32003R1784[1]

A Tanács 1784/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a gabonafélék piacának közös szervezéséről

A TANÁCS 1784/2003/EK RENDELETE

(2003. szeptember 29.)

a gabonafélék piacának közös szervezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 36. cikkére és 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére ( 3 ),

(1)

A mezőgazdasági termékek közös piacának működését és fejlődését közös agrárpolitika létrehozásának kell kísérnie, amely magában foglalja különösen a mezőgazdasági piacok közös szervezését, amely piacszervezés a szóban forgó terméktől függően különböző formában valósulhat meg.

(2)

A közös agrárpolitika a Szerződésben megállapított célkitűzések megvalósítására irányul. A piacok stabilizálása, valamint a gabonaszektor mezőgazdasági termelőinek megfelelő életszínvonala biztosítása érdekében belső piaci intézkedésekről szükséges rendelkezni, amelyek magukban foglalják az intervenciós rendszert, valamint közös behozatali és kiviteli rendszert.

(3)

A gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 1766/92/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) több alkalommal lényegesen módosult. A további módosítások miatt, az érthetőség érdekében azt hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(4)

Az 1766/92/EGK rendelet előírja, hogy a gabonafélékre a 2002/2003-as gazdasági évtől kezdődően alkalmazandó intervenciós ár végső csökkentésére vonatkozó határozatot a piaci fejlemények fényében kell meghozni. Fontos, hogy a belső piac árai kevésbé függjenek a garantált áraktól. Ezért a piac működése gördülékenységének javítása céljából indokolt a havi növekmények felére csökkentése.

(5)

A gabonafélékre vonatkozó egységes intervenciós ár bevezetése a belföldi és külföldi piacok megfelelő értékesítési lehetőségeinek hiánya folytán nagy mennyiségű intervenciós rozskészletek felhalmozódásához vezetett. Ezért a rozst ki kell zárni az intervenciós rendszerből.

(6)

Az intervenciós hivatalokat fel kell hatalmazni arra, hogy különleges körülmények között az ilyen körülményekhez igazított intervenciós intézkedéseket hozhassanak. Annak érdekében, hogy az intervenciós rendszerek megkívánt egységessége fenntartható maradjon, e különleges körülményeket közösségi szinten kell értékelni és a megfelelő intézkedéseket közösségi szinten kell meghatározni.

(7)

Tekintetbe véve a gabona- és burgonyakeményítő különleges piaci helyzetét, szükségesnek bizonyulhat olyan jellegű termelési visszatérítésről rendelkezni, amelynek révén az ezen ágazat által felhasznált alaptermékek a közös árak alkalmazásából származó árnál alacsonyabb áron állnak rendelkezésre.

(8)

Az egységes közösségi gabonapiac létrehozása magában foglalja kereskedelmi rendszer bevezetését a Közösség külső határain. Ez az intervenciós rendszert kiegészítő, behozatali vámokat és export-visszatérítéseket magában foglaló kereskedelmi rendszer elvben stabilizálja a közösségi piacot. A kereskedelmi rendszernek a többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója keretében elfogadott kötelezettségvállalásokon kell alapulnia. Az export-visszatérítési rendszer a gabonaféléket tartalmazó feldolgozott termékekre alkalmazandó, azoknak a világpiacon való részvételének lehetővé tétele érdekében.

(9)

A harmadik országokkal folytatott gabonakereskedelem volumenének figyelemmel kísérése érdekében rendelkezni kell olyan behozatali és kiviteli engedély-rendszerről, amely olyan biztosíték letétbe helyezésével jár, amely biztosítja, hogy azokat az ügyleteket, amelyekre ilyen engedélyt kérnek, végre is hajtják.

(10)

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) megállapodásainak hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámok nagy része a közös vámtarifában van megállapítva. Egyes gabonafélék esetében azonban - a kiegészítő mechanizmusok bevezetéséhez - eltérések elfogadására van szükség.

(11)

Egyes mezőgazdasági termékek behozatala miatt a közösségi piacra gyakorolt esetleges kedvezőtlen hatás megelőzése vagy ellensúlyozása érdekében az ilyen termék vagy termékek behozatalára kiegészítő behozatali vámot kell kivetni, bizonyos feltételek teljesülése esetén.

(12)

Bizonyos feltételek között indokolt a Szerződésnek megfelelően megkötött nemzetközi megállapodásokból vagy a Tanács egyéb jogi aktusából fakadó vámkontingensek megnyitásának és kezelésének feladatát a Bizottságra ruházni.

(13)

A harmadik országokba irányuló kivitel után járó, a közösségi ár és a világpiaci ár közötti különbségen alapuló, valamint a WTO mezőgazdasági megállapodása ( 5 ) által meghatározott korlátok közé eső visszatérítés nyújtására vonatkozó rendelkezéseknek a Közösség nemzetközi gabonakereskedelemben való részvételének biztosítását kell szolgálniuk. Az ilyen export-visszatérítések a mennyiség és az érték tekintetében korlátok alá tartoznak.

(14)

Az értékre vonatkozó korlátoknak való megfelelést az export-visszatérítések megállapításakor az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapra vonatkozó szabályok szerinti fizetések ellenőrzése útján kell biztosítani. Az ellenőrzés elősegíthető az export-visszatérítések kötelező jellegű előzetes rögzítésével, miközben differenciált visszatérítés esetén lehetővé kell tenni a visszatérítés rendeltetési helyének azon földrajzi területen belüli megváltoztatását, amelyre egységes export-visszatérítési ráta alkalmazandó. A rendeltetési hely megváltoztatása esetén a tényleges rendeltetési helyre vonatkozó export-visszatérítést kell kifizetni, amelynek felső határa az előzetesen rögzített rendeltetési helyre alkalmazandó összeg.

