Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32007R0329[1]

A Tanács 329/2007/EK rendelete ( 2007. március 27. ) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS 329/2007/EK RENDELETE

(2007. március 27.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. "szankcióbizottság": az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1718 (2006) sz. határozatának (12) bekezdése értelmében létrehozott bizottság;

2. "Észak-Korea": a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság;

3. "technikai segítségnyújtás": a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások, ideértve a szóbeli segítségnyújtást is;

4. "pénzeszközök": befektetett pénzügyi eszközök és juttatások minden fajtája, beleértve, de nem kizárólag a következőket:

a) készpénz, csekk, pénzkövetelések, váltók, pénzesutalványok és egyéb fizetőeszközök;

b) pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szerveknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

c) nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

d) vagyoni eszközök után járó kamatot, osztalékokat, valamint a vagyoni eszközökből származó egyéb bevételeket vagy azokból képzett értéktöbbletet;

e) hitelt, beszámítási jogot, garanciákat, teljesítési biztosítékokat vagy egyéb pénzügyi kötelezettségeket;

f) hitelleveleket, fuvarleveleket/hajórakjegyeket, adásvételi szerződéseket; és

g) pénzeszközökben és pénzügyi forrásokban érdekeltséget igazoló okmányokat;

5. "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, a hozzájuk való hozzáférésnek, vagy a velük való kereskedés megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdona, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfolió-kezelést is beleértve;

6. "gazdasági források": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan, tényleges vagy potenciális eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére, ideértve hajók, mint pl. a tengeri hajók megszerzését;

7. "gazdasági források befagyasztása": a gazdasági források pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon való megakadályozása, beleértve, de nem kizárólag azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését;

8. "Közösség területe": a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is;

9. "brókerszolgáltatás"

i. olyan ügyletek vagy pénzügyi szolgáltatások tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szállítása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii. áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, ideértve azt az esetet, amikor ezek egy más harmadik országba történő transzfer céljából harmadik országokban találhatók;

10. "befektetési szolgáltatások": az alábbi szolgáltatások és tevékenységek:

a) pénzügyi instrumentummal kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása;

b) megbízás végrehajtása az ügyfél nevében;

c) saját számlás kereskedés;

d) portfóliókezelés;

e) befektetési tanácsadás;

f) pénzügyi instrumentumok elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezése;

g) pénzügyi instrumentum elhelyezése az instrumentum vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül;

h) szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármilyen szolgáltatás;

11.

"pénzátutalás":

a) a fizető fél nevében pénzforgalmi szolgáltatón keresztül elektronikusan végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeget egy pénzforgalmi szolgáltatón keresztül hozzáférhetővé tegye a kedvezményezett számára, függetlenül attól, hogy a fizető fél és a kedvezményezett személye azonos-e vagy sem;

b) nem elektronikus úton, így például készpénzben, csekkel vagy készpénzátutalási megbízással végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeg hozzáférhetővé váljon, függetlenül attól, hogy a fizető fél és a kedvezményezett személye azonos-e vagy sem;

12. "kedvezményezett": az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az átutalt pénzösszeg szándékolt jogosultja;

13. "fizető fél": az a személy, aki vagy amely egy fizetési számla tulajdonosa, és aki vagy amely az adott fizetési számláról pénzátutalást engedélyez, vagy - fizetési számla hiányában - pénzátutalási megbízást ad;

14. "pénzforgalmi szolgáltató": a 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1. cikkének (1) bekezdésében említett pénzforgalmi szolgáltatók kategóriái, a 2007/64/EK irányelv 26. cikke szerint mentességben részesülő természetes vagy jogi személyek és a 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 9. cikke szerint mentességben részesülő, pénzátutalási szolgáltatást nyújtó jogi személyek;

15. "diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek és azok személyzeti tagjai": jelentése megegyezik a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. évi bécsi szerződés és a konzuli kapcsolatokról szóló, 1963. évi bécsi egyezmény szerinti meghatározással, és az az Észak-Koreának a tagállamokban működő nemzetközi szervezetek melletti képviseleteit és azok észak-koreai személyzeti tagjait is magukban foglalja;

16. "járulékos szolgáltatások": elsődlegesen szállítható áruk előállításával foglalkozó egységek által díjazás ellenében vagy szerződés alapján nyújtott szolgáltatások, valamint a jellemzően ilyen áruk előállításával kapcsolatos szolgáltatások.

2. cikk

(1) Tilos:

a) az I., Ia., Ib. és Ig. mellékletben felsorolt áruk és technológia - beleértve a szoftvereket - közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármilyen észak-koreai természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy az országban történő felhasználásra, függetlenül attól, hogy az említett áruk és technológia az Unióból származnak-e vagy sem;

b) az Ie. melléklet szerinti légijármű-tüzelőanyag Észak-Koreába irányuló eladása, szolgáltatása, kivitele és átadása, illetve e tüzelőanyagok valamely tagállam lobogója alatt hajózó hajó vagy valamely tagállamban lajstromozott légi jármű igénybevételével Észak-Koreába való szolgáltatása, függetlenül attól, hogy az adott tüzelőanyag valamely tagállam területéről származik-e vagy sem;

c) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az a) és b) pontban említett tilalom megkerülése.

(2) Az I. melléklet tartalmazza az összes olyan terméket, anyagot, felszerelést, árut, technológiát, ideértve a szoftvereket is, amelyeket a 428/2009/EK tanácsi rendelet ( 3 ) kettős felhasználású termékként vagy technológiaként határoz meg.

Az Ia. melléklet tartalmazza azokat az egyéb termékeket, anyagokat, felszereléseket, árukat és technológiákat, amelyek hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris fegyverekkel, egyéb tömegpusztító fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaihoz.

Az Ib. melléklet tartalmazza a ballisztikusrakéta-ágazatban használt egyes kulcsfontosságú alkotóelemeket.

Az Ie. melléklet tartalmazza az (1) bekezdés b) pontjában említett légijármű-tüzelőanyagot.

Az Ig. melléklet tartalmazza a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 25. pontja és a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 4. és 7. pontja alapján azonosított és megjelölt, tömegpusztító fegyverekhez kapcsolódó termékeket, anyagokat, felszereléseket, árukat és technológiákat.

(3) Tilos az I., Ia., Ib. és Ig. mellékletben felsorolt áruk és technológia Észak-Koreából való megvásárlása, behozatala vagy szolgáltatása, függetlenül attól, hogy az érintett cikk Észak-Koreából származik-e vagy sem.

(4) Tilos:

a) az Ic. mellékletben felsorolt arany, titánérc, vanádiumérc és ritkaföldfémek vagy az Id. mellékletben felsorolt szén, vas és vasérc közvetlenül vagy közvetve Észak-Koreából történő behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek Észak-Koreából származnak-e vagy sem;

b) az Ih. mellékletben felsorolt réz, nikkel, ezüst és cink közvetlenül vagy közvetve Észak-Koreából történő behozatala, vétele vagy átadása függetlenül attól, hogy ezek Észak-Koreából származnak-e vagy sem;

c) az If. mellékletben felsorolt kőolajtermékek közvetlenül vagy közvetve Észak-Koreából történő behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek Észak-Koreából származnak-e vagy sem;

d) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása ezen albekezdés a), b) és c) pontjában említett tilalom megkerülése.

Az Ic. melléklet tartalmazza az első albekezdés a) pontjában említett aranyat, titánércet, vanádiumércet és ritkaföldfémeket.

Az Id. melléklet tartalmazza az első albekezdés a) pontjában említett szenet, vasat és vasércet.

Az If. melléklet tartalmazza az első albekezdés c) pontjában említett kőolajtermékeket.

Az Ih. melléklet tartalmazza az első albekezdés b) pontjában említett rezet, nikkelt, ezüstöt és cinket.

(5) A (4) bekezdés a) pontjától eltérve a tagállam, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezheti:

a) szén megvásárlását, behozatalát vagy átadását, feltéve, hogy az adott tagállam, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága megbízható információk alapján megállapította, hogy a rakomány nem Észak-Koreából származik, és a rakományt Észak-Koreán keresztül kizárólag a radzsini (Raszon) kikötőből való export céljából szállították, hogy az érintett tagállam előzetesen értesítette a szankcióbizottságot a szóban forgó ügyletekről, továbbá hogy ezek az ügyletek nem termelnek bevételt Észak-Korea nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjai, vagy az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatokban vagy ebben a rendeletben tiltott egyéb tevékenységek számára; vagy

b) a vasat és vasércet érintő ügyleteket, amelyekről megállapították, hogy kizárólag megélhetési célt szolgálnak és nem termelnek bevételt Észak-Korea nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjai, illetve az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016) vagy a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozatban vagy ebben a rendeletben megtiltott egyéb tevékenységek számára; vagy

c) azon szénügyleteket, amelyekről megállapították, hogy kizárólag megélhetési célt szolgálnak, feltéve, hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

i. az ügyletek nem termelnek bevételt Észak-Korea nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjai, illetve az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016) vagy a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozatban megtiltott egyéb tevékenységek számára;

ii. az ügyletekben nem vesznek részt olyan személyek vagy szervezetek, akik vagy amelyek összefüggésbe hozhatók Észak-Korea nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjaival, illetve az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016) vagy a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozatban megtiltott egyéb tevékenységekkel, beleértve a IV. mellékletben felsorolt személyeket, szervezeteket és szerveket, a nevükben vagy irányításuk szerint eljáró személyeket és szervezeteket, közvetlenül vagy közvetve a tulajdonukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló szervezeteket, továbbá a szankciók megkerülésében segédkező személyeket vagy szervezeteket; és

iii. a szankcióbizottság nem értesítette a tagállamokat az összesített éves határérték eléréséről.

(6) Az (1) bekezdés b) pontjában említett tilalom nem alkalmazandó a légijármű-tüzelőanyag Észak-Korea területén kívül tartózkodó polgári légi járművek részére kizárólag abból a célból történő eladására vagy szolgáltatására, hogy pótolják az Észak-Koreába repülés és a származási repülőtérre való visszatérés során elfogyasztott tüzelőanyagot.

(7) A (1) bekezdés b) pontjától eltérve a tagállam, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett tagállami illetékes hatóság engedélyezheti valamely áru eladását, szolgáltatását vagy átadását, feltéve, hogy a tagállam megszerezte a szankcióbizottság eseti mérlegelésen alapuló előzetes jóváhagyását az adott áru igazoltan alapvető humanitárius szükségletek kielégítése céljából Észak-Koreának történő szolgáltatására vonatkozóan, illetve átadásuk és felhasználásuk hatékony nyomon követése meghatározott rendelkezések szerint történik.

(8) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (5) vagy a (7) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

2a. cikk

(1) Tilos az alábbiak Észak-Koreába történő, bármely áru - kivéve az élelmiszereket és gyógyszereket -, közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása és kivitele amennyiben az exportőrnek tudomása van arról, vagy alapos okkal feltételezi, hogy:

a) az árut közvetve vagy közvetlenül Észak-Korea fegyveres erőinek szánják; valamint

b) az áru kivitele támogatja vagy fokozza egy Észak-Koreán kívüli másik állam fegyveres erőinek operatív képességeihez.

(2) Tilos továbbá az olyan (1) bekezdésben említett áruk Észak-Koreából történő megvásárlása, behozatala vagy szolgáltatása, ha exportőrnek vagy a szállítmányozónak tudomása van arról, vagy alapos okkal feltételezi, hogy e bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételek fennállnak.

(3) Az (1) bekezdésétől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezheti valamely áru eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét Észak-Koreába vagy megvásárlását, behozatalát vagy szolgáltatását Észak-Koreából, amennyiben:

a) az áru nincs összefüggésben katonai termékek előállításával, kifejlesztésével, karbantartásával vagy felhasználásával, illetve katonai személyzet továbbfejlesztésével vagy fenntartásával, és az illetékes hatóság megállapította, hogy az áru nem járulna hozzá közvetlenül az észak-koreai fegyveres erők operatív képességeinek fejlesztéséhez, illetve olyan árukivitelhez, amely támogatja vagy fokozza egy Észak-Koreán kívüli másik állam fegyveres erőinek operatív képességeit;

b) a Szankcióbizottság eseti mérlegelést követően megállapította, hogy egy adott szolgáltatás, eladás vagy átadás nem lenne ellentétes az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), illetve a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatok céljaival; vagy

c) az illetékes tagállami hatóság meggyőződött arról, hogy az adott tevékenység kizárólag humanitárius vagy megélhetési célokat szolgál, nem generál jövedelmet észak-koreai személyek, jogalanyok vagy szervek számára, és nem kapcsolódik az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) és a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatok szerinti tilalom alá eső tevékenységhez, feltéve, hogy a tagállam előzetesen értesíti a Szankcióbizottságot erről a megállapításáról, és tájékoztatja azt az áruk eltérő célú felhasználásának megakadályozása céljából hozott intézkedésekről.

(4) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadni szándékozott minden engedélyről legkésőbb egy héttel az engedély megadása előtt tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

3. cikk

(1) Tilos:

a) az EU közös katonai listáján vagy az I., Ia., Ib. és Ig. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos, vagy az EU közös katonai listáján vagy az I., Ia., Ib. és Ig. mellékletben felsorolt áruk beszerzésével, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás és brókerszolgáltatás nyújtása bármely észak-koreai természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Észak-Koreában történő felhasználásra;

b) az EU közös katonai listáján vagy az I., Ia., Ib. és Ig. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve különösen az említett cikkek értékesítésével, beszerzésével, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, továbbá biztosítást és viszontbiztosítást - bármely észak-koreai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy az Észak-Koreában történő felhasználásra;

c) az EU közös katonai listáján vagy az I., Ia., Ib. és Ig. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítség beszerzése, valamint az EU közös katonai listáján vagy az I., Ia., Ib. és Ig. mellékletben felsorolt áruk beszerzésével, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítség beszerzése bármilyen észak-koreai természetes vagy jogi személytől, jogalanytól vagy szervtől, vagy az országban történő felhasználásra;

d) az EU közös katonai listáján vagy az I., Ia., Ib. és Ig. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás beszerzése - beleértve különösen az említett cikkek értékesítésével, beszerzésével, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást - bármely észak-koreai természetes vagy jogi személytől, jogalanytól vagy szervtől, vagy az országban történő felhasználásra;

e) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az a), b), c) vagy a d) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tiltások nem vonatkoznak azon nem harci járművekre, amelyeknek ballisztikai védelemre irányuló gyártása vagy erre irányuló anyagokkal történő felszerelése kizárólag az EU és tagállamai személyzete védelmi céljait szolgálja Észak-Koreában.

