32019R0125[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/125 rendelete (2019. január 16.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/125 RENDELETE

(2019. január 16.)

egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) Az 1236/2005/EK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). A rendeletet az áttekinthetőség és észszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke értelmében az emberi jogok tiszteletben tartása olyan érték, amely közös a tagállamokban. Az Európai Közösség 1995-ben úgy határozott, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartását a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatainak egyik alapvető elemévé teszi. Döntés született arra vonatkozóan, hogy a harmadik országokkal kötött minden új, általános jellegű kereskedelmi, együttműködési és társulási megállapodásba egy e célt szolgáló záradékot kell illeszteni.

(3) Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 5. cikke, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 7. cikke, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 3. cikke egyaránt feltétlen és átfogó tilalmat ír elő a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tekintetében. Egyéb rendelkezések, különösen az Egyesült Nemzetek nyilatkozata minden személynek a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánásmód elleni védelméről (4), valamint az Egyesült Nemzetek 1984. évi, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezménye kötelezi az államokat a kínzás megakadályozására.

(4) Az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta) 2. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy senkit sem lehet halálra ítélni vagy kivégezni. 2013. április 22-én a Tanács jóváhagyta az EU halálbüntetéssel kapcsolatos iránymutatásait, és úgy határozott, hogy az Unió törekedni fog a halálbüntetés egyetemes eltörlésének elérésére.

(5) A Charta 4. cikke kimondja, hogy senkit nem lehet kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. 2012. március 20-án a Tanács jóváhagyta az „Iránymutatás az EU harmadik országokra irányuló, a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel kapcsolatos politikájáról - Az iránymutatás aktualizálása” című dokumentumot. Ezen iránymutatással összhangban a harmadik országokat ösztönözni kell, hogy megakadályozzák a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára kialakított eszközök használatát, előállítását és kereskedelmét, valamint a bármely egyéb eszközzel történő ilyen irányú visszaéléseket. Ezen túlmenően a kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés tiltása egyértelmű határokat kell hogy szabjon a halálbüntetés alkalmazásának. Ezért a halálbüntetés semmilyen körülmények között nem tekinthető törvényes büntetési formának.

(6) Helyénvaló ezért uniós szabályokat megállapítani az olyan áruk harmadik országokkal folytatott kereskedelmére vonatkozóan, amelyek halálbüntetés végrehajtása, valamint amelyek kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára használhatók. Ezek a szabályok jelentős mértékben hozzájárulnak az emberi élet és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásának elősegítéséhez, így a közerkölcs védelmét szolgálják. Az említett szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy az uniós gazdasági szereplőknek ne származzon előnye olyan kereskedelemből, amely elősegíti, vagy más formában lehetővé teszi a halálbüntetésre vagy a kínzásra és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre vonatkozó olyan politikák végrehajtását, amelyek nem egyeztethetők össze a vonatkozó uniós iránymutatásokkal, a Chartával, valamint nemzetközi egyezményekkel és szerződésekkel.

(7) E rendelet alkalmazásában helyénvaló a kínzás azon fogalommeghatározását alkalmazni, amelyet az Egyesült Nemzetek 1984. évi, kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezménye, valamint az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 3452 (XXX) határozata állapít meg. E fogalommeghatározás értelmezése során figyelembe kell venni az Emberi Jogok Európai Egyezményében és az Unió vagy annak tagállamai által elfogadott vonatkozó dokumentumokban szereplő megfelelő fogalom értelmezésére vonatkozó esetjogot. A „más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés” fogalommeghatározásának, amely nem szerepel az említett egyezményben, összhangban kell lennie az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatával. A „kínzás”, valamint a „más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés” fogalommeghatározásában szereplő „törvényes büntetés” kifejezés jelentésének figyelembe kell vennie az Unió halálbüntetéssel kapcsolatos politikáját.

(8) Be kell tiltani az olyan áruk kivitelét és behozatalát, amelyeknek a halálbüntetésen vagy kínzáson és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódon vagy büntetésen kívül nincs más gyakorlati felhasználásuk, valamint be kell tiltani az ilyen árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást.

(9) Amennyiben ezek az áruk harmadik országokban találhatók, az Unióban lévő brókerek számára meg kell tiltani, hogy brókertevékenységet folytassanak ezen árukkal kapcsolatban.

(10) Ahhoz, hogy hozzá lehessen járulni a halálbüntetés eltörléséhez, valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzéséhez a harmadik országokban, szükséges az olyan árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás harmadik országok számára történő nyújtásának megtiltása, amelyeknek a halálbüntetésen vagy kínzáson és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódon vagy büntetésen kívül nincs más gyakorlati felhasználása.

(11) Azt is helyénvaló megtiltani, hogy a brókerek és a technikai segítségnyújtást szolgáltatók képzést nyújtsanak ezen áruk felhasználásával kapcsolatban harmadik országoknak, valamint helyénvaló megtiltani, hogy az említett árukat kereskedelmi vásárokon vagy kiállításokon reklámozzák az Unióban, továbbá, hogy a nyomtatott sajtóban, az interneten, a televízióban vagy a rádióban ilyen árukkal kapcsolatos reklámfelületet vagy reklámidőt adjanak el vagy vegyenek.

(12) Annak megelőzése érdekében, hogy gazdasági szereplők haszonra tegyenek szert olyan áruk szállításából, melyeket halálbüntetéshez, kínzáshoz és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódhoz vagy büntetéshez való felhasználásra szánnak, és amelyek harmadik országokba tartva áthaladnak az Unió vámterületén, meg kell tiltani az ilyen áruk Unión belüli szállítását, amennyiben azok fel vannak sorolva e rendelet II. mellékletében.

(13) Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok az alkalmazandó uniós szabályokkal összhangban korlátozó intézkedéseket alkalmazhassanak az olyan árukkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtására vonatkozóan, amely áruknak a halálbüntetésen vagy kínzáson és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódon vagy büntetésen kívül nincs más gyakorlati felhasználásuk.

(14) Ez a rendelet egy kiviteli engedélyezési rendszert állapít meg, melynek célja, hogy megakadályozza bizonyos áruk halálbüntetésre, kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre történő felhasználását.

(15) Ennélfogva ellenőrizni szükséges egyes olyan áruk kivitelét, amelyek nemcsak kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára használhatók fel, hanem törvényes célokra is. Ezeknek az ellenőrzéseknek olyan árukra kell vonatkoznia, amelyeket elsősorban bűnüldözési célokra használnak, és - hacsak ez az ellenőrzés nem aránytalan - bármely egyéb olyan eszközre vagy termékre, amely kialakítása és műszaki jellemzői figyelembevételével kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljából való visszaélésre alkalmas.

(16) A bűnüldözés eszközeit tekintve meg kell jegyezni, hogy a bűnüldöző szervek tisztviselői magatartási kódexének (5) 3. cikke szerint a bűnüldözési tisztviselők csak akkor alkalmazhatnak erőszakot, amikor az feltétlenül szükséges, és csak olyan mértékben, amennyire azt feladatuk végrehajtása megkívánja. Az Egyesült Nemzeteknek a bűnözés megelőzéséről és a bűnelkövetőkkel való bánásmódról szóló, 1990. évi nyolcadik kongresszusa által elfogadott, az erőszak és a lőfegyverek bűnüldöző szervek általi használatára vonatkozó alapelvek előírják, hogy a bűnüldözési tisztviselőknek feladatuk végrehajtása során lehetőség szerint erőszakmentes eszközöket kell alkalmazniuk, mielőtt erőszak és lőfegyverek alkalmazásához folyamodnak.

(17) A fentiek figyelembevételével az alapelvek támogatják a nem halálos, ártalmatlanító fegyverek kifejlesztését a megfelelő helyzetekben történő felhasználásra, elismerve ugyanakkor, hogy az ilyen fegyverek alkalmazását alaposan ellenőrizni kell. Ezzel összefüggésben egyes, a rendőrség által önvédelemre és zavargások megfékezésére hagyományosan alkalmazott eszközöket úgy módosítottak, hogy azok alkalmassá váljanak személyek ártalmatlanná tétele céljából elektromos sokk és vegyi anyagok alkalmazására. Vannak arra utaló jelek, hogy több országban az ilyen fegyverekkel kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljából visszaélnek.

(18) Az alapelvek hangsúlyozzák, hogy a bűnüldözési tisztviselőket el kell látni önvédelmi eszközökkel. Ezért ezt a rendeletet nem kell alkalmazni az olyan hagyományos önvédelmi eszközök kereskedelmére, mint például a pajzsok.

(19) Ezt a rendeletet alkalmazni kell néhány, személyek ártalmatlanná tételére használt konkrét vegyi anyag kereskedelmére.

(20) A lábbilincsek, rabláncok, bilincsek és kézbilincsek tekintetében meg kell jegyezni, hogy az Egyesült Nemzetek fogvatartottakkal való bánásmódról szóló minimumszabályainak (6) 33. cikke úgy rendelkezik, hogy a fogva tartásra szolgáló eszközöket sohasem szabad büntetés céljára használni. Ezenfelül a láncok és vassínek nem használhatók fogva tartás céljára. Szintén meg kell jegyezni, hogy az Egyesült Nemzetek fogvatartottakkal való bánásmódról szóló minimumszabályai úgy rendelkeznek, hogy egyéb fogva tartásra szolgáló eszközök is csak a szállítás során a szökés megelőzésének céljából, orvos tisztviselő által megállapított egészségügyi alapon alkalmazhatók, vagy amennyiben más felügyeleti módszerek alkalmazása sikertelen, annak megakadályozása érdekében, hogy a fogvatartottak maguknak vagy másoknak sérülést okozzanak, vagy vagyontárgyakban kárt tegyenek.

(21) A személyzet és más személyek köpéssel szembeni védelme érdekében a fogvatartottaknak néha úgynevezett köpésgátló maszkot kell viselniük. Mivel az ilyen maszk betakarja a fogvatartott száját és gyakran az orrát is, ez magában rejti a fulladás veszélyét. Amennyiben ezt egyéb fogvatartási eszközökkel - például kézbilinccsel - együtt alkalmazzák, a nyaksérülés veszélye is fennáll. Ezért ellenőrizni kell a köpésgátló maszk exportját.

(22) A hordozható fegyvereken túl az exportellenőrzés alkalmazási körének magában kell foglalnia a rögzített vagy felszerelhető elektromos sokkoló fegyvereket, amelyek nagy területet fednek le és több személyt céloznak. Az ilyen fegyvereket gyakran úgynevezett nem halálos fegyverként jelentik be, azonban végső soron ugyanolyan veszélyt jelentenek súlyos fájdalom és szenvedés okozása szempontjából, mint a hordozható elektromos sokkoló fegyverek.

(23) Mivel forgalomban vannak a beltéri használatra szánt, irritáló hatású vegyi anyagok kibocsátására szolgáló rögzített eszközök, és az ilyen anyagok beltéri használata azt a veszélyt rejti magában, hogy olyan súlyos fájdalmat vagy szenvedést okoz, amely nem kapcsolódik a hagyományos kültéri használathoz, az ilyen eszköz exportját ellenőrizni kell.

(24) Az exportellenőrzéseket a cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagok kibocsátására szolgáló olyan rögzített vagy felszerelhető eszközökre is alkalmazni kell, amelyek nagy területet fednek le, amennyiben az ilyen eszközökre még nem vonatkozik exportellenőrzés a 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontnak (7) megfelelően. Az ilyen eszközöket gyakran úgynevezett nem halálos fegyverként jelentik be, azonban végső soron ugyanolyan veszélyt jelentenek fájdalom és szenvedés okozása szempontjából, mint a hordozható fegyverek és eszközök. Bár a víz nem tartozik a cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagok közé, a vízágyúkat is használhatják ilyen anyagok folyadék formájában történő kibocsátására, és exportjukat ellenőrizni kell.

(25) Az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin (OC) és a pelargonsav-vanillilamid (PAVA) exportellenőrzését ki kell egészíteni az ilyen anyagokat tartalmazó egyes olyan keverékek exportellenőrzésével, amelyek maguk cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagokként alkalmazhatók, vagy felhasználhatók cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagok előállításához. Adott esetben a cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagokra történő utalást úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja az olajosgyanta-tartalmú kapszaicint és az azt tartalmazó érintett keverékeket.

(26) Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a tagállami rendőri szervek működésének, illetve a békefenntartási és válságkezelési műveletek végrehajtásának akadályoztatását, helyénvaló bizonyos egyedi mentességek megállapítása a kiviteli ellenőrzések alól.

(27) Tekintettel arra a tényre, hogy egyes tagállamok már megtiltották az ilyen áruk kivitelét és behozatalát, helyénvaló a tagállamokat felruházni azon joggal, hogy megtiltsák a lábbilincsek, rabláncok, bilincsek és az elektromos sokkoló öveken kívüli egyéb hordozható elektromos sokkolók kivitelét és behozatalát. A tagállamoknak továbbá - amennyiben kívánják - felhatalmazást kell adni azon kézbilincsek kivitelének ellenőrzésére, amelyek teljes mérete a lánccal együtt zárt állapotban meghaladja a 240 mm-t.

(28) Az exportőrökre háruló adminisztrációs teher csökkentése céljából lehetővé kell tenni az illetékes hatóságok számára, hogy az adott áruk kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljával történő felhasználásának megakadályozása érdekében az e rendelet III. mellékletében felsorolt áruk esetében globális engedélyt adjanak ki az exportőröknek.

(29) Néhány esetben harmadik országokba exportált gyógyszerkészítményeket nem rendeltetésszerűen használtak fel, és halálbüntetés végrehajtása céljából fecskendő segítségével halálos mértékben túladagolták. Az Unió minden körülmények között helyteleníti a halálbüntetést, és annak egyetemes eltörlésére törekszik. Az exportőrök tiltakoztak az ellen, hogy őket akaratuk ellenére összefüggésbe hozzák az általuk gyógyászati felhasználásra kifejlesztett készítményekkel történő ilyen jellegű visszaéléssel.

(30) Ezért bizonyos gyógyszerkészítmények halálbüntetés végrehajtása céljából való felhasználásának megelőzése érdekében és annak biztosítása érdekében, hogy ebben a tekintetben valamennyi uniós gyógyszerkészítmény-exportálóra ugyanazok a feltételek vonatkozzanak, ellenőrzéseket kell kötelezővé tenni bizonyos, halálbüntetés végrehajtására használható áruk kivitelére vonatkozóan. Az érintett gyógyszerkészítményeket többek között érzéstelenítésre és nyugtatásra fejlesztették ki.

(31) A kiviteli engedélyezési rendszer nem lépheti túl az arányosság szabta kereteket. Ezért nem akadályozhatja a jogszerű terápiás célokra felhasznált gyógyszerek kivitelét.

(32) Azon áruk jegyzéke, melyek tekintetében engedélyre van szükség ezen áruk halálbüntetés végrehajtására történő felhasználásának megelőzése érdekében, csak olyan árukat tartalmazhat, melyeket olyan harmadik országokban használtak fel halálbüntetés végrehajtására, ahol nem törölték el a halálbüntetést, és olyan árukat, melyek halálbüntetés végrehajtására történő felhasználását bármely ilyen harmadik ország jóváhagyta, még ha ezeket az árukat eddig nem is használta fel ilyen célra. A jegyzékben nem kell szerepelnie olyan nem halált okozó áruknak, melyek nem szükségesek egy elítélt személy kivégzéséhez, mint például a kivégzőhelyen található normál bútoroknak.