(15)

A mennyiségi korlátok betartásának biztosítása megbízható és hatékony ellenőrzési rendszer bevezetését teszi szükségessé. Ennek érdekében az export-visszatérítések nyújtását a kiviteli engedélytől kell függővé tenni. Export-visszatérítés az adott termékek sajátos helyzetétől függően, a rendelkezésre álló keretek erejéig nyújtható. E szabály alól kivétel csak a Szerződés I. mellékletében fel nem sorolt, mennyiségi korláttal nem érintett feldolgozott termékek, valamint a mindennemű korlátozástól mentes élelmiszersegély-műveletek esetén engedhető meg. Rendelkezni kell a kezelési szabályok szigorú betartásától való eltérés lehetőségéről abban az esetben, ha az export-visszatérítésben részesülő kivitel nagy valószínűséggel nem haladja meg a megállapított mennyiségi plafonokat.

(16)

A rendszer megfelelő működéséhez szükséges mértékben rendelkezni kell az aktív és passzív feldolgozással kapcsolatos intézkedések szabályozásáról, illetőleg amennyiben a piaci helyzet úgy kívánja, azok alkalmazásának megtiltásáról.

(17)

A vámrendszer lehetővé teszi az összes egyéb védőintézkedés felszámolását a Közösség külső határain. Azonban rendkívüli körülmények között a belső piaci és vámmechanizmus hiányosnak bizonyulhat. Ilyen esetekben annak érdekében, hogy a Közösség piaca ne maradjon védelem nélkül az esetleges zavarokkal szemben, a Közösségnek képesnek kell lennie arra, hogy minden szükséges intézkedést késedelem nélkül megtegyen. Minden ilyen jellegű intézkedésnek összhangban kell lennie a WTO megállapodásokból származó kötelezettségvállalásokkal.

(18)

Figyelembe véve a világpiaci árnak a belső árra gyakorolt hatását, rendelkezni kell a belső piac stabilizálását szolgáló, megfelelő intézkedések meghozataláról.

(19)

A közös árakon alapuló egységes piac megfelelő működését veszélyeztetné a nemzeti támogatások nyújtása. Ennélfogva a Szerződésnek az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e közös piacszervezés hatálya alá tartozó termékekre.

(20)

Mivel a gabonafélék közös piaca folyamatosan változik, ezért a tagállamoknak és a Bizottságnak tájékoztatniuk kell egymást az e fejleményekre vonatkozó információkról.

(21)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 6 ) összhangban kell elfogadni.

(22)

Tekintettel a gyakorlati és egyedi problémák megoldásának szükségességére, engedélyezni kell a Bizottság számára, hogy sürgős esetekben meghozhassa a szükséges intézkedéseket.

(23)

A tagállamoknak az e rendelet alkalmazásából származó kötelezettségek eredményeként felmerülő kiadásait a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelettel ( 7 ) összhangban a Közösség finanszírozza.

(24)

A gabonafélék piaca közös szervezésének megfelelő mértékben és egyidejűleg figyelembe kell vennie a Szerződés 33. és 131. cikkében meghatározott célkitűzéseket.

(25)

Az 1766/92/EGK rendelet rendelkezéseinek e rendeletben foglalt szabályokra történő megváltoztatása nehézségeket okozhat, amelyekkel e rendelet nem foglalkozik. Az efféle nehézségek kezelése érdekében a Bizottság számára lehetővé kell tenni átmeneti intézkedések elfogadását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A gabonafélék piacának közös szervezése magában foglalja a belső piaci és harmadik országokkal folytatott kereskedelmi rendszert, és a következő termékekre terjed ki:

KN-kódMegnevezés
a)0709 90 60Csemegekukorica, frissen vagy hűtve
0712 90 19Szárított csemegekukorica, egészben, elvágva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább elő nem készítve, kivéve a vetésre szánt hibrid kukoricát
1001 90 91Közönséges búza és kétszeres vetőmag
1001 90 99Tönkölybúza, közönséges búza és kétszeres nem vetőmag
1002 00 00Rozs
1003 00Árpa
1004 00Zab
1005 10 90Kukorica, nem hibrid
1005 90 00Kukorica, nem vetőmag
1007 00 90Vetésre szánt szemes cirok, nem hibrid
1008Hajdina, köles és madárköles; egyéb gabonafélék
b)1001 10Durumbúza
c)1101 00 00Búza- vagy kétszeres liszt
1102 10 00Rozsliszt
1103 11Durva őrlemény és dara búzából
1107Maláta, pörkölt vagy nem pörkölt
d)Az I. mellékletben felsorolt termékek

2. cikk

Az 1. cikkben felsorolt termékek vonatkozásában a gazdasági év július 1-jén kezdődik és a következő év június 30-án ér véget.

3. cikk

Ezt a rendeletet a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és az egyes növényi kultúrák termelői részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletben ( 8 ) foglalt intézkedések sérelme nélkül kell alkalmazni.

II. FEJEZET

BELSŐ PIAC

4. cikk

(1) Az intervenció tárgyát képező gabonafélék intervenciós ára 101,31 EUR/t.

A kukoricára és a cirokmagra vonatkozó, májusban érvényes intervenciós ár marad érvényben ugyanazon év júliusában, augusztusában és szeptemberében.

(2) Az intervenciós ár a raktárba szállított áruk nagykereskedelmi, kirakodás előtti állapotára vonatkozik. Az intervenciós ár az egyes gabonafélékre kijelölt összes közösségi intervenciós központban érvényes.

(3) Az intervenciós árak havi áremelések tárgyát képezik, a II. mellékletben szereplő táblázatnak megfelelően.

(4) Az e rendeletben rögzített árak, a termelésre és a piac fejleményeire tekintettel, a Szerződés 37. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően megváltoztathatók.

5. cikk

(1) A tagállamok által kijelölt intervenciós hivatalok felvásárolják a számukra felajánlott és a Közösségben betakarított közönséges búza-, durumbúza-, árpa-, kukorica- és cirokmennyiségeket, feltéve, hogy az ajánlatok, különösen a minőség és a mennyiség tekintetében, megfelelnek a megállapított feltételeknek.