3a. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésétől és a 3. cikk (1) bekezdésétől eltérve a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik a 2. cikk (1) bekezdésében említett cikkek és technológia - beleértve a szoftvereket - közvetlen vagy közvetett szolgáltatását, eladását, átadását vagy kivitelét, illetve a 3. cikk (1) bekezdésében említett segítségnyújtást vagy brókertevékenységeket, feltéve, hogy az áruk és technológia, segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokat szolgálnak, kivéve, ha ezt e rendelet megtiltja.

(2) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott engedélyekről négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(3) A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjától és a 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjától eltérve a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik a szóban forgó rendélkezésekben említett ügyleteket, feltéve, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa jóváhagyja az egyedi jóváhagyási kérelmet.

(4) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a (3) bekezdés alapján az ENSZ Biztonsági Tanácsához benyújtott jóváhagyási kérelmekről.

3b. cikk

(1) Azon túlmenően, hogy a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 4 ), az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ( 5 ) és az (EU) 2015/2447 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben ( 6 ) a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat és a vámáru-nyilatkozatokat érintő rendelkezésekben meghatározottak szerint az érkezést és az indulást megelőzően az illetékes vámhatóságok számára tájékoztatást kell adni, annak a személynek, aki az e cikk (2) bekezdésében említett információt szolgáltatja, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy az áruk szerepelnek-e az EU közös katonai listáján, vagy e rendelet hatálya alá tartoznak-e, illetve amennyiben az áruk kivitele engedélyhez kötött, meg kell adnia a kiállított kiviteli engedélyben szereplő árukat és technológiákat.

(2) Az e cikkben említett, előírt kiegészítő információkat vámáru-nyilatkozaton, illetve ilyen nyilatkozat hiányában az adott esetnek megfelelően írásos formában kell benyújtani.

3c. cikk

(1) Tilos:

a) a VIII. melléklet A. részében említett, a bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások vagy a vegyipari, a bányászati és a finomítási gyártási ágazathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások közvetlenül vagy közvetett módon történő nyújtása bármely észak-koreai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Észak-Koreában történő felhasználásra; valamint

b) a VIII. melléklet B. részében említett számítástechnikai vagy azzal kapcsolatos szolgáltatások közvetlen vagy közvetett módon történő nyújtása bármely észak-koreai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Észak-Koreában történő felhasználásra.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai engedélyezhetik a bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások vagy a vegyipari, a bányászati és a finomítási gyártási ágazathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások nyújtását, amennyiben az ilyen szolgáltatások kizárólagos rendeltetése a polgári lakosság szükségleteit közvetlenül kielégítő fejlesztési célú felhasználás vagy a nukleáris leszerelés előmozdítása.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tilalom nem alkalmazandó a számítástechnikai és azzal kapcsolatos szolgáltatásokra, amennyiben az ilyen szolgáltatásokat kizárólag az Észak-Koreában a nemzetközi jog értelmében mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek általi, hivatalos célokra történő felhasználásra nyújtják.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tilalom nem alkalmazandó azokra a számítástechnikai és azzal kapcsolatos szolgáltatásokra, amelyeket közjogi szervek, vagy az Unió vagy a tagállamok részéről közpénzekben részesülő jogi személyek, szervezetek, illetve szervek nyújtanak kizárólag a polgári lakosság szükségleteit közvetlenül kielégítő fejlesztési célokra, vagy a nukleáris leszerelés előmozdítására.

(5) A (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben és az (1) bekezdés b) pontjától eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai engedélyezhetik az olyan számítástechnikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások nyújtását, amennyiben azok kizárólagos rendeltetése a polgári lakosság szükségleteit közvetlenül kielégítő fejlesztési célú felhasználás vagy a nukleáris leszerelés előmozdítása.

(6) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2017. július 9. előtt megkötött szerződések vagy megállapodások, illetve keletkezett kötelezettségek alapján teljesítendő szolgáltatásokra 2017. április 8-ig.

4. cikk

(1) Tilos:

a) a III. mellékletben felsorolt luxuscikkek közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele Észak-Koreába;

b) a III. mellékletben felsorolt luxuscikkek Észak-Koreából történő közvetlen vagy közvetett vétele, behozatala vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek Észak-Koreából származnak-e vagy sem;

c) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) és b) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve az ott említett tilalom nem vonatkozik az utazók személyes használati tárgyaira, illetve a nem kereskedelmi természetű, az utazók személyes céljaira szolgáló, az útipoggyászukban található árukra.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tilalmak nem alkalmazandók azon árukra, amelyek a nemzetközi jog szerint mentességet élvező, a tagállamok észak-koreai diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzeteinek személyes használati tárgyaira.

(4) A II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik a III. melléklet 17. pontjában felsorolt áruk tekintetében végzett ügyleteket, amennyiben az áruk humanitárius célokat szolgálnak.

4a. cikk

(1) Tilos:

a) a VII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémántok közvetett vagy közvetlen értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele (függetlenül attól, hogy az Unióból származnak-e vagy sem) az észak-koreai kormány, annak állami szervei, közszervezetei és ügynökségei, az Észak-koreai Központi Bank, továbbá bármely olyan személy, szervezet vagy szerv részére, amely az előbbiek nevében vagy irányítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezet vagy szerv részére;

b) a VII. mellékletben felsorolt arany, nemesfémek és gyémántok vásárlása, behozatala vagy szállítása (függetlenül attól, hogy ezek Észak-Koreából származnak-e vagy sem) közvetlenül vagy közvetve az észak-koreai kormánytól, annak állami szerveitől, vállalkozásaitól és ügynökségeitől, az Észak-koreai Központi Banktól, továbbá bármely olyan személytől, szervezettől vagy szervtől, amely az előbbiek nevében vagy irányítása szerint jár el, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó bármely szervezettől vagy szervtől;

c) az a) és b) pontban felsorolt árukkal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői tevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása az észak-koreai kormány, annak állami szervei, közszervezetei és ügynökségei, az Észak-koreai Központi Bank, ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek, szervezetek vagy szervek vagy azok tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek vagy szervek számára.

(2) A VII. melléklet tartalmazza az (1) bekezdésben említett tilalmak hatálya alá tartozó arany, nemesfémek és gyémánt felsorolását.

4b. cikk

Tilos újonnan nyomtatott vagy kibocsátatlan, észak-koreai pénznemű bankjegyek és vert pénzérmék akár közvetlenül, akár közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele az Észak-koreai Központi Bank számára vagy javára.

4c. cikk

(1) Tilos a IIIa. mellékletben felsorolt szobrok közvetlenül vagy közvetve Észak-Koreából történő behozatala, vétele vagy átadása, függetlenül attól, hogy ezek Észak-Koreából származnak-e vagy sem.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezheti az ilyen behozatalt, vételt vagy átadást, feltéve, hogy a tagállam megszerezte a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

A IIIa. melléklet tartalmazza az (1) bekezdésben említett szobrokat.

4d. cikk

(1) Tilos közvetlenül vagy közvetve Észak-Koreába eladni, szolgáltatni, átadni vagy kivinni a IIIb. mellékletben felsorolt helikoptereket és hajókat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezheti az ilyen eladást, szállítást, átadást vagy kivitelt, feltéve, hogy a tagállam megszerezte a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

(3) A IIIb. melléklet tartalmazza az (1) bekezdésben említett helikoptereket és hajókat.

4e. cikk

(1) Tilos:

a) ingatlant közvetlenül vagy közvetve bérbe adni vagy más módon rendelkezésre bocsátani Észak-Korea kormányához tartozó személyek, szervezetek vagy szervek részére a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. évi bécsi szerződésben és a konzuli kapcsolatokról szóló, 1963. évi bécsi egyezményben meghatározottak szerinti diplomáciai, illetve konzuli tevékenységektől eltérő célokra;

b) ingatlant közvetlenül vagy közvetve Észak-Korea kormányához tartozó személyektől, szervezetektől és szervektől bérelni; vagy

c) olyan ingatlan használatához kapcsolódó bármilyen tevékenységben részt venni, amely Észak-Korea kormányához tartozó személyek, szervezetek vagy szervek tulajdonát képezi, vagy amelyet ilyen személyek, szervezetek vagy szervek bérelnek, illetve amelyet ilyen személyek, szervezetek vagy szervek más módon használni jogosultak, kivéve, ha a szóban forgó tevékenység olyan áruk biztosításának vagy olyan szolgáltatások nyújtásának célját szolgálja, amelyek:

i. nélkülözhetetlenek az 1961. évi bécsi szerződés és az 1963. évi bécsi egyezmény értelmében vett diplomáciai, illetve konzuli képviseletek működéséhez; és

ii. nem használhatók fel arra, hogy közvetlenül vagy közvetve jövedelmet vagy hasznot termeljenek Észak-Korea kormánya számára.

(2) E cikk alkalmazásában az "ingatlan" olyan földterületeket, épületeket és ezek részeit jelenti, amelyek Észak-Korea területén kívül helyezkednek el.

5. cikk

(1) Az (EU) 952/2013 rendelet 243-249. cikkében említett, az Unió területén - a repülőtereket, a tengeri kikötőket és a vámszabad területeket is beleértve - található vagy azon áthaladó rakományt, ideértve a személyes poggyászt és a feladott csomagot is, az alábbi esetekben átvizsgálásnak kell alávetni annak biztosítása céljából, hogy a rakomány nem tartalmaz az 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) vagy 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat, illetve az e rendelet értelmében tiltott termékeket:

a) ha a rakomány Észak-Koreából származik;

b) ha a rakományt Észak-Koreának szánták;

c) ha a rakományt Észak-Korea vagy annak állampolgárai, vagy az előbbiek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek vagy szervezetek, vagy azok tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek közvetítették vagy bonyolították;

d) a rakományt a IV. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek vagy szervek közvetítették vagy bonyolították; vagy

e) a rakományt észak-koreai lobogó alatt hajózó hajón, vagy Észak-Koreában lajstromozott légi járművön szállítják, vagy a hajó vagy a légi jármű honosság nélküli.

(2) Amennyiben a rakomány nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá, az Unió területén - a repülőtereket, a tengeri kikötőket és a vámszabad területeket is beleértve - található vagy azon áthaladó rakományt az alábbi esetekben átvizsgálásnak kell alávetni, amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy olyan cikkeket tartalmaz, amelyek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele e rendelet értelmében tilos:

a) ha a rakomány Észak-Koreából származik;

b) a rakományt Észak-Koreának szánták; vagy

c) ha a rakományt Észak-Korea vagy annak állampolgárai, vagy az előbbiek nevében eljáró személyek vagy szervezetek közvetítették vagy bonyolították.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem érinti a diplomáciai és konzuli poggyászoknak a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi szerződésben és a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. évi bécsi egyezményben előírt sérthetetlenségét és védelmét.

(4) Tilos észak-koreai hajók üzemanyaggal való ellátása, ellátmányozása vagy bármely más módon történő kiszolgálása, amennyiben a szolgáltatást nyújtók - többek között az illetékes vámhatóságoktól kapott, a hatóságokhoz a hajók indulását vagy érkezését megelőzően érkező, a 3a. cikk (1) bekezdésében említett információk alapján - olyan információk birtokában vannak, amelyek alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a hajók olyan cikkeket szállítanak, amelyek szolgáltatása, eladása, átadása vagy kivitele e rendelet értelmében tilos, kivéve, ha a szolgáltatásnyújtás humanitárius okokból szükséges.

5a. cikk

(1a) A 16. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók számára tilos:

a) bankszámla nyitása észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézetnél vagy pénzügyi szolgáltatónál, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézetnél vagy pénzügyi szolgáltatónál;

b) levelező banki kapcsolat kialakítása észak-koreai székhelyű hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval;

c) képviseleti irodák nyitása, illetve új fiók vagy leányvállalat létrehozása Észak-Koreában;

d) közös vállalkozás létrehozása, vagy abban tulajdonosi érdekeltség szerzése észak-koreai székhelyű hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval.

(1b) Az (1a) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott tilalmaktól eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett, érintett illetékes hatósága ügyleteket engedélyezhet, feltéve, hogy a szankcióbizottság előzetesen jóváhagyta azokat.

(1c) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a (1b) bekezdés szerinti bármely engedélyről.

(1d) A 16. cikk hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatók és hitelintézetek legkésőbb 2016. május 31-ig kötelesek:

a) megszüntetni az 5c. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézetnél vagy pénzügyi szolgáltatónál vezetett bankszámlákat;

b) megszüntetni az észak-koreai székhelyű hitelintézetekkel vagy pénzügyi szolgáltatókkal, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval fennálló levelező banki kapcsolataikat;

c) bezárni az észak-koreai képviseleti irodáikat, fiókjaikat és leányvállalataikat;

d) megszüntetni az észak-koreai székhelyű hitelintézetekkel vagy pénzügyi szolgáltatókkal, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval létrehozott közös vállalkozásaikat;

e) felszámolni az észak-koreai székhelyű hitelintézetekben vagy pénzügyi szolgáltatókban, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézetben vagy pénzügyi szolgáltatókban meglévő tulajdonosi érdekeltségeiket.

