32013R0296[1]

A Tanács 296/2013/EU rendelete ( 2013. március 26. ) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 296/2013/EU RENDELETE

(2013. március 26.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság által előterjesztett együttes javaslatra,

mivel:

(1) A 329/2007/EK tanácsi rendelet (1) biztosítja a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. december 22-i 2010/800/KKBP tanácsi határozatban (2) rögzített intézkedések érvényesülését.

(2) A Tanács 2013. február 18-án elfogadta a 2010/800/KKBP határozat módosításáról szóló 2013/88/KKBP határozatot (3), amely a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal (a továbbiakban: Észak-Korea) szembeni további korlátozó intézkedésekről rendelkezik, biztosítva az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2013. évi 2087. sz. határozata által előírt további intézkedések, valamint az Unió további autonóm intézkedéseinek érvényesülését.

(3) A 2013/88/KKBP határozat a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó szervezetekre, valamint azon személyekre nézve, akik bármilyen típusú fegyvernek vagy kapcsolódó anyagnak, illetve olyan terméknek, anyagnak, felszerelésnek, árunak vagy technológiának, amely hozzájárulhat Észak-Korea nukleáris fegyverekkel, más tömegpusztító fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaihoz az Észak-Koreába irányuló vagy onnan történő szállításában - a pénzügyi szolgáltatások nyújtását is beleértve - részt vettek, az Unió általi autonóm jegyzékbe vételére egy pótlólagos kritériumot tartalmaz.

(4) Ezenkívül a 2013/88/KKBP határozat megtiltja bizonyos olyan egyéb áruk - főleg egyes alumíniumfajták - értékesítését, szállítását vagy átadását Észak-Korea számára, amelyek - különösen a ballisztikusrakéta-ágazatban - fontosak Észak-Korea nukleáris tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz.

(5) A 2013/88/KKBP határozat megtiltja ezenkívül az aranynak, a nemesfémeknek és a gyémántnak az észak-koreai kormány részére vagy javára történő értékesítését, vásárlását, szállítását, illetve az észak-koreai kormánytól történő vásárlását és szállítását és az ehhez kapcsolódó közvetítői tevékenységet, valamint az észak-koreai pénznemű, újonnan nyomtatott vagy vert, illetve kiadatlan bankjegyeknek és pénzérméknek az Észak-koreai Központi Bank részére vagy annak javára történő szállítását, valamint az észak-koreai államkötvények vagy az állam által garantált kötvények értékesítését vagy vásárlását. Emellett a 2013/88/KKBP határozat egyértelművé teszi, hogy amennyiben a Tanács pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó tilalmat ír elő, abba beletartozik a biztosítási és a viszontbiztosítási szolgáltatások nyújtása is. Ez a 329/2007/EK rendelet technikai módosítását teszi szükségessé.

(6) A 2013/88/KKBP határozat megtiltja, hogy észak-koreai bankok új fiókokat, leányvállalatokat vagy képviseleti irodákat nyissanak a tagállamok területén, továbbá hogy a tagállamok joghatósága alá tartozó bankokkal új vegyes vállalkozásokat hozzanak létre, vagy hogy az észak-koreai bankok (köztük az Észak-koreai Központi Bank) üzletrészt szerezzenek e bankokban.

(7) Ezenkívül az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2013. évi 2087. határozatának 13. pontja szerint rendelkezni kell arról, hogy a megjelölt személyek vagy szervezetek, vagy bármely más észak-koreai személy vagy szervezet javára nem teljesíthetők az olyan szerződések vagy ügyletek teljesítésével kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyekre ezek az intézkedések vonatkoznak.

(8) A 329/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 329/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép: "2. cikk (1) Tilos: (2) Az I. melléklet tartalmaz minden olyan cikket, anyagot, felszerelést, árut vagy technológiát - a szoftvereket is beleértve - amely a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet (4) meghatározása szerint kettős felhasználású termék vagy technológia. Az Ia. melléklet tartalmaz bizonyos egyéb cikkeket, anyagokat, felszereléseket, árukat és technológiákat, amelyek Észak-Korea nukleáris fegyverekkel, egyéb tömegpusztító fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaihoz hozzájárulhatnak. Az Ib. melléklet tartalmazza a ballisztikusrakéta-ágazatban használt egyes kulcsfontosságú alkotóelemeket. (3) Tilos az I., az Ia. és az Ib. mellékletben felsorolt áruk vagy technológia Észak-Koreából történő beszerzése, behozatala vagy szállítása, függetlenül attól, hogy az érintett cikk Észak-Koreából származik-e vagy sem.

a) az I., az Ia. és az Ib. mellékletben felsorolt áruk és technológia - beleértve a szoftvereket - közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele bármilyen észak-koreai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy az országban történő felhasználásra, függetlenül az említett áruk és technológia uniós vagy Unión kívüli eredetétől;

b) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban említett tilalom megkerülése.

