32002D0593[1]

A Bizottság határozata (2002. július 19.) a Spirodiklofennek és a Dimoxistrobinnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2002) 2693. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(2002. július 19.)

a Spirodiklofennek és a Dimoxistrobinnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2002) 2693. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/593/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2002/18/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2) A németországi Bayer AG 2001. augusztus 23-án dokumentációt nyújtott be a holland hatóságokhoz a Spirodiklofen hatóanyagra vonatkozóan, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel együtt. Az egyesült királyságbeli BASF 2001. november 28-án dokumentációt és kérelmet nyújtott be az Egyesült Királyság hatóságaihoz a Dimoxistrobinra vonatkozóan.

(3) Hollandia és az Egyesült Királyság hatóságai tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy az előzetes vizsgálatok szerint az érintett hatóanyagokra vonatkozó dokumentációk vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A benyújtott dokumentációk - az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek. Ezt követően - a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban - a dokumentációkat a kérelmezők benyújtották a Bizottságnak és a többi tagállamnak, és átadták az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(4) E határozattal közösségi szinten hivatalosan kell megerősíteni, hogy a dokumentációkat úgy kell tekinteni, mint amik elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - a III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(5) Ez a határozat nem sérti a Bizottság arra vonatkozó jogát, hogy a kérelmezőtől a referens tagállam számára további adatokat vagy információkat kérjenek, a dokumentáció bizonyos pontjainak tisztázása érdekében.

(6) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében meghatározott - és a Bizottsághoz és a tagállamokhoz az e hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan benyújtott - hatóanyagokra vonatkozó dokumentációk, elvben megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dokumentációk - figyelemmel a javasolt felhasználásra - a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek is.

2. cikk

A referens tagállamok folytatják az érintett dokumentációk részletes vizsgálatát, és a Bizottság részére a lehető leghamarabb, de legkésőbb e határozatnak az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő egy éven belül jelentik vizsgálataik következtetéseit az érintett hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételének pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslattal együtt.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. július 19-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 55., 2002.2.26., 29. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

AZ E HATÁROZATTAL ÉRINTETT HATÓANYAGOK

Szám | Közismert elnevezés, CIPAC-azonosítószám | Kérelmező | A kérelem időpontja | Referens tagállam |

1. | Spirodiklofen CIPAC-szám: 737 | Bayer AG, Németország | 2001. augusztus 23. | NL |

2. | Dimoxistrobin CIPAC-szám: 739 | BASF, Egyesült Királyság | 2001. november 28. | UK |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0593 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0593&locale=hu

Tartalomjegyzék