(33) A halálbüntetés, illetve a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés között fennálló különbségekből adódóan helyénvaló egyes áruk halálbüntetés végrehajtására történő felhasználásának megakadályozására külön kiviteli engedélyezési rendszert megállapítani. Ezen rendszernek figyelembe kell vennie, hogy bizonyos országok már minden bűncselekmény tekintetében eltörölték a halálbüntetést, és ennek kapcsán nemzetközi kötelezettségvállalást is tettek. Minthogy azonban fennáll a reexport kockázata olyan országokba, amelyek még ezt nem tették meg, az azon országokba irányuló kivitelek esetében, amelyek a halálbüntetést már eltörölték, indokolt bizonyos feltételekhez és követelményekhez kötni az engedélyezést. Azon országokba irányuló kivitelek esetében tehát helyénvaló általános kiviteli engedély megadása, amelyek minden bűncselekmény tekintetében eltörölték a halálbüntetést és annak eltörlését nemzetközi kötelezettségvállalás útján is megerősítették.

(34) Amennyiben egy ország nem törölte el a halálbüntetést minden bűncselekmény tekintetében és annak eltörlését nem erősítette meg nemzetközi kötelezettségvállalás útján, a kiviteli engedély iránti kérelem vizsgálatakor az illetékes hatóságoknak ellenőrizniük kell, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy a rendeltetési hely szerinti országbeli végfelhasználók az exportált árukat az említett büntetés végrehajtásához használnák fel. A végfelhasználók által harmadik feleknek történő eladások és átadások ellenőrzése érdekében megfelelő feltételeket és követelményeket kell előírni. Amennyiben ugyanazon exportőr és végfelhasználó között többszöri szállításra kerül sor, lehetővé kell tenni az illetékes hatóságok számára, hogy rendszeres időközönként - például hat hónaponként - felülvizsgálják a végfelhasználó státuszát, azt elkerülendő, hogy ezt minden egyes szállítmány kiviteli engedélyének megadása alkalmával el kelljen végezniük, ami azonban nem sérti az illetékes hatóságok azon jogát, hogy indokolt esetben semmissé nyilvánítsák, felfüggesszék, módosítsák vagy visszavonják a kiviteli engedélyt.

(35) Az exportőrökre háruló adminisztrációs teher csökkentése érdekében az illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy globális engedélyt adjanak az exportőrnek, amely az exportőrtől származó és egy meghatározott végfelhasználónak szánt valamennyi gyógyszerszállítmányra érvényes adott időtartamon belül, és amelyben szükség esetén feltüntetik az áruk végfelhasználó általi rendes felhasználásának megfelelő mennyiséget. Ezen engedélyek érvényessége 1-3 évre kell hogy szóljon, és legfeljebb két évvel hosszabbítható meg.

(36) Abban az esetben is adható globális engedély, ha a gyártó az e rendelet hatálya alá tartozó gyógyszereket olyan országbeli forgalmazó számára szándékozik exportálni, amely ország nem törölte el a halálbüntetést, azzal a feltétellel, hogy az exportőr és a forgalmazó jogilag kötelező megállapodást kötött, amely kötelezi a forgalmazót arra, hogy megfelelő intézkedések alkalmazásával biztosítsa, hogy a gyógyszereket nem használják fel halálbüntetés végrehajtására.

(37) Az e rendelet hatálya alá tartozó gyógyszerek a kábítószerekre és pszichotrop anyagokra vonatkozó nemzetközi egyezmények, így például a pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezmény szerinti ellenőrzések tárgyát képezhetik. Minthogy ezen ellenőrzések célja a tiltott kábítószer-kereskedelem megakadályozása, nem pedig az érintett gyógyszerek halálbüntetés végrehajtására történő felhasználásának megelőzése, az e rendelet által előírt kiviteli ellenőrzéseket az említett nemzetközi ellenőrzéseken felül kell elvégezni. Ugyanakkor a tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy e két ellenőrzési rendszer alkalmazását egyetlen eljárásban valósítsák meg.

(38) A kiviteleknek e rendelettel összhangban történő ellenőrzései nem alkalmazandók azon áruk esetében, amelyek kivitelének ellenőrzése a 2008/944/KKBP közös állásponttal, a 428/2009/EK tanácsi rendelettel (8), valamint a 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (9) összhangban történik.

(39) Az e rendelet III. vagy IV. mellékletében felsorolt árukkal kapcsolatos brókertevékenységek végzését és technikai segítségnyújtás biztosítását előzetes engedélyhez kell kötni annak megelőzése érdekében, hogy a brókertevékenységek vagy a technikai segítségnyújtás a tárgyukat képező áruknak halálbüntetés, kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára történő felhasználásához járuljanak hozzá.

(40) Az e rendelet által előzetes engedélyhez kötött brókertevékenységek és technikai segítségnyújtás körébe azok a brókertevékenységek és technikai segítségnyújtás tartoznak, amelyeket az Unióból, vagyis a Szerződések területi hatálya alá tartozó területekről nyújtanak, beleértve a légteret és bármely olyan repülőgépet vagy hajót, amely egy tagállam joghatósága alá tartozik.

(41) Az e rendelet III. mellékletében felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás engedélyezésekor az illetékes hatóságok törekednek annak biztosítására, hogy a technikai segítségnyújtást és az engedélykérés tárgyát képező technikai segítségnyújtással kapcsolatban nyújtott vagy kínált, ilyen áruk felhasználásával kapcsolatos képzést oly módon nyújtsák, hogy azok előmozdítsák az emberi jogokat tiszteletben tartó bűnüldözési normákat és hozzájáruljanak a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megakadályozásához.

(42) Annak megelőzése érdekében, hogy gazdasági szereplők haszonra tegyenek szert olyan áruk szállításából, melyek felhasználhatók halálbüntetéshez, kínzáshoz vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódhoz vagy büntetéshez, és amelyek harmadik országokba tartva áthaladnak az Unió vámterületén, meg kell tiltani az ilyen áruk Unión belüli szállítását, amennyiben azok fel vannak sorolva e rendelet III. vagy IV. mellékletében, feltéve, hogy a gazdasági szereplőnek tudomása van a szándékolt felhasználásról.

(43) Az EU harmadik országokra irányuló, a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel kapcsolatos politikájáról szóló iránymutatás előírja többek között, hogy a harmadik országokban működő missziók vezetőinek rendszeres jelentéseiben szerepelnie kell egy elemzésnek a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés eseteinek előfordulásáról az akkreditációjuk szerinti államban, valamint az ilyen esetek megfékezésére tett intézkedésekről. Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok a fenti és a fentihez hasonló, megfelelő nemzetközi és civil szervezetek által készített jelentéseket figyelembe vegyék az engedélyezés iránti kérelmek elbírálásakor. Az ilyen jelentéseknek leírást kell tartalmazniuk azokról az eszközökről is, amelyeket harmadik országokban halálbüntetés vagy kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljából alkalmaznak.

(44) Míg egyes vámhatóságok az uniós vámjogszabályokkal összhangban bizonyos információkat a vámügyi kockázatkezelő rendszeren keresztül megoszthatnak más vámhatóságokkal, az e rendeletben említett illetékes hatóságoknak meg kell osztaniuk bizonyos információkat más illetékes hatóságokkal. Helyénvaló előírni, hogy az illetékes hatóságok biztonságos és titkosított rendszert használjanak az elutasított kérelmekkel kapcsolatos információcseréhez. Ennek érdekében a Bizottságnak új funkciót kell rendelkezésre bocsátania a 428/2009/EK rendelet 19. cikkének (4) bekezdése alapján kialakított létező rendszerben.

(45) Amennyiben érintettek személyes adatok, az információk kezelésének és cseréjének meg kell felelnie az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (10), valamint az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (11) összhangban alkalmazandó, a személyes adatok kezelésére és cseréjére vonatkozó szabályoknak.

(46) Az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezések elfogadása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet I-IX. mellékletének módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak (12) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(47) Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az Unió gyorsan reagálhasson, ha halálbüntetéshez, kínzáshoz vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódhoz vagy büntetéshez felhasználható árukat fejlesztenek ki, és ha fennáll az egyértelmű és azonnali kockázata annak, hogy ezeket az árukat az emberi jogok ilyen megsértésével járó cselekményekre fogják felhasználni, az e rendelet II. vagy III. mellékletének módosítása esetében helyénvaló rendelkezni a vonatkozó bizottsági jogi aktus azonnali alkalmazásáról, amennyiben az említett módosítást rendkívüli sürgősség indokolja. Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az Unió gyorsan reagálhasson, ha egy vagy több harmadik ország halálbüntetéshez felhasználható egyes árukat hagy jóvá, vagy valamennyi bűncselekmény tekintetében a halálbüntetés eltörlésére tett nemzetközi kötelezettségvállalást fogad el, vagy azt megsérti, helyénvaló rendelkezni a vonatkozó bizottsági jogi aktus azonnali alkalmazásáról, amennyiben az e rendelet IV. vagy V. mellékletének módosítása esetén rendkívüli sürgősség alapján indokolt. A sürgősségi eljárás alkalmazása esetén különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is.

(48) Koordinációs csoportot kell felállítani. Ez a csoport platformként kell, hogy szolgáljon a tagállami szakértők és a Bizottság közötti, a közigazgatási gyakorlatokkal kapcsolatos információcsere és az e rendelet értelmezésével kapcsolatos kérdések, a jegyzékben szereplő árukkal kapcsolatos technikai problémák, az e rendelettel kapcsolatos fejlemények és bármely más felmerülő kérdés megvitatására. A csoport számára lehetővé kell tenni, hogy megvitassa különösen az áruk jellegével és szándékolt hatásával kapcsolatos kérdéseket, az áruk harmadik országokban való rendelkezésre állását és azt, hogy az árukat kifejezetten halálbüntetés, kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára tervezték-e vagy módosították-e. Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor konzultál a csoporttal, erre a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban lefektetett elveknek megfelelően kell sort kerítenie.

(49) Mivel a Bizottság hatásköre nem terjed ki a közrend fenntartására, büntetőeljárások folytatására, illetve a büntetőügyekben hozott bírósági ítéletek végrehajtására, bűnüldözési célokat szolgáló eszközöket sem szerez be. Eljárást kell tehát kialakítani, hogy a Bizottság információkkal rendelkezzen a jegyzékekben nem szereplő, Unióban forgalmazott bűnüldözési eszközökről és termékekről annak érdekében, hogy azon áruk jegyzékei, amelyek kereskedelme tiltott vagy ellenőrzött, naprakészek legyenek az új fejlemények figyelembevétele céljából. Amikor kérelmet intéz a Bizottsághoz, a kérelmező tagállam a többi tagállamnak is továbbítja az e rendelet II., III., illetve IV. mellékletének további árukkal történő bővítésére irányuló kérelmét.

(50) E rendelet intézkedéseinek célja, hogy megakadályozzák mind a halálbüntetést, mind a kínzást és a más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést a harmadik országokban. Ezen intézkedések korlátozásokat foglalnak magukban az olyan áruk harmadik országokkal folytatott kereskedelmére vonatkozóan, amelyek halálbüntetés vagy kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára felhasználhatók. Az Unión belüli ügyletekre nem szükséges hasonló ellenőrzési rendszert bevezetni, mivel a tagállamokban nem létezik a halálbüntetés intézménye, és a tagállamok már meghozzák a megfelelő intézkedéseket a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés törvényen kívül helyezésére és megelőzésére.

(51) Az EU harmadik országokra irányuló, a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel kapcsolatos politikájáról szóló iránymutatás kimondja, hogy a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni hatékony intézkedések célkitűzésének megvalósítása érdekében olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek megakadályozzák a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára kialakított eszközök használatát, előállítását és kereskedelmét. Az ilyen eszközök használatára és előállítására vonatkozó szükséges korlátozások bevezetése és érvényesítése a tagállamok feladata.

(52) A Bizottságnak és a tagállamoknak értesíteniük kell egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb lényeges információkról.

(53) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell e szabályok végrehajtását. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a halálbüntetés vagy kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára felhasználható áruk harmadik országokkal folytatott kereskedelmére vonatkozó uniós szabályokat, valamint az ezen árukhoz kapcsolódó brókertevékenység végzésére, technikai segítségnyújtás biztosítására, képzésre és reklámtevékenységre vonatkozó szabályokat állapítja meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) „kínzás”: bármely olyan cselekmény, amellyel szándékosan súlyos - fizikai vagy mentális - fájdalmat vagy szenvedést okoznak valamely személynek abból a célból, hogy az adott személytől vagy egy harmadik személytől értesüléseket vagy vallomást szerezzenek, hogy az adott személyt megbüntessék olyan cselekedetért, amelyet az adott személy vagy valamely harmadik személy elkövetett vagy amelynek elkövetésével gyanúsítják, vagy hogy az adott személyt vagy valamely harmadik személyt megfélemlítsék vagy nyomást gyakoroljanak rá, vagy bármely megkülönböztetésen alapuló okból, amennyiben a fájdalmat vagy szenvedést valamely közfeladatot ellátó személy vagy más, hivatalos minőségben eljáró személy okozza, vagy azt ilyen személy ösztönzésére, vagy annak beleegyezésével vagy hallgatólagos beleegyezésével okozzák. Nem tartozik azonban ide az olyan fájdalom vagy szenvedés, amely törvényes büntetésből ered, vagy azzal együtt jár, vagy azzal kapcsolatban következik be. A halálbüntetés semmilyen körülmények között nem tekinthető törvényes büntetésnek;

b) „más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés”: bármely olyan cselekmény, amellyel a súlyosság minimális fokát elérő - fizikai vagy mentális - fájdalmat vagy szenvedést okoznak valamely személynek, amennyiben a fájdalmat vagy szenvedést valamely közfeladatot ellátó személy vagy más, hivatalos minőségben eljáró személy okozza, vagy azt ilyen személy ösztönzésére, vagy annak beleegyezésével vagy hallgatólagos beleegyezésével okozzák. Nem tartozik azonban ide az olyan fájdalom vagy szenvedés, amely törvényes büntetésből ered, vagy azzal együtt jár, vagy azzal kapcsolatban következik be. A halálbüntetés semmilyen körülmények között nem tekinthető törvényes büntetésnek;

c) „bűnüldöző hatóság”: bármely olyan hatóság, amely bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért, nyomozásáért, az ellenük való küzdelemért és azok elkövetésének büntetéséért felelős, beleértve - de nem kizárólag - a rendőrséget, bármely ügyészséget, igazságügyi hatóságot, állami vagy magán büntetés-végrehajtási hatóságot, és adott esetben bármely állambiztonsági szervet és katonai hatóságot;

d) „kivitel”: áruknak az Unió vámterületéről történő bármely indítása, beleértve az áruk olyan indítását is, amelyhez vámáru-nyilatkozatra van szükség, valamint áruk indítását vámszabad területen való tárolását követően a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) értelmében;

e) „behozatal”: áruknak az Unió vámterületére történő bármely beléptetése, beleértve az átmeneti megőrzést, vámszabad területen történő elhelyezést, a különleges eljárás alá helyezést és a szabad forgalomba bocsátást a 952/2013/EU rendelet értelmében;

f) „technikai segítségnyújtás”: a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, teszteléshez, karbantartáshoz, összeszereléshez vagy bármely egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások. A technikai segítségnyújtás a szóbeli segítséget és az elektronikus úton nyújtott segítséget is magában foglalja;

g) „múzeum”: olyan, a társadalom és annak képzése szolgálatában álló, nyilvános, nonprofit jellegű, állandó intézmény, amely az emberek és környezetük tárgyi bizonyítékainak tanulmányozási, oktatási és élvezeti célokra történő megszerzésével, megőrzésével, kutatásával, kiállításával és az azokra vonatkozó tájékoztatással foglalkozik;

h) „illetékes hatóság”: valamely tagállamnak az I. mellékletben felsorolt hatósága, amely a 20. cikkel összhangban jogosult döntést hozni valamely engedély iránti kérelem tárgyában, vagy jogosult megtiltani egy exportőrnek, hogy uniós általános exportengedélyt használjon;

i) „kérelmező”:

1. a 3., 11. vagy 16. cikkben említett kivitelek esetében az exportőr;

2. az 5. cikkben említett árutovábbítás esetében az a természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, aki vagy amely az árut az Unió vámterületén belül szállítja;

3. a 3. cikkben említett technikai segítségnyújtás esetén a technikai segítségnyújtást szolgáltató;

4. behozatal és a 4. cikkben említett technikai segítségnyújtás esetén az a múzeum, amely az árukat ki fogja állítani; és

5. a 15. cikkben említett technikai segítségnyújtás vagy a 19. cikkben említett brókertevékenység esetén a technikai segítségnyújtást szolgáltató vagy a bróker;

j) „az Unió vámterülete”: a 952/2013/EU rendelet 4. cikkében meghatározott terület;

k) „brókertevékenység”:

1. olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja az érintett áruk vétele, eladása vagy szolgáltatása egy harmadik országból egy másik harmadik országba; vagy

2. harmadik országban található érintett áruk eladása vagy vétele egy másik harmadik országba történő átadás céljából.

E rendelet alkalmazásában e fogalommeghatározás nem terjed ki a járulékos szolgáltatások egyedüli nyújtására. Járulékos szolgáltatásnak minősül a szállítás, a pénzügyi szolgáltatás, a biztosítás, illetve a viszontbiztosítás, az általános hirdetés, illetve a reklám;

l) „bróker”: valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a társulást, aki vagy amely a k) pontban meghatározott szolgáltatásokat nyújt az Unión belül; valamely tagállam állampolgárságával rendelkező természetes személy, lakóhelyétől függetlenül, aki ilyen szolgáltatásokat nyújt az Unión belül; és valamely jogi személy, szerv vagy szervezet, amelyet egy tagállam joga szerint hoztak létre vagy jegyeztek be, letelepedésének helyétől függetlenül, amely ilyen szolgáltatásokat nyújt az Unión belül;

m) „technikai segítségnyújtást szolgáltató”: valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a társulást, aki vagy amely az f) pontban meghatározott technikai segítségnyújtást biztosít az Unión belül; valamely tagállam állampolgárságával rendelkező természetes személy, lakóhelyétől függetlenül, aki ilyen segítségnyújtást biztosít az Unión belül; és valamely jogi személy, szerv vagy szervezet, amelyet egy tagállam joga szerint hoztak létre vagy jegyeztek be, letelepedésének helyétől függetlenül, amely ilyen segítségnyújtást biztosít az Unión belül;

n) „exportőr”: bármely természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a társulást, akinek vagy amelynek nevében kiviteli nyilatkozatot tesznek, vagyis az a személy, szerv vagy szervezet, aki vagy amely a kiviteli nyilatkozat elfogadásakor az érintett harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és rendelkezik az áruknak az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges jogosultsággal. Amennyiben nem kötöttek ilyen szerződést, vagy az említett szerződés szerződő fele nem saját nevében jár el, akkor az a személy, szerv vagy szervezet minősül exportőrnek, aki vagy amely rendelkezik az áruknak az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges jogosultsággal. Ha az áruk feletti rendelkezési jog az említett szerződésnek megfelelően egy, az Unión kívül lakóhellyel rendelkező vagy ott letelepedett személyé, szervezeté vagy szervé, akkor az Unión belül lakóhellyel rendelkező vagy ott letelepedett szerződő fél minősül exportőrnek;

o) „uniós általános exportengedély”: bizonyos országokba irányuló, a d) pontban meghatározott kivitelekre érvényes engedély, amely minden olyan exportőr számára hozzáférhető, aki vagy amely tiszteletben tartja az engedélyre vonatkozó, V. mellékletben felsorolt felhasználási feltételeket és követelményeket;

p) „egyedi engedély”: az alábbiakra adott engedély:

1. egy meghatározott exportőrnek, egy harmadik országbeli végfelhasználó vagy címzett részére egy vagy több áru d) pontban meghatározott kivitelére;

2. egy meghatározott brókernek, egy harmadik országbeli végfelhasználó vagy címzett részére egy vagy több árura vonatkozó k) pontban meghatározott brókertevékenység nyújtására; vagy

3. valamely, az Unió vámterületén belül áruszállítással foglalkozó természetes vagy jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek az s) pontban meghatározott árutovábbításra;

q) „globális engedély”: egy meghatározott exportőrnek vagy brókernek a III. vagy a IV. mellékletben felsorolt áruk valamely típusának tekintetében adott engedély, amely érvényes lehet:

1. egy vagy több meghatározott harmadik országban egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő, a d) pontban meghatározott kivitelre;

2. egy vagy több meghatározott harmadik országban egy vagy több meghatározott forgalmazó részére történő, a d) pontban meghatározott kivitelre, amennyiben az exportőr a III. melléklet 3.2. vagy 3.3 pontjában, vagy a IV. melléklet 1. szakaszában szereplő áruk gyártója;

3. egy vagy több meghatározott harmadik országban egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő, valamely harmadik országban található áruk átadásával kapcsolatos brókertevékenységek végzésére;

4. egy vagy több meghatározott harmadik országban egy vagy több meghatározott forgalmazó részére történő, valamely harmadik országban található áruk átadásával kapcsolatos brókertevékenységek végzésére, amennyiben a bróker a III. melléklet 3.2. vagy 3.3 pontjában, vagy a IV. melléklet 1. szakaszában szereplő áruk gyártója;

r) „forgalmazó”: a III. melléklet 3.2. vagy 3.3 pontjában, vagy a IV. melléklet 1. szakaszában felsorolt áruk tekintetében nagykereskedelmi tevékenységet, például ezen áruk gyártóktól történő beszerzését, vagy ezen áruk raktározását, szolgáltatását vagy kivitelét végző gazdasági szereplő; az ezen árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi tevékenység nem foglalja magában a kórházaknak, a gyógyszerészeknek vagy az egészségügyi szakembereknek az ezen áruk tekintetében kizárólag lakossági szolgáltatásra irányuló beszerzéseit;

s) „árutovábbítás”: az Unió vámterületén azon kívüli rendeltetési hely felé áthaladó nem uniós áruknak az Unió vámterületén történő szállítása.

II. FEJEZET

HALÁLBÜNTETÉSTŐL, KÍNZÁSTÓL VAGY MÁS KEGYETLEN, EMBERTELEN VAGY MEGALÁZÓ BÁNÁSMÓDTÓL VAGY BÜNTETÉSTŐL ELTÉRŐ EGYÉB GYAKORLATI FELHASZNÁLÁSRA NEM ALKALMAS ÁRUK

3. cikk

Kiviteli tilalom

(1) A II. mellékletben felsorol áruk kivitele tilos, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

A halálbüntetéstől, kínzástól vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól vagy büntetéstől eltérő egyéb gyakorlati felhasználásra nem alkalmas árukat a II. melléklet tartalmazza.

A technikai segítségnyújtást szolgáltatónak tilos a II. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos, bármely harmadik országbeli személy, szerv vagy szervezet részére technikai segítségnyújtást biztosítania, függetlenül attól, hogy az ellenérték fejében történik-e.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti a II. mellékletben felsorolt áruk kivitelét és a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, amennyiben bizonyított, hogy abban az országban, ahová az áruk kivitele irányul, az ilyen árukat kizárólag a történelmi jelentőségük miatti nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják fel.

4. cikk

Behozatali tilalom

(1) A II. mellékletben felsorolt áruk behozatala tilos, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

A bármely személy, szerv vagy szervezet által a II. mellékletben felsorolt, harmadik országból szállított árukhoz kapcsolódóan biztosított technikai segítségnyújtás bármely személy, szerv vagy szervezet általi elfogadása tilos az Unióban, függetlenül attól, hogy az ellenérték fejében történik-e.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti a II. mellékletben felsorolt áruk tekintetében a behozatalt és a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, amennyiben bizonyított, hogy abban a tagállamban, ahová a behozatal irányul, az ilyen árukat kizárólag a történelmi jelentőségük miatti nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják fel.

5. cikk

Az árutovábbítás tilalma

(1) A II. mellékletben felsorolt áruk tekintetében minden árutovábbítás tilos.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti a II. mellékletben felsorolt áruk továbbítását, amennyiben bizonyított, hogy a rendeltetési hely szerinti országban az ilyen árukat kizárólag a történelmi jelentőségük miatti nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják fel.

6. cikk

Brókertevékenységek tilalma

A brókernek tilos harmadik országbeli bármely személy, szerv vagy szervezet számára a II. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó brókertevékenységet végeznie, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

7. cikk

A képzés tilalma

A technikai segítségnyújtást szolgáltatónak vagy a brókernek tilos a II. mellékletben felsorolt áruk felhasználásával kapcsolatos képzést nyújtania vagy kínálnia valamely harmadik országbeli személy, szerv vagy szervezet számára.

8. cikk

Kereskedelmi vásárok

Bármely természetes vagy jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek, ideértve a társulást, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e lakóhellyel vagy letelepedett-e valamely tagállamban, tilos a II. mellékletben felsorolt áruk bármelyikének kiállítása vagy eladásra való felkínálása az Unióban megrendezett kiállításokon vagy vásárokon, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az említett kiállítás vagy eladásra való felkínálás, figyelembe véve a kiállítás vagy a vásár jellegét, nem játszik szerepet a vonatkozó áruk bármely harmadik országbeli személy, szerv vagy szervezet részére történő eladásában vagy szolgáltatásában, és nem is segíti elő azt.

9. cikk

Reklámtevékenység

Valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett bármely természetes vagy jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek, ideértve a társulást, aki vagy amely reklámfelületet vagy reklámidőt ad el vagy vesz az Unión belül, valamely tagállam állampolgárságával rendelkező bármely természetes személynek, aki reklámfelületet vagy reklámidőt ad el vagy vesz az Unión belül, és valamely tagállam joga szerint létrehozott vagy bejegyzett bármely jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek, amely reklámfelületet vagy reklámidőt ad el vagy vesz az Unión belül, tilos a II. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatban a nyomtatott médiában vagy az interneten reklámfelületet, illetve a televízióban vagy a rádióban reklámidőt eladni bármely harmadik országbeli személy, szerv vagy szervezet részére, vagy azokat tőlük megvenni.

10. cikk

Nemzeti intézkedések

(1) Az alkalmazandó uniós szabályok - beleértve az állampolgárság szerinti megkülönböztetés tilalmát - sérelme nélkül, a tagállamok elfogadhatnak vagy fenntarthatnak olyan nemzeti intézkedéseket, melyek korlátozzák a II. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos szállítást, pénzügyi szolgáltatásokat, biztosítást vagy viszontbiztosítást, illetve általános hirdetést vagy reklámozást.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés alapján elfogadott bármely intézkedésről vagy azok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről azok hatálybalépése előtt értesítik a Bizottságot.

III. FEJEZET

KÍNZÁS VAGY MÁS KEGYETLEN, EMBERTELEN VAGY MEGALÁZÓ BÁNÁSMÓD VAGY BÜNTETÉS CÉLJÁRA HASZNÁLHATÓ ÁRUK

11. cikk

Kiviteli engedélyezési követelmény

(1) A III. mellékletben felsorolt áruk bármilyen kiviteléhez az áruk származásától függetlenül engedély szükséges. Azon áruk tekintetében azonban, amelyek csupán áthaladnak az Unió vámterületén, vagyis amelyekhez nem rendeltek - a nem uniós áruk vámszabad területen történő tárolását is magában foglaló - a 952/2013/EU rendelet 226. cikke szerinti külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámjogi sorsot, nincs szükség engedélyezésre.

A III. melléklet csak a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára felhasználható alábbi árukat tartalmazza:

a) elsősorban bűnüldözési célokra használt áruk;

b) áruk, amelyek esetében kialakításukból és műszaki jellemzőikből adódóan jelentős annak kockázata, hogy azokat kínzáshoz vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódhoz vagy büntetéshez használják fel.

A III. melléklet nem tartalmaz:

a) a 258/2012/EU rendelet által ellenőrzött tűzfegyvereket;

b) a 428/2009/EK rendelet által ellenőrzött kettős felhasználású termékeket;

c) a 2008/944/KKBP közös állásponttal összhangban ellenőrzött árukat.

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a kivitelre, amennyiben a tagállamok azon területeire irányul, amelyek szerepelnek a VI. melléklet jegyzékében, ugyanakkor nem tartoznak az Unió vámterületéhez, feltéve, hogy az árukat olyan hatóság használja fel, amely mind a célországban vagy célterületen, mind pedig azon tagállam anyaországi részében illetékes bűnüldöző szervként működik, amelyhez az adott célterület tartozik. A vám- és egyéb illetékes hatóságoknak jogában áll ellenőrizni, hogy ez a feltétel teljesül-e, és úgy határozhatnak, hogy amíg az ellenőrzés folyamatban van, a kivitelre nem kerülhet sor.

(3) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a harmadik országokba irányuló kivitelre, feltéve, hogy az árukat valamely tagállam katonai vagy polgári személyzete fogja felhasználni, amennyiben az említett személyzet az EU-nak vagy az ENSZ-nek az érintett harmadik országban zajló valamely békefenntartási vagy válságkezelési műveletében, vagy a tagállamok és harmadik országok között a védelem területén létrejött megállapodáson alapuló műveletben vesz részt. A vám- és egyéb illetékes hatóságoknak jogában áll ellenőrizni, hogy ez a feltétel teljesül-e. Amíg az ellenőrzés folyamatban van, a kivitelre nem kerülhet sor.

12. cikk

A kiviteli engedély megadásának kritériumai

(1) A III. mellékletben felsorolt áruk kivitelére vonatkozó engedély iránti kérelmekről az illetékes hatóságok döntenek, figyelembe véve valamennyi lényeges szempontot, beleértve különösen, hogy egy lényegében azonos kivitelre irányuló kérelmet más tagállam már elutasított-e a megelőző három év során, valamint a tervezett végfelhasználással és a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatával kapcsolatos megfontolásokat.

(2) Az illetékes hatóság nem adja ki az engedélyt, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a III. mellékletben felsorolt árukat kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatják fel, beleértve a harmadik országbeli bűnüldöző hatóság vagy bármely egyéb harmadik országbeli természetes vagy jogi személy általi, bíróság által elrendelt testi fenyítést is.

Az illetékes hatóság figyelembe veszi:

a) a rendelkezésre álló nemzetközi bírósági ítéleteket;

b) az ENSZ, az Európa Tanács és az EU illetékes szerveinek megállapításait, valamint az Európa Tanácsnak a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére létrejött európai bizottsága és az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges jelentéstevője jelentéseit.

Figyelembe lehet venni továbbá egyéb vonatkozó információkat, beleértve a rendelkezésre álló nemzeti bírósági ítéleteket, a civil társadalmi szervezetek jelentéseit és az általuk kidolgozott egyéb információkat, valamint a II. és III. mellékletben felsorolt áruk kivitelére a rendeltetési ország által alkalmazott korlátozásokra vonatkozó információkat.

(3) A második és a harmadik albekezdésben megállapított szabályok alkalmazandók a tervezett végfelhasználás ellenőrzésére és a nem rendeltetésszerű felhasználás jelentette kockázatra.

Amennyiben a III. melléklet 3.2. vagy 3.3. pontjában felsorolt áruk gyártója kérelmet nyújt be ezen áruk forgalmazó számára történő kivitelének engedélyezésére, az illetékes hatóság megvizsgálja a gyártó és a forgalmazó által kötött szerződéses megállapodásokat, valamint az annak érdekében tett intézkedéseiket, hogy ezen árukat és adott esetben a felhasználásukkal készülő termékeket ne használják fel kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre.

