Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

31999L0041[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/41/EK irányelve (1999. június 7.) a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/398/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999/41/EK IRÁNYELVE

(1999. június 7.)

a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/398/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 251. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően ( 3 ), az egyeztetőbizottság által 1999. március 18-án jóváhagyott közös szövegtervezet értelmében,

(1)

mivel a 89/398/EGK irányelv 4. cikke ( 4 ) rendelkezik arról, hogy az I. mellékletben szereplő élelmiszerek csoportjaira alkalmazandó különleges rendelkezéseket egyedi irányelvekben kell meghatározni;

(2)

mivel a mai napig egyedi irányelveket fogadtak el az anyatej-helyettesítő tápszerek és anyatej-kiegészítő tápszerek ( 5 ), a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek, valamint a csecsemők és a kisgyermekek számára készült bébiételek ( 6 ), valamint a testtömegcsökkentésre szolgáló alacsony energiatartalmú élelmiszerek tekintetében ( 7 ); mivel a közegészségüggyel kapcsolatos érvek kellő alapul szolgálnak arra, hogy a 89/398/EGK irányelv 4. cikkével összhangban különleges rendelkezéseket hozzanak a speciális gyógyászati célra szánt diétás élelmiszerek és az elsősorban sportolók számára készült, az intenzív izomterhelés igényeinek megfelelő élelmiszerek tekintetében, mint ahogy ezt az említett irányelv I. melléklete meghatározza;

(3)

mivel az alacsony nátriumtartalmú élelmiszerfajták, beleértve az alacsony nátriumtartalmú vagy nátriummentes diétás sófajtákat is, és a gluténmentes élelmiszerek forgalomba hozatala kielégítő, és a 89/398/EGK irányelv általános rendelkezéseinek megfelelően szabályozható, feltéve hogy pontosan meghatározzák azon kifejezések használatának a feltételeit, amelyeket az árucikkek különleges táplálkozási tulajdonságainak a megjelölésére használnak;

(4)

mivel a túl részletes jogi szabályozás elkerülésére eddig tett erőfeszítéseket elősegítené, ha ezeket a kategóriákat törölnék a 89/398/EGK irányelv I. mellékletéből;

(5)

mivel nem világos, hogy léteznek-e megfelelő indokok, amelyek különleges rendelkezések meghozatalát teszik szükségessé a 89/398/EGK irányelv I. mellékletének 9. pontjában szereplő élelmiszercsoport tekintetében, nevezetesen a szénhidrátanyagcsere-elégtelenségben (diabetes) szenvedő betegeknek szánt élelmiszercsoport esetén;

(6)

mivel ezért többek között konzultációt kell folytatni az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal, mielőtt ebben a kérdésben végső döntés születik;

(7)

mivel közösségi szinten össze lehet hangolni a többi különleges táplálkozási célra szánt élelmiszerfajtára érvényes szabályokat a fogyasztók védelme és az ilyen élelmiszerek szabad mozgása érdekében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 89/398/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az irányelv a következő cikkekkel egészül ki:

"4a. cikk

A 13. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően olyan szabályokat kell elfogadni az 1. cikkben szereplő termékek megnevezésére használható kifejezések alkalmazására, amelyek

- a nátrium- vagy a sótartalom (nátrium-klorid, konyhasó) csökkentését vagy hiányát,

- a gluténmentességet

jelölik.

4b. cikk

2002. július 8-a előtt a Bizottság, az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, hogy kívánatos-e különleges rendelkezéseket hozni a szénhidrátanyagcsere-elégtelenségben (diabetes) szenvedő személyek számára készült élelmiszerek tekintetében.

E jelentés következtetései alapján a Bizottság a 13. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kidolgozza a vonatkozó különleges rendelkezéseket, vagy a Szerződés 95. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően megfelelő javaslatokat tesz ezen irányelv módosítására."

2. A 9. cikk (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) 2002. július 8-a előtt és azután háromévente a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e cikk rendelkezéseinek a végrehajtásáról."

3. Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

"I. MELLÉKLET

- Azon különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek csoportjai, amelyekre vonatkozó különleges rendelkezéseket egyedi irányelvekben határozzák meg: ( 8 )

1. az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek

2. a csecsemők és a kisgyermekek számára készült gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek

3. a testtömegcsökkentésre szolgáló alacsony energiatartalmú és csökkentett energiatartalmú élelmiszerek

4. a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek

5. az intenzív izomterhelés igényeinek megfelelő élelmiszerek, elsősorban sportolók számára,

- Azon különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek csoportjai, amelyekre vonatkozó különleges rendelkezéseket egyedi irányelvben (8) határozzák meg a 4b. cikkben leírt eljárás eredményétől függően:

6. a szénhidrátanyagcsere-elégtelenségben (diabetes) szenvedő személyeknek szánt élelmiszerek."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2000. július 8-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket az intézkedéseket úgy kell alkalmazni, hogy

- legkésőbb 2000. július 8-ig engedélyezzék az olyan termékek forgalmazását, amelyek megfelelnek az ezen irányelv rendelkezéseinek,

- legkésőbb 2001. január 8-ig megtiltsák az olyan termékek forgalmazását, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelv rendelkezéseinek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) Magától értetődően ez a rendelkezés nem érinti azokat a termékeket, amelyek az irányelv elfogadásakor már forgalomban vannak.

( 2 ) HL C 388., 1994.12.31., 1. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1995. október 11-i véleménye (HL C 287., 1995.10.30., 104. o.), a Tanács 1997. július 22-i közös állásfoglalása (HL C 297., 1997.9.29, 1. o.) és az Európai Parlament 1997. december 18-i határozata (HL C 14., 1998.1.19, 123. o.). Az Európai Parlament 1999. május 5-i határozata és a Tanács 1999. május 11-i határozata.

( 4 ) HL L 186., 1989.6.30, 27. o. A 96/84/EK irányelvvel ( HL L 48., 1997.2.19, 20. o.) módosított irányelv.

( 5 ) A Bizottság 1991. májusi 91/321/EGK irányelve az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről (HL L 175., 1991.7.4, 35. o.). A 96/4/EK irányelvvel (HL L 49., 1996.2.28, 12. o.) módosított irányelv.

( 6 ) A Bizottság 1996. február 16-i 96/5/EK irányelve a csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről (HL L 49., 1996.2.28, 17. o.).

( 7 ) A Bizottság 1996. február 26-i 96/8/EK irányelve a testtömegcsökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerekről (HL L 55., 1996.3.6, 22. o.)

( 8 ) Magától értetődően ez a rendelkezés nem érinti azokat a termékeket, amelyek az irányelv elfogadásakor már forgalomban vannak.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0041 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0041&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01999L0041-19990708 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999L0041-19990708&locale=hu