(1f) Az (1d) bekezdés a) és c) pontjától eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezheti bizonyos képviseleti irodák, leányvállalatok vagy bankszámlák további működését, feltéve, hogy a szankcióbizottság eseti alapon megállapította, hogy az ilyen irodák, leányvállalatok vagy bankszámlák szükségesek a humanitárius tevékenységekhez vagy az észak-koreabeli diplomáciai képviseletek tevékenységeihez, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete, annak szakosított intézményei vagy a kapcsolódó szervezetek tevékenységeihez, vagy azok az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016) vagy a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat céljaival összeegyeztethető bármely más okból szükségesek.

(1 g) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1f) bekezdés szerinti bármely engedélyről.

(2) Tilos:

a) engedélyezni észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzintézet, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzintézet számára az Unió területén képviseleti iroda megnyitását, illetve fiók vagy leányvállalat létrehozását;

b) észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzintézet, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzintézet számára vagy nevében olyan megállapodások megkötése, amelyek az Unió területén képviseleti iroda nyitásához, illetve fiók vagy leányvállalat alapításához kapcsolódnak;

c) engedélyezni észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve - amennyiben a képviseleti iroda, fiók vagy leányvállalat nem működött 2013. február 19-ét megelőzően - a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény képviseleti irodája, fiókja vagy leányvállalata számára hitelintézeti tevékenység megkezdését és folytatását, vagy bármely más, előzetes engedélyhez kötött tevékenységét;

d) a 11a. cikk (2) bekezdésében említett hitelintézeteknek vagy pénzügyi intézményeknek a 16. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetben vagy pénzügyi intézményben részesedés szerzése vagy kiterjesztése, vagy bármilyen más tulajdoni érdekeltség szerzése,;

e) észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató, vagy a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármilyen hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató képviseleti irodájának, fiókjának vagy leányvállalatának működtetése, vagy azok működésének elősegítése.

5b. cikk

(1) Tilos kereskedelmi tevékenységben végrehajtott befektetéseket fogadni vagy jóváhagyni az Unió területén, amennyiben a befektetést az alábbiak hajtják végre:

a) Észak-Korea kormányához tartozó személyek, szervezetek vagy szervek;

b) a Koreai Munkáspárt;

c) Észak-Korea állampolgárai;

d) az észak-koreai jog alapján bejegyzett vagy létrehozott jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

e) a nevükben vagy irányításuk szerint eljáró személyek, szervezetek vagy szervek;

f) a tulajdonukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Tilos:

a) az (1) bekezdés a)-f) pontjában említett, Észak-Korea nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaiban vagy tevékenységeiben, vagy a bányászati, finomítási, vegyipari, kohászati és fémmegmunkálási, valamint repülés- és űrtechnikai vagy a hagyományos fegyverekkel kapcsolatos ágazatok tevékenységeiben részt vevő jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel közös vállalkozás létrehozása, vagy azokban tulajdonosi érdekeltség szerzése vagy kiterjesztése, beleértve a teljes körű felvásárlást, illetve részvények vagy részesedést biztosító egyéb értékpapírok megszerzését is;

b) finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása az (1) bekezdés d)-f) pontjában említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása az ilyen jogi személyek, szervezetek vagy szervek finanszírozásának dokumentált céljára;

c) az e bekezdés a) és b) pontjában említett tevékenységekhez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó befektetési szolgáltatások nyújtása.

5c. cikk

(1) Tilos Észak-Koreába irányuló és Észak-Koreából indított pénzátutalásokat végrehajtani, kivéve, ha azok a (3) bekezdésben említett ügyletekhez kapcsolódnak.

(2) Tilos a 16. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetek és pénzügyi intézmények számára bármilyen ügylet megkötése vagy abban való részvétel folytatása az alábbiakkal:

a) Észak-Koreában székhellyel rendelkező hitelintézetek és pénzügyi intézmények;

b) az Észak-Koreában székhellyel rendelkező hitelintézetek és pénzügyi intézmények VI. mellékletben felsorolt, az e rendelet 16. cikkének hatálya alá tartozó fióktelepei vagy leányvállalatai;

c) az Észak-Koreában székhellyel rendelkező hitelintézetek és pénzügyi intézmények VI. mellékletben felsorolt, az e rendelet 16. cikkének hatálya alá nem tartozó fióktelepei vagy leányvállalatai;

d) a VI. mellékletben felsorolt olyan hitelintézetek és pénzügyi intézmények, amelyek sem székhellyel nem rendelkeznek Észak-Koreában, sem a 16. cikk hatálya alá nem tartoznak, de az ezeket ellenőrző személyek, szervezetek vagy szervek Észak-Koreában rendelkeznek lakóhellyel, illetve székhellyel,

kivéve, ha az ilyen ügylet a (3) bekezdés hatálya alá tartozik és azt a (4) bekezdés a) pontjával összhangban engedélyezték, vagy a szóban forgó ügylet esetében a (4) bekezdés b) pontjával összhangban nincs szükség engedélyezésre.

(3) A következő ügyletek engedélyezhetők a (4) bekezdés a) pontjával összhangban:

a) élelmiszerekkel, egészségüggyel vagy orvosi felszerelésekkel kapcsolatos, valamint mezőgazdasági vagy humanitárius célokat szolgáló ügyletek;

b) személyes pénzküldeményekkel kapcsolatos ügyletek;

c) az e rendeletben előírt mentességek végrehajtásával kapcsolatos ügyletek;

d) az e rendelet értelmében nem tiltott konkrét kereskedelmi szerződéssel kapcsolatos ügyletek;

e) a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletekkel vagy nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos ügyletek, amennyiben ezekre a tranzakciókra az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor;

f) a kizárólag az Unió vagy annak tagállamai által fejlesztési célokból finanszírozott projektek végrehajtásához szükséges, a közvetlenül a polgári lakosság szükségleteit szolgáló vagy a nukleáris leszerelést előmozdító ügyletek;

g) eseti alapon az Észak-Koreával, annak állampolgáraival, az észak-koreai jog alapján bejegyzett vagy létrehozott jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel szembeni követeléseket teljesítő kifizetésekhez kapcsolódó ügyletek, valamint az olyan hasonló természetű ügyletek, amelyek nem járulnak hozzá az e rendelet értelmében tiltott tevékenységekhez, amennyiben az érintett tagállam legalább 10 nappal korábban értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot az engedély megadásáról.

(4) A (3) bekezdésben említett, pénzátutalásokkal járó ügyletek esetében:

a) a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok előzetes engedélyére van szükség a 15 000 EUR feletti vagy azzal egyenlő összegű ügyletekhez;

b) nincs szükséges előzetes engedélyre a 15 000 EUR-val egyenlő vagy az alatti összegű ügyletekhez.

(5) Nincs szükség előzetes engedélyre az Észak-Koreában a nemzetközi jog szerint mentességet élvező, tagállami diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükséges ügyletekhez vagy pénzátutalásokhoz.

(6) A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot a (4) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezésről.

(7) A (3) bekezdés hatálya alá tartozó ügyletek esetében a 16. cikkben említett hitelintézetek és pénzügyi intézmények a (2) bekezdés a)-d) pontjában említett hitelintézetekkel és pénzügyi intézményekkel folytatott tevékenységük során:

a) alkalmazzák a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ) 8. és 9. cikke szerint meghozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket;

b) biztosítják a 2005/60/EK irányelv és az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) szerint kialakított, a pénzmosás elleni és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem eljárásainak való megfelelést;

c) előírják az 1781/2006/EK rendelet értelmében előírt, pénzátutalásokat kísérő megbízói adatok, valamint a kedvezményezettre vonatkozó adatok (például a kedvezményezett neve, a kedvezményezett fizetési számlájának száma, és adott esetben az egyedi ügyletazonosító) szolgáltatását, továbbá elutasítják az ügylet feldolgozását, ha ezen adatok bármelyike hiányzik vagy hiányos;

d) megőrzik az ügyletek nyilvántartásait a 2005/60/EK irányelv 30. cikke b) pontjának megfelelően;

e) amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy pénzeszközök hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz vagy tevékenységeihez (a továbbiakban: a proliferáció finanszírozása), úgy a 3. cikk (1) bekezdése, illetve a 6. cikk sérelme nélkül azonnal tájékoztatják a 2005/60/EK irányelv által meghatározott illetékes pénzügyi hírszerző egységet, vagy az érintett tagállam által megjelölt, a II. mellékletben felsorolt honlapokon jelzett bármely más illetékes hatóságot;

f) azonnal jelentést tesznek minden gyanús ügyletről, a megkísérelt ügyleteket is beleértve;

g) mindaddig nem hajtják végre az olyan ügyleteket, amelyekről megalapozottan feltételezik, hogy a proliferáció finanszírozásával kapcsolatosak lehetnek, amíg be nem fejezték a szükséges intézkedések elvégzését a e) pontjának megfelelően és nem teljesítették a releváns pénzügyi hírszerző egység vagy az illetékes hatóság minden utasítását.

E bekezdés alkalmazásában a pénzügyi hírszerző egység vagy a gyanús ügyleteket fogadó és elemző, nemzeti központként működő bármely egyéb illetékes hatóság jelentéseket kap a potenciális proliferáció-finanszírozásról; és kellő időben, közvetlenül vagy közvetve hozzáféréssel rendelkezik azokhoz a pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információkhoz, amelyekre feladatainak megfelelő ellátásához szüksége van, beleértve a gyanús ügyletekkel kapcsolatos jelentések elemzését is.

(8) Az előzetes engedélyezésre vonatkozóan a (3) bekezdésben előírt követelmény attól függetlenül alkalmazandó, hogy az átutalásra egyetlen műveletben vagy több, összetartozónak tűnő műveletben kerül sor. E cikk alkalmazásában "a több, összetartozónak tűnő művelet" az alábbiakra terjed ki:

a) a (2) bekezdés hatálya alá tartozó ugyanazon hitelintézetektől vagy pénzügyi intézményektől, illetve ugyanazon észak-koreai személytőlszervezettől vagy szervtől induló vagy azok számára történő egymást követő átutalások láncolata, amelyeket egyetlen pénzátutalási kötelezettséggel kapcsolatosan hajtanak végre, amennyiben az egyes átutalások nem érik el a 15 000 EUR-t, azonban az összesített összegük megfelel az engedélyeztetési feltételeknek; vagy

b) különböző pénzforgalmi szolgáltatók vagy természetes vagy jogi személyek bevonásával végzett átutalások láncolata, amely egyetlen pénzátutalási kötelezettséghez kapcsolódik.

(9) Tilos az olyan tevékenységekben folytatott tudatos vagy szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az e cikkben említett tilalmak megkerülése.

5aa. cikk

(1) A 16. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetek és pénzügyi intézmények nem nyithatnak bankszámlát észak-koreai diplomáciai, illetve konzuli képviseletek és azok északi-koreai személyzete számára.

(2) A 16. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetek és pénzügyi intézmények legkésőbb 2017. április 11-én megszüntetik az észak-koreai diplomáciai, illetve konzuli képviseletek vagy azok észak-koreai személyzete tulajdonában lévő valamennyi bankszámlát, továbbá minden olyan bankszámlát, amely felett az észak-koreai diplomáciai, illetve konzuli képviseletek vagy azok észak-koreai személyzete rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága - észak-koreai diplomáciai, illetve konzuli képviseletek vagy azok személyzete tagjainak kérésére - engedélyezheti diplomáciai képviseletenként, konzuli képviseletenként és személyzeti tagként egy darab bankszámla megnyitását, feltéve, hogy az adott diplomáciai, illetve konzuli képviselet a szóban forgó tagállamban található, vagy a diplomáciai, illetve konzuli képviselet személyzetének tagja a szóban forgó tagállamhoz van akkreditálva.

(4) A (2) bekezdéstől eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága - észak-koreai diplomáciai, illetve konzuli képviseletek vagy azok személyzete tagjainak kérésére - engedélyezheti egy adott bankszámla megtartását, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a diplomáciai, illetve konzuli képviselet a szóban forgó tagállamban található, vagy a diplomáciai, illetve konzuli képviselet személyzetének tagja a szóban forgó tagállamhoz van akkreditálva és e tagállamban nem rendelkeznek egyéb bankszámlával. Abban az esetben, ha az diplomáciai, illetve konzuli képviselet vagy az észak-koreai személyzeti tag a szóban forgó tagállamban egynél több bankszámlával rendelkezik, jelezheti, hogy melyik bankszámlát kívánja megtartani.

(5) A diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. évi bécsi szerződésre és a konzuli kapcsolatokról szóló, 1963. évi bécsi egyezményre is figyelemmel a tagállamok legkésőbb 2017. március 13-án tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot a diplomáciai és konzuli képviseletek hozzájuk akkreditált észak-koreai személyzeti tagjainak nevéről és azonosító adatairól, valamint ezen információk minden további aktualizálásáról a kapcsolódó jegyzéken végrehajtott bármely változtatástól számított egy héten belül. A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot a (3) és a (4) bekezdés alapján megadott minden engedélyről. A tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága az e tagállam területén működő hitelintézeteket és pénzügyi intézményeket tájékoztathatja a diplomáciai vagy konzuli képviseletek e tagállamhoz vagy bármely más tagállamhoz akkreditált észak-koreai személyzeti tagjainak személyazonosságáról.

6. cikk

(1) A IV. mellékletben felsorolt személyekhez, jogalanyokhoz és szervekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, illetve az általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani. A IV. melléklet azon személyeket, jogalanyokat és szerveket tartalmazza, amelyeket a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa az 1718 (2006) sz. határozat (8) bekezdésének d) albekezdésével és a 2094 (2013) sz. határozat (8) bekezdésével összhangban jegyzékbe vett.