Az első albekezdéstől eltérve, az intervenciós hivatalok által felvásárolt kukorica mennyisége a következő mennyiségekre korlátozódik:

- 1 500 000 tonna a 2007/2008-as gazdasági évre,

- 700 000 tonna a 2008/2009-es gazdasági évre,

- 0 tonna a 2009/2010-es gazdasági évtől.

(2) Felvásárlás csak a következő intervenciós időszakokban lehetséges:

a) Görögország, Spanyolország, Olaszország és Portugália esetében augusztus 1-jétől április 30-ig;

b) Svédország esetében december 1-jétől június 30-ig;

c) a többi tagállam esetében november 1-jétől május 31-ig.

Abban az esetben, ha a svédországi intervenciós időszak az első bekezdésben felsorolt termékek eltérüléséhez vezet, más tagországokból Svédországban történő intervenció irányába, részletes szabályokat kell elfogadni a helyzet rendezésére a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

(3) A felvásárlás az intervenciós ár alapján történik, szükség esetén minőségi okok miatti áremelést vagy árcsökkentést követően.

6. cikk

A 4. és az 5. cikk alkalmazásának részletes szabályait a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni, különösen a következők tekintetében:

a) az intervenciós központok meghatározása;

b) minimális feltételek, különösen az egyes gabonafélék esetében az intervencióra való jogosultsághoz szükséges minőségi és mennyiségi előírások;

c) az intervencióra alkalmazható áremelés és árcsökkentés léptéke;

d) az intervenciós hivatalok által történő átvétellel kapcsolatos eljárás és feltételek;

e) az intervenciós hivatalok által történő értékesítéssel kapcsolatos eljárás és feltételek.

7. cikk

(1) Ha a piaci helyzet úgy kívánja, különleges intervenciós intézkedések hozhatók. Ilyen intervenciós intézkedések különösen akkor hozhatók, ha a Közösség valamely régiójában vagy régióiban a piaci árak az intervenciós árhoz viszonyítva leesnek, vagy ilyen áresés veszélye áll fenn.

(2) A különleges intervenciós intézkedések jellegét és alkalmazását, továbbá az ilyen intézkedések tárgyát képező termékek értékesítésének vagy a velük való, egyéb módon történő rendelkezés feltételeit és eljárásait a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

8. cikk

(1) Termelési visszatérítés nyújtható a kukoricából, búzából vagy burgonyából előállított keményítőre, valamint egyes áruk gyártásánál felhasznált bizonyos származékokra.

Egyéb, keményítő előállítására alkalmas növények számottevő belföldi termelésének hiányában termelési visszatérítés nyújtható a Finnországban és Svédországban árpából és zabból előállított keményítőre is, amennyiben az nem vonja maga után a szóban forgó két gabonaféléből előállított keményítőmennyiségnek a következő értékek fölé emelkedését:

a) Finnország esetében 50 000 tonna,

b) Svédország esetében 10 000 tonna.

Az első albekezdésben említett áruk jegyzékét a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell összeállítani.

(2) Az (1) bekezdésben említett visszatérítést szabályos időközönként kell rögzíteni.

(3) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, valamint a visszatérítés összegét a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni, illetve rögzíteni.

III. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT KERESKEDELEM

9. cikk

(1) Az 1. cikkben felsorolt termékek bármelyikének a Közösségbe történő behozatala vagy az onnan történő kivitele behozatali, illetve kiviteli engedély bemutatásához kötött. A gabonafélék piacának ellátási helyzetét jelentősen nem befolyásoló termékek esetében azonban eltérésről lehet rendelkezni.

Az engedélyeket a tagállamok bármely kérelmezőnek kiadhatják annak Közösségen belüli letelepedési helyétől függetlenül és a 12-17. cikk alkalmazása érdekében hozott intézkedések sérelme nélkül.

A behozatali és a kiviteli engedély a Közösség egész területére érvényes. Az engedélyek kiadása biztosíték nyújtásához kötött, amely garantálja, hogy a termékek az engedély érvényessége ideje alatt behozatalra vagy kivitelre kerülnek. A vis maior esetét kivéve a biztosíték részben vagy egészben elvész, amennyiben az említett időszakon belül a behozatalra vagy a kivitelre nem vagy csak részben kerül sor.

(2) Az engedélyek érvényességét és az e cikk alkalmazására vonatkozó egyéb részletes szabályokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

1. szakasz

A behozatalra vonatkozó rendelkezések

10. cikk

(1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1. cikkben felsorolt termékekre a közös vámtarifában szereplő behozatali vámtételeket kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés ellenére, az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex100190 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex10 05 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint az ex10 07 (a hibrid vetőmag kivételével) KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám megegyezik az e termékek behozatalára érvényes intervenciós árral, amelyet 55 %-kal növelni kell, továbbá le kell vonni belőle a szállítmányra vonatkozó CIF-importárat. Az említett vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifában meghatározott vámtételt.

(3) A (2) bekezdésben említett behozatali vám kiszámítása céljából a szóban forgó bekezdésben említett termékekre szabályos időközönként két reprezentatív CIF-importárat kell megállapítani.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

A részletes szabályok különösen a következőkre vonatkoznak:

a) a kiváló minőségű közönséges búzára vonatkozó minimumkövetelmények,

b) a figyelembe veendő árfolyamok,

c) annak lehetősége, egyes meghatározott esetekben, hogy a gazdasági szereplők az érintett szállítmány megérkezése előtt megismerhessék a vonatkozó vámtételeket.