Ha a kérelem a III. melléklet 3.2. vagy 3.3. pontjában felsorolt áruk végfelhasználó számára történő kivitelének engedélyezésére irányul, az illetékes hatóság a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatának értékelésekor figyelembe veheti az alkalmazandó szerződéses megállapodásokat, illetve amennyiben ilyen benyújtásra került, a végfelhasználó által aláírt végfelhasználási nyilatkozatot. Amennyiben nem nyújtanak be végfelhasználási nyilatkozatot, az exportőr feladata a végfelhasználó és az áruk felhasználásának megnevezése. Ha az exportőr nem szolgál elegendő információval a végfelhasználót és a végfelhasználást illetően, akkor az úgy tekintendő, hogy az illetékes hatóságnak alapos oka van feltételezni, hogy az árukat kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatják fel.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt szempontok mellett a globális engedély iránt benyújtott kérelem elbírálása során az illetékes hatóság figyelembe veszi, hogy az exportőr arányos és megfelelő eszközöket és eljárásokat alkalmaz-e az e rendelet rendelkezéseinek és célkitűzéseinek, valamint az engedély kikötéseinek és feltételeinek való megfelelés biztosítása érdekében.

13. cikk

Az árutovábbítás tilalma

Tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személynek, szervnek, szervezetnek, ideértve a társulást, tilos a III. mellékletben felsorolt áruk továbbítását folytatnia ha tudatában van annak, hogy ezen áruk szállítmányának bármely részét kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre szándékoznak felhasználni egy harmadik országban.

14. cikk

Nemzeti intézkedések

(1) A 11. és a 12. cikk ellenére, a tagállamok a lábbilincsek, rabláncok és hordozható elektromos sokkoló berendezések kivitelére és behozatalára vonatkozó korlátozásaikat fenntarthatják, vagy arra vonatkozóan korlátozást fogadhatnak el.

(2) A tagállamok engedélyezési kötelezettséget írhatnak elő azon kézbilincsek tekintetében, amelyek teljes mérete láncokkal együtt, az egyik bilincs külső szélétől a másik bilincs külső széléig mérve, zárt állapotban meghaladja a 240 mm-t. Az érintett tagállam az ilyen kézbilincsekre a III. és V. fejezet rendelkezéseit alkalmazza.

(3) A tagállamok az (1) és a (2) bekezdés alapján elfogadott bármely intézkedésről annak hatálybalépése előtt értesítik a Bizottságot.

15. cikk

Bizonyos szolgáltatások engedélykötelezettsége

(1) Engedély szükséges ahhoz, hogy a technikai segítségnyújtást szolgáltató vagy a bróker a következő szolgáltatások bármelyikét nyújtsa bármely személy, szerv vagy szervezet számára egy harmadik országban, függetlenül attól, hogy az ellenérték fejében történik-e:

a) a III. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az ilyen áruk származásától függetlenül; és

b) a III. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó brókertevékenységek, az ilyen áruk származásától függetlenül.

(2) A III. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos brókertevékenység engedélyezése iránti kérelmekről való döntés során a 12. cikket kell értelemszerűen alkalmazni.

A III. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos technikai segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelmekről való döntés során a 12. cikkben foglalt feltételeket kell figyelembe venni az alábbiak értékelésére:

a) a technikai segítségnyújtást olyan személy, szerv vagy szervezet számára biztosítják-e, aki vagy amely azokat az árukat, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtás történik, kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatja fel; és

b) a technikai segítségnyújtást használhatják-e a III. mellékletben felsorolt áruk javítására, fejlesztésére, gyártására, tesztelésére, karbantartására vagy összeszerelésére, vagy olyan személy, szerv vagy szervezet számára biztosítják-e a technikai segítségnyújtást, aki vagy amely azokat az árukat, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtást biztosítják kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatja fel.

(3) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a technikai segítségnyújtásra, amennyiben

a) a technikai segítségnyújtást egy tagállambeli bűnüldöző hatóság vagy a 11. cikk (3) bekezdésének első mondata szerinti, tagállambeli katonai vagy civil személyzet számára nyújtják;

b) a technikai segítségnyújtás olyan információk közlését jelenti, amelyek nyilvánosak; vagy

c) a technikai segítségnyújtás feltétlenül szükséges a III. mellékletben felsorolt olyan áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához, amelyek kivitelét egy illetékes hatóság e rendelettel összhangban engedélyezte.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően egy tagállam fenntarthatja a lábbilincsekhez, rabláncokhoz vagy hordozható elektromos sokkoló eszközökhöz kötődő brókertevékenységek végzésére vonatkozó tilalmat. Amennyiben valamely tagállam ilyen tilalmat tart fenn, tájékoztatnia kell a Bizottságot az olyan intézkedések módosítása vagy hatályon kívül helyezése esetén, amelyeket korábban fogadtak el és amelyekről a Bizottságot az 1236/2005/EK rendelet 7a. cikkének (4) bekezdése szerint értesítették.

IV. FEJEZET

HALÁLBÜNTETÉS CÉLJÁRA FELHASZNÁLHATÓ ÁRUK

16. cikk

Kiviteli engedélyezési követelmény

(1) A IV. mellékletben felsorolt áruk bármilyen kiviteléhez az ilyen áruk származásától függetlenül engedély szükséges. Azon áruk tekintetében azonban, amelyek csupán áthaladnak az Unió vámterületén, vagyis amelyekhez nem rendeltek - a nem uniós áruk vámszabad területen történő tárolását is magában foglaló - a 952/2013/EU rendelet 226. cikke szerinti külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámjogi sorsot, nincs szükség engedélyezésre.

A IV. melléklet csak azon árukat tartalmazza, amelyek felhasználhatók halálbüntetés végrehajtására, és amelyeket egy vagy több, a halálbüntetést még nem eltörölt harmadik ország jóváhagyott vagy ténylegesen felhasznált halálbüntetés céljára. Nem tartalmazza a következőket:

a) a 258/2012/EU rendelet által ellenőrzött tűzfegyvereket;

b) a 428/2009/EK rendelet által ellenőrzött kettős felhasználású termékeket; valamint

c) a 2008/944/KKBP közös állásponttal összhangban ellenőrzött árukat.

(2) Amennyiben a gyógyszerek kivitelét e rendelet kiviteli engedélyhez köti, és emellett a kivitel a kábítószerekre és pszichotrop anyagokra vonatkozó nemzetközi egyezmények, például a pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezmény alapján is engedélyköteles, a tagállamok egységes eljárást alkalmazhatnak az e rendeletből, valamint a vonatkozó egyezményből eredő kötelezettségeik teljesítésére.

17. cikk

A kiviteli engedélyek megadásának kritériumai

(1) A IV. mellékletben felsorolt áruk kivitelére vonatkozó engedély iránti kérelmekről az illetékes hatóságok döntenek, figyelembe véve valamennyi lényeges szempontot, beleértve különösen, hogy egy lényegében azonos kivitelre irányuló kérelmet más tagállam már elutasított-e a megelőző három év során, valamint a tervezett végfelhasználással és a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatával kapcsolatos megfontolásokat.

(2) Az illetékes hatóság nem adja meg az engedélyt, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a IV. mellékletben felsorolt árukat egy harmadik országban halálbüntetés végrehajtására használhatják fel.

(3) A tervezett végfelhasználás és a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatának ellenőrzésére a második, a harmadik és a negyedik albekezdésben foglalt szabályok alkalmazandók.

Amennyiben a IV. melléklet 1. szakaszában felsorolt áruk gyártója kérelmet nyújt be ezen áruk forgalmazó számára történő kivitelének engedélyezésére, az illetékes hatóság megvizsgálja a gyártó és a forgalmazó által kötött szerződéses megállapodásokat, valamint az annak érdekében tett intézkedéseiket, hogy az árukat ne használják fel halálbüntetés végrehajtására.

Abban az esetben, ha a kérelem a IV. melléklet 1. szakaszában felsorolt áruk végfelhasználó számára történő kivitelének engedélyezésére irányul, az illetékes hatóság a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatának értékelésekor figyelembe veheti az alkalmazandó szerződéses megállapodásokat, illetve amennyiben az benyújtásra került, a végfelhasználó által aláírt végfelhasználási nyilatkozatot. Amennyiben nem nyújtanak be végfelhasználási nyilatkozatot, az exportőr feladata a végfelhasználó és az áruk felhasználásának megnevezése. Ha az exportőr nem szolgál elegendő információval a végfelhasználót és a végfelhasználást illetően, akkor az úgy tekintendő, hogy az illetékes hatóságnak alapos oka van feltételezni, hogy az árukat halálbüntetés végrehajtására használhatják fel.

A Bizottság a tagállamok illetékes hatóságaival együttműködve a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos, a végfelhasználásnak és a technikai segítségnyújtás felhasználási céljának megvizsgálására vonatkozó iránymutatásokat fogadhat el.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt szempontok mellett a globális engedély iránt benyújtott kérelem elbírálása során az illetékes hatóság figyelembe veszi, hogy az exportőr arányos és megfelelő eszközöket, valamint eljárásokat alkalmaz-e az e rendelet rendelkezéseinek és célkitűzéseinek, valamint az engedély kikötéseinek és feltételeinek való megfelelés biztosítása érdekében.

18. cikk

Az árutovábbítás tilalma

Valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek, ideértve a társulást, tilos a IV. mellékletben felsorolt áruk továbbítását folytatnia, ha tudatában van annak, hogy ezen áruk szállítmányának bármely részét halálbüntetés végrehajtására szándékoznak felhasználni egy harmadik országban.

19. cikk

Egyes szolgáltatások engedélykötelezettsége

(1) Engedély szükséges ahhoz, hogy a technikai segítségnyújtást szolgáltató vagy a bróker a következő szolgáltatások bármelyikét nyújtsa harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára, függetlenül attól, hogy az ellenérték fejében történik-e:

a) a IV. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül; és

b) a IV. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó brókertevékenységek, az ilyen áruk származásától függetlenül.

(2) A IV. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos brókertevékenység engedélyezése iránti kérelmek elbírálása során a 17. cikket kell értelemszerűen alkalmazni.

A IV. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos technikai segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelmek elbírálása során a 17. cikkben foglalt feltételeket kell figyelembe venni az alábbiak értékelésére:

a) a technikai segítségnyújtást olyan személy, szerv vagy szervezet számára biztosítják-e, aki vagy amely azokat az árukat, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtás történik, halálbüntetés végrehajtására használhatja fel; és

b) a technikai segítségnyújtást használhatják-e a IV. mellékletben felsorolt áruk javítására, fejlesztésére, gyártására, tesztelésére, karbantartására vagy összeszerelésére, vagy olyan személynek, szervnek vagy szervezetnek biztosítják-e a technikai segítségnyújtást, aki vagy amely azokat az árukat, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítséget nyújtják, halálbüntetés végrehajtására használhatja fel.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a technikai segítségnyújtásra, amennyiben

a) a technikai segítségnyújtás olyan információk közlését jelenti, amelyek nyilvánosak; vagy

b) a technikai segítségnyújtás feltétlenül szükséges a IV. mellékletben felsorolt olyan áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához, amelyek kivitelét egy illetékes hatóság e rendelettel összhangban engedélyezte.

V. FEJEZET

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

20. cikk

Engedélytípusok és kibocsátó hatóságok

(1) E rendelet bizonyos kivitelekre vonatkozóan az V. mellékletben foglaltak szerint uniós általános exportengedélyt hoz létre.

Az exportőr lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam illetékes hatósága megtilthatja az exportőr számára ezen engedély használatát, amennyiben ésszerűen feltételezhető, hogy az exportőr nem képes ezen engedély feltételeinek vagy a kiviteli ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályok valamely rendelkezésének eleget tenni.

A tagállamok illetékes hatóságai megosztják egymással az azon exportőrökkel kapcsolatos információkat, akiket megfosztottak az uniós általános exportengedély használatának jogától, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy egy adott exportőr a IV. mellékletben felsorolt árukat nem próbálja majd meg más tagállamon keresztül exportálni. E célra az információcsere biztonságos és titkosított rendszerét kell használni.

(2) Az (1) bekezdésben említett kivitelektől eltérő, e rendelet alapján engedélyköteles kivitelekre vonatkozó engedélyt az exportőr lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága adja meg. A III. mellékletben vagy a IV. mellékletben felsorolt árukra vonatkozó ezen engedély egyaránt lehet egyedi, vagy globális engedély. A II. mellékletben felsorolt áruk esetében csak egyedi engedély adható.

(3) A II. mellékletben felsorolt áruk árutovábbítási engedélyét az Unió vámterületén belül az árukat szállító természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága adja meg. Amennyiben az ilyen természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet lakóhelye vagy letelepedésének helye nem egy tagállamban van, az engedélyt azon tagállam illetékes hatósága adja meg, amelyben az áruk az Unió vámterületére léptek. Az ilyen engedélynek egyedi engedélynek kell lennie.

(4) Az e rendelet alapján engedélyköteles behozatalokra vonatkozó engedélyt a múzeum letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága adja meg. A II. mellékletben felsorolt áruk esetében csak egyedi engedély adható.

(5) A II. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vonatkozó engedélyt az alábbi hatóságok adják meg:

a) a technikai segítségnyújtást szolgáltató lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága, vagy ha nincs ilyen tagállam, azon tagállam illetékes hatósága, amelynek a technikai segítségnyújtást szolgáltató állampolgára vagy amelynek joga szerint azt létrehozták vagy bejegyezték, amennyiben a segítségnyújtás harmadik országban lévő múzeum számára történik; vagy

b) a múzeum letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága, amennyiben a segítségnyújtás Unión belüli múzeum számára történik.

(6) A III. vagy a IV. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos technikai segítségnyújtást a technikai segítségnyújtást szolgáltató lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága engedélyezi, vagy ha nincs ilyen tagállam, azon tagállam illetékes hatósága, amelynek a technikai segítségnyújtást szolgáltató állampolgára vagy amelynek joga szerint azt létrehozták vagy bejegyezték.

(7) A III. vagy a IV. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos brókertevékenységet a bróker lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága engedélyezi, vagy ha nincs ilyen tagállam, azon tagállam illetékes hatósága, amelynek a bróker állampolgára vagy amelynek joga szerint a brókert létrehozták vagy bejegyezték. Ilyen engedélyt két vagy több harmadik ország között mozgó konkrét áruk meghatározott mennyiségére adják ki. Pontosan meg kell határozni az áruknak a harmadik származási országban található elhelyezkedését, a végfelhasználót és annak pontos elhelyezkedését.

(8) A kérelmezők az egyedi vagy globális kivitelre vonatkozó engedélyre vagy a brókertevékenységre vonatkozó engedélyre, a technikai segítségnyújtás engedélyezésére, valamint az egyedi behozatali vagy egyedi árutovábbítási engedélyre irányuló kérelmeikhez szükséges minden vonatkozó információt benyújtanak az illetékes hatóságnak.

A kivitel vonatkozásában az illetékes hatóságoknak meg kell kapniuk valamennyi, különösen a végfelhasználóval, a rendeltetési hely szerinti országgal és az áruk végfelhasználásával kapcsolatos információt.

A brókertevékenységek esetén az illetékes hatóságoknak meg kell kapniuk az áruk harmadik származási országban található pontos elhelyezkedésére vonatkozó részletes adatokat, az áruk egyértelmű leírását és mennyiségét, valamint az ügyletben részt vevő harmadik felek, a rendeltetési hely szerinti harmadik ország és az ebben az országban található végfelhasználó megnevezését és annak pontos elhelyezkedését.

