31978L0507[1]

A Bizottság irányelve (1978. május 19.) a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt tábláira és felirataira, valamint elhelyezésükre és rögzítési módjukra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/114/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

A Bizottság irányelve

(1978. május 19.)

a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt tábláira és felirataira, valamint elhelyezésükre és rögzítési módjukra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/114/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(78/507/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a csatlakozási okmánnyal módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 11., 12. és 13. cikkére,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt tábláira és felirataira, valamint elhelyezésükre és rögzítési módjukra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. december 18-i 76/114/EGK tanácsi irányelvre [2],

mivel a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) nemrégiben fogadott el két, az egész világra kiterjedő osztályozási rendszerre vonatkozó nemzetközi szabványt, amelyek révén a járműgyártó [3] és a jármű [4] is azonosítható; mivel ezért tanácsos ezt a gyártóazonosító rendszert a 76/114/EGK irányelvbe beilleszteni, és ugyanakkor az említett irányelv követelményeit a jármű-azonosításra vonatkozó ISO-szabvánnyal összhangba hozni;

mivel ezen irányelv rendelkezései összhangban vannak a gépjárművek kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/114/EGK irányelv melléklete ezen irányelv melléklete szerint módosul.

2. cikk

(1) 1978. október 1-jei hatállyal a tagállamok a hatóságilag előírt táblákra és feliratokra, valamint azok elhelyezésére és rögzítésük módjára vonatkozó okokból

- nem tagadhatják meg egy járműtípusra az EGK-típusjóváhagyás megadását, a 70/156/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének utolsó francia bekezdésében említett bizonyítvány vagy a nemzeti típusjóváhagyás kiállítását, vagy

- nem tilthatják meg a járművek üzembe helyezését,

amennyiben a hatóságilag előírt táblák és feliratok, valamint ezek elhelyezésének és rögzítésének módja az ilyen járműtípuson vagy ilyen járműveken megfelelnek az ezen irányelvvel módosított 76/114/EGK irányelv rendelkezéseinek.

(2) 1981. október 1-jei hatállyal a tagállamok

- nem adhatják ki a 70/156/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdése utolsó francia bekezdésében említett okiratot egy olyan járműtípusra, amelynek hatóságilag előírt táblái és feliratai, valamint ezek elhelyezése és rögzítési módja nem felelnek meg az ezen irányelvvel módosított 76/114/EGK irányelv rendelkezéseinek,

- megtagadhatják a nemzeti típusjóváhagyás kiadását olyan járműtípusra, amelynek hatóságilag előírt táblái és feliratai, valamint ezek elhelyezése és rögzítési módja nem felelnek meg az ezen irányelvvel módosított 76/114/EGK irányelv rendelkezéseinek;

(3) 1981. október 1-jei hatállyal a tagállamok megtilthatják az olyan járművek üzembe helyezését, amelyeknek hatóságilag előírt táblái és feliratai, valamint ezek elhelyezése és rögzítési módja nem felelnek meg az ezen irányelvvel módosított 76/114/EGK irányelv rendelkezéseinek;

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 1978. október 1-jéig hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékozatják a Bizottságot.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1978. május 19-én.

a Bizottság részéről

Étienne Davignon

a Bizottság tagja

[1] HL 42., 1970.2.23., 1. o.

[2] HL 24., 1976.1.30., 1. o.

[3] 3780. ISO-szabvány, 1976.2.1.

[4] 3779. ISO-szabvány, 1977.6.15.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az 1975. december 18-i 76/114/EGK tanácsi irányelv mellékletének módosításai

A 2.1.2. pontban:A "DK Dánia" szövegrész helyébe a "18 Dánia esetében" szöveg lép:

Az (

1

) lábjegyzet a következőképpen módosul:

"(1) Ha egy járműtípusra nem adtak ki EGK-típusjóváhagyást, és ezért nem rendelkezik EGK-típus-jóváhagyási számmal, egy tagállam megkövetelheti, hogy a nemzeti típus-jóváhagyási szám fel legyen tüntetve. Amennyiben a nemzeti típus-jóváhagyási számot fel kell tüntetni, a gyártó ezt egy, a gyári adattáblától eltérő táblán vagy magán a gyári adattáblán adhatja meg."

A 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7. és 2.1.8. pontban:A "Magyar" Változatot "nem érinti".

A 3.1. pont a következőképpen egészül ki:

3.1. Azt fel kell tüntetni a gyári adattáblán, valamint az alvázon, alvázkereten vagy más hasonló szerkezeten.

3.1.1. Három szakaszból áll:

3.1.1.1. Az első szakasz a járműgyártónak adott kódból áll, amely lehetővé teszi, hogy az azonosítható legyen. A kód három karakterből áll (betűk vagy számjegyek), amelyeket annak az országnak az illetékes hatóságai adnak ki, amelyben a gyártó gazdasági tevékenységének székhelye található, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) fennhatósága alatt tevékenykedő nemzetközi képviselet beleegyezésével. Az első karakter a földrajzi zónát jelöli, a második egy ebben a zónában található országot, a harmadik egy meghatározott gyártót jelöl.

Ha a gyártó évente 500 járműnél kevesebbet állít elő, akkor a harmadik karakter mindig "9". Az ilyen gyártó azonosítása céljából a harmadik szakasz harmadik, negyedik és ötödik karakterét szintén az illetékes hatóság adja ki.

3.1.1.2. A második szakasz hat karakterből áll (betűk vagy számjegyek), amelyek a jármű általános tulajdonságait adják meg. Ha a gyártó e karakterek közül egyet vagy többet nem vesz igénybe, az üres helyeket a gyártó választásától függően betűkkel vagy számjegyekkel kell kitölteni.

3.1.1.3. A harmadik szakasz nyolc karakterből áll, amelyből az utolsó négynek számjegynek kell lennie; ennek a két másik résszel együtt lehetővé kell tennie egy meghatározott jármű azonosítását. Minden fel nem használt helyen egy nullát kell alkalmazni, hogy az előírt összes karakterhely ki legyen töltve.

3.1.2. Ezt mindenütt, ahol lehetséges, egy sorban kell elrendezni.

Kivételként, műszaki okoknál fogva, két sorban is elhelyezhető. Itt azonban egy szakaszon belüli elválasztás a két sor között nem megengedett. Minden egyes sor elején és végén egy olyan jelképet kell elhelyezni, amely nem arab szám, sem pedig nagy latin betű, és amelyek nem keverhetők össze egyikkel sem. A gyári adattábla esetén ettől a követelménytől el lehet tekinteni, ha a számot csak egy sorban adják meg. Ilyen szimbólum elhelyezése az egy sorban lévő három szakasz között is megengedett (3.1.1.).

A karakterek között betűhely nem hagyható ki.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978L0507 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978L0507&locale=hu

Tartalomjegyzék