11. cikk

(1) A 10. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, az 1. cikkben felsorolt termékek behozatalából eredő és a közösségi piacot érintő, esetleges kedvezőtlen hatások megelőzése, illetve visszaszorítása érdekében az ilyen termék vagy termékek 10. cikkben meghatározott mértékű vámtétellel terhelt behozatalát kiegészítő behozatali vám megfizetésétől kell függővé tenni abban az esetben, ha teljesülnek az e cikk (4) bekezdése alapján a Bizottság által meghatározott feltételek, kivéve ha a behozatal várhatóan nem fog zavart kelteni a közösségi piacon, vagy ha a hatások nem állnának arányban az elérni kívánt célkitűzéssel.

(2) A Közösség által a Kereskedelmi Világszervezetnek bejelentett szint ("küszöbár") alatti áron történő behozatalra kiegészítő behozatali vámot lehet kivetni.

Amennyiben a behozatal volumene bármely évben, amelyben az (1) bekezdésben említett kedvezőtlen hatások ténylegesen vagy várhatóan jelentkeznek, meghaladja az elmúlt három év során tapasztalt hazai fogyasztás százalékában meghatározott piacrajutási lehetőségek alapján megállapított szintet ("intervenciós küszöbmennyiség"), szintén kivethető kiegészítő behozatali vám.

(3) A (2) bekezdés első albekezdése szerinti kiegészítő behozatali vám kivetésénél figyelembe vett importárakat az adott szállítmány CIF-importárai alapján kell megállapítani.

Az e célból tekintetbe vett CIF-importárat az adott terméknek a világpiacon vagy a Közösség behozatali piacán érvényes reprezentatív ára alapján kell megállapítani.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. E részletes szabályok különösen azon termékekre vonatkoznak, amelyekre kiegészítő behozatali vám vethető ki.

12. cikk

(1) Az 1. cikkben felsorolt termékeknek a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból vagy a Tanács bármely egyéb jogi aktusából származó behozatalára vonatkozó vámkontingenst a Bizottság nyitja meg és kezeli a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott részletes szabályoknak megfelelően.

(2) A vámkontingensek kezelése a következő módszerek valamelyikének vagy azok kombinációjának alkalmazásával történik:

a) a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén alapuló módszer ("érkezési sorrendben történő kiszolgálás elve");

b) a kérelmek benyújtása idején kérelmezett mennyiségek arányában történő elosztás módszere ("egyidejű vizsgálati módszer");

c) a hagyományos kereskedelmi rend figyelembevételén alapuló módszer ("hagyományos/új beérkezés módszer").

Egyéb, megfelelő módszerek elfogadására is sor kerülhet. El kell kerülni minden, az érintett gazdasági szereplők közötti indokolatlan hátrányos megkülönböztetést.

(3) Az elfogadott kezelési módszernek - adott esetben - megfelelő súllyal kell érvényesítenie a közösségi piac ellátási igényeit, valamint a közösségi piac egyensúlya megőrzésének szükségességét.

(4) Az (1) bekezdésben említett részletes szabályok meghatározzák, szükség esetén az év egészére megfelelően elosztva, az éves vámkontingenseket, az alkalmazandó kezelési módszert, és adott esetben tartalmazzák a következőket:

a) a termék jellegére, származására és eredetére vonatkozó garanciák;

b) az a) pontban említett garanciák ellenőrzésére használatos dokumentumok elismerése;

c) a behozatali engedélyek kiadásának feltételei, valamint az engedélyek érvényességi ideje.

A Spanyolországba irányuló importra szánt 2 000 000 tonna kukoricára és 300 000 tonna cirokra vonatkozó vámkontingens, valamint a Portugáliába irányuló importra szánt 500 000 tonna kukoricára vonatkozó vámkontingens esetében az említett részletes szabályoknak tartalmaznia kell a vámkontingensek szerinti behozatal végrehajtásához, valamint adott esetben az érintett tagállamok intervenciós hivatalai által importált mennyiségek raktározásához és e tagállamok piacain történő értékesítéséhez szükséges rendelkezéseket.

2. szakasz

A kivitelre vonatkozó rendelkezések

13. cikk

(1) A következő termékek kivitelének lehetővé tételéhez szükséges mértékben, az e termékekre vonatkozó világpiaci árfolyamok vagy árak alapján, és a Szerződés 300. cikkével összhangban megkötött megállapodásokból fakadó korlátokon belül, az említett árfolyamok vagy árak és a közösségi árak közötti különbséget export-visszatérítés révén lehet kiegyenlíteni:

a) az 1. cikkben felsorolt, további feldolgozás nélküli kivitelre szánt termékek;

b) az 1. cikkben felsorolt, a III. mellékletben felsorolt áruk formájában kivitelre szánt termékek.

A b) pontban említett termékekre vonatkozó export-visszatérítés nem lehet magasabb, mint az a visszatérítés, amely ugyanezen termékek további feldolgozás nélküli kivitele esetén jár.

(2) Az export-visszatérítéssel exportálható mennyiségek elosztására azt a módszert kell elfogadni, amely

a) a legjobban illeszkedik a termék jellegéhez és a piaci helyzethez, a rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb kihasználását lehetővé téve, figyelembe véve a közösségi export hatékonyságát és szerkezetét anélkül, hogy ez diszkriminációt eredményezne a kis és nagy piaci szereplők között;

b) a lehető legkevesebb adminisztratív terhet rója a piaci szereplőkre, figyelembe véve az adminisztrációval kapcsolatos előírásokat;

c) kizárja az érintett piaci szereplők közötti diszkriminációt.

(3) Az export-visszatérítések a Közösség egészében azonosak. A rendeltetési hely függvényében eltérhetnek, amennyiben ezt a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges követelményei ezt szükségessé teszik. A visszatérítéseket a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell rögzíteni. A visszatérítések rögzíthetők:

a) szabályos időközönként;

b) pályázati felhívással olyan termékek esetében, amelyek vonatkozásában ilyen eljárásról már korábban rendelkeztek.

A rendszeres időközönként rögzített export-visszatérítéseket a Bizottság szükség esetén valamely tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésére időközben módosíthatja.