2. A 3. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az a) és b) pont helyébe a következő szövegrész lép:

"a) az EU közös katonai listáján vagy az I., az Ia. és az Ib. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás és brókerszolgáltatás nyújtása, valamint az EU közös katonai listáján vagy az I., az Ia. és az Ib. mellékletben felsorolt áruk beszerzésével, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás bármilyen észak-koreai természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy az országban történő felhasználásra;

b) az EU közös katonai listáján vagy az I., az Ia. és az Ib. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve különösen az említett cikkek értékesítésével, beszerzésével, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, továbbá biztosítást és viszontbiztosítást - bármely észak-koreai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy az Észak-Koreában történő felhasználásra;";

b) a c) és d) pontban az "I. és Ia. melléklet" szövegrész helyébe az "I., Ia. és Ib. melléklet" szövegrész lép.

3. A 3a. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében az "I. és Ia. melléklet" szövegrész helyébe az "I., Ia. és Ib. melléklet" szövegrész lép.

4. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki: "4a. cikk (1) Tilos: (2) A VII. melléklet tartalmazza az (1) bekezdésben említett tilalmak hatálya alá tartozó arany, nemesfémek és gyémánt felsorolását. 4b. cikk Tilos újonnan nyomtatott vagy kibocsátatlan, észak-koreai pénznemű bankjegyek és vert pénzérmék akár közvetlenül, akár közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele az Észak-koreai Központi Bank számára vagy javára." "5a. cikk (1) A 16. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetek és pénzintézetek számára tilos: (2) Tilos:

a) a VII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémántok közvetett vagy közvetlen értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele (függetlenül attól, hogy az Unióból származnak-e vagy sem) az észak-koreai kormány, annak állami szervei, közszervezetei és ügynökségei, az Észak-koreai Központi Bank, továbbá bármely olyan személy, szervezet vagy szerv részére, amely az előbbiek nevében vagy irányítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezet vagy szerv részére;

b) a VII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémántok vásárlása, behozatala vagy szállítása (függetlenül attól, hogy ezek Észak-Koreából származnak-e vagy sem) közvetlenül vagy közvetve az észak-koreai kormánytól, annak állami szerveitől, vállalkozásaitól és ügynökségeitől, az Észak-koreai Központi Banktól, továbbá bármely olyan személytől, szervezettől vagy szervtől, amely az előbbiek nevében vagy irányítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezettől vagy szervtől;

c) az a) és b) pontban felsorolt árukkal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői tevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása az észak-koreai kormány, annak állami szervei, közszervezetei és ügynökségei, az Észak-koreai Központi Bank, ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek, szervezetek vagy szervek vagy azok tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek vagy szervek számára.

a) új képviseleti iroda nyitása, illetve új fiók vagy leányvállalat létrehozása Észak-Koreában; vagy

b) új közös vállalkozás létrehozása észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi intézménnyel.

a) engedélyezni észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzintézet, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzintézet számára az Unió területén képviseleti iroda megnyitását, illetve fiók vagy leányvállalat létrehozását;

b) észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzintézet, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzintézet számára vagy nevében olyan megállapodások megkötése, amelyek az Unió területén képviseleti iroda nyitásához, illetve fiók vagy leányvállalat alapításához kapcsolódnak;

c) engedélyezni észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve - amennyiben a képviseleti iroda, fiók vagy leányvállalat nem működött 2013. február 19-ét megelőzően - a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény képviseleti irodája, fiókja vagy leányvállalata számára hitelintézeti tevékenység megkezdését és folytatását, vagy bármely más, előzetes engedélyhez kötött tevékenységét,;

d) a 11a. cikk (2) bekezdésében említett hitelintézeteknek vagy pénzügyi intézményeknek a 16. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetben vagy pénzügyi intézményben részesedés szerzése vagy kiterjesztése, vagy bármilyen más tulajdoni érdekeltség szerzése.".