Az engedély megadása adott esetben végfelhasználási nyilatkozat bemutatásától tehető függővé.

(9) A (8) bekezdéstől eltérve, amennyiben a gyártó vagy a gyártó képviselője exportálja, adja el vagy adja át a III. melléklet 3.2 vagy 3.3 pontjában vagy a IV. melléklet 1. szakaszában felsorolt árukat egy harmadik országbeli forgalmazónak, a gyártónak információt kell szolgáltatnia az annak megakadályozása érdekében megkötött megállapodásokról és meghozott intézkedésekről, hogy a III. melléklet 3.2 vagy 3.3 pontjában felsorolt árukat kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára használják fel, illetve az annak megakadályozása érdekében megkötött megállapodásokról és meghozott intézkedésekről, hogy a IV. melléklet 1. szakaszában felsorolt árukat halálbüntetés végrehajtására használják fel, továbbá a rendeltetési hely szerinti országról, illetve amennyiben elérhető információ, akkor az áruk végfelhasználásáról és végfelhasználóiról.

(10) Az Egyesült Nemzetek 1984. évi, kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezményének fakultatív jegyzőkönyve alapján felállított nemzeti megelőző mechanizmus kérésére az illetékes hatóságok úgy dönthetnek, hogy a kérelmezőtől a rendeltetési hely szerinti ország, a címzett, a végfelhasználás és a végfelhasználó, vagy adott esetben a forgalmazó és a (9) bekezdésben hivatkozott megállapodások és intézkedések vonatkozásában megkapott információkat a nemzeti megelőző mechanizmus rendelkezésére bocsátják. Az illetékes hatóságok meghallgatják a kérelmezőt, mielőtt rendelkezésre bocsátják az információt, és korlátozhatják az információ felhasználását. Az illetékes hatóságok döntéseiket a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatoknak megfelelően hozzák meg.

(11) A tagállamok az egyedi vagy globális engedély iránti kérelmeket a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat által meghatározandó határidőn belül dolgozzák fel.

21. cikk

Engedélyek

(1) A kiviteli, behozatali és árutovábbítási engedélyeket a VII. mellékletben foglalt mintával összhangban lévő formanyomtatványon kell kiadni. A brókertevékenységekre vonatkozó engedélyeket a VIII. mellékletben foglalt mintával összhangban lévő formanyomtatványon kell kiadni. A technikai segítségnyújtásra vonatkozó engedélyeket a IX. mellékletben foglalt mintával összhangban lévő formanyomtatványon kell kiadni. Ezek az engedélyek az Unió egész területén érvényesek. Az engedélyek érvényességi ideje 3-12 hónap, amely legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. A globális engedélyek érvényességi ideje 1-3 év, amely legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható.

(2) A 12. vagy a 17. cikknek megfelelően megadott kiviteli engedély magában foglalja az exportőr által a végfelhasználó számára biztosításra kerülő, olyan mértékű technikai segítségnyújtás engedélyezését, amely szükséges az engedélyezett exportálandó áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához.

(3) Az engedélyek elektronikus úton is kiállíthatók. A részletes eljárások meghatározása nemzeti szinten történik. Azok a tagállamok, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, értesítik erről a Bizottságot.

(4) A kiviteli, behozatali és árutovábbítási engedélyekre, valamint a technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységekre vonatkozó engedélyekre alkalmazni kell mindazokat a követelményeket és feltételeket, amelyeket az illetékes hatóság megfelelőnek ítél.

(5) Az illetékes hatóságok e rendelettel összhangban megtagadhatják az engedély kiadását, valamint a már kiadott engedélyt semmissé nyilváníthatják, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják.

22. cikk

Vámalakiságok

(1) A vámalakiságok teljesítése folyamán az exportőr vagy importőr köteles benyújtani a VII. mellékletben meghatározott, kitöltött formanyomtatványt annak igazolására, hogy az adott kivitelhez vagy behozatalhoz szükséges engedélyt megszerezte. Amennyiben a nyomtatványt nem annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén töltötték ki, ahol a vámalakiságokat teljesítik, az exportőr vagy importőr számára előírható, hogy nyújtsa be a nyomtatvány szövegének az adott hivatalos nyelvre lefordított változatát.

(2) Amennyiben a vám-árunyilatkozatot a II., III. vagy IV. mellékletben felsorolt árukra vonatkozóan töltötték ki, és megerősítést nyer, hogy a tervezett kivitelre vagy behozatalra e rendelet alapján nem adtak ki engedélyt, a vámhatóságoknak le kell foglalniuk a bejelentett árukat, és fel kell hívniuk az exportőr vagy az importőr figyelmét az e rendelet szerinti engedély kérelmezésének lehetőségére. Amennyiben a lefoglalást követő hat hónapon belül nem nyújtanak be engedély iránti kérelmet, vagy amennyiben az illetékes hatóság elutasítja az engedély iránti kérelmet, a vámhatóságoknak az alkalmazandó nemzeti jog szerint kell rendelkezniük a lefoglalt árukkal.

23. cikk

Értesítési és konzultációs kötelezettség

(1) A tagállamok értesítik a többi tagállamot és a Bizottságot, amennyiben az I. mellékletben felsorolt hatóságaik az e rendelet szerinti engedély iránti kérelmet elutasító döntést hoznak vagy amennyiben egy már megadott engedélyt semmissé nyilvánítanak. Ezt az értesítést a döntés meghozatalától, illetve a semmissé nyilvánítástól számított 30 napon belül meg kell küldeni.

(2) Az illetékes hatóság szükség vagy igény esetén diplomáciai csatornákon keresztül konzultációt folytat azzal a hatósággal vagy azokkal a hatóságokkal, amelyek az előző három év során egy e rendelet szerinti kivitelre, árutovábbításra, egy harmadik országban személyek, szervek vagy szervezetek számára biztosított technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelmet elutasítottak, amennyiben olyan kivitelre, árutovábbításra, egy harmadik országban személyek, szervek vagy szervezetek számára biztosított technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelmet kapnak kézhez, amely lényegében azonos ügyletre vonatkozik, mint amelyet a korábbi kérelem tartalmaz, és úgy ítéli meg, hogy az engedélyt ennek ellenére meg kell adni.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben említett konzultációt követően az illetékes hatóság úgy dönt, hogy megadja az engedélyt, az érintett tagállam haladéktalanul értesíti döntéséről a tagállamokat és a Bizottságot, és a megfelelő alátámasztó információk benyújtásával megindokolja azt.

(4) Amennyiben az engedély iránti kérelem elutasítása a 14. cikk (1) bekezdésével vagy a 15. cikk (4) bekezdésével összhangban álló nemzeti tilalmon alapul, az nem minősül a kérelem e cikk (1) bekezdése szerinti elutasításának.

(5) Az e cikk által előírt valamennyi értesítést az információcsere biztonságos és titkosított rendszerén keresztül továbbítják.

VI. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I., a II., a III., a IV., az V., a VI., a VII., a VIII. és a IX. melléklet módosítására vonatkozóan. A tagállamok I. mellékletben felsorolt illetékes hatóságaira vonatkozó adatokat a tagállamok által szolgáltatott információk alapján kell módosítani.

Amennyiben a II., a III., a IV. vagy az V. melléklet módosítása esetén rendkívül sürgős okokból szükséges, a 30. cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.

25. cikk

Áruk valamely árujegyzékbe történő felvételére irányuló kérelmek

(1) A Bizottsághoz bármely tagállam benyújthat kellően indokolt kérelmet arra vonatkozóan, hogy vegyenek fel további, bűnüldözési célokra kialakított vagy forgalmazott árukat a II. mellékletbe, a III. mellékletbe vagy a IV. mellékletbe. E kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakra vonatkozó információkat:

a) az áruk kialakítása és jellemzői;

b) az áruk valamennyi lehetséges felhasználási célja;

c) azon nemzetközi és nemzeti szabályok, amelyek megsértéséhez vezetne az áruk bűnüldözési célokra történő felhasználása.

A kérelem Bizottságnak való benyújtásakor a kérelmező tagállam a kérelmet a többi tagállamnak is továbbítja.

(2) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérelemből hiányzik egy vagy több lényegi pont, illetve ha egy vagy több lényegi ponttal kapcsolatban további információra van szüksége, a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül felkérheti a kérelmező tagállamot a benyújtott információk kiegészítésére. A Bizottság tájékoztatást ad arról, hogy mely pontok tekintetében szükséges kiegészítő információt szolgáltatni. A Bizottság kérdéseit továbbítja a többi tagállamnak. A többi tagállam is adhat információt a Bizottságnak a kérelem értékeléséhez.

(3) Abban az esetben, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem szükséges kiegészítő információkat kérnie, illetve adott esetben az általa kért kiegészítő információk beérkezését követően, a kérelem, vagy adott esetben a kiegészítő információ kézhezvételétől számított 20 héten belül a Bizottság megkezdi a kérelmezett módosítás elfogadására irányuló eljárást, vagy tájékoztatja a kérelmező tagállamot azokról az okokról, amelyek miatt erre nem került sor.

26. cikk

Információcsere a tagállamok hatóságai és a Bizottság között

(1) A 23. cikk sérelme nélkül, a Bizottság és a tagállamok kérésre tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről, és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló minden lényeges információt átadnak egymásnak, különös tekintettel a kiadott és a megtagadott engedélyekre vonatkozó információkra.

(2) A kiadott és megtagadott engedélyekre vonatkozó lényeges információnak tartalmaznia kell legalább a határozat típusát, a határozat alapját vagy annak összegzését, a címzettek neveit és - amennyiben az előbbiekkel nem azonosak - a végfelhasználók neveit, továbbá az érintett árukat.

(3) A tagállamok lehetőség szerint a Bizottsággal együttműködve nyilvános, éves beszámolót készítenek, amely tájékoztatást tartalmaz a beérkezett kérelmek számáról, a kérelmek által érintett árukról és országokról, valamint a kérelmekre vonatkozóan általuk hozott határozatokról. A jelentés nem tartalmazhat olyan információt, amelynek közlését a tagállam ellentétesnek tartja alapvető biztonsági érdekeivel.

(4) A Bizottság évente jelentést készít, amelyben összegzi a (3) bekezdésben említett éves tevékenységi jelentéseket. Ezen éves jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(5) A (2) bekezdésben említett, a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak nyújtott tájékoztatás kivételével ez a cikk nem érinti a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó nemzeti szabályokat.

(6) Az engedély iránti kérelem elutasítása, amennyiben a 14. cikk (1) bekezdésével összhangban lévő nemzeti tilalmon alapul, nem minősül az e cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti megtagadott engedélynek.

27. cikk

Személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése és cseréje az (EU) 2016/679 rendeletben, valamint az (EU) 2018/1725 rendeletben megállapított szabályokkal összhangban történik.

28. cikk

Az információ felhasználása

Az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (14), és a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó nemzeti jogszabályok sérelme nélkül, az e rendelet alapján kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre az információkérés vonatkozott.

29. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 24. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2016. december 16-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 24. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 24. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

30. cikk

Sürgősségi eljárás

(1) Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 29. cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó, felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

31. cikk

A kínzás elleni koordinációs csoport

(1) A Bizottság képviselőjének elnökletével egy kínzás elleni koordinációs csoportot kell létrehozni. Minden tagállam egy képviselőt nevez ki ebbe a csoportba.

(2) A kínzás elleni koordinációs csoport megvizsgál minden olyan kérdést, amely e rendelet alkalmazásával kapcsolatos, beleértve - korlátozások nélkül - a közigazgatási gyakorlatokról folyó eszmecserét és minden olyan kérdést is, amelyet az elnök vagy egy tagállam képviselője felvet.

(3) A kínzás elleni koordinációs csoport - bármikor, amikor azt szükségesnek tartja - konzultációt folytat az e rendelet által érintett exportőrökkel, brókerekkel, technikai segítségnyújtást szolgáltatókkal és egyéb fontos érdekeltekkel.

(4) A Bizottság éves írásos jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a kínzás elleni koordinációs csoportot tevékenységéről, vizsgálatairól és a csoport által folytatott konzultációkról.

Az éves jelentést annak megfelelő figyelembevételével kell megfogalmazni, hogy az ne sértse természetes vagy jogi személyek üzleti érdekeit. A kínzás elleni koordinációs csoporton belüli vitákat bizalmasan kell kezelni.

32. cikk

Felülvizsgálat

(1) A Bizottság 2020. július 31-ig, majd azt követően ötévenként felülvizsgálja e rendelet végrehajtását, és átfogó megvalósítási és hatásvizsgálati jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amely e rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat is tartalmazhat. A felülvizsgálat értékeli, hogy be kell-e vonni az uniós állampolgárok külföldi tevékenységeit is. A tagállamok a jelentés elkészítéséhez minden megfelelő információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

(2) A jelentés külön szakaszban foglalkozik:

a) a kínzás elleni koordinációs csoporttal és annak tevékenységeivel. A jelentést annak megfelelő figyelembevételével kell elkészíteni, hogy az ne sértse természetes vagy jogi személyek üzleti érdekeit. A csoporton belüli vitákat bizalmasan kell kezelni;

b) a tagállamok által a 33. cikk (1) bekezdése alapján hozott azon intézkedésekről szóló információkkal, melyekről a 33. cikk (2) bekezdése alapján értesítették a Bizottságot.

33. cikk

Szankciók

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot a szankciókra vonatkozó olyan szabályok bármely módosításáról, amely szabályokról a Bizottságot az 1236/2005/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban értesítették.

34. cikk

Területi hatály

(1) E rendelet területi hatálya megegyezik a Szerződések területi hatályával, a 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdése, a 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdése, az 5., a 11., a 13., a 14., a 16., és a 18. cikk, a 20. cikk (1)-(4) bekezdése és a 22. cikk kivételével, amelyek az alábbiakra alkalmazandók:

- az Unió vámterülete;

- Ceuta és Melilla spanyol területek;

- Helgoland német terület.

(2) E rendelet alkalmazásában Ceuta, Helgoland és Melilla az Unió vámterületeként kezelendő.

35. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1236/2005/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a XI. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

36. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2019. január 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA

(1) Az Európai Parlament 2018. november 29-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. december 17-i határozata.

(1) Az Európai Parlament 2018. november 29-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. december 17-i határozata.

(2) A Tanács 1236/2005/EK rendelete (2005. június 27.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (HL L 200., 2005.7.30., 1. o.).

(2) A Tanács 1236/2005/EK rendelete (2005. június 27.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (HL L 200., 2005.7.30., 1. o.).

(3) Lásd a X. mellékletet.

(3) Lásd a X. mellékletet.

(4) Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 1975. december 9-i 3452 (XXX) határozata.

(4) Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 1975. december 9-i 3452 (XXX) határozata.

(5) Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 1979. december 17-i 34/169 határozata.

(5) Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 1979. december 17-i 34/169 határozata.

(6) Elfogadta az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa az 1957. július 31-i, 663 C (XXIV) és az 1977. május 13-i, 2076 (LXII) határozatával.

(6) Elfogadta az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa az 1957. július 31-i, 663 C (XXIV) és az 1977. május 13-i, 2076 (LXII) határozatával.

(7) A Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontja (2008. december 8.) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról (HL L 335., 2008.12.13., 99. o.).

(7) A Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontja (2008. december 8.) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról (HL L 335., 2008.12.13., 99. o.).

(8) A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).

