

( 1 ) HL L 126., 2000.5.26., 1. o. A legutóbb a 2005/1/EK irányelvvel (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 141., 1993.6.11., 27. o. A 95/26/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvvel (HL L 168., 1995.7.18., 7. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R0974 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R0974&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01998R0974-20230101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01998R0974-20230101&locale=hu

Tartalomjegyzék