14. cikk

(1) Az 1. cikkben felsorolt és további feldolgozás nélkül exportált termékekre vonatkozó export-visszatérítés csak kérelemre, és a kiviteli engedély bemutatása esetén nyújtható.

(2) Az 1. cikkben felsorolt, további feldolgozás nélkül exportált termékekre vonatkozó export-visszatérítés az engedély iránti kérelem beadásának napján érvényes export-visszatérítés, illetve differenciált visszatérítés esetében az ugyanazon a napon a következőkre érvényes export-visszatérítés:

a) az engedélyen feltüntetett rendeltetési hely,

illetve adott esetben

b) a tényleges rendeltetési hely, amennyiben az eltér az engedélyen feltüntetett rendeltetési helytől. Ez esetben az alkalmazásra kerülő összeg nem haladhatja meg az engedélyen feltüntetett rendeltetési helyre vonatkozó összeget.

Megfelelő intézkedéseket kell hozni az e cikk által biztosított rugalmassággal való visszaélések megakadályozása érdekében.

(3) E cikk (1) és (2) bekezdésének hatálya kiterjeszthető az 1. cikkben felsorolt, és a III. mellékletben felsorolt áruk formájában exportált termékekre is, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK rendelet ( 9 ) 16. cikkében megállapított eljárással összhangban. A részletes végrehajtási szabályokat a szóban forgó eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) Az 1. cikkben felsorolt azon termékekre, amelyekre élelmiszersegély-műveletek keretében fizetnek export-visszatérítést, a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eltérés engedélyezhető e cikk (1) és (2) bekezdésétől.

15. cikk

(1) A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban hozott más értelmű rendelkezés hiányában, az 1. cikk a) és b) pontjában a 14. cikk (2) bekezdésével összhangban felsorolt termékekre vonatkozó visszatérítést ki kell igazítani az intervenciós árra alkalmazandó havi áremelések szintjének, valamint adott esetben a szóban forgó ár változásainak megfelelően.

(2) Az export-visszatérítésekre alkalmazandóan korrekciós összeget lehet megállapítani a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban. A Bizottság szükség esetén módosíthatja a korrekciós összegeket.

(3) E cikk (1) és a (2) bekezdése részben vagy egészben alkalmazható az 1. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában felsorolt termékekre, valamint az 1. cikkben felsorolt és a III. mellékletben felsorolt áruk formájában exportált termékekre. Ez esetben az e cikk (1) bekezdésében említett kiigazítást korrigálni kell az alaptermék mennyisége, valamint annak az exportált feldolgozott termékben található vagy az exportált árukban felhasznált alaptermék mennyisége közötti arányt kifejező együtthatónak a havi áremelésre történő alkalmazásával.

(4) A gazdasági év első három hónapjára az előző gazdasági év végén raktáron lévő maláta vagy a szóban forgó időben raktáron lévő árpából előállított maláta kivitelére vonatkozó visszatérítés az az összeg, amely az előző gazdasági év utolsó hónapjában a szóban forgó kiviteli engedély tekintetében alkalmazható lett volna a kivitelre.

16. cikk

Amennyiben a gabonafélékből nyert egyes szeszes italok előállítása sajátos jellemzőinek figyelembevételéhez szükséges, a 13. cikk (1) bekezdésében említett export-visszatérítések odaítélésének kritériumai, valamint az ellenőrzési eljárások az adott helyzethez igazíthatók.

17. cikk

A Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő mennyiségi korlátok betartásának biztosítása a szóban forgó termékekre vonatkozó bázisidőszakra kiadott kiviteli engedélyek alapján történik. A WTO mezőgazdasági megállapodásból eredő kötelezettségeknek való megfelelés tekintetében a bázisidőszak lejárta nem érinti a kiviteli engedélyek érvényességét.

18. cikk

E cikk alkalmazásának részletes szabályait, beleértve a ki nem osztott vagy fel nem használt exportálható mennyiségek újrafelosztására vonatkozó rendelkezéseket, és különösen a 16. cikkben említett kiigazítással kapcsolatosakat, a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

A III. mellékletet ugyanezen eljárásnak megfelelően kell módosítani.

3. szakasz

Közös rendelkezések

19. cikk

(1) A gabonafélék piaca közös szervezésének megfelelő működéséhez szükséges mértékben, a Tanács - a Bizottság javaslata alapján, a Szerződés 37. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban - részben vagy egészben megtilthatja az aktív vagy passzív feldolgozási eljárás alkalmazását:

a) az 1. cikkben felsorolt olyan termékek vonatkozásában, amelyeket az 1. cikk c) és d) pontjában felsorolt termékek gyártásához kívánnak felhasználni, valamint

b) különleges esetekben az 1. cikkben felsorolt olyan termékek vonatkozásában, amelyeket a III. mellékletben felsorolt termékek gyártásához kívánnak felhasználni.

(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérően, amennyiben az (1) bekezdésben említett helyzet rendkívüli sürgősséggel alakul ki, és az aktív vagy passzív feldolgozási eljárások a Közösség piacán zavart okoznak, vagy a piaci zavar veszélye fennáll, a Bizottság valamely tagállam kérésére vagy a saját kezdeményezésére határoz a szükséges intézkedésekről a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően. A Tanácsot és a tagállamokat értesíteni kell az ilyen intézkedésekről, amelyek legfeljebb hat hónapig maradhatnak érvényben és azonnal hatályba lépnek. Ha a Bizottsághoz tagállamtól érkezik kérés, akkor ezzel kapcsolatban a kérés kézhezvételét követő egy héten belül határoz.

(3) A Bizottság határozatában foglalt intézkedéseket bármely tagállam az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított egy héten belül a Tanács elé utalhatja. A Tanács a Bizottság határozatát minősített többséggel eljárva jóváhagyhatja, módosíthatja, vagy hatályon kívül helyezheti.

Amennyiben a Tanács az ügy elé való utalásától számított három hónapon belül nem hoz határozatot, a Bizottság határozatát hatályon kívül helyezettnek kell tekinteni.

20. cikk

(1) A Kombinált Nómenklatúra értelmezésének általános szabályait és alkalmazásának különös szabályait az e rendelet hatálya alá tartozó termékek tarifális besorolására is alkalmazni kell. Az e rendelet alkalmazásából adódó vámtarifa szerinti nómenklatúrát bele kell foglalni a közös vámtarifába.

(2) Amennyiben e rendelet vagy az ennek értelmében elfogadott rendelkezések másként nem rendelkeznek, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem során tilos:

a) vámmal azonos hatású díjak kivetése;

b) mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása.

21. cikk

(1) Ha az 1. cikkben felsorolt termék vagy termékek világpiaci árfolyamai vagy árai olyan szintet érnek el, amely a közösségi piacon zavart okoz a rendelkezésre álló készletekben, vagy ilyen zavar kialakulásának veszélye fenyeget, és ha ez a helyzet előre láthatóan folytatódik és rosszabbodik, rendkívüli szükséghelyzetben védőintézkedések formájában megfelelő intézkedések tehetők.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

22. cikk

(1) Ha behozatal vagy kivitel következtében az 1. cikkben felsorolt termék vagy termékek közösségi piacán olyan komoly zavarok tapasztalhatók, vagy olyan komoly zavarok kialakulásának veszélye fenyeget, amelyek veszélyeztethetik a Szerződés 33. cikkében megállapított célkitűzések megvalósítását, a nem WTO-tagországokkal folytatott kereskedelemben megfelelő intézkedések alkalmazhatók mindaddig, amíg e zavar vagy annak veszélye meg nem szűnik.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett helyzet előáll, a Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésre határoz a szükséges intézkedésekről. Az intézkedésekről - amelyeket azonnal alkalmazni kell - értesíti a tagállamokat. Ha a Bizottsághoz tagállamtól érkezik kérés, akkor ezzel kapcsolatban a kérés kézhezvételét követő három munkanapon belül hoz határozatot.

(3) A Bizottság határozatát bármely tagállam az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított három munkanapon belül a Tanács elé utalhatja. A Tanács haladéktalanul összeül. A Tanács a szóban forgó intézkedést az ügynek a Tanács elé utalása napjától számított egy hónapon belül minősített többséggel eljárva módosíthatja, vagy hatályon kívül helyezheti.

(4) Az e cikk értelmében elfogadott rendelkezéseket a Szerződés 300. cikkének (2) bekezdésével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségekre tekintettel kell alkalmazni.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1. cikkben felsorolt termékek előállítására és kereskedelmére a Szerződés 87., 88. és 89. cikkét kell alkalmazni.

24. cikk

A tagállamok és a Bizottság tájékoztatja egymást az e rendelet alkalmazásához és a gabonafélékre vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásoknak való megfeleléshez szükséges információkról.

A szükséges információk meghatározására vonatkozó részletes szabályokat, valamint ezen információk közlésének és terjesztésének részletes szabályait a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

25. cikk

(1) A Bizottság munkáját a Gabonapiaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Amennyiben erre a bekezdésre utalás történik, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt időtartam egy hónapban határozandó meg.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

26. cikk

A bizottság az elnöke által saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam képviselőjének kérésére elé terjesztett bármely kérdést megtárgyalhat.

27. cikk

A szükséghelyzetben szükséges és indokolt, a gyakorlati és egyedi problémák megoldására hozott intézkedéseket a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

Ezen intézkedések eltérhetnek e rendelkezés egyes részeitől, de csak olyan mértékben és olyan időtartamra, amennyire ez elengedhetetlenül szükséges.

28. cikk

Az e rendelet rendelkezéseinek végrehajtása során a tagállamoknál felmerülő költségek tekintetében az 1258/1999/EK rendeletet és az annak végrehajtása során elfogadott rendelkezéseket kell alkalmazni.

29. cikk

E rendelet alkalmazása során megfelelően figyelembe kell venni a Szerződés 33. és 131. cikkében meghatározott célkitűzéseket is.

V. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. cikk

(1) Az 1766/92/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, és a IV. mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell olvasni.

(2) Átmeneti intézkedések a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadhatók el.

31. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit a 2004/2005-ös gazdasági évtől kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk d) pontjában említett termékek

KN-kódÁrumegnevezés
0714Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya, magas keményítő- vagy inulintartalmú más hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyaszta vagy szárítva, egészben vagy szeletelve, labdacs formában tömörítve is; szágóbél
ex11 02Gabonaliszt, a búza vagy a kétszeres lisztjének kivételével:
1102 20– Kukoricaliszt
1102 90– Más:
1102 90 10– – Árpaliszt
1102 90 30– – Zabliszt
1102 90 90– – Más
ex11 03Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából, kivéve a búzából készült durva őrleményt és darát (1103 11 alszám), a rizsből készült durva őrleményt és darát (1103 19 50 alszám), valamint a rizsből készült labdacsot (pelletet) (1103 20 50 alszám)
ex11 04Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt, vagy durván darált), a 1006 vtsz. alá tartozó rizs és az 1104 19 91 alszám alá tartozó pelyhesített rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve
1106 20Liszt és dara a 0714 vtsz. alá tartozó szágóból, gyökérből vagy gumóból
ex11 08Keményítő; inulin:
– Keményítő:
1108 11 00– – Búzakeményítő
1108 12 00– – Kukoricakeményítő
1108 13 00– – Burgonyakeményítő
1108 14 00– – Manióka (kasszava) keményítő
ex11 08 19– – Más keményítő:
1108 19 90– – – Más
1109 00 00Búzasikér, szárítva is
1702Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
ex17 02 30– Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, gyümölcscukor-tartalom nélkül vagy 20 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva:
– – Más:
– – – Más:
1702 30 91– – – – Fehér kristályos por alakjában, összetömörítve is
1702 30 99– – – – Más
ex17 02 40– Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, legalább 20, de kevesebb, mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével
1702 40 90– – Más
ex17 02 90– Más, beleértve az invertcukrot és más cukrot vagy cukorszirupot 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva
1702 90 50– – Maltodextrin és maltodextrinszirup:
– – Égetett cukor és melasz:
– – – Más:
1702 90 75– – – – Poralakban, összetömörítve is
1702 90 79– – – – Más
2106Másutt nem említett élelmiszerkészítmény:
ex21 06 90– Más:
– – Ízesített vagy színezett cukorszirup:
– – – Más:
2106 90 55– – – – Szőlőcukorszirup és maltodextrinszirup
ex23 02Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is
ex23 03Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör és szeszgyártási maradék, melléktermék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is:
2303 10– Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék
2303 30 00– Sör és szeszgyártási maradék, melléktermék és hulladék
ex23 06Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is, a 2304 és 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
2306 70 00– Kukoricacsírából
ex23 08Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag, növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is:
2308 00 40– Makk és vadgesztenye; seprő vagy törköly gyümölcsből, a szőlő kivételéve
2309Állatok etetésére szolgáló készítmény:
ex23 09 10– Kutya- és macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
2309 10 11
2309 10 13
2309 10 31
2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53
– – Az 1702 30 51 és 1702 30 99 közötti, az 1702 40 90, az 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, illetve tejterméktartalommal (1), kivéve a legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalmú készítményeket és takarmányokat
ex23 09 90– Más:
2309 90 20– – A 23. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában említett termékek
– – Más, beleértve az előkeveréket is:
2309 90 31
2309 90 33
2309 90 41
2309 90 43
2309 90 51
2309 90 53
– – – Más, az 1702 30 51 és 1702 30 99 közötti, az 1702 40 90, az 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, illetve tejterméktartalommal (1), kivéve a legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalmú készítményeket és takarmányokat
(1) Ezen alszám alkalmazásában tejtermék a 0401 és 0406 közötti vámtarifaszámok alá, továbbá az 1702 11, az 1702 19 és a 2106 90 51 alszám alá tartozó termék.

II. MELLÉKLET

A 4. cikk (3) bekezdésében említett intervenciós ár havi áremelései

(EUR/tonna)
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November0,46
December0,92
Január1,38
Február1,84
Március2,30
Április2,76
Május3,22
Június3,22

III. MELLÉKLET

A 13. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 19. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett termékek

KN-kódÁrumegnevezés
ex04 03Író, aludttej és tejföl, sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is
0403 10– Joghurt:
0403 10 51-től0403 10 99-ig– – Ízesítve, vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával
0403 90– Más:
0403 90 71-től0403 90 99-ig– – Ízesítve, vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával
ex07 10Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is), fagyasztva:
0710 40 00– Csemegekukorica
ex07 11Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
0711 90 30– Csemegekukorica
ex17 04Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül, kivéve az 1704 90 10 alszám alá tartozó édesgyökér-kivonatot
1806Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény
ex19 01Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:
1901 10 00– Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben
1901 20 00– Az 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta
1901 90– Más:
1901 90 11-től1901 90 19-ig– – Malátakivonat
– – Más:
1901 90 99– – – Másféle
ex19 02Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása), elkészítve is
– Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp elkészítve:
1902 11 00– – Tojástartalommal
1902 19– – Másféle:
ex19 02 20– Töltött tészta (főzve vagy másképp elkészítve is):
– – Más:
1902 20 91– – – Főzve
1902 20 99– – – Másféle
1902 30– Más tészta
1902 40– Kuszkusz (búzadarakása):
1903 00 00Tapióka és keményítőből készült tapiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, és hasonló formában
1904Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, előfőzve, vagy másképp elkészítve
1905Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru, kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék
ex20 01Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva:
– Más:
2001 90 30– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40– – Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal
ex20 04Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével:
– Burgonya:
– – Más:
2004 10 91– – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában
– Más zöldségek és zöldségkeverék:
2004 90 10– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
ex20 05Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével:
– Burgonya:
2005 20 10– – Liszt, dara vagy pelyhesített formában
2005 80 00– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
ex20 08Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:
– Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19 alszám alá tartozókat kivéve:
– – Más:
– – – Alkohol hozzáadása nélkül:
– – – – Cukor hozzáadása nélkül:
2008 99 85– – – – – Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével
2008 99 91– – – – – Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal
ex21 01Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia vagy -koncentrátum, és ezen a termékeken alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
– – Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és e termékeken, vagy kávén alapuló készítmények:
2101 12 98– – – Másféle
2101 20– Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán és matéteán alapuló készítmények:
2101 20 98– – – Másféle
2101 30Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma:
– – Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé:
2101 30 19– – – Másféle
– – Pörkölt cikória és egyéb pörkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma:
2101 30 99– – – Másféle
ex21 02Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:
– Aktív élesztő
2102 10 31 és2102 10 39– – Sütőélesztő
2105 00Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
ex21 06Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
– Más:
2106 90 10– – Sajt fondü
– – Más:
2106 90 92– – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor-, vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal
2106 90 98– – – Másféle
2202Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével
2205Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
ex22 08Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital:
– Whisky:
2208 30 32-től2208 30 88-ig– – A Bourbon whisky kivételével
2208 50– Gin és holland gin
2208 60– Vodka
2208 70– Likőr és szíverősítő
– Más:
– – Más szesz, likőr és egyéb szeszes ital tartályban (palackban):
– – – Legfeljebb 2 liter:
2208 90 41– – – – Ouzo
– – – – Más:
– – – – – Pálinka (kivéve a likőrt):
– – – – – – Más:
2208 90 52– – – – – – – Korn
2208 90 54– – – – – – – Tequila
2208 90 56– – – – – – – Másféle
2208 90 69– – – – – Másféle szeszes ital
– – – Több mint 2 literes:
– – – – Pálinka (kivéve a likőrt):
2208 90 75– – – – – Tequila
2208 90 77– – – – – Másféle
2208 90 78– – – – Másféle szeszes ital
2905 43 00Mannit
2905 44Szorbit (D-glucit)
ex33 02Illatanyag keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag készítmény italgyártáshoz:
– Élelmiszer- és italgyártáshoz használt fajták:
– – Az italgyártásban használt fajták:
– – – Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények:
Más (0,5 térfogatszázalékot nem meghaladó tényleges alkoholtartalommal)
3302 10 29Másféle
ex35. árucsoportFehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek:
3505Dextrin és más átalakított keményítő (pl előkocsonyásított vagy észterizált keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyv
ex38 09Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl appretáló szerek és pácanyagok):
3809 10– Keményítőtartalommal
3824 60Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével

IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1766/92/EGK rendeletE rendelet
Az 1. cikk (1) bekezdése1. cikk
Az 1. cikk (2) bekezdése
2. cikk2. cikk
3. cikk
A 3. cikk (1) bekezdéseA 4. cikk (1) bekezdése
A 3. cikk (2) bekezdéseA 4. cikk (3) bekezdése
A 3. cikk (3) bekezdéseA 4. cikk (2) bekezdése
A 3. cikk (4) bekezdéseA 4. cikk (4) bekezdése
A 4. cikk (1) bekezdéseAz 5. cikk (1) bekezdése
A 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első franciabekezdéseAz 5. cikk (2) bekezdése első albekezdésének a) pontja
A 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második franciabekezdéseAz 5. cikk (2) bekezdése első albekezdésének b) pontja
A 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének harmadik franciabekezdéseAz 5. cikk (2) bekezdése első albekezdésének c) pontja
A 4. cikk (2) bekezdésének második albekezdéseAz 5. cikk (2) bekezdésének második albekezdése
A 4. cikk (3) bekezdéseAz 5. cikk (3) bekezdése
Az 5. cikk első franciabekezdéseA 6. cikk a) pontja
Az 5. cikk második franciabekezdéseA 6. cikk b) pontja
Az 5. cikk harmadik franciabekezdéseA 6. cikk c) pontja
Az 5. cikk negyedik franciabekezdéseA 6. cikk d) pontja
Az 5. cikk ötödik franciabekezdéseA 6. cikk e) pontja
6. cikk7. cikk
7. cikk8. cikk
8. cikk
9. cikk9. cikk
10. cikk10. cikk
11. cikk11. cikk
A 12. cikk (1) bekezdéseA 12. cikk (1) bekezdése
A 12. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első franciabekezdéseAz 12. cikk (2) bekezdése első albekezdésének a) pontja
A 12. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második franciabekezdéseAz 12. cikk (2) bekezdése első albekezdésének b) pontja
A 12. cikk (2) bekezdése első albekezdésének harmadik franciabekezdéseAz 12. cikk (2) bekezdése első albekezdésének c) pontja
A 12. cikk (2) bekezdésének második és harmadik albekezdéseA 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdése
A 12. cikk (3) és (4) bekezdéseA 12. cikk (3) és (4) bekezdése
A 13. cikk (1), (2) és (3) bekezdéseA 13. cikk (1), (2) és (3) bekezdése
A 13. cikk (4), (5), (6) és (7) bekezdéseA 14. cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdése
A 13. cikk (8) bekezdésének első albekezdéseA 15. cikk (1) bekezdése
A 13. cikk (8) bekezdésének második és harmadik albekezdéseA 15. cikk (2) és (3) bekezdése
A 13. cikk (8) bekezdésének negyedik albekezdéseA 15. cikk (4) bekezdése
A 13. cikk (9) bekezdése16. cikk
A 13. cikk (10) bekezdése17. cikk
A 13. cikk (11) bekezdése18. cikk
A 14. cikk (1) bekezdésének első franciabekezdéseA 19. cikk (1) bekezdésének a) pontja
A 14. cikk (1) bekezdésének második franciabekezdéseA 19. cikk (1) bekezdésének b) pontja
A 14. cikk (2) és (3) bekezdéseA 19. cikk (2) és (3) bekezdése
A 15. cikk (1) bekezdéseA 20. cikk (1) bekezdése
A 15. cikk (2) bekezdésének első franciabekezdéseA 20. cikk (2) bekezdésének a) pontja
A 15. cikk (2) bekezdésének második franciabekezdéseA 20. cikk (2) bekezdésének b) pontja
16. cikk21. cikk
A 17. cikk (1) bekezdésének első albekezdéseA 22. cikk (1) bekezdése
A 17. cikk (1) bekezdésének második albekezdése
A 17. cikk (2), (3) és (4) bekezdéseA 22. cikk (2), (3) és (4) bekezdése
18. cikk
19. cikk23. cikk
20. cikk
A 21. cikk első mondataA 24. cikk (1) bekezdése
A 21. cikk második mondataA 21. cikk (2) bekezdése
22. cikk
23. cikk25. cikk
24. cikk26. cikk
27. cikk
28. cikk
25. cikk29. cikk
A 26. cikk (1) bekezdéseA 30. cikk (1) bekezdése
A 26. cikk (2) bekezdése
A 26. cikk (3) bekezdéseA 32. cikk (2) bekezdése
27. cikk31. cikk
A. mellékletI. melléklet
B. mellékletIII. melléklet
C. mellékletIV. melléklet
D. mellékletII. melléklet

( 1 ) 2003. június 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL C 208., 2003.9.3., 39. o.

( 3 ) 2003. július 2-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 4 ) HL L 181., 1992.7.1., 21. o. A legutóbb az 1104/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 1. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

( 8 ) HL L 270., 2003.10.21., 269. o.

( 9 ) HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1784 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1784&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R1784-20070701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R1784-20070701&locale=hu

Tartalomjegyzék