(8) A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 258/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról (HL L 94., 2012.3.30., 1. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 258/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról (HL L 94., 2012.3.30., 1. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(11) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(11) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(12) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(12) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(13) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(13) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(14) Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

(14) Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

I. MELLÉKLET

A 20. ÉS A 23. CIKKBEN EMLÍTETT HATÓSÁGOK LISTÁJA ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

A. A tagállamok hatóságai

BELGIUM

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale

Service licences

Rue du Progres 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel. +32 22776713, +32 22775459

Fax +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGÁRIA

???????????? ?? ???????????

??. „?????????” ? 8

1052 ?????/Sofia

????????/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.,

1052 Sofia

BULGÁRIA

Tel. +359 29407771

Fax +359 29880727

E-mail: exportcontrol@mi.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32,

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558

E-mail: dual@mpo.cz

DÁNIA

III. melléklet, 2. és 3. pont

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 Kobenhavn K

DANMARK

Tel. +45 72268400

Fax +45 33933510

E-mail: jm@jm.dk

II. és III. melléklet, 1. pont

Erhvervs- og Vakstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 Kobenhavn O

DANMARK

Tel. +45 35291000

Fax +45 35291001

E-mail: eksportkontrol@erst.dk

NÉMETORSZÁG

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6196 908 2217

Fax +49 6196 908 1800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ÉSZTORSZÁG

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ÉSZTORSZÁG

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

ÍRORSZÁG

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail: exportcontrol@djei.ie

Licencing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23, Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail cím: exportcontrol@djei.ie

GÖRÖGORSZÁG

????????? ?????????, ??????????????????, ?????µ??, ????????? ??? ???????

?????? ????????? ???????? ??????µ???? ?????????

????????? ?????????? ?????????-????????, ?µ??????? ?µ????

??µ?? ??? ???????? 1,

GR-105 63 ?????/Athens

??????/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou és Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPANYOLORSZÁG

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPANA

Tel. +34 913492587

Fax +34 913492470

E-mail: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCIAORSZÁG

Ministere des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Tel. +33 1 57 53 43 98

Fax + 33 1 57 53 48 32

E-mail: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

HORVÁTORSZÁG

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA

Tel. +385 1 6444 625 (626)

Fax + 385 1 6444 601

OLASZORSZÁG

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: polcom4@mise.gov.it

CIPRUS

????????? ?????????, ?µ??????, ???µ??????? ??? ??????µ??

???????? ?µ??????

?????? ??????? ?????? ?????????/????????

?????? ???????? 6

CY-1421 ????????

??????/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel. +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Fax +357 22375443

E-mail: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTORSZÁG

Arlietu ministrija

K. Valdemara iela 3

LV-1395 Riga

LATVIJA

Tel. +371 67016426

Fax +371 67828121

E-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITVÁNIA

Policijos departamento prie Vidaus reikalu ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškiu g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel. +370 82719767

Fax +370 52719976

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUXEMBURG

Ministere de l'Économie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 22 61 62

Fax +352 46 61 38

E-mail: office.licences@eco.etat.lu

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39.

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu

MÁLTA

Dipartiment tal-Kummerc

Servizzi ta' Kummerc

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel. +356 21242270

Fax +356 25690286

HOLLANDIA

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel. +31 703485954, +31 703484652

AUSZTRIA

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung „Außenwirtschaftskontrolle” C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 1711008341

Fax +43 1711008366

E-mail: post.c29@bmwfw.gv.at

LENGYELORSZÁG

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5,

00-507 Warszawa

POLSKA/LENGYELORSZÁG

Tel. +48 226935553

Fax +48 226934021

E-mail: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGÁLIA

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcçao de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +351 218813843

Fax +351 218813986

E-mail: dsl@at.gov.pt

ROMÁNIA

Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Turismului

Departamentul pentru Comer? Exterior ?i Rela?ii Interna?ionale

Direc?ia Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

Bucure?ti, sector 1

Cod po?tal 010096

ROMÂNIA

Tel. +40 214010552, +40 214010504, +40 214010507

Fax +40 214010568, +40 213150454

E-mail: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SZLOVÉNIA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA

Tel. +386 1 400 3564;

Fax +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Tel. +386 1 400 3564;

Fax +386 1 400 3588

SZLOVÁKIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel. +421 248542163

Fax +421 243423915

E-mail: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FINNORSZÁG

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 Statsradet

SUOMI

Tel. +358 295 480 171

Fax +358 9 160 44635

E-mail: kirjaamo@intermin.fi

SVÉDORSZÁG

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel. +46 86904800

Fax +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A II. mellékletben felsorolt áruk behozatala:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

A II. vagy III. mellékletben felsorolt áruk kivitele, valamint a 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikk (1) bekezdésében említett, a II. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tel. +44 2072154594

Fax +44 2072152635

E-mail: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B. Az Európai Bizottság értesítési címe

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

II. MELLÉKLET

A 3. ÉS 4. CIKKBEN EMLÍTETT ÁRUK JEGYZÉKE

Bevezető megjegyzés:

Az ebben a mellékletben szereplő KN-kódok, a 2658/87/EGK rendelet (1) I. mellékletének második részében meghatározott kódokra utalnak.

Amennyiben a KN-kód előtt „ex” szerepel, az e rendelet hatálya alá tartozó áruk a KN-kód alkalmazási körének csak egy részét képezik, valamint az e mellékletben adott leírás és a KN-kód alkalmazási köre egyaránt meghatározzák ezeket.

Megjegyzések:

1. Az 1. szakasz 1.3. és 1.4. pontjában szereplő, emberek kivégzésére tervezett áruk nem foglalják magukban az orvosi műszaki cikkeket.

2. Az e mellékletben szereplő ellenőrzések tárgya nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött termékek (például termelő üzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek a termék alapvető elemei, és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

Megjegyzés: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő termék alapvető elemévé teszik.

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelet (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(1) A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelet (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

III. MELLÉKLET

A 11. CIKKBEN EMLÍTETT ÁRUK JEGYZÉKE

Bevezető megjegyzés:

Az ebben a mellékletben szereplő KN-kódok 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének második részében meghatározott kódokra utalnak.

Amennyiben a KN-kód előtt „ex” szerepel, az e rendelet hatálya alá tartozó áruk a KN-kód alkalmazási körének csak egy részét képezik, valamint az e mellékletben adott leírás és a KN-kód alkalmazási köre egyaránt meghatározzák ezeket.

Megjegyzések:

1. Az e mellékletben szereplő ellenőrzések tárgya nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött termékek (például termelő üzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek a termék alapvető elemei, és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

Megjegyzés: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő termék alapvető elemévé teszik.

2. A vegyi anyagok helyenként névvel, illetőleg CAS-számmal vannak felsorolva. A lista az azonos szerkezeti képletű vegyi anyagokra vonatkozik (beleértve a hidrátokat is), függetlenül elnevezésüktől és CAS-számuktól. A CAS-számok feltüntetésének célja, hogy segítsenek az adott vegyi anyag vagy keverék azonosításában, tekintet nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedüli azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formái különböző CAS-számmal rendelkeznek, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különböző CAS-számuk lehet.

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A Tanács által 2018. február 26-án elfogadott legutóbbi változat (HL C 98, 2018.3.15., 1. o.).

(1) A Tanács által 2018. február 26-án elfogadott legutóbbi változat (HL C 98, 2018.3.15., 1. o.).

(2) Lásd különösen az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.) és az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).

(2) Lásd különösen az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.) és az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).

IV. MELLÉKLET

A 16. CIKKBEN EMLÍTETT, HALÁLBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA FELHASZNÁLHATÓ ÁRUK

SZÖVEG HIÁNYZIK

V. MELLÉKLET

EU GEA 2019/125 SZÁMÚ UNIÓS ÁLTALÁNOS EXPORTENGEDÉLY

1. RÉSZ

Áruk

Ezen általános exportengedély az (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) IV. mellékletének bejegyzéseiben felsorolt árukra vonatkozik.

Az engedély magában foglalja a végfelhasználó számára biztosított technikai segítségnyújtást, amennyiben az szükséges az exportengedély hatálya alá tartozó áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához, amennyiben az ilyen segítségnyújtást az exportőr biztosítja.

2. RÉSZ

Rendeltetési helyek

Az (EU) 2019/125 rendelet szerinti exportengedély nem kötelező az Unió vámterületének részét képező országokba vagy területekre történő szolgáltatás esetén, amely vámterület e rendelet alkalmazásában Ceutát, Helgolandot és Melillát is magában foglalja (a 34. cikk (2) bekezdése).

Ezen általános exportengedély az Unió egészére érvényes a következő rendeltetési helyekre irányuló kivitel esetében:

A vámterülethez nem tartozó dán területek:

- Feröer szigetek,

- Grönland.

A vámterülethez nem tartozó francia területek:

- Francia Polinézia,

- Francia Déli és Antarktiszi Területek,

- Új-Kaledónia és a hozzá tartozó szigetek,

- Saint-Barthélemy,

- Saint-Pierre és Miquelon,

- Wallis és Futuna-szigetek.

A vámterülethez nem tartozó holland területek:

- Aruba,

- Bonaire,

- Curaçao,

- Saba,

- Sint Eustatius,

- Sint Maarten.

A vámterülethez nem tartozó érintett brit területek:

- Anguilla,

- Bermuda,

- Falkland-szigetek,

- Gibraltár,

- Montserrat,

- Szent Ilona és a hozzá tartozó területek,

- Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek,

- Turks- és Caicos-szigetek.

Albánia

Andorra

Argentína

Ausztrália

Benin

Bissau-Guinea

Bolívia

Bosznia-?ercegovina

Costa Rica

Dél-Afrika

Dominikai Köztársaság

Dzsibuti

Ecuador

Fülöp-szigetek

Gabon

Grúzia

Honduras

Izland

Kanada

Kelet-Timor

Kirgizisztán

Kolumbia

Libéria

Liechtenstein

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Mexikó

Moldova

Mongólia

Montenegró

Mozambik

Namíbia

Nepál

Nicaragua

Norvégia

Panama

Paraguay

Ruanda

San Marino

Sao Tomé és Príncipe

Seychelle-szigetek

Svájc (Büsingen és Campione d'Italia is)

Szerbia

Togo

Törökország

Türkmenisztán

Új-Zéland

Ukrajna

Uruguay

Üzbegisztán

Venezuela

Zöld-foki-szigetek

3. RÉSZ

Ezen általános exportengedély felhasználásának feltételei és követelményei

(1) Ezen általános exportengedély nem használható fel, amennyiben:

a) az exportőr számára az (EU) 2019/125 rendelet 20. cikkének (1) bekezdésével összhangban megtiltották ezen általános exportengedély használatát;

b) az exportőrt tájékoztatták a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai arról, hogy a szóban forgó árukat teljes egészében vagy részben harmadik országba irányuló reexportra vagy harmadik országban halálbüntetés végrehajtására szánják vagy szánhatják felhasználni;

c) az exportőrnek tudomása van arról, vagy alapos okkal feltételezheti, hogy a szóban forgó árukat teljes egészében vagy részben harmadik országba irányuló reexportra vagy harmadik országban halálbüntetés végrehajtására szándékozzák felhasználni;

d) a szóban forgó árukat az ezen általános exportengedélyben feltüntetett rendeltetési helyen található vámszabad területre vagy vámszabad raktárba exportálják;

e) a szóban forgó gyógyszer gyártója az exportőr, aki vagy amely nem kötött a forgalmazóval olyan jogilag kötelező érvényű megállapodást, amelynek értelmében utóbbi köteles minden szolgáltatásra és átadásra vonatkozóan jogilag kötelező érvényű megállapodást kötni a vevővel, amely - lehetőleg visszatartó erejű szerződéses szankció mellett - előírja a vevő számára, hogy

i. a forgalmazótól kapott áruk egyikét sem használja fel halálbüntetés végrehajtására;

ii. ezen áruk egyikét sem szolgáltatja vagy adja át harmadik félnek, amennyiben a vevőnek tudomása van róla vagy alapos okkal feltételezheti, hogy az árukat halálbüntetés végrehajtására szándékoznak felhasználni; valamint

iii. amennyiben a vevő esetleg ezen áruk egyikét harmadik feleknek szolgáltatja vagy adja át, akkor e követelményeket minden esetben előírja e harmadik felek számára is.

f) az exportőr nem gyártója a szóban forgó gyógyszernek és a rendeltetési hely szerinti országbeli végfelhasználótól nem kapott aláírt végfelhasználói nyilatkozatot;

g) a gyógyszer exportőre nem kötött olyan jogilag kötelező érvényű megállapodást a forgalmazóval vagy a végfelhasználóval, amely lehetőleg visszatartó erejű szerződéses szankció mellett kötelezi a forgalmazót, illetve - amennyiben a megállapodás megkötésére a végfelhasználóval került sor, akkor - a végfelhasználót, hogy szerezze be az exportőr előzetes engedélyét

i. a szállítmány bármely részének olyan ország vagy terület bűnüldöző hatósága számára történő átadásához vagy szolgáltatásához, amely nem törölte el a halálbüntetést;

ii. a szállítmány bármely részének olyan természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet részére történő átadásához vagy szolgáltatásához, aki vagy amely az említett bűnüldöző hatóságok számára az érintett árukat beszerzi, vagy ezen áruk felhasználásával járó szolgáltatást nyújt, valamint

iii. a szállítmány bármely részének olyan országba vagy területre történő reexportálásához vagy átadásához, amely nem törölte el a halálbüntetést; vagy

h) a gyógyszerektől eltérő áruk exportőre nem kötött a g) pontban említett jogilag kötelező érvényű megállapodást a végfelhasználóval.

(2) Az EU GEA 2019/125 számú általános exportengedélyt használó exportőröknek értesíteniük kell a lakóhelyük vagy letelepedési helyük szerinti tagállam illetékes hatóságait az általános exportengedély első alkalommal történő felhasználásáról, az értesítést legkésőbb az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül kell megtenni. Az exportőröknek a vámáru-nyilatkozatokban is - annak 44. rovatában a TARIC-adatbázisban szereplő megfelelő hivatkozási kód feltüntetésével - jelenteniük kell az EU GEA 2019/125 általános exportengedély használatát.

(3) A tagállamok határozzák meg az ezen általános exportengedély felhasználására vonatkozó jelentéstételi követelményeket, valamint az ezen általános exportengedély alapján kivitt termékekre vonatkozó minden olyan kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam kérhet, amelyből a kivitel megvalósul. A tagállamok előírhatják, hogy a területükön lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett exportőrök az általános exportengedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően vetessék magukat nyilvántartásba. Az (EU) 2019/125 rendelet 20. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül a nyilvántartásba vételnek automatikusnak kell lennie, és az illetékes hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk azt az exportőrnek.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/125 rendelete (2019. január 16.)egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/125 rendelete (2019. január 16.)egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

VI. MELLÉKLET

A 11. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TAGÁLLAMI TERÜLETEK

DÁNIA:

- Grönland.

FRANCIAORSZÁG:

- Új-Kaledónia és a hozzá tartozó szigetek,

- Francia Polinézia,

- Francia Déli és Antarktiszi Területek,

- Wallis és Futuna szigetek,

- St Pierre és Miquelon.

NÉMETORSZÁG:

- Büsingen.

VII. MELLÉKLET

A 21. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KIVITELI VAGY BEHOZATALI ENGEDÉLY FORMANYOMTATVÁNYA

Műszaki leírás:

A formanyomtatvány mérete 210 × 297 mm; legfeljebb 5 mm-rel kisebb és legfeljebb 8 mm-rel nagyobb méret megengedett. A szövegdobozok alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk, függőlegesen pedig egyhatod hüvelyk. Az albontások alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk.