(1a) A IVa. mellékletben felsorolt hajók és az azokhoz tartozó valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani, ha a szankcióbizottság így határoz. A IVa. melléklet tartalmazza a szankcióbizottság által a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja alapján jegyzékbe vett hajókat.

(2) Az V. mellékletben felsorolt személyekhez, jogalanyokhoz vagy szervekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, illetve az általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani. Az V. melléklet tartalmazza azokat a IV. mellékletben fel nem sorolt személyeket, jogalanyokat és szerveket, amelyeket a Tanács a 2013/183/KKBP határozat 15. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a következőként minősített:

a) felelősek Észak-Korea nukleáris fegyverekkel, egyéb tömegpusztító fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaiért, beleértve annak támogatását vagy előmozdítását is, illetve a nevükben vagy irányításuk szerint eljáró személyek, jogalanyok vagy szervek, vagy a tulajdonukban lévő vagy általuk - akár törvénytelen módon is - ellenőrzött személyek, jogalanyok vagy szervek;

b) Észak-Korea nukleáris fegyverekkel, egyéb tömegpusztító fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaihoz esetlegesen hozzájáruló pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, vagy ilyen célú pénzügyi vagy más eszközöket vagy forrásokat utalnak át az Unió területére, azon keresztül vagy onnan kiindulva, vagy a tagállamok állampolgárai vagy a jogrendjük alá tartozó jogalanyok, vagy a területükön található személyek vagy pénzügyi intézmények bevonásával, illetve a nevükben vagy irányításuk szerint eljáró személyek, jogalanyok vagy szervek, vagy a tulajdonukban lévő vagy általuk ellenőrzött személyek, jogalanyok vagy szervek; vagy

c) részt vesznek Észak-Korea nukleáris fegyverekkel, egyéb tömegpusztító fegyverekkel vagy ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjaihoz esetlegesen hozzájáruló fegyvereknek és mindennemű kapcsolódó anyagnak - többek között pénzügyi szolgáltatások nyújtása révén - Észak-Koreába vagy Észak-Koreából, illetve termékeknek, anyagoknak, felszereléseknek, áruknak és technológiának Észak-Koreába való szállításában.

Az V. mellékletet rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

(2a) Az Va. mellékletben felsorolt személyekhez, jogalanyokhoz vagy szervekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, illetve az általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani. Az Va. melléklet tartalmazza a IV. vagy az V. mellékletben felsorolt személyek, jogalanyok vagy szervek nevében vagy irányítása alatt dolgozó, a IV. vagy az V. mellékletben nem szereplő személyeket, jogalanyokat vagy szerveket, illetve az e rendelet vagy a 2013/183/KKBP határozat szerinti szankciók megkerüléséhez, illetve az e rendeletben és az említett határozatban foglalt rendelkezések megsértéséhez hozzájáruló személyeket.

Az Va. mellékletet rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

(3) A IV., az V. és az Va. mellékletnek az érintett személyek megfelelő azonosítása céljából tartalmaznia kell a jegyzékbe vett természetes személyekre vonatkozó információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) családi és utónevek, ideértve adott esetben a felvett neveket és címeket;

b) születési idő és hely;

c) állampolgárság;

d) útlevél és személyazonosító igazolvány száma;

e) adó- és társadalombiztosítási szám;

f) nem;

g) cím vagy a tartózkodási helyre vonatkozó egyéb információ;

h) beosztás vagy foglalkozás;

i) a jegyzékbe vétel időpontja.

A IV., az V. és az Va. mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékbe vétel indokait is, úgymint a munkakört.

A IV., az V. és az Va. melléklet ezenfelül az e bekezdésben említett személyazonosítást szolgáló adatokat a jegyzékbe vett személyek családtagjaira vonatkozóan is tartalmazhatja, feltéve, hogy azokra valamely egyedi esetben kizárólag a jegyzékben szereplő érintett természetes személy személyazonosságának megállapításához van szükség.

(4) A IV., az V. és az Va. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, jogalanyok vagy szervek számára vagy javára semmilyen pénzeszközt vagy gazdasági forrást sem közvetve, sem közvetlenül nem lehet rendelkezésre bocsátani.

(5) Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések közvetlen vagy közvetett kijátszása.

(6) Tilos pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat nyújtani az Észak-Korea kormányához tartozó személyeknek, jogalanyoknak vagy szerveknek, az Észak-Korea Munkáspártjának, az ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró egyéneknek vagy jogalanyoknak, vagy az előbbiek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó jogalanyoknak, amennyiben megállapították, hogy ezek az egyének, jogalanyok vagy szervek Észak-Korea nukleáris vagy ballisztikusrakéta-programjaihoz, vagy az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013) vagy a 2270 (2016) sz. ENSZT BT-határozatokban tiltott egyéb tevékenységekhez kapcsolódnak.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott tilalom nem alkalmazandó, ha a pénzeszközök, az egyéb pénzügyi eszközök és gazdasági források Észak-Korea ENSZ képviseletének, továbbá az ENSZ szakosított intézményeinél és az ENSZ-hez kapcsolt szerveknél való képviseletének, vagy Észak-Korea egyéb diplomáciai és konzuli képviseletének a tevékenységeihez szükségesek, vagy ha a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett tagállami illetékes hatóság megszerezte a szankcióbizottság eseti alapú, előzetes jóváhagyását, mely szerint a pénzeszközök, a pénzügyi eszközök vagy a gazdasági források humanitárius segítségnyújtáshoz, nukleáris leszereléshez, vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat céljaival összeegyeztethető bármilyen más okból szükségesek.

6a. cikk

Tilos közvetlenül vagy közvetve részt venni közös vállalkozásokban vagy bármely más üzleti megállapodásokban a IV. mellékletben felsorolt jogalanyokkal, valamint az előbbiek nevében vagy irányítása szerint eljáró egyénekkel vagy jogalanyokkal.

7. cikk

(1) A 6. cikktől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátását miután megállapították, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

a) a IV., az V. vagy az Va. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek, valamint a természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérleti díj vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelések, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b) kizárólag ésszerű szakértői díjak, valamint jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült költségek kifizetésére szolgálnak; vagy

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; valamint

d) amennyiben az engedély a IV. mellékletben felsorolt valamely személyre, jogalanyra és szervre vonatkozik, a fentiek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2) A 6. cikktől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források rendkívüli kiadások miatt szükségesek, feltéve, hogy:

a) amennyiben az engedély a IV. mellékletben felsorolt valamely személyre, jogalanyra vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapítását a tagállam bejelentette a szankcióbizottságnak, és azt a bizottság jóváhagyta; valamint

b) amennyiben az engedély az V. vagy a Va. mellékletben felsorolt valamely személyre, jogalanyra vagy szervre vonatkozik, az érintett tagállam az engedély kiadása előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy egyedi engedélyt kell adni.

(3) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és (2) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.

8. cikk

(1) A 6. cikktől eltérve a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági források a 6. cikkben említett személy, szervezet vagy szerv jegyzékbe vételének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági ítélet hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen határozattal biztosított vagy ilyen ítéletben érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat vagy ítélet kedvezményezettje nem a IV., V. vagy Va. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezetek vagy szerv;

d) a határozat vagy ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

e) a IV. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek és szervek vonatkozásában fennálló határozatról vagy ítéletről az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

(2) A 6. cikktől eltérve és feltéve, hogy egy kifizetés az V. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a szerződés nem kapcsolódik a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 2. cikk (3) bekezdésében vagy a 3. cikk említett cikkekhez, műveletekhez, szolgáltatásokhoz vagy ügyletekhez; valamint

b) a kifizetést - közvetlenül vagy közvetve - nem az V. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv kapja.

(3) Az érintett tagállam a (2) bekezdés szerinti engedélyezés előtt legalább 10 nappal értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot az említett megállapításról, valamint arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

8a. cikk

A 6. cikk (1) és (4) bekezdésében szereplő tilalmak nem alkalmazandók a Foreign Trade Bank vagy a Korean National Insurance Corporation (KNIC) tulajdonában álló vagy rendelkezésére bocsátott pénzeszközökre vagy gazdasági forrásokra, amennyiben az ilyen pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag az észak-koreai diplomáciai vagy konzuli képviseletek általi, hivatalos célokra történő felhasználásra, illetve az Egyesült Nemzetek Szervezete által vagy a vele folytatott együttműködésben végzett humanitárius támogatáshoz nyújtják.

9. cikk

(1) A 6. cikk (4) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit vagy hitelintézeteit abban, hogy harmadik felek által átutalt pénzösszegeket írjanak jóvá a felsorolt természetes vagy jogi személyek, jogalanyok vagy szervek befagyasztott számláira, amennyiben az ilyen jóváírások szintén be lesznek fagyasztva. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2) A 6. cikk (4) bekezdését nem kell alkalmazni a befagyasztott számlákon történő következő jóváírásokra:

a) az említett számlákon lévő kamat, vagy egyéb hozamok; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket a 6. cikkben említett személy, jogalany vagy szerv megjelölésének időpontját megelőzően kötöttek meg;

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések a 6. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően befagyasztásra kerülnek.

9a. cikk

Tilos:

a) 2013. február 19-a után kibocsátott államkötvényeket vagy államilag garantált kötvényeket közvetlenül vagy közvetve értékesíteni vagy beszerezni a következő szereplők bármelyike számára vagy bármelyikétől:

i. Észak-Korea vagy annak kormánya, észak-koreai állami szervek, vállalkozások és ügynökségek;

ii. az Észak-koreai Központi Bank;

iii. észak-koreai székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, illetve a 11a. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi intézmény;

iv. az i. vagy ii. pontban említett jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

v. az i., ii. vagy iii. pontban említett személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek számára 2013. február 19-a után kibocsátott államkötvényekkel vagy államilag garantált kötvényekkel kapcsolatos brókerszolgáltatást nyújtani;

c) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek segítése államkötvények vagy államilag garantált kötvények kibocsátásában brókerszolgáltatások nyújtásával, reklámtevékenységgel vagy az ilyen kötvényekhez kapcsolódó bármely egyéb szolgáltatással.

9b. cikk

(1) Tilos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani az Észak-Koreával folytatott kereskedelemhez, ideértve exporthitelek, garanciák vagy biztosítások nyújtását az említett kereskedelemben részt vevő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezheti az Észak-Koreával folytatott kereskedelemhez való pénzügyi támogatás nyújtását, feltéve, hogy a tagállam megszerezte a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

(3) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (2) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

9c. cikk

(1) Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, különösen a beszámítási követelést vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) a IV. vagy V. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett személyek, szervezetek vagy szervek;

b) bármely más észak-koreai személy, szervezet vagy szerv, ideértve Észak-Korea kormányát és állami szerveit, vállalkozásait és ügynökségeit; vagy

c) az a) és b) pontban említett személyeken, szervezeteken vagy szerveken keresztül, illetve a nevükben eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Valamely szerződés vagy ügylet teljesítését az e rendelet alapján megállapított intézkedések által érintettnek kell tekinteni, ha a követelés keletkezése vagy tartalma ezekre az intézkedésekre közvetlenül vagy közvetve visszavezethető.

(3) Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy a követelés teljesítését nem tiltja az (1) bekezdés.

(4) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

10. cikk

(1) A jelentéstételre, titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, jogalanyok és szervek:

a) az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük szerinti tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadnak minden olyan - például a 6. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozó - információt, amely elősegíti e rendelet betartását, és ezt az információt közvetlenül vagy az érintett tagállamokon keresztül átadják a Bizottságnak;

b) az ilyen információ ellenőrzése tekintetében együttműködnek a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságokkal.

(2) A Bizottság a hozzá közvetlenül beérkezett minden további információt az érintett tagállam rendelkezésére bocsát.

(3) Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt nyújtották vagy kapták.

11. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben ezt jóhiszeműen, abban a meggyőződésben teszik, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztására vagy visszatartására gondatlanságból került sor.

(2) A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták és nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

11a. cikk

(1) Tilos az Unió területén lévő kikötőkbe való behajózás minden olyan hajó számára:

a) amely Észak-Korea tulajdonában áll, illetve amelyet Észak-Korea üzemeltet vagy lát el legénységgel;

b) amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy a hajó, közvetlenül vagy közvetve, egy a IV. mellékletben felsorolt személy vagy szervezet tulajdonában áll vagy ellenőrzése alá tartozik;

c) amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy olyan cikkeket tartalmaz, amelyek szolgáltatása, eladása, átadása vagy kivitele e rendelet értelmében tilos;

d) amely nem veti alá magát az átvizsgálásnak azt követően, hogy az átvizsgálást a lobogó szerinti állam vagy a lajstromozó állam engedélyezte; vagy

e) amely honosság nélküli és nem veti alá magát átvizsgálásnak az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően; vagy

f) amely a IVa. mellékletben szerepel, ha a szankcióbizottság úgy határoz.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó:

a) vészhelyzet esetén;

b) ha a hajó visszatér a kiindulási kikötőjébe;

c) ha a hajó behajózása a kikötőbe átvizsgálás céljából történik, amennyiben az (1) bekezdés a)-e) pontjának hatálya alá tartozó hajóról van szó.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalomtól eltérve - amennyiben az (1) bekezdés a)-e) pontjának hatálya alá tartozó hajóról van szó - a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezheti hajók behajózását a kikötőbe, ha:

a) a szankcióbizottság előzetesen megállapította, hogy erre humanitárius célokból vagy a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat céljaival összeegyeztethető bármely más okból van szükség; vagy

b) a tagállam előzetesen megállapította, hogy erre humanitárius célokból vagy az e rendelet céljaival összeegyeztethető bármely más okból van szükség.

(4) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezheti a hajók behajózását a kikötőbe, ha ezt a szankcióbizottság rendelte el.

