32005R0698[1]

A Bizottság 698/2005/EK rendelete (2005. május 3.) az osztrák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 459/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 698/2005/EK RENDELETE

(2005. május 3.)

az osztrák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 459/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1) A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2) A 459/2005/EK bizottsági rendelet (3) meghirdeti az osztrák intervenciós hivatal birtokában lévő 80 663 tonna közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárást.

(3) Ausztria tájékoztatta a Bizottságot intervenciós hivatalának azon szándékáról, hogy növelni kívánja a kivitelre szánt 50 000 tonna pályázati eljáráson meghirdetett mennyiségét. A piaci helyzetre való tekintettel helyénvaló helyt adni Ausztria kérelmének.

(4) Tekintettel a meghirdetett mennyiség növelésére, szükséges a 459/2005/EK rendelet I. mellékletében felsorolt régiónkénti tárolt mennyiségek módosítása.

(5) Következésképpen helyénvaló a 459/2005/EK rendeletet módosítani.

(6) Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 459/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

(1) A pályázati felhívás 130 663 tonna közönséges búza maximális mennyiségére vonatkozik, valamennyi harmadik országba irányuló kivitelre, Albánia, Bulgária, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, Liechtenstein, Románia, Szerbia és Montenegro (4), valamint Svájc kivételével.

(2) Azok a régiók, ahol a 130 663 tonna közönséges búzát tárolják, az I. mellékletben szerepelnek.

2. Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 3-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2) HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 2045/2004/EK rendelettel (HL L 354., 2004.11.30., 17. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 75., 2005.3.22., 9. o.

(4) Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. számú határozatában foglalt meghatározás szerint."

MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

(tonnában)
A tárolás helyeMennyiségek
Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich130 663”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0698 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0698&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére