32011D0820[1]

2011/820/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. december 7. ) a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamoknak engedélyezett, a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2011) 8929. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. december 7.)

a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamoknak engedélyezett, a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2011) 8929. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/820/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/56/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A 2002/56/EK irányelv előírja, hogy a tagállamok meghatározott időpontoktól kezdődően saját maguk már nem állapíthatják meg a harmadik országokban betakarított vetőburgonyának az Unióban betakarított és az említett irányelvnek megfelelő vetőburgonyával való egyenértékűségét.

(2) Mivel azonban az összes érintett harmadik országból származó vetőburgonya uniós egyenértékűségének megállapítását célzó munka még nem fejeződött be, a 2002/56/EK irányelv engedélyezte a tagállamoknak, hogy bizonyos harmadik országokból származó, az uniós egyenértékűség hatálya alá nem tartozó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozóan előzőleg hozott határozataik időbeli hatályát 2011. március 31-ig kiterjesszék. Ezen időpont kiválasztásánál a vetőburgonya forgalombahozatali időszakának végső időpontját vették figyelembe.

(3) Mivel a munka továbbra sem fejeződött be, és mivel 2011 végén új értékesítési szezon kezdődik, szükséges engedélyezni a tagállamoknak, hogy egyenértékűségre vonatkozó határozataik időbeli hatályát kiterjesszék.

(4) Az 2002/56/EK irányelvet ezért mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/56/EK irányelv 21. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében a "2011. március 31." időpont helyébe a "2014. március 31." időpont lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 7-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja

(1) HL L 193., 2002.7.20., 60. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D0820 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D0820&locale=hu