(5) Tilos észak-koreai fuvarozók által üzemeltetett vagy Észak-Koreából származó bármilyen légi járműnek az Unió területéről történő felszállása, oda történő leszállása vagy az Unió területe feletti átrepülése.

(6) Az (5) bekezdés nem alkalmazandó:

a) ha a légi jármű átvizsgálás céljából száll le;

b) kényszerleszállás esetén.

(7) Az (5) bekezdéstől eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezheti a légi járműveknek az Unió területéről történő felszállását, oda történő leszállását vagy az Unió területe feletti átrepülését, amennyiben a szóban forgó illetékes hatóság előzetesen megállapította, hogy erre humanitárius célokból vagy az e rendelet céljaival összeegyeztethető bármely más okból van szükség.

11b. cikk

(1) Tilos:

a) Észak-Koreának, a IV. mellékletben felsorolt személyeknek vagy szervezeteknek, bármely más észak-koreai szervezetnek, az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2270 (2016) vagy a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat rendelkezéseinek megsértésében részt vevő bármely más személynek vagy szervezetnek, vagy az ilyen személy és szervezet nevében vagy irányítása szerint eljáró személynek vagy szervezetnek, vagy az előbbiek tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezeteknek hajókat vagy légi járműveket bérbe adni, vagy személyzeti szolgáltatásokat nyújtani;

b) a hajó vagy légi jármű személyzeti szolgáltatásait Észak-Koreából beszerezni;

c) észak-koreai lobogó alatt közlekedő bármilyen hajót tulajdonolni, bérbe adni, üzemeltetni, biztosítani, vagy ilyen hajó számára hajóosztályozási vagy azzal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtani;

d) bármilyen olyan hajót lajstromba venni vagy lajstromban nyilvántartani, mely Észak-Korea vagy észak-koreai állampolgárok tulajdona, mely Észak-Korea vagy észak-koreai állampolgárok ellenőrzése alatt áll, vagy melyet Észak-Korea vagy észak-koreai állampolgárok üzemeltetnek, vagy melyet a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 24. pontja alapján egy másik állam a lajstromból törölt;

e) biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatásokat biztosítani az Észak-Korea tulajdonában lévő, ellenőrzése alatt álló vagy általa üzemeltetett hajók számára.

(2) Az (1a) bekezdésben meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezheti a bérbe adást vagy személyzeti szolgáltatások nyújtását, feltéve, hogy a tagállam megszerezte a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezheti az észak-koreai lobogó alatt hajózó bármilyen hajó tulajdonlását, bérbeadását, üzemeltetését vagy ilyen hajó számára hajóosztályozási vagy azzal kapcsolatos szolgáltatások nyújtását, vagy az Észak-Korea vagy észak-koreai állampolgárok tulajdonában lévő, ellenőrzése alatt álló vagy az előbbiek által üzemeltetett bármilyen hajó lajstromba vételét vagy lajstromban való nyilvántartását, feltéve, hogy a tagállam megszerezte a szankcióbizottság eseti mérlegelésén alapuló előzetes jóváhagyását.

(4) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott tilalomtól eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatósága engedélyezheti a biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatások nyújtását, feltéve, hogy a szankcióbizottság eseti alapon, előzetesen megállapította, hogy az e tevékenységeket folytató hajók kizárólag humanitárius vagy megélhetési célokra szolgálnak, és ezeket észak-koreai személyek vagy szervezetek nem fogják jövedelemszerzési célokra felhasználni.

(5) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a (2), (3) és (4) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.

11c. cikk

Az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), a 2094 (2013), a 2070 (2016). a 2321 (2016), a 2356(2017) és a 2371(2017) sz. ENSZ BT-határozatban meghatározott tilalmaktól eltérve, a tagállam II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett érintett illetékes hatósága engedélyezhet bármely tevékenységet, feltéve, hogy a szankcióbizottság eseti alapon megállapította, hogy azok szükségesek az Észak-Koreában az ország polgári lakosságának a 2321(2016) sz. ENSZ BT-határozat 46. pontja alapján támogatást és segítséget nyújtó nemzetközi, illetve nem kormányzati szervezetek tevékenységének elősegítéséhez.

12. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet értelmében hozott intézkedésekről és átadják egymásnak a rendelkezésükre álló, e rendelettel összefüggő egyéb vonatkozó információkat, különös tekintettel a jogsértési és végrehajtási problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkra.

13. cikk

(1) A Bizottság felhatalmazást kap az alábbiakra:

a) az Ia. melléklet módosítása a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által megállapítottak alapján, valamint - adott esetben - e melléklet kiegészítése a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában foglalt hivatkozási számokkal;

b) a II. melléklet módosítása a tagállamok által biztosított információk alapján;

c) a III., IIIa. és IIIb. melléklet módosítása - a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által esetleg kiadott bármely meghatározásnak vagy iránymutatásnak megfelelően - a benne foglalt áruk jegyzéke pontosításának vagy módosításának céljából, valamint - amennyiben szükséges vagy helyénvaló - e mellékletek kiegészítése a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében foglalt Kombinált Nómenklatúrában szereplő hivatkozási számokkal;

d) a IV. és IVa. melléklet módosítása a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által tett megállapítások alapján;

e) az V. és a VI. melléklet módosítása a 2006/795/KKBP közös álláspont II., III., IV. és V. mellékletére vonatkozóan hozott határozatok alapján; valamint

f) az Ic., az Id. és az Ie. mellékleteknek a szankcióbizottság vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa által tett megállapítások alapján, vagy az ezen mellékleteket érintően a 2013/183/KKBP tanácsi határozat szerint hozott határozatok alapján történő módosítására; valamint

g) az Ig. és Ih. melléklet módosítása a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által tett megállapítások alapján, valamint az említett mellékletek kiegészítése a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében foglalt Kombinált Nómenklatúrában szereplő hivatkozási számokkal; valamint

h) a VIII. melléklet módosítása az abban felsorolt áruk jegyzékének pontosítása vagy kiigazítása céljából, figyelembe véve a tagállamoktól kapott információkat, valamint az ENSZ Statisztikai Bizottsága által esetlegesen kiadott fogalommeghatározásokat vagy iránymutatásokat, illetve a jegyzéknek az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó - az ENSZ Statisztikai Bizottsága által összeállított - központi termékosztályozási rendszerből átvett hivatkozási számokkal való kiegészítése céljából.

(2) A Bizottság e rendelet szerinti feladatainak végrehajtása céljából személyes adatokat dolgoz fel; e feladatát a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 9 ) rendelkezéseivel összhangban végzi.

13a. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az ebben a rendeletben meghatározott tilalmak megkerülése.

14. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértéséért alkalmazható szankciókra vonatkozó szabályokat, és megteszik a szükséges intézkedéseket azok alkalmazásának biztosítására. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, valamint bármely azt követő módosításról.

15. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat és megjelölik azokat a II. mellékletben felsorolt honlapokon, vagy azokon keresztül.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról, és minden későbbi módosításról.

16. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén;

b) egy adott tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi jármű vagy bármely hajó fedélzetén;

c) az Unió területén belül vagy azon kívül tartózkodó minden olyan személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) minden olyan jogi személyre, jogalanyra vagy szervre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy valamely tagállam joga szerint hozták létre;

e) a részben vagy teljes egészében az Unión belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató minden jogi személyre, jogalanyra vagy szervre.

17. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. ÉS 3. CIKKBEN EMLÍTETT ÁRUK ÉS TECHNOLÓGIÁK

A 428/2009/EK rendelet I. mellékletében foglalt valamennyi áru és technológia.

Ia. MELLÉKLET

A 2. és 3. cikkben említett áruk és technológia

Egyéb cikkek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák, amelyek hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris fegyverekhez, egyéb tömegpusztító fegyverekhez vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó programjaihoz

1. Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában a "Leírás" oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek és technológiák azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket a 428/2009/EK rendelet ( 10 ) I. melléklete határozott meg.

2. A "Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből" elnevezésű oszlopban található hivatkozási szám jelzi, hogy a terméknek a "Leírás" elnevezésű oszlopban megadott tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék leírásában megadott paramétereken.

3. Az "egyszeres idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A "normál idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása megtalálható a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. Az e mellékletben szereplő tilalmak tárgya nem kerülhető meg olyan tilalom alá nem tartozó áruk (például termelőüzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk alapvető elemei és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

Megj.: Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru alapvető elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

(A C. résszel együtt értelmezendő.)

1. A B. rész rendelkezéseivel összhangban történik az olyan "technológiák" értékesítésének, szállításának, átadásának vagy kivitelének tilalma, amelyek "szükségesek" az azon áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához", melyek értékesítésének, szállításának, átadásának vagy kivitelének tilalma az alábbi A. rész (Áruk) szerint történik.

2. A tilalom alá eső termékek "fejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához" szükséges "technológia" akkor is tilalom alatt marad, ha az a tilalom alá nem tartozó termékekhez is alkalmazható.

3. A tilalom nem terjed ki a nem tiltott termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (teszteléséhez) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

4. A "technológiaátadás" tilalma nem vonatkozik a "nyilvánosan hozzáférhető információkra", valamint a "tudományos alapkutatásra", illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

A. ÁRUK

NUKLEÁRIS ANYAGOK, LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK

I.A0. Áruk

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.A0.001Üregkatódos lámpák az alábbiak szerint:
a. Üregkatódos jódlámpa, tiszta szilíciumból vagy kvarcból készült ablakkal;
b. Üregkatódos uránlámpák.
I.A0.002Faraday-izolátorok 500 nm – 650 nm hullámhossz-tartományban.
I.A0.003Optikai rácsok 500 nm – 650 nm hullámhossz tartományban.
I.A0.004Optikai szálak 500 nm – 650 nm hullámhossz-tartományban, tükröződésgátló réteggel bevonva az
500 nm – 650 nm hullámhossz-tartományban, és 0,4 mm-nél nagyobb, de 2 mm-nél kisebb magátmérővel.
I.A0.005Atomreaktor-edény alkatrészei és tesztberendezése – a 0A001 alatt meghatározottaktól eltérőek – az alábbiak szerint:
a. Szigetelések;
b. Belső alkatrészek;
c. Felszerelés szigeteléshez, teszteléshez és méréshez;
0A001
I.A0.006A 0A001.j vagy 1A004.c alatt meghatározottaktól eltérő radioaktív anyagok és nukleáris eredetű sugárzás észlelésére, azonosítására vagy mennyiségi meghatározására tervezett nukleáris észlelőrendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.
Megjegyzés: A személyi eszközök tekintetében lásd az alábbi I.A1.004 bejegyzést.
0A001.j.
1A004.c.
I.A0.007A 0B001.c.6., 2A226 vagy 2B350 alatt meghatározottaktól eltérő, csőmembrános tömítésű, alumíniumötvözetből vagy rozsdamentes (304, 304L vagy 316 L típusú) acélból készített szelepek.0B001.c.6.
2A226
2B350
I.A0.008A 6A005.e alatt meghatározottaktól eltérő, 20 °C-on 10-6 K-1 vagy annál kisebb termikus tágulási koefficienssel rendelkező szubsztrátumokból (pl. olvasztott kvarc vagy zafír) készült lézer tükrök.
Megjegyzés:
Ez a termék nem foglalja magában a speciálisan csillagászati alkalmazásokra tervezett optikai rendszereket, kivéve, ha a tükrök olvasztott szilícium-dioxidot tartalmaznak.
0B001.g.5.
6A005.e.
I.A0.009A 6A005.e.2 alatt meghatározottaktól eltérő, 20°C-on 10-6 K-1 vagy annál kisebb termikus tágulási koefficienssel rendelkező szubsztrátumokból (pl. olvasztott kvarc) készült lézerlencsék.0B001.g.
6A005.e.2.
I.A0.010A 2B350.h.1 alatt meghatározottaktól eltérő csövek, csővezetékek, karimák, nikkelből készült vagy nikkellel bevont, vagy 40 súlyszázaléknál több nikkelt tartalmazó nikkelötvözetből készült szerelvények.2B350
I.A0.011A 0B002.f.2. vagy 2B231 alatt meghatározottaktól eltérő vákuumszivattyúk az alábbiak szerint:
a. 400 l/s vagy ennél nagyobb térfogatáramú turbomolekuláris szivattyúk;
b. 200 m3/h-nál nagyobb szívókapacitású Roots-féle elővákuum-szivattyú;
c. Csőmembrános tömítésű, száraz üzemű csigakompresszor és csőmembrános tömítésű, száraz üzemű, vákuumos csigaszivattyúk.
0B002.f.2.
2B231
I.A0.012Árnyékolt zárt kamrák radioaktív anyagok manipulációjához, tárolásához és kezeléséhez (forró kamrák).0B006
I.A0.013A 0C001 alatt meghatározottaktól eltérő „természetes urán” vagy „szegényített urán” vagy tórium, fém, ötvözet, vegyület vagy koncentrátum formájában és bármilyen más anyag, amely fent említettek közül egyet vagy többet tartalmaz.0C001
I.A0.014Robbantókamrák több mint 2,5 kg TNT-vel ekvivalens abszorpciós kapacitással.

KÜLÖNLEGES ANYAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK

I.A1. Áruk

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.A1.001Bármilyen mennyiségű, 90 %-osnál nagyobb tisztaságú bisz(2-etilhexil)foszforsav (HDEHP vagy D2HPA) Chemical Abstracts Service indexszám (CAS-szám): [CAS 298-07-7] oldószer.
I.A1.00295 %-osnál nagyobb tisztaságú fluorgáz CAS-szám: [7782-41-4].
I.A1.003Gyűrű alakú, 400 mm vagy annál kisebb belső átmérőjű zárak és tömítések a következő anyagok egyikéből:
a. Vinilidén-fluorid kopolimerek, amelyek nyúlás nélkül 75 vagy annál nagyobb százalékban béta kristályszerkezetűek;
b. Fluorozott poliimidek, amelyek legalább 10%-ban kombinált fluort tartalmaznak;
c. Fluorozott foszfazán elasztomerek, amelyek legalább 30 súlyszázalékban kombinált fluort tartalmaznak;
d. Poli(klór-trifluor-etilén) (PCTFE, pl.: Kel-F ®);
e. Fluorelasztomerek (pl. Viton ®, Tecnoflon ®);
f. Poli(tetra-fluoretilén) (PTFE).
1A001
I.A1.004Nukleáris eredetű sugárzás észleléséhez használt – az 1A004.c. alatt meghatározottaktól eltérő – személyi eszközök, köztük a személyi doziméterek.1A004.c.
I.A1.005100 g fluor/h-nál nagyobb kapacitású, fluorgyártásra szolgáló – az 1B225 alatt meghatározottaktól eltérő – elektrolíziscellák.1B225
I.A1.006Az 1A225 vagy az 1B231 alatt meghatározottaktól eltérő, trícium nehézvízből történő kinyerésére vagy nehézvíz előállítására szolgáló, kifejezetten a hidrogén és a víz közötti hidrogénizotóp cserereakció elősegítésére használható platina-, palládium- vagy ródiumbevonatú katalizátorok.1A225
1B231
I.A1.007Az 1C002b.4. vagy 1C202.a., alatt meghatározottaktól eltérő, nyers vagy félkész formában lévő alumínium vagy alumíniumötvözetek, amelyek az alábbi tulajdonságok egyikével rendelkeznek:
a. 293 K (20 °C) hőmérsékleten legalább 460 MPa szakítószilárdság elérésére „képesek”; vagy
b. 298 K (25 °C)-on húzószilárdságuk legalább 415 MPa.
Műszaki megjegyzés:
A „képesek” kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni ötvözetre is.
1C002.b.4.
1C202.a.
I.A1.008Valamennyi típusú és formájú, az 1C003.a. alatt meghatározottaktól eltérő, mágneses fém, amelynek „kiindulási relatív permeabilitása” legalább 120 000 , a vastagsága pedig 0,05 mm és 0,1 mm közötti.
Műszaki megjegyzés:
A „kiindulási relatív permeabilitás” mérését teljesen kilágyított anyagokon kell végezni.
1C003.a.
I.A1.009Az 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. vagy 1C210.b. alatt meghatározottaktól eltérő „szálas és rostos anyagok”, az alábbiak szerint:
a. Aramid-„szálas és rostos anyagok”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:
1. 10 × 106 m-nél nagyobb „fajlagos modulus”; vagy
2. A „fajlagos szakítószilárdság” meghaladja a 17 × 104 m-t;
b. Üveg-„szálas és rostos anyagok”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:
1. 3,18 × 106 m-nél nagyobb „fajlagos modulus”; vagy
2. A „fajlagos szakítószilárdság” meghaladja a 76,2 × 103 m-t;
c. Hőre keményedő gyantával impregnált, az alábbi I.A1.010.a alatt meghatározottaktól eltérő üveg-„szálas vagy rostos anyagokból” készült folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok” vagy „szalagok”, amelyek szélessége nem haladja meg a 15 mm-t (prepregek);
d. Szén „szálas vagy rostos anyagok”;
e. Hőre keményedő gyantával impregnált, szén-„szálas vagy rostos anyagokból” készült folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”;
f. Poliakrilnitril (PAN) folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”;
g. Para-aramid „szálas vagy rostos anyagok” (Kevlar® és más Kevlar®-szerű).
1C010.a.
1C010.b.
1C210.a.
1C210.b.
I.A1.010Gyantával vagy terpentingyantával impregnált szálak (prepregek), fém- vagy szénbevonatú rostok (preformok) vagy „szénszál preformok”, az alábbiak szerint:
a. A fenti I.A1.009 alatt meghatározott „szálas vagy rostos anyagokból” készültek;
b. Az 1C010.a., az 1C010.b. vagy az 1C010.c. alatt meghatározott, repülőgép-szerkezetek vagy rétegelt lemezek javítására szolgáló, epoxigyanta „mátrix”-szal impregnált szén „szálas- vagy rostanyagok” (prepregek), ahol az egyes lemezek mérete egyenként nem haladja meg az 50 cm × 90 cm-t.
c. Az 1C010.a., 1C010.b. vagy 1C010.c. alatt meghatározott, fenol- vagy epoxigyantával impregnált prepregek, amelyeknél az üvegesedés átmeneti hőmérséklete (Tg) kevesebb, mint 433 K (160 °C), és a kezelési hőmérséklet pedig alacsonyabb, mint az üvegesedés átmeneti hőmérséklete.
1C010
1C210
I.A1.011Az 1C107 alatt meghatározottaktól eltérő, szilícium-karbid erősítésű kerámia kompozit anyagok, amelyek „rakétákban” felhasználhatók orrkúpokhoz, visszatérő egységekhez és fúvóka terelőlapokhoz.1C107
I.A1.012Használaton kívül.
I.A1.013Az 1C226 alatt meghatározottaktól eltérő tantál, tantál-karbid, volfrám, volfrám-karbid és ötvözeteik, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
a. Olyan alakúak, amelyben henger- vagy gömbszimmetrikus üreg (ideértve a hengercikk-alakú üreget is) van és ennek belső átmérője 50 mm és 300 mm között van; valamint
b. Tömegük több mint 5 kg.
1C226
I.A1.014Kobalt, neodímium vagy szamárium „elemi porai”, illetve ezek ötvözetei vagy keverékei, amelyek legalább 20 tömegszázalékban tartalmaznak kobaltot, neodímiumot vagy szamáriumot, 200 μm-nél kisebb részecskemérettel.
Műszaki megjegyzés:
Az „elemi por” egy adott elem nagy tisztaságú pora.
I.A1.015Tiszta tributilfoszfát (TBP) [CAS-szám: 126-73-8] vagy bármilyen keverék, amely több mint 5 tömegszázalék TBP-t tartalmaz.
I.A1.016Az 1C116 vagy 1C216 alatt meghatározottaktól eltérő martenzites acél.
Műszaki megjegyzések:
1. A „képes” fogalom egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni martenzites acélra is.
2. A marazsing acélok általában magas nikkel- és nagyon alacsony széntartalmú vasötvözetek, amelyek esetében helyettesítő vagy kiválást elősegítő elemekkel érik el az ötvözet szilárdságát és kiválásos keményedését.
1C116
1C216
I.A1.017A következő fémek, fémporok és anyagok:
a. Az 1C117 alatt meghatározottaktól eltérő, 500μm (mikrométer) vagy annál kisebb átmérőjű, egységesen gömbölyű vagy atomizált részecskékből álló volfrám és volfrámötvözetek 97 vagy annál nagyobb tömegszázalék volfrámtartalommal;
b. Az 1C117 alatt meghatározottaktól eltérő, 500μm vagy annál kisebb átmérőjű, egységesen gömbölyű vagy atomizált részecskékből álló molibdén és molibdénötvözetek 97 vagy annál nagyobb tömegszázalék molibdéntartalommal;
c. Az 1C226 alatt meghatározottaktól eltérő, alábbi anyagösszetételű szilárd volfrámanyagok:
1. Volfrám és 97 vagy annál nagyobb súlyszázalék volfrámot tartalmazó ötvözetek;
2. Rézzel infiltrált, 80 vagy annál nagyobb súlyszázalék volfrámot tartalmazó volfrám; or
3. Ezüsttel infiltrált, 80 vagy annál nagyobb súlyszázalék volfrámot tartalmazó volfrám.
1C117
1C226
I.A1.018A következő vegyi összetételű, az 1C003 alatt meghatározottaktól eltérő puha mágnesötvözetek:
a. 30 % és 60 % közötti vastartalom; and
b. 40 % és 60 % közötti kobalttartalom.
1C003
I.A1.019Használaton kívül.
I.A1.020Villamos kisülésű gépekben (EDM) való felhasználásra tervezett vagy arra alkalmasnak minősített, a 0C004 vagy az 1C107.a. alatt meghatározottaktól eltérő grafit.0C004
1C107.a.
I.A1.021Az alábbi tulajdonságok bármelyikével rendelkező, lap vagy lemez formájú acélötvözetek:
a) acélötvözetek, amelyek 293 K (20 °C) hőmérsékleten legalább 1 200 MPa szakítószilárdságra „képesek”; vagy
b) nitrogénnel stabilizált duplex rozsdamentes acél.
Megjegyzés: A „képesek” kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni ötvözetre is.
Műszaki megjegyzés: A „nitrogénnel stabilizált duplex rozsdamentes acél” ferrit és ausztenit acél szemcsékből álló kétfázisú mikrostruktúrával rendelkezik, mely mikrostruktúrát nitrogén hozzáadásával stabilizálják.
1C116
1C216
I.A1.022Szén-szén kompozit anyag.1A002.b.1
I.A1.023Legalább 60 tömegszázalék nikkelt tartalmazó nyers vagy félkész nikkelötvözetek.1C002.c.1.a
I.A1.024Lap vagy lemez formájú titánötvözetek, amelyek 293 K (20 °C) hőmérsékleten 900 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra „képesek”.
Megjegyzés: A „képesek” kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni ötvözetre is.
1C002.b.3
I.A1.025Az 1C002 és 1C202 alatt meghatározottaktól eltérő titánötvözetek1C002
1C202
I.A1.026Az 1C011, 1C111 és 1C234 alatt meghatározottaktól eltérő cirkónium vagy cirkóniumötvözetek1C011
1C111
1C234
I.A1.027A katonai listán szereplő 1C239 alatt meghatározottaktól eltérő robbanóanyagok, vagy ilyen robbanóanyagokat legalább 2 tömegszázalékban tartalmazó, 1,5 g/cm3-t meghaladó kristálysűrűségű és 5 000 m/s-t meghaladó detonációs sebességű anyagok vagy keverékek1C239