5. A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(2) Az V. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, azok tulajdonában lévő, vagy általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani. Az V. melléklet tartalmazza azokat a IV. mellékletben fel nem sorolt személyeket, szervezeteket és szerveket, amelyeket a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010. december 22-i 2010/800/KKBP (5) tanácsi határozat 5. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontja alapján a következőként minősített: Az V. mellékletet rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

a) Korea nukleáris fegyverekhez, egyéb tömegpusztító fegyverekhez vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó programjaiért felelős személyek, szervezetek és szervek, illetve a nevükben vagy utasításuk szerint eljáró személyek vagy jogalanyok, illetve a tulajdonukban lévő vagy általuk ellenőrzött jogalanyok; vagy

b) Korea nukleáris fegyverekhez, egyéb tömegpusztító fegyverekhez vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó programjaihoz esetlegesen hozzájáruló pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, vagy ilyen célú pénzügyi vagy más eszközöket vagy forrásokat utalnak át az Unió területére, azon keresztül vagy onnan kiindulva, vagy a tagállamok állampolgárai vagy a joghatóságuk alá tartozó jogalanyok, vagy az Unió területén található személyek vagy pénzügyi intézmények bevonásával, illetve a nevükben vagy utasításuk szerint eljáró személyek vagy jogalanyok, vagy a tulajdonukban lévő vagy általuk ellenőrzött jogalanyok.

c) részt vesznek olyan fegyverek és bármely hasonló felszerelés és termékek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák Észak-Koreából vagy Észak-Koreába történő szállításában, - akár pénzügyi szolgáltatások nyújtása útján is - amelyek hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris fegyverekkel, más tömegpusztító fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaihoz.

6. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki: "9a. cikk Tilos: 9b. cikk (1) Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, mint például a beszámítási követelést vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be: (2) Valamely szerződés vagy ügylet teljesítését a jelen rendelet alapján megállapított intézkedések által érintettnek kell tekinteni, ha a követelés keletkezése vagy tartalma ezekre az intézkedésekre közvetlenül vagy közvetve visszavezethető. (3) Bármely, valamely követelés érvényesítésére vonatkozó eljárás során, az arra vonatkozó bizonyítási teher, hogy a követelés teljesítését az (1) bekezdés nem tiltja, a követelést érvényesíteni kívánó személyre hárul. (4) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos, e rendelettel összhangban lévő bírósági felülvizsgálathoz való jogát.".

a) 2013. február 19-a után kibocsátott államkötvényeket vagy államilag garantált kötvényeket közvetlenül vagy közvetve értékesíteni vagy beszerezni a következő szereplők bármelyike számára vagy bármelyikétől:

i. Észak-Korea vagy annak kormánya, észak-koreai állami szervek, vállalkozások és ügynökségek;

ii. az Észak-koreai Központi Bank;

iii. észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény;

iv. az i. vagy ii. pontban említett jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

v. az i., ii. vagy iii. pontban említett személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek számára 2013. február 19-a után kibocsátott államkötvényekkel vagy államilag garantált kötvényekkel kapcsolatos brókerszolgáltatást nyújtani;

c) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek segítése államkötvények vagy államilag garantált kötvények kibocsátásában brókerszolgáltatások nyújtásával, reklámtevékenységgel vagy az ilyen kötvényekhez kapcsolódó bármely egyéb szolgáltatással.

a) a IV. és az V. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett személyek, szervezetek vagy szervek;

b) bármely más észak-koreai személy, szervezet vagy szerv, ide értve Észak-Korea kormányát, állami szerveit, vállalkozásait és ügynökségeit;

c) az a) és b) pontban említett személyeken, szervezeteken vagy szerveken keresztül, illetve a nevükben eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

7. Az e rendelet I. mellékletében meghatározott bejegyzések a 329/2007/EK rendelet Ia. mellékleteként az I.A1.020 bejegyzés után kerülnek beillesztésre.

8. E rendelet II. mellékletének szövege a 329/2007/EK rendelet Ib. mellékleteként kerül beillesztésre.

9. A 329/2007/EK rendelet VII. melléklete e rendelet III. mellékletének szövegével egészül ki.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. GILMORE

(1) HL L 88., 2007.3.29., 1. o.

(2) HL L 341., 2010.12.23., 32. o.

(3) HL L 46., 2013.2.19., 28. o.

(4) HL L 134., 2009.5.29., 1. o."

(5) HL L 341., 2010.12.23., 32. o."

I. MELLÉKLET

SZÖVEG HIÁNYZIK

II. MELLÉKLET

"Ib. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett termékek

7601Megmunkálatlan alumínium
7602Alumíniumhulladék és -törmelék
7603Alumíniumpor és -pehely
7604Alumíniumrúd és -profil
7605Alumíniumhuzal
7606Alumíniumlap, -lemez, vagy -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t
7608Alumíniumcső
7609Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat)
7614Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével”

III. MELLÉKLET

"VII. MELLÉKLET

A 4a. cikkben említett arany, nemesfémek és gyémánt jegyzéke

HR-kódÁrumegnevezés
7102Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül
7106Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7108Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7109Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7110Platina megmunkálatlan vagy félgyártmány vagy por alakban
7111Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7112Nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0296 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0296&locale=hu

Tartalomjegyzék