32002L0018[1]

A Bizottság 2002/18/EK irányelve (2002. február 22.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az izoproturon hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

A BIZOTTSÁG 2002/18/EK IRÁNYELVE

(2002. február 22.)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az izoproturon hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/103/EK bizottsági irányelvvel[1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre[2] és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel[3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának részletes végrehajtási szabályainak meghatározásáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet[4] előírja a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelendő bizonyos növényvédőszer-hatóanyagok jegyzékének elfogadását. Ezt a jegyzéket a legutóbb a 2230/95/EK rendelettel[5] módosított, a növényvédő szerek hatóanyagainak meghatározásáról és a 3600/92/EGK bizottsági rendeletet[6] végrehajtó referens tagállamok kijelöléséről szóló, 1994. április 27-i 933/94/EK bizottsági rendelet tartalmazza, és magában foglalja az izoproturont.

(2) Az izoproturon esetében - a kérelmezők által javasolt felhasználási körre vonatkozóan -, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat a 3600/92/EGK rendeletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban értékelték. A 933/94/EK rendelet szerint Németországot jelölték ki referens tagállamnak. A referens tagállam a 3600/62/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban 1999. július 30-án benyújtotta a vonatkozó értékelési jelentését és javaslatait a Bizottsághoz.

(3) Az értékelési jelentést a tagállamok és a Bizottság a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. 2001. december 7-én a felülvizsgálatot az izoproturonról szóló bizottsági felülvizsgálati jelentése formájában véglegesítették.

(4) A felülvizsgálat nem vetett fel olyan nyitott kérdést vagy problémát, ami a Növények Tudományos Bizottságával történő konzultációt igényelt volna.

(5) A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek általában várhatóan megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különös tekintettel a bizottsági felülvizsgálati jelentésben felülvizsgált és részletezett felhasználásra vonatkozóan. Ezért az érintett hatóanyagot helyénvaló felvenni az irányelv I. mellékletébe annak biztosítása céljából, hogy a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban, az összes tagállamban engedélyezni lehessen az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket.

(6) Az izoproturonnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét követően egy időszakot kell meghatározni, amely alatt a tagállamoknak - megfelelően - meg kell adniuk, módosítaniuk kell, vagy vissza kell vonniuk az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit. Különösen növényvédő szerek csak akkor engedélyezhetők, ha az előírt adatszolgáltatási követelményeknek megfelelő dokumentáció alapján figyelembe veszik a hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéhez kapcsolódó feltételeket és az irányelvben meghatározott egységes alapelveket.

(7) A felülvizsgálati jelentés a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvek több szakaszának a tagállamok által történő megfelelő végrehajtáshoz szükséges. Ezért helyénvaló előírni, hogy a véglegesített felülvizsgálati jelentéseket (a bizalmas információk kivételével) a tagállamok az érdekelt felek számára konzultációs célból rendelkezésre bocsássák, vagy hozzáférhetővé. Amennyiben a felülvizsgálati jelentést a technikai és tudományos fejlődés figyelembe vétele céljából naprakésszé kell tenni, az irányelvvel összhangban az érintett hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozó feltételeket is módosítani kell.

(8) Egy hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele előtt megfelelő időtartamot kell előírni abból a célból, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből származó új követelményeknek történő megfelelésre. Ezenkívül a felvételt követően belátható időszakra van szükség ahhoz, hogy a tagállamok engedélyezhessék a 91/414/EGK irányelvnek az izoproturont tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezései végrehajtását. Különösen ezen időszak alatt a tagállamoknak felül kell vizsgálniuk a már meglévő engedélyeket, és - amennyiben helyénvaló - a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban új engedélyeket kell megadniuk. Minden egyes növényvédő szer teljes dokumentációjának a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére hosszabb időszakot kell előírni. A több hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek esetében, az egységes alapelvek alapján történő teljes értékelés csak akkor hajtható végre, amikor az összes érintett hatóanyagot felvették a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(9) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete a mellékletben meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok az izoproturonra vonatkozó felülvizsgálati jelentéseket (a 91/414/EGK irányelv 14. cikke szerinti bizalmas információk kivételével) konzultációs célból, az érdekelt felek számára rendelkezésre bocsátják, vagy - külön kérésre - hozzáférhetővé teszik.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2003. június 30-áig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Különösen - a 91/414/EGK irányelvvel összhangban -, az említett időpontig módosítják, vagy - amennyiben szükséges - visszavonják az izoproturont hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó meglévő engedélyeket.

Amikor a tagállamok elfogadják ezt a rendelkezést, abban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy ahhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Tekintettel az értékelésre és a döntéshozatalra, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerint - az irányelv III. melléklete követelményeinek megfelelő dokumentáció alapján - az izoproturont, mint egyetlen hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyei módosításának vagy visszavonásának határideje 2007. január 1-je.

(3) Az izoproturont a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő más hatóanyaggal együtt tartalmazó növényvédő szerek esetében, az engedélyek módosítására vagy visszavonására rendelkezésre álló időszak négy évvel annak az irányelvnek a hatályba lépése után jár le, amely 91/414/EGK irányelv I. mellékletét az e hatóanyagok közül az utolsó felvétele érdekében módosítottak.

4. cikk

Ez az irányelv 2003. január 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. február 22-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám Közismert elnevezés, azonosító számok IUPAC-név Tisztaság1 Hatálybalépés A felvétel lejárta Különös rendelkezések

"28. Izoproturon CAS-szám: 34123-59-6 CIPAC-szám: 336 3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid 970 g/kg 2003. január 1. 2012. december 31. Felhasználása csak gyomirtó szerként engedélyezhető. A VI. melléklet egységes alapelveinek végrehajtásához az izoproturonról szóló felülvizsgálati jelentésnek - különös tekintettel annak I. és II. függelékére - a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság által 2000. december 7-én véglegesített következtetéseit. Ebben az általános értékelésben a tagállamoknak: - különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvíz védelmére, amikor a hatóanyagot sérülékeny talaj és/vagy éghajlati adottságokkal rendelkező régiókban alkalmazzák, vagy ahol a felülvizsgálati jelentésben leírtnál nagyobb a felhasználási arány, valamint kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazniuk szükség esetén, - különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi szervezetek védelmére, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezés feltételei - adott esetben - kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak.

1 További részletek a hatóanyag azonosításáról és meghatározásáról a felülvizsgálati jelentésben szerepelnek."

[1] HL L 313., 2001.11.30., 37. o.

[2] HL L

230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 225., 1995.9.22., 1. o.

[6] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0018 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0018&locale=hu

Tartalomjegyzék