ANYAGFELDOLGOZÁS

I.A2. Áruk

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.A2.001A 2B116 alatt meghatározottaktól eltérő rázóvizsgálati rendszerek, berendezések és azok alkatrészei:
a. Digitális szabályozóval rendelkező, visszacsatolást vagy zárthurkú technikát alkalmazó rázóvizsgálati rendszerek, amelyek képesek valamely rendszert 0,1 g rms-nek megfelelő vagy azt meghaladó effektív gyorsulással a 0,1 Hz és 2 kHz közötti teljes tartományban rázni, és „csupasz asztalon” mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;
b. Az a. alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekkel történő felhasználásra tervezett digitális szabályozók, a kifejezetten az 5 kHz-et meghaladó „valós idejű szabályozási sávszélességre” tervezett rázóvizsgálati „szoftverekkel”,
Műszaki megjegyzés:
A „valós idejű szabályozási sávszélesség” azt a maximális sebességet jelenti, amellyel a szabályozó mintavételezés, adatfeldolgozás és vezérlőjel-továbbítás teljes ciklusait képes végrehajtani.
c. Az a. alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható rázóberendezések (rázóegységek) kapcsolódó erősítővel vagy anélkül, amelyek „csupasz asztalon” mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;
d. Az a. alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható teszt darab tartószerkezetek és elektronikus egységek, amelyeket arra terveztek, hogy a többszörös rázóegységeket olyan rendszerben kombinálják, amely „csupasz asztalon” mérve képes 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó effektív kombinált erő közlésére.
Műszaki megjegyzés:
A „csupasz asztal” tartozékok vagy rögzítők nélküli sima asztalt vagy felületet jelent.
2B116
I.A2.002A 2B001 vagy 2B201 alatt meghatározottaktól eltérő szerszámgépek és azok bármely kombinációja fémek, kerámiák, vagy „kompozitok” eltávolítására (vagy vágására), amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint „számjegyvezérlés” céljából elektronikus eszközökkel felszerelhetők, és az ISO 230/2 (1988) (1) vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért pozicionálási pontosságuk bármely lineáris tengely mentén 30 μm-rel egyenlő vagy annál kisebb (jobb)2B001
2B201
I.A2.002aKifejezetten a fentebb a 2B001, a 2B201 vagy az I.A2.002 alatt meghatározott szerszámgépekhez tervezett alkatrészek és számjegyvezérlők.
I.A2.003Kiegyensúlyozó gépek és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:
a. Fogorvosi vagy egyéb gyógyászati berendezésekhez tervezett vagy módosított kiegyensúlyozó gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. Nem képesek 3 kg-nál nagyobb tömegű rotorok/szerelvények kiegyensúlyozására;
2. Képesek 12 500 ford./percnél nagyobb fordulatszámon rotorokat/szerelvényeket kiegyensúlyozni;
3. Képesek a kiegyensúlyozatlanságot két vagy több síkban kijavítani; valamint
4. Képesek a rotort annak tömegére vonatkoztatott 0,2 g × mm/kg mértékű fajlagos megmaradó kiegyensúlyozatlansági hibáig kiegyensúlyozni;
b. Az a. alatt meghatározott gépek használtára tervezett vagy módosított „kijelzőfejek”.
Műszaki megjegyzés:
A „kijelző fejeket” sokszor kiegyensúlyozó műszerként ismerik.
2B119
I.A2.004A 2B225 alatt meghatározottaktól eltérő távirányítású manipulátorok, amelyek alkalmasak radiokémiai elválasztási műveleteknél és forró kamrákban végzett távirányítású tevékenységre, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:
a. Képesek benyúlni 0,3 m vagy nagyobb falvastagságú forró kamrába (falon keresztüli művelet); or
b. Képesek átnyúlni 0,3 m vagy annál vastagabb kamrafalú forró kamrába a tetőn keresztül (át a fal felett művelet).
Műszaki megjegyzés:
A távmanipulátorok az emberi műveletet viszik át egy távoli karra és végszerelvényre. They may be of master/slave type or operated by joystick or keypad.
2B225
I.A2.005400 °C feletti üzemelésre alkalmas szabályozott atmoszférájú hőkezelő kemencék vagy oxidáló kemencék.
Megjegyzés:
Ez a termék nem foglalja magában a görgősoros vagy kocsis alagútmedencéket, a szállítószalagos alagútkemencéket, a toló típusú kemencéket vagy a kocsis kemencéket, melyeket kimondottan üveggyártásra, asztalikerámia- és építőkerámia gyártására terveztek.
2B226
2B227
I.A2.006Használaton kívül.
I.A2.007A 2B230 alatt meghatározottaktól eltérő „nyomás távadók”, amelyek képesek a 0–200 kPa nyomástartomány bármely pontján az abszolút nyomás mérésére, és rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
a. „Urán-hexafluorid (UF6) által okozott korróziónak ellenálló anyagból” készült, vagy azzal védett nyomásérzékelő elemek; és
b. Rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:
1. 200 kPa alatti teljes mérési skála, és a teljes skálára vetítve ± 1 %-nál nagyobb „pontosság”; vagy
2. 200 kPa vagy afeletti mérési skála, és 2 kPa-nál nagyobb „pontosság”.
Műszaki megjegyzés:
A 2B230 alkalmazásában a „pontosság” magában foglalja a nem linearitást, a hiszterézist és a környezeti hőmérsékleten való ismételhetőséget.
2B230
I.A2.008Folyadék/folyadék extrakciós berendezések (keverő-ülepítők, pulzációs oszlopok, extrakciós centrifugák); továbbá az ilyen berendezésekhez tervezett folyadékelosztók, gőzelosztók vagy folyadékgyűjtők, ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
a. 25 súlyszázaléknál több nikkelt és 20 súlyszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;
b. Fluort tartalmazó polimerek;
c. Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);
d. Grafit vagy „széngrafit”;
e. Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;
f. Tantál vagy tantálötvözetek;
g. Titán vagy titánötvözetek;
h. Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek; vagy
i. Rozsdamentes acél.
Műszaki megjegyzés:
A „széngrafit” amorf szén és grafit olyan keveréke, amelynek a grafittartalma legalább 8 súlyszázalék.
2B350.e.
I.A2.009A 2B350d alatt meghatározottaktól eltérő ipari berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
0,05 m2-nél nagyobb, de 30 m2-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ha a folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
a. 25 súlyszázaléknál több nikkelt és 20 súlyszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;
b. Fluort tartalmazó polimerek;
c. Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);
d. Grafit vagy „széngrafit”;
e. Nikkel vagy 40 súlyszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;
f. Tantál vagy tantálötvözetek;
g. Titán vagy titánötvözetek;
h. Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;
i. Szilíciumkarbid;
j. Titánkarbid; vagy
k. Rozsdamentes acél.
Megjegyzés:
Ez a termék nem vonatkozik a járműhűtőkre.
Műszaki megjegyzés:
A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a hőcserélő ellenőrzési státuszát.
2B350.d.
I.A2.010A 2B350.i alatt meghatározottaktól eltérő, maró hatású folyadékokhoz használható többszörös tömítésű szivattyúk és tömítés nélküli szivattyúk, az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült:
a. 25 súlyszázaléknál több nikkelt és 20 súlyszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;
b. Kerámiák;
c. Ferroszilícium;
d. Fluort tartalmazó polimerek;
e. Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);
f. Grafit vagy „széngrafit”;
g. Nikkel vagy 40 súlyszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;
h. Tantál vagy tantálötvözetek;
i. Titán vagy titánötvözetek;
j. Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;
k. Nióbium (kolumbium) vagy nióbium ötvözetek;
l. Rozsdamentes acél;
m. Alumíniumötvözet; vagy
n. Gumi.
Műszaki megjegyzések:
A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a szivattyú ellenőrzési státuszát.
A „gumi” kifejezés magában foglal mindenfajta természetes és szintetikus gumit.
2B350.i.
I.A2.011A 2B352.c. alatt meghatározottaktól eltérő „centrifugális szeparátorok”, amelyek aeroszolképződés nélkül képesek folyamatos elválasztásra, és az alábbi anyagokból készültek:
a. 25 súlyszázaléknál több nikkelt és 20 súlyszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;
b. Fluort tartalmazó polimerek;
c. Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);
d. Nikkel vagy 40 súlyszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;
e. Tantál vagy tantálötvözetek;
f. Titán vagy titánötvözetek; vagy
g. Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek.
Műszaki megjegyzés:
A „centrifugális szeparátorok” magukban foglalják a dekantereket is.
2B352.c.
I.A2.012A 2B352.d. alatt meghatározottaktól eltérő nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetből készült, szinterezett fémszűrők.2B352.d.
I.A2.013A 2B009, a 2B109 vagy a 2B209 alatt meghatározottaktól eltérő centrifugális vagy megfolyatásos formázógépek, és a kifejezetten e gépek számára tervezett alkatrészek.
Műszaki megjegyzés:
E tétel alkalmazásában a centrifugális és a megfolyatásos formázás funkcióját kombináló gépeket megfolyatásos formázógépeknek kell tekinteni.
2B009
2B109
2B209
I.A2.014A 2B350 vagy 2B352 alatt meghatározottaktól eltérő felszerelése és reagensek az alábbiak szerint:
a. Kórokozó „mikroorganizmusok” vagy vírusok kultiválására tenyésztésére vagy méreganyag-termelésre alkalmas fermentorok, aeroszolok felszabadítása nélkül, legalább 10 l összkapacitással;
b. Keverőszerkezetek a fenti a. bekezdésben említett fermentorokhoz;
Műszaki megjegyzés:
A fermentorokhoz tartoznak a bioreaktorok, a kemosztátok és a folyamatos áramú rendszerek is.
c. Laboratóriumi berendezések az alábbiak szerint:
1. Polimeráz láncreakció (PCR) berendezés;
2. Genetikai szekvenálási felszerelés;
3. Genetikai szintetizálók;
4. Elektroporációs berendezés;
5. A fenti I.A2.014.c 1–4. szám alatt említett felszerelésekhez kapcsolódó különleges reagensek;
d. Ipari vagy laboratóriumi biológiában folyamatos szűréshez használt szűrők, mikroszűrők, nanoszűrők vagy ultraszűrők, kivéve az orvosi célokra vagy tiszta víz előállításának céljára speciálisan kialakított vagy módosított, valamint az EU, illetve az ENSZ által hivatalosan támogatott projektek keretében használandó szűrőket;
e. Ultracentrifugák, valamint ezekhez való rotorok és adapterek;
f. Fagyasztva szárító berendezés.
2B350
2B352
I.A2.015A 2B005, 2B105 vagy 3B001.d. alatt meghatározottaktól eltérő, a fémborítások leválasztására szolgáló alábbi felszerelés és ennek speciálisan kialakított alkatrészei és tartozékai:
a. Berendezés gőzfázisból történő kémiai rétegelőállításhoz (CVD);
b. Berendezés gőzfázisból történő fizikai rétegelőállításhoz (PVD);
c. Gyártóberendezés indukciós hevítéssel vagy ellenállásfűtéssel történő bevonáshoz.
2B005
2B105
3B001.d.
I.A2.0160,5 m3-nél (500 liter) nagyobb teljes belső (geometrikus) térfogatú, keverővel ellátott vagy keverő nélküli nyitott tartályok vagy konténerek, ahol a feldolgozott vagy a bennük levő vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
a. 25 súlyszázaléknál több nikkelt és 20 súlyszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;
b. Fluort tartalmazó polimerek;
c. Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);
d. Nikkel vagy 40 súlyszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;
e. Tantál vagy tantálötvözetek;
f. Titán vagy titánötvözetek;
g. Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;
h. Nióbium (kolumbium) vagy nióbium ötvözetek;
i. Rozsdamentes acél;
j. Faanyag; vagy
k. Gumi.
Műszaki megjegyzés:
A „gumi” kifejezés magában foglal mindenfajta természetes és szintetikus gumit.
2B350
(1) A pozícionálási pontosságot ISO 230/2 (1997) szerint mérő gyártóknak konzultálniuk kell a letelepedési helyük szerinti tagállam illetékes hatóságával.

ELEKTRONIKA

I.A3. Áruk

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.A3.001A 0B001.j.5. vagy a 3A227 alatt meghatározottaktól eltérő nagyfeszültségű, egyenáramú tápegységek, amelyek az alábbi mindkét jellemzővel rendelkeznek:
a. Képesek 8 óra időtartamon át folyamatosan 10 kV vagy annál nagyobb feszültség előállítására, 5 kW vagy annál nagyobb kimenő teljesítménnyel, sweepinggel vagy a nélkül; valamint
b. Áramerősség- vagy feszültségstabilitásuk négy óra időtartam alatt jobb, mint 0,1 %.
0B001.j.5.
3A227
I.A3.002A 0B002.g. vagy a 3A233 alatt meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek, amelyek képesek 200 atomtömeg-egységnyi vagy annál nagyobb tömegű ionok mérésére, és felbontóképességük jobb, mint 2 rész a 200-ban, valamint a hozzájuk tartozó ionforrások, az alábbiak szerint:
a. Induktív csatolású plazma-tömegspektrométerek (ICP/MS);
b. Parázsfénykisüléses tömegspektrométerek (GDMS);
c. Hőionizációs tömegspektrométerek (TIMS).
d. Elektronbombázásos tömegspektrométerek, amelyek forráskamrája „UF6-nak (urán-hexafluoridnak) ellenálló anyagból” készült, vagy azzal vonták be;
e. Molekulasugár-tömegspektrométerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:
1. Forráskamrájuk rozsdamentes acélból, vagy molibdénből készült, illetve azzal vonták be, és hidegcsapdával rendelkeznek, amely képes 193 K-re (– 80 °C) vagy annál alacsonyabb hőmérsékletre hűteni; vagy
2. Forráskamrájuk UF6-nak (urán-hexafluoridnak) ellenálló anyagból készült, vagy azzal vonták be;
f. Aktinidákhoz vagy aktinida-fluoridokhoz tervezett mikrofluorozó ionforrással ellátott tömegspektrométerek.
0B002.g.
3A233
I.A3.003A 0B001.b.13. vagy a 3A225 alatt meghatározottaktól eltérő, az alább felsorolt valamennyi tulajdonsággal rendelkező frekvenciaváltók vagy generátorok, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek és szoftverek:
a. Többfázisú kimenet, amely képes 40 W vagy annál nagyobb teljesítmény leadására;
b. Képesek a 600 Hz és 2 000 Hz közötti frekvenciatartományban üzemelni; valamint
c. A frekvenciastabilitás jobb (kisebb), mint 0,1 %.
Műszaki megjegyzések:
1. A frekvenciaváltók konverter, inverter, generátor, elektronikus tesztberendezés, AC tápegység, változtatható sebességű motormeghajtó vagy változtatható frekvenciájú meghajtó néven is ismertek.
2. Az e cikk tekintetében meghatározott funkciók az alábbi néven forgalmazott egyes berendezések esetében is teljesülhetnek: elektronikus tesztberendezés, AC tápegység, változtatható sebességű motormeghajtó vagy változtatható frekvenciájú meghajtó.
0B001.b.13.
3A225
I.A3.004Fémek vagy ötvözetek elemi összetevőinek az anyag kémiai lebontásával nem járó indikatív tesztelésére vagy kvantitatív elemzésére tervezett, spektrométerek és diffraktométerek.

SZENZOROK ÉS LÉZEREK

I.A6. Áruk

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.A6.001Ittrium-alumínium-gránát (YUG) rudak.
I.A6.002A 6A002 vagy a 6A004.b. alatt meghatározottaktól eltérő optikai berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
Infravörös optikák a 9–17 μm közötti hullámhossz-tartományban és azok alkatrészei, beleértve a kadmium-tellurid (CdTe) alkatrészeket is.
6A002
6A004.b.
I.A6.003A 6A004.a., 6A005.e. vagy 6A005.f. alatt meghatározottaktól eltérő hullámfront korrektorrendszerek 4 mm-nél nagyobb átmérőjű lézersugárral való használatra, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, többek között irányítórendszerek, fázisfront érzékelők és „deformálható tükrök”, beleértve a bimorf tükröket is.6A004.a.
6A005.e.
6A005.f.
I.A6.004A 0B001.g.5., 6A005.a.6. és/vagy 6A205.a. alatt meghatározottaktól eltérő argonion-„lézerek”, amelyek átlagos kimenő teljesítménye legalább 5 W.0B001.g.5.
6A005.a.6.
6A205.a.
I.A6.005A 0B001.g.5., 0B001.h.6. vagy 6A005.b. alatt meghatározottaktól eltérő félvezető „lézerek” és azok alkatrészei, az alábbiak szerint:
a. Egyedi félvezető „lézerek”, amelyek kimeneti teljesítménye egyenként meghaladja a 200 mW-ot, 100-nál nagyobb számban;
b. Félvezető „lézer”-tömbök, amelyek kimeneti teljesítménye meghaladja a 20 W-ot.
Megjegyzések:
1. A félvezető „lézereket” általában „lézer”-diódáknak nevezik.
2. Ez a szám nem vonatkozik az 1,2–2,0 μm hullámhossz-tartományba eső „lézer”-diódákra.
0B001.g.5.
0B001.h.6.
6A005.b.
I.A6.006A 0B001.h.6. vagy 6A005.b alatt meghatározottaktól eltérő hangolható félvezető „lézerek” és hangolható félvezető „lézer”-tömbök, amelyek hullámhossza 9 és 17 μm közötti, valamint olyan félvezető „lézer”-tömbök, amelyek legalább egy ilyen hullámhosszú hangolható félvezető „lézer”-tömböt tartalmaznak.
Megjegyzés:
A félvezető „lézereket” általában „lézer”-diódáknak nevezik.
0B001.h.6.
6A005.b.
I.A6.007A 0B001.g.5., 0B001.h.6. vagy 6A005.c.1. alatt meghatározottaktól eltérő „hangolható” szilárdtest „lézerek” és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek az alábbiak szerint:
a. Titán-zafír lézerek,
b. Alexandrit lézerek.
0B001.g.5.
0B001.h.6.
6A005.c.1.
I.A6.008A 6A005.c.2.b. alatt meghatározottaktól eltérő neodímiumadalékos (nem üveg) „lézerek”, amelyek kimenő hullámhossza meghaladja az 1,0 μm -t, de nem haladja meg az 1,1 μm -t és kimenő energiája meghaladja az 10 J/impulzus értéket.6A005.c.2.b.
I.A6.009Akusztikai-optikai alkatrészek, az alábbiak szerint:
a. Képállító csövek és félvezető képalkotó eszközök, amelyek impulzusismétlődési frekvenciája nem kisebb 1 kHz-nél;
b. Impulzusismétlődési-frekvencia tápok;
c. Pockel-cellák.
6A203.b.4.
I.A6.010A 6A203.c. alatt meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló kamerák vagy azok lencséi, amelyeket kifejezetten sugárzásállónak terveztek vagy minősítettek, és amelyek üzemi károsodás nélkül képesek 5 × 103 Gy (szilícium) (5 × 106 rad [szilícium]) sugárzásnak ellenállni.
Műszaki megjegyzés:
A Gy (Si) mértékegység árnyékolatlan szilícium minta Joule per kilogrammban megadott energiaelnyelésére vonatkozik, ha azt ionizáló sugárzásnak teszik ki.
6A203.c.
I.A6.011A 0B001.g.5., 6A005 és/vagy 6A205.c. alatt meghatározottaktól eltérő hangolható, impulzusüzemű festéklézer-erősítők és oszcillátorok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
a. 300–800 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;
b. 10 W-nál nagyobb, de 30 W-nál kisebb átlagos kimenő teljesítményűek;
c. Ismétlési frekvenciájuk kisebb, mint 1 kHz; valamint
d. Impulzusszélességük kisebb, mint 100 ns.
Megjegyzés:
Ez a szám nem vonatkozik az egyfrekvenciás oszcillátorokra.
0B001.g.5.
6A005
6A205.c.
I.A6.012A 0B001.h.6., 6A005.d. or 6A205.d. alatt meghatározottaktól eltérő pulzációs szén-dioxid-„lézerek”, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
a. 9 és 11 μm közötti hullámhosszon üzemelnek;
b. Ismétlési frekvenciájuk kisebb, mint 250 Hz;
c. 100 W-nál nagyobb, de 500 W-nál kisebb átlagos kimenő teljesítményűek; valamint
d. Impulzusszélességük kisebb, mint 200 ns.
0B001.h.6.
6A005.d.
6A205.d.
I.A6.013A 6A005 vagy 6A205 alatt meghatározottaktól eltérő lézerek6A005
6A205

NAVIGÁCIÓ ÉS REPÜLÉSI ELEKTRONIKA

I.A7. Áruk

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.A7.001Inerciális navigációs rendszerek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
a. Inerciális navigációs rendszerek, amelyeket a Wassenaari Megállapodás valamely részes államának polgári hatóságai „polgári repülőgépeken” történő használatra minősítettek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
1. „Repülőeszközök”, földi járművek, vízi járművek (felszíni vagy vízalatti), „űrrepülőgépek” irányítására, vezérlésére és szabályozására tervezett inerciális navigációs rendszerek (INS) (csuklós és leszíjazott) és inerciális berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:
a. Normál beállítás esetén az (inerciamentes) navigálási hiba 0,8 tengeri mérföld/óra „cirkuláris hibavalószínűség” (CEP) vagy kevesebb (jobb); vagy
b. 10 g fölötti lineáris gyorsulásra határozták meg;
2. A globális navigációs műholdrendszerekbe (GNSS) vagy az „adatalapú referencia navigációba” (DBRN) beágyazott hibrid inerciális navigációs rendszerek a helyzethez, vezérléshez vagy irányításhoz, amelynél normál beállítás után, a GNSS vagy „DBRN” maximum négy percre történő elvesztése esetén az INS navigációs helyzetpontosság kisebb (jobb) mint 10 m „cirkuláris hibavalószínűség” (CEP);
3. Az irányszög, az irány vagy az északi irány meghatározásához használt inerciális berendezések, illetve a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő tulajdonságok bármelyikével:
a. Az irányszög, irány vagy északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középérték (rms) vagy annál annál nagyobb pontossággal való meghatározásához tervezték; or
b. Üzemen kívül legalább 1 msec ideig tartó, legalább 900 g-s ütésállósági szintre tervezték.
b. Kifejezetten polgári térképezési célra tervezett, inerciális berendezéseket tartalmazó teodolitrendszerek, amelyeket az irányszög, irány vagy északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középértékkel (rms) egyenlő vagy annál kevesebb (jobb) pontossággal való meghatározásához terveztek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.
c. A 7A001 vagy 7A101 alatt leírt gyorsulásmérőket alkalmazó inerciális vagy más berendezések, ha ezeket a gyorsulásmérőket kifejezetten MWD (Measurement While Drilling – mérés fúrás közben) érzékelőként történő felhasználásra fejlesztették ki vagy tervezték, fúrt kutak üzemeltetéséhez kapcsolódó felhasználás céljából.
Megjegyzés:
Az a.1. és a.2. alatti paramétereket a következő környezeti feltételekkel kell alkalmazni:
1. Mindhárom egymásra merőleges tengely esetében a bemeneti véletlenszerű vibráció 7,7 g négyzetes középérték (rms) teljes magnitúdóval az első félórában és a tengelyenkénti másfél órás teljes tesztidőtartam során, ha a véletlenszerű vibráció megfelel a következőknek:
a. 0,04 g2/Hz értékű állandó spektrális (PSD) teljesítménysűrűség a 15–1 000 Hz frekvenciatartományban; valamint
b. A PDS az 1 000 -től 2 000 Hz-ig terjedő frekvenciatartományban, a frekvencia függvényében 0,04 g2/Hz-ről 0,01 g2/Hz-re csökken;
2. A legyezési és orsózási sebesség legalább + 2,62 radián/s (150 deg/s); vagy
3. A fenti 1. vagy 2. pontnak megfelelő nemzeti szabvány szerint.
Műszaki megjegyzések:
1. Az a.2. olyan rendszerekre utal, amelyekben egy INS és más független navigációs segédeszközök vannak beépítve egyetlen (beágyazott) egységben a javított teljesítmény elérése érdekében.
2. „Cirkuláris hibavalószínűség” (CEP) – Egy kör alakú normál eloszlásban annak a körnek a sugara, amelybe az elvégzett egyedi mérések 50 %-a esik, vagy annak a körnek a sugara, amelyben 50 % az előfordulás valószínűsége.
7A001
7A003
7A101
7A103

LÉGTÉR ÉS HAJTÓRENDSZEREK

I.A9. Áruk

SzámLeírásKapcsolódó termék az 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.A9.001Robbanócsavarok.
I.A9.002„Légijárművek” vagy „levegőnél könnyebb járművek” hajtásához tervezett vagy átalakított (például axiális dugattyús vagy forgódugattyús típusú) belsőégésű motorok és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.
I.A9.003A 9A115 alatt meghatározottaktól eltérő teherautók, amelyek egynél több hajtott tengellyel és 5 tonnát meghaladó raksúllyal rendelkeznek.
Megjegyzés:
Ez a termék magában foglalja a lapos pótkocsit, a félpótkocsit és más pótkocsikat.
9A115

B. SZOFTVER

SzámLeírásKapcsolódó termék az 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.B.001Az A. részben (Áruk) felsorolt cikkek fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges szoftver.

C. TECHNOLÓGIA

SzámLeírásKapcsolódó termék az 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.C.001Az A. részben (Áruk) felsorolt cikkek fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges technológia

Ib. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett termékek

7601Megmunkálatlan alumínium
7602Alumíniumhulladék és -törmelék
7603Alumíniumpor és -pehely
7604Alumíniumrúd és -profil
7605Alumíniumhuzal
7606Alumíniumlap, -lemez, vagy -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t
7608Alumíniumcső
7609Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat)
7614Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével

Ic. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésében említett arany, titánérc, vanádiumérc és ritkaföldfémeket tartalmazó ásványok

KódÁrumegnevezés
ex 2530 90 00Ritkaföldfémek ércei
ex 26 12Kizárólag vagy elsősorban urán és tórium kivonásához használt monazitok és más ércek
ex 2614 00 00Titánérc
ex 2615 90 00Vanádiumérc
ex 2616 90 00Arany

Id. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezésében említett szén, vas és vasérc

KódÁrumegnevezés
ex 26 01Vasérc
2701Kőszén brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag
2702Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével
2703Tőzeg (tőzegalom), brikettezve is
2704Koksz és félkoksz kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből, brikettezve is; retortaszén
7201Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában
7202Ferroötvözet
7203Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában
7204 10 00Öntöttvas-törmelék és -hulladék
ex 7204 30 00Ónozott vas- vagy acéltörmelék és -hulladék
ex 7204 41Más törmelék és hulladék: Esztergaforgács, gyaluforgács, forgácsapríték, marási hulladék, fűrészpor, reszelék, kovácsolási és csákolási hulladék, összepréselve is
ex 7204 49Más törmelék és hulladék: Más
ex 7204 50 00Más törmelék és hulladék: Ingot újraolvasztott hulladékból
ex 7205 10 00Szemcse
ex 7205 29 00Por: nem ötvözött acélból
ex 7206 10 00Ingot
ex 7206 90 00Más
ex 72 07Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból
ex 72 08Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
ex 72 09Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
ex 72 10Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva
ex 72 11Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
ex 72 12Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva
ex 72 14Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy -extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva
ex 72 15Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból
ex 72 16Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból
ex 72 17Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból:

Ie. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett légijármű-tüzelőanyag

KódÁrumegnevezés
2710 12 31 -től 2710 12 59 -igBenzin
2710 12 70Nafta típusú sugárhajtómű üzemanyag
2710192100Kerozin típusú sugárhajtómű üzemanyag
2710192500Kerozin típusú rakéta-hajtóanyag

If. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésében említett kőolajtermékek

2707Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét
2709Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj
2710Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék
2711Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén
2712 10– Vazelin
2712 20– Paraffinviasz 0,75 tömegszázaléknál kisebb olajtartalommal
Ex2712 90– Más
2713Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka
Ex2714Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő
Ex2715Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)
– Kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal
3403 11– – Textil, bőr, szőrme vagy más anyagok kezelésére használt készítmények
3403 19– – Más
– Más
Ex3403 91– – Textil, bőr, szőrme vagy más anyagok kezelésére használt készítmények
Ex3403 99– – Más
– – – – Túlnyomórészt szerves vegyületekből álló, máshol nem említett vegyipari termékek vagy készítmények
Ex3824 90 92– – – – – Folyékony formában 20 °C-on
Ex3824 90 93– – – – – Más
Ex3824 90 96– – – – Más
3826 00 10– Zsírsav-monoalkil-észter (FAMAE) legalább 96,5 térfogatszázalék észter-tartalommal
3826 00 90– Más

Ig. MELLÉKLET

A 2., 3. ÉS 6. CIKKBEN EMLÍTETT ÁRUK ÉS TECHNOLÓGIA ( 11 )

A 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 25. pontja és a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 4. és 7. pontja alapján azonosított és megjelölt, tömegpusztító fegyverekhez kapcsolódó termékek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák.

(a) Nukleáris és/vagy rakéták - felhasználható cikkek

(1) Gyűrűmágnesek

Állandó mágneses anyagok, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

i. Gyűrű alakú mágnes, a külső és a belső átmerő közötti arány kisebb vagy egyenlő mint 1,6:1; valamint

ii. Az alábbi mágneses anyagok bármelyikéből készült: alumínium-nikkel-kobalt, ferritek, szamárium-kobalt, vagy neodímium-vas-bór.

ex 8505 11 00

ex 8505 19 10

ex 8505 19 90

ex 8505 90 90

(2) Martenzites acél

Martenzites acél, amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:

i. 293 K (20 °C) hőmérsékleten 1 500 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra "képesek";

ii. Cső vagy rúd formájában, legalább 75 mm külső átmérővel rendelkeznek.

ex 7304 49 10

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

(3) Mágneses ötvözetanyagok lemez vagy szalag formában, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

(a) legfeljebb 0,05 mm vastagság; vagy legfeljebb 25 mm magasság, és

(b) Az alábbi mágneses ötvözetanyagok bármelyikéből készült: vas-króm-kobalt, vas-kobalt-vanádium, vas-króm-kobalt-vanádium, vagy vas-króm.

ex 7326 19 10

ex 7326 19 90

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

(4) Frekvenciaváltók (konverter, illetve inverter néven is ismertek)

Az I. mellékletben a 0B001.b.13 és a 3A225 bejegyzésben meghatározottaktól eltérő frekvenciaváltók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével, és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek:

i. Többfázisú frekvenciakimenet;

ii. Képesek 40 W vagy annál nagyobb teljesítmény leadására; valamint

iii. Képesek bárhol (egy vagy több adott ponton) a 600Hz és 2 000 Hz közötti frekvenciatartományban üzemelni.

Műszaki megjegyzések:

(1) A frekvenciaváltók konverter, illetve inverter néven is ismertek.

(2) A fent meghatározott funkciók az alábbi néven szereplő vagy forgalmazott egyes berendezések esetében is teljesülhetnek: elektronikus tesztberendezés, AC tápegység, változtatható sebességű motormeghajtó vagy változtatható frekvenciájú meghajtó.

ex 8504 40 84

ex 8504 40 88

ex 8504 40 90

ex 8537 10 99

ex 8537 20 91

ex 8537 20 99

(5) Nagy szilárdságú alumíniumötvözet

Alumíniumötvözetek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