EURÓPAI UNIÓ

KIVITELI BEHOZATALI ENGEDÉLY-KÍNZÓESZKÖZ

1 Kérvényező (teljes neve, címe, vámazonosító száma)Típusa:

ENGEDÉLYKÍNZÁSRA FELHASZNÁLHATÓ ÁRUKKIVITELÉRE VAGY BEHOZATALÁRA((EU) 2019/125 RENDELET)

2 Címzett (teljes neve és címe)

3 Engedély száma

Engedély száma Behozatal

4 Lejárat napja

5 Ügynök/Képviselő (ha eltér a kérelmezőtől)

6 Az ország, ahol a termékek megtalálhatók

Code

7 Rendeltetési ország

Code

8 A vámeljárás helyszínéül szolgáló tagállam

9 Végfelhasználó (teljes neve és címe)

Kiállító hatóság

10 A cikk leírása

11 Cikkszám 1

12 KN-kód

13 Mennyiség

14 Különleges követelmények és feltételek

10 A cikk leírása

11 Cikkszám 2

12 KN-kód

13 Mennyiség

14 Különleges követelmények és feltételek

10 A cikk leírása

11 Cikkszám 3

12 KN-kód

13 Mennyiség

14 Különleges követelmények és feltételek

15 Alulírott igazolja, hogy a (EU) 2019/125 rendelet 9. cikkénet (1) bekezdése alapján, valamint az e formanyomtatványon valamint az abban mellékletekben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően, az illetékes hatósag a 10. rovatban leírt termékek [kivitelét] [behozatalát] (a nem kívánt rész törlendő) engedélyezte.

16 Mellékletek száma

Kelt (hely, idő)

Név (géppel vagy nagybetűkkel)

Alaírás: (A kiállító hatósag pecsétje)

MEGJEGYZÉS: a 17. oszlop 1. részében a még rendelkezésre álló mennyiséget tüntesse fel, a 17. oszlop 2. részében pedig a most levont mennyiséget.

3 Engedély száma

11 Cikkszám

17 egység az egységtípus megjelölésével)

18 Vámokmány (Típusa és száma) a levnás napja

19 Tagállam, név és alaírás, pecsét a levonásról

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Magyarázó megjegyzések a formanyomtatványhoz

„Kínzásra felhasználható áruk kivitelének vagy behozatalának engedélyezése ((EU) 2019/125 rendelet)”.

Ezt a formanyomtatványt bizonyos árukra vonatkozó kiviteli vagy behozatali engedélyeknek az (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1) összhangban történő kiállítására kell felhasználni. E formanyomtatvány nem használható technikai segítségnyújtás engedélyezésére.

A kiállító hatóság az (EU) 2019/125 rendelet 2. cikkének h) pontjában meghatározott, ugyanazon rendelet I. mellékletének jegyzékében szereplő hatóság.

Az engedélyeket ezen az egy lapból álló, mindkét oldalán nyomtatott formanyomtatványon kell kiállítani. Az illetékes vámhivatal a kivitt mennyiséget levonja a teljes rendelkezésre álló mennyiségből. A hivatalnak gondoskodnia kell az engedélyezés tárgyát képező különböző cikkek e célra történő egyértelmű elkülönítéséről.

Amennyiben a tagállamok nemzeti eljárásaihoz a formanyomtatvány több példányára is szükség van (például a kérelmezéshez), ez a formanyomtatvány beilleszthető egy, a vonatkozó nemzeti szabályok szerint összeállított formanyomtatványokból álló csomagba. A formanyomtatványok minden példányán a 3. rovat feletti rovatban, valamint a bal oldali margón egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az egyes példányok milyen célra (pl. a kérelem, a kérelmező példánya) készülnek. Az engedély 1 példányban készül, az (EU) 2019/125 rendelet VII. mellékletében foglaltak szerint.

1. rovatKérelmező:Kérjük feltüntetni a kérelmező nevét és teljes címét.
A kérelmező vámazonosító számát is fel lehet tüntetni (a legtöbb esetben választható adatként szerepel).
A kérelmező típusát a megfelelő rovatban kell feltüntetni (választható), az 1, 2 és 4 számok alkalmazásával, az (EU) 2019/125 rendelet 2. cikkének i) pontjában foglalt fogalommeghatározásban felsorolt pontok alapján.
3. rovatEngedély száma:Kérjük kitölteni a megfelelő számmal, és megjelölni a kivitel vagy behozatal négyzetét. A „kivitel” és a „behozatal” fogalmának meghatározását lásd az (EU) 2019/125 rendelet 2. cikkének d) és e) pontjában és 34. cikkében.
4. rovatLejárat napja:Kérjük, jelölje meg a napot (két számjegy), a hónapot (két számjegy) és az évet (négy számjegy).
5. rovatÜgynök/képviselő:Amennyiben a kérelmet nem a kérelmező nyújtja be, kérjük, jelölje meg a kérelmező érdekében eljáró, megfelelő meghatalmazással rendelkező képviselő vagy (vám-) ügynök nevét. Lásd a 952/2013/EU rendelet 18. cikkét is.
6. rovatAz ország, ahol az áruk megtalálhatóakKérjük megjelölni mind az érintett ország nevét, mind a 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) alapján megállapított országkódot. Lásd az 1106/2012/EU bizottsági rendeletet (3).
7. rovatRendeltetési ország:Kérjük megjelölni mind az érintett ország nevét, mind a 471/2009/EK rendelet alapján megállapított országkódot. Lásd az 1106/2012/EU rendeletet.
10. rovatA cikk leírása:Kérjük, vegye figyelembe az érintett áruk csomagolásán található adatok feltüntetésének lehetőségét. Az áruk értékét a 10. rovatban is fel lehet tüntetni.
Amennyiben a 10. rovatban nem áll rendelkezésre elegendő hely, kérjük, folytassa a leírást egy, a nyomtatványhoz mellékelt üres papírlapon, az engedély számának feltüntetésével. A mellékletek számát a 16. rovatban jelezze.
Ez a formanyomtatvány legfeljebb háromféle áru számára készült (lásd az (EU) 2019/125 rendelet II. és III. mellékletét ). Ha több, mint háromféle áru kivitelének vagy behozatalának engedélyezésére van szükség, két engedélyt kell kiállítani.
11. rovatCikkszám:Ezt a rovatot csak a nyomtatvány hátlapján kell kitölteni. Kérjük, a cikkszámot úgy töltse ki, hogy az egyezzen az első oldalon található leírásban megadott cikkszámmal.
14. rovatKülönleges követelmények és feltételek:Amennyiben a 14. rovatban nem áll rendelkezésre elegendő hely, kérjük, folytassa a leírást egy, a nyomtatványhoz mellékelt üres papírlapon, az engedély számának feltüntetésével. A mellékletek számát a 16. rovatban jelezze.
16. rovatMellékletek száma:Kérjük, tüntesse fel az esetlegesen csatolt mellékletek számát (lásd a 10. és 14. rovathoz fűzött magyarázatot).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/125 rendelete (2019. január 16.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (HL L 30., 2019.1.31., 1. o.).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/125 rendelete (2019. január 16.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (HL L 30., 2019.1.31., 1. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2009.6.16., 23. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2009.6.16., 23. o.).

(3) A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.).

(3) A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.).

VIII. MELLÉKLET

A 21. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT FORMANYOMTATVÁNY BRÓKERTEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ

Műszaki leírás:

A formanyomtatvány mérete 210 × 297 mm; legfeljebb 5 mm-rel kisebb és legfeljebb 8 mm-rel nagyobb méret megengedett. A rovatok alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk, függőlegesen pedig egyhatod hüvelyk. Az albontások alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk.

EURÓPAI UNIÓ

1

1 1. Engedélyt kérő bróker (teljes név és cím)

KÍNZÁSRA VAGY HALÁLBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁRAFELHASZNÁLHATÓ ÁRUKHOZ KAPCSOLÓDÓBRÓKERTEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEKENGEDÉLYEZÉSE ((EU) 2019/125 RENDELET)

Brókertevékenységek engedélyezése ((EU) 2019/125 rendelet)

2 Az árukat az adott harmadik országból a rendeltetés helye szerinti harmadik országba exportáló természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet (teljes név és cím)

3 Engedély száma

Egyedi engedély Globális engedély

4 Lejárat időpontja

5 Címzett a rendeltetés helye szerinti harmadik országban (teljes név és cím)

Végfelhasználó Forgalmazó Egyéb

6 A harmadik ország, ahol az áruk megtalál-hatók

Országkód

7 Rendeltetés helye szerinti harmadik ország

Országkód

8 Végfelhasználó vagy forgalmazó a rendeltetési hely szerinti harmadik országban (teljes név és cím), ha eltér a címzettől

Végfelhasználó Forgalmazó

9 A bróker lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam

Amennyiben nincs ilyen tagállam, az a tagállam, amelynek a bróker állampolgára, vagy amelynek joga szerint a jogi személyt, szervet vagy szervezetet bejegyezték

1

10 Részt vevő harmadik felek (pl. ügynökök)

Kibocsátó hatóság

11 Végfelhasználás (adott esetben)

12 Az áruk pontos helyére vonatkozó információ abban a harmadik országban, ahol az áruk megtalálhatók

13 Az árucikk leírása

14 Cikkszám 1

15 HR-kód

16 Mennyiség

17 Pénznem és érték

13 Az árucikk leírása

14 Cikkszám2

15 HR-kód

16 Mennyiség

17 Pénznem és érték

13 Az árucikk leírása

14 Cikkszám 3

15 HR-kód

16 Mennyiség

17 Pénznem és érték

18 Különleges követelmények és feltételek

19 Alulírott igazolja, hogy az (EU) 2019/125 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján, valamint az e formanyomtatványon és az általa hivatkozott mellékletekben meghatározott követelményeknek, feltételeknek és eljárásoknak megfelelően az illetékes hatóság a 13. rovatban leírt árukkal kapcsolatos brókertevékenységet engedélyezte.

20 Mellékletek száma

Kelt (hely, időpont)

Név (géppel vagy nagybetűvel)

Aláírás: (A kiállító hatóság pecsétje)

EURÓPAI UNIÓ

Jelentés az engedélyezett mennyiségek felhasználásáról

KÍNZÁSRA VAGY HALÁLBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁRAFELHASZNÁLHATÓ ÁRUKHOZ KAPCSOLÓDÓBRÓKERTEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEKENGEDÉLYEZÉSE ((EU) 2019/125 RENDELET)

Megjegyzés: A 21. oszlopban az 1. részben a még meglévő mennyiséget, a 2. részben pedig az ez alkalommal levont mennyiséget kell feltüntetni

3 Engedély száma

14 Cikkszám

21 Nettó mennyiség (nettó tömeg vagy más mértékegység) a mértékegység megjelölésével

22 A levonás időpontja

23 Referenciadokumentum (állam, típus, szám)

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Magyarázó megjegyzések a formanyomtatványhoz

„Halálbüntetés végrehajtására vagy kínzásra felhasználható árukhoz kapcsolódó brókertevékenységek végzésének engedélyezése ((EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1))”.

Ez az engedélyezési formanyomtatvány brókertevékenységekre vonatkozó engedélyeknek az (EU) 2019/125 rendelettel összhangban történő kiállítására használható fel.

A kiállító hatóság az (EU) 2019/125 rendelet 2. cikkének h) pontjában meghatározott hatóság. A hatóság szerepel az említett rendelet I. mellékletében szereplő illetékes hatóságok jegyzékében.

1. rovatEngedélyt kérő brókerKérjük, tüntesse fel a kérelmező bróker nevét és teljes címét. A bróker fogalmát az (EU) 2019/125 rendelet 2. cikkének l) pontja határozza meg.
3. rovatEngedély számaKérjük, írja be az engedély számát és ikszelje be, hogy az engedély egyedi vagy globális engedély-e (a meghatározásokat lásd az (EU) 2019/125 rendelet 2. cikkének p) és q) pontjában).
4. rovatLejárat időpontjaKérjük, jelölje meg a napot (két számjegy), a hónapot (két számjegy) és az évet (négy számjegy). Az egyedi engedélyek érvényességi ideje 3–12 hónap, a globális engedélyeké pedig 1–3 év. Az érvényesség lejáratának időpontjában szükség esetén kérhető annak meghosszabbítása.
5. rovatCímzettKérjük a név és a cím mellett adja meg, hogy a rendeltetési hely szerinti harmadik országbeli címzett az (EU) 2019/125 rendelet 2. cikkének r) pontjában említett végfelhasználó, forgalmazó, vagy az ügyletben egyéb szerepet játszó fél-e.
Amennyiben a címzett forgalmazó, de a szállítmány egy részét speciális végső felhasználásra is szánja, kérjük, ikszelje be a „Forgalmazó” és a „Végfelhasználó” négyzetét is, és a 11. rovatban tüntesse fel a végső felhasználást.
6. rovatHarmadik ország, ahol az áruk megtalálhatókKérjük, tüntesse fel az érintett ország nevét és a 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) megállapított kódok szerinti országkódot. Lásd az 1106/2012/EU bizottsági rendeletet (3).
7. rovatRendeltetési hely szerinti harmadik országKérjük, tüntesse fel az érintett ország nevét és a 471/2009/EK rendelettel megállapított kódok szerinti országkódot. Lásd az 1106/2012/EU rendeletet.
9. rovatKibocsátó tagállamKérjük, tüntesse fel a megfelelő sorban az érintett tagállam nevét és a 471/2009/EK rendelettel megállapított kódok szerinti országkódot. Lásd az 1106/2012/EU rendeletet.
11. rovatVégfelhasználásKérjük, pontosan írja le az áruk felhasználási módját és közölje, hogy a végfelhasználó az (EU) 2019/125 rendelet 2. cikkének c) pontjában meghatározott bűnüldöző hatóság vagy a közvetített áruk használatára képzést nyújtó szolgáltató.
Hagyja üresen, ha a brókertevékenységet egy forgalmazó számára végzik, hacsak nem maga a forgalmazó használja fel az áruk egy részét egy speciális végfelhasználásra.
12. rovatAdja meg az áruk helyét abban a harmadik országban, ahonnan ki fogják vinni azokat.Kérjük, adja meg az áruk helyét abban a harmadik országban, ahonnan azokat a 2. rovatban említett személynek, szervnek vagy szervezetnek le fogják szállítani. A helyet egy, a 6. rovatban meghatározott országbeli címmel vagy az áruk helyét leíró egyéb információval kell megadni. Felhívjuk figyelmét, hogy postafiókszám vagy hasonló postai cím nem tüntethető fel.
13. rovatAz árucikk leírásaAz áruk leírásának tartalmaznia kell egy hivatkozást egy, az (EU) 2019/125 rendelet III. vagy IV. mellékletében szereplő árucikkre. Kérjük, vegye figyelembe az érintett áruk csomagolásán található adatok feltüntetésének lehetőségét.
Amennyiben a 13. rovatban nem áll rendelkezésre elegendő hely, kérjük, folytassa a leírást egy, a nyomtatványhoz mellékelt üres papírlapon, az engedély számának feltüntetésével. A mellékletek számát a 20. rovatban jelezze.
14. rovatÁrucikk számaEzt a rovatot csak a nyomtatvány hátlapján kell kitölteni. Kérjük, az árucikk számát úgy töltse ki, hogy az egyezzen az első oldalon található leírásban megadott árucikkszámmal.
15. rovatHR-kódA HR-kód az áru harmonizált rendszer szerinti vámkódja. Amennyiben ismert az uniós Kombinált Nómenklatúra szerinti kód, azt kell használni helyette. A Kombinált Nómenklatúra aktuális változatához lásd az (EU) 2016/1821 bizottsági végrehajtási rendeletet (4).
17. rovatPénznem és értékKérjük, tüntesse fel a fizetendő árnak megfelelő értéket és pénznemet (átváltás nélkül). Amennyiben az ár nem ismert, a becsült árat kell feltüntetni, az EV megjegyzéssel. A pénznemet az alfabetikus kóddal (ISO 4217:2015) kell megadni.
18. rovatKülönleges követelmények és feltételekA 18. rovat a fenti 14–16. rovatban meghatározott 1., 2., vagy 3. árucikkre (adja meg, melyikre) vonatkozik. Amennyiben a 18. rovatban nem áll rendelkezésre elegendő hely, kérjük, folytassa a leírást egy, a nyomtatványhoz mellékelt üres papírlapon, az engedély számának feltüntetésével. A mellékletek számát a 20. rovatban jelezze.
20. rovatMellékletek számaKérjük, tüntesse fel az esetlegesen csatolt mellékletek számát (lásd a 13. és 18. rovathoz fűzött magyarázatot).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/125 rendelete (2019. január 16.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (HL L 30., 2019.1.31., 1. o.).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/125 rendelete (2019. január 16.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (HL L 30., 2019.1.31., 1. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2009.6.16., 23. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2009.6.16., 23. o.).

(3) A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.).

(3) A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.).

(4) A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete (2016. október 6.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 294., 2016.10.28., 1. o.).

(4) A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete (2016. október 6.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 294., 2016.10.28., 1. o.).

IX. MELLÉKLET

A 21. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT FORMANYOMTATVÁNY TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ

Műszaki leírás:

A formanyomtatvány mérete 210 × 297 mm; legfeljebb 5 mm-rel kisebb és legfeljebb 8 mm-rel nagyobb méret megengedett. A rovatok alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk, függőlegesen pedig egyhatod hüvelyk. Az albontások alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk.

EURÓPAI UNIÓ

1

1 Engedélyt kérő technikai segítségnyújtást szolgáltató (teljes név és cím)

KÍNZÁSRA VAGY HALÁLBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁRAFELHASZNÁLHATÓ ÁRUKHOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAISEGÍTSÉGNYÚJTÁS ENGEDÉLYEZÉSE((EU) 2019/125 RENDELET)

Technikai segítségnyújtás engedélyezése ((EU) 2019/125 rendelet)

2 Azon természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet (teljes név és cím), akinek vagy amelynek a számára a technikai segítségnyújtás történik

3 Engedély száma

A következő cikken alapul: 3 4 7a 7d

4 Lejárat időpontja

5 A 2. rovatban említett természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet

Múzeum

Bűnüldőző hatóság

Oktatást vagy képzést nyújtó intézmény

A technikai segítségnyújtással kapcsolatos árukra vonatkozó javítási, karbantartási vagy más technikai szolgáltatást nyújtó szolgáltató

Azon áruk gyártója, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítséget nyújtják

A fentiek közül egyik sem. Kérjük, adja meg a 2. pontban említett természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet tevékenységét

6 A harmadik ország vagy tagállam, amelynek a számára a technikai segítségnyújtás történni fog (név és kód)

7 Az engedély

Egyszeri technikai segítségnyújtás

A technikai segítséget egy adott időszakban nyújtják. Kérjük, adja meg az érintett időszakot

8 A technikai segítségnyújtást szolgáltató lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam

Amennyiben nincs ilyen tagállam, az a tagállam, amelynek a technikai segítségnyújtást szolgáltató állampolgára, vagy amelynek joga szerint a jogi személyt, szervet vagy szervezetet bejegyezték

1

9 Azon áruk jellegének leírása, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítséget nyújtják

Kibocsátó hatóság

10 Az engedélyezett technikai segítségnyújtás leírása

11 Amennyiben a 2. rovatban említett személy, szerv, vagy szervezet egy harmadik országbeli személy, szerv, vagy szervezet, a technikai segítségnyújtás biztosítása

az EU-ból az adott harmadik országba az adott harmadik országbeli alkalmazottak által egy másik harmadik országból (nevezze meg) történik

12 A 2. rovatban említett természetes vagy jogi személy, szerv, vagy szervezet részére biztosított technikai segítséggel kapcsolatos áruk használatára vonatkozó képzés leírása

13 A 9. rovatban említett áruk használatára vonatkozó képzést nyújtja:

Az 1. pontban említett technikai segítségnyújtást szolgáltató

Harmadik fél, aki a technikai segítségnyújtást szolgáltató nevében vagy vele együtt eljár (teljes név és cím)

14 Különleges követelmények és feltételek

15 Alulírott igazolja, hogy az (EU) 2019/125 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján, valamint az e formanyomtatványon és az általa hivatkozott mellékletekben meghatározott követelményeknek, feltételeknek és eljárásoknak megfelelően az illetékes hatóság a 9. rovatban leírt árukkal kapcsolatos technikai segítségnyújtást engedélyezte

16 Mellékletek száma

Kelt (hely, időpont)

Név (géppel vagy nagybetűvel)

Aláírás: (A kiállító hatóság pecsétje)

Magyarázó megjegyzések a formanyomtatványhoz

„Kínzásra vagy halálbüntetés végrehajtására felhasználható árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosításának engedélyezése ((EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1))”.

Ez az engedélyezési formanyomtatvány az (EU) 2019/125 rendelettel összhangban, technikai segítségnyújtás biztosításának engedélyezésére szolgál. Amennyiben a technikai segítségnyújtás olyan kivitelhez kapcsolódik, amelyet az (EU) 2019/125 rendelet engedélyez vagy annak megfelelően engedélyeztek, nem kell ezt a formanyomtatványt használni, kivéve az alábbi esetekben:

- az (EU) 2019/125 rendelet II. mellékletében felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás (lásd a 3. cikk (2) bekezdését); vagy

- az (EU) 2019/125 rendelet III. vagy IV. mellékletében felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás túlmutat azon, ami a kivitt áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához szükséges (lásd a 21. cikk (2) bekezdését és a IV. mellékletben felsorolt áruk vonatkozásában az EU GEA 2019/125. számú, az (EU) 2019/125 rendelet V. mellékletében szereplő uniós általános exportengedély 1. részét).

A kiállító hatóság az (EU) 2019/125 rendelet 2. cikkének h) pontjában meghatározott hatóság. A hatóság szerepel az említett rendelet I. mellékletében szereplő illetékes hatóságok jegyzékében.

Az engedélyeket ezen az egy lapból álló formanyomtatványon kell kiállítani, adott esetben mellékletekkel együtt.

1. rovatEngedélyt kérő technikai segítségnyújtást szolgáltatóKérjük, tüntesse fel a kérelmező nevét és teljes címét. A technikai segítségnyújtást szolgáltató fogalmát az (EU) 2019/125 rendelet 2. cikkének m) pontja határozza meg.
Amennyiben a technikai segítségnyújtás olyan kivitelhez kapcsolódik, amelyet engedélyeztek, kérjük, amennyiben lehetséges tüntesse fel a kérelmező vámazonosító számát is, valamint a 14. rovatba írja be a vonatkozó exportengedély számát.
3. rovatEngedély számaKérjük, írja be az engedély számát és ikszelje be a megfelelő kockát, hogy az engedély az (EU) 2019/125 rendelet melyik cikkén alapul.
4. rovatLejárat időpontjaKérjük, jelölje meg a napot (két számjegy), a hónapot (két számjegy) és az évet (négy számjegy). Az engedélyek érvényességi ideje 3–12 hónap. Az érvényesség lejáratának időpontjában szükség esetén kérhető annak meghosszabbítása.
5. rovatA 2. rovatban említett természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet tevékenységeKérjük, tüntesse fel azon személy, szerv vagy szervezet fő tevékenységét, aki vagy amely számára technikai segítségnyújtás történik. A bűnüldöző hatóság fogalmát az (EU) 2019/125 rendelet 2. cikkének c) pontja határozza meg.
Amennyiben a fő tevékenység nem szerepel a listán, ikszelje be, hogy „A fentiek közül egyik sem” és általános kifejezésekkel írja le a fő tevékenységet (pl. nagykereskedő, kiskereskedő, kórház).
6. rovatA harmadik ország vagy tagállam, amely számára a technikai segítségnyújtás történni fogKérjük, tüntesse fel az érintett ország nevét és a 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) megállapított kódok szerinti országkódot. Lásd az 1106/2012/EU bizottsági rendeletet (3).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 6. rovatban csak egyetlen tagállamot lehet feltüntetni, amennyiben az engedély az (EU) 2019/125 rendelet 4. cikkén alapul.
7. rovatAz engedély típusaKérjük, tüntesse fel, hogy a technikai segítségnyújtás biztosítása egy adott időszakban történik-e, és amennyiben igen, a technikai segítségnyújtást szolgáltató hány napon, héten, vagy hónapon keresztül kell rendelkezésre álljon tanácsadási, támogatási vagy képzési kérések esetén. Egy egyszeri technikai segítségnyújtás egy adott tanácsadási, támogatási vagy speciális képzési kérésre vonatkozik (még akkor is, ha egy több napos képzésről van szó).
8. rovatKibocsátó tagállamKérjük, tüntesse fel a megfelelő sorban az érintett tagállam nevét és a 471/2009/EK rendelettel megállapított kódok szerinti országkódot. Lásd az 1106/2012/EU rendeletet.
9. rovatAzon áruk jellegének leírása, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtást biztosítjákKérjük, tüntesse fel azon áruk jellegét, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtást biztosítják. A leírásnak tartalmaznia kell egy hivatkozást egy, az (EU) 2019/125 rendelet II., III. vagy IV. mellékletében szereplő árucikkre.
10. rovatAz engedélyezett technikai segítségnyújtás leírásaKérjük, egyértelműen és pontosan írja le a technikai segítségnyújtást. Tüntesse fel a technikai segítségnyújtást szolgáltató által kötött megállapodás dátumát és számát vagy adott esetben csatoljon egy ilyen megállapodást.
11. rovatSzolgáltatásnyújtás módjaA 11. rovatot nem kell kitölteni, ha az engedély az (EU) 2019/125 rendelet 4. cikkén alapul.
Amennyiben egy olyan harmadik országból biztosítnak technikai segítségnyújtást, amelyben a címzett nem rendelkezik lakóhellyel vagy letelepedési hellyel, kérjük, tüntesse fel az érintett ország nevét és a 471/2009/EK rendelettel megállapított kódok szerinti országkódot. Lásd az 1106/2012/EU rendeletet.
12. rovatAz azon áruk használatára vonatkozó képzés leírása, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtás történikKérjük, tüntesse fel, hogy az (EU) 2019/125 rendelet 2. cikkének f) pontja szerinti technikai segítségnyújtásnak minősülő technikai támogatáshoz vagy technikai szolgáltatáshoz kapcsolódik-e az adott áruk használatával kapcsolatos képzés. Kérjük, tüntesse fel, hogy milyen típusú felhasználóknak nyújtanak ilyen képzést és részletezze a képzési program célját és tartalmát.
14. rovatKülönleges követelmények és feltételekAmennyiben a 14. rovatban nem áll rendelkezésre elegendő hely, kérjük, folytassa a leírást egy, a nyomtatványhoz mellékelt üres papírlapon, az engedély számának feltüntetésével. A mellékletek számát a 16. rovatban jelezze.
16. rovatMellékletek számaKérjük, tüntesse fel az esetlegesen csatolt mellékletek számát (lásd a 10. és 14. rovathoz fűzött magyarázatot).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/125 rendelete (2019. január 16.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (HL L 30., 2019.1.31., 1. o.),

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/125 rendelete (2019. január 16.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (HL L 30., 2019.1.31., 1. o.),

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2009.6.16., 23. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2009.6.16., 23. o.).

(3) A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.).

(3) A Bizottság 1106/2012/EU rendelete (2012. november 27.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.).

X. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS EGYMÁST KÖVETŐ MÓDOSÍTÁSAINAK JEGYZÉKE

A Tanács 1236/2005/EK rendelete
(HL L 200., 2005.7.30., 1. o.)
A Bizottság 1377/2006/EK rendelete
(HL L 255., 2006.9.19., 3. o.)
A Tanács 1791/2006/EK rendelete
(HL L 363., 2006.12.20., 1. o.)
Kizárólag az 1. cikk (1) bekezdésének tizenharmadik franciabekezdése az 1236/2005/EK rendelet vonatkozásában, és a melléklet 13. pontjának 5. alpontja
A Bizottság 675/2008/EK rendelete
(HL L 189., 2008.7.17., 14. o.)
A Bizottság 1226/2010/EU rendelete
(HL L 336., 2010.12.21., 13. o.)
A Bizottság 1352/2011/EU végrehajtási rendelete
(HL L 338., 2011.12.21., 31. o.)
A Tanács 517/2013/EU rendelete
(HL L 158., 2013.6.10., 1. o.)
Kizárólag az 1. cikk (1) bekezdése n) pontjának negyedik franciabekezdése és a melléklet 16. pontjának (4) alpontja
A Bizottság 585/2013/EU rendelete
(HL L 169., 2013.6.21., 46. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete
(HL L 18., 2014.1.21., 1. o.)
Kizárólag a melléklet 12. pontja
A Bizottság 775/2014/EU végrehajtási rendelete
(HL L 210., 2014.7.17., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2015/1113 felhatalmazáson alapuló rendelete
(HL L 182., 2015.7.10., 10. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2134 rendelete
(HL L 338., 2016.12.13., 1. o.)
A Bizottság (EU) 2018/181 felhatalmazáson alapuló rendelete
(HL L 40., 2018.2.13., 1. o.)

XI. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1236/2005/EK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk3. cikk
4. cikk4. cikk
4a. cikk5. cikk
4b. cikk6. cikk
4c. cikk7. cikk
4d. cikk8. cikk
4e. cikk9. cikk
4f. cikk10. cikk
5. cikk11. cikk
6. cikk, (1) bekezdés12. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés12. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés
6. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető fordulat12. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető fordulat
6. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, első franciabekezdés12. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a) pont
6. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, második franciabekezdés12. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont
6. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés12. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés
6. cikk, (3) bekezdés, bevezető fordulat12. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés
6. cikk, (3) bekezdés, 3.1 pont12. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés
6. cikk, (3) bekezdés, 3.2 pont12. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés
6a. cikk13. cikk
7. cikk14. cikk
7a. cikk15. cikk
7b. cikk16. cikk
7c. cikk, (1) bekezdés17. cikk, (1) bekezdés
7c. cikk, (2) bekezdés17. cikk, (2) bekezdés
7c. cikk, (3) bekezdés, bevezető fordulat17. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés
7c. cikk, (3) bekezdés, 3.1. pont17. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés
7c. cikk, (3) bekezdés, 3.2. pont17. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés
7c. cikk, (3) bekezdés, 3.3. pont17. cikk, (3) bekezdés, negyedik albekezdés
7c. cikk, (4) bekezdés17. cikk, (4) bekezdés
7d. cikk18. cikk
7e. cikk19. cikk
8. cikk20. cikk
9. cikk21. cikk
10. cikk22. cikk
11. cikk23. cikk
12. cikk24. cikk
12a. cikk25. cikk
13. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés26. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés
13. cikk, (3a) bekezdés26. cikk, (4) bekezdés
13. cikk, (4) bekezdés26. cikk, (5) bekezdés
13. cikk, (5) bekezdés26. cikk, (6) bekezdés
13a. cikk27. cikk
14. cikk28. cikk
15a. cikk29. cikk
15b. cikk30. cikk
15c. cikk31. cikk
15d. cikk32. cikk
17. cikk33. cikk
18. cikk34. cikk
35. cikk
19. cikk36. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. mellékletII. melléklet
III. mellékletIII. melléklet
IIIa. mellékletIV. melléklet
IIIb. mellékletV. melléklet
IV. mellékletVI. melléklet
V. mellékletVII. melléklet
VI. mellékletVIII. melléklet
VII. mellékletIX. melléklet
X. melléklet
XI. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R0125 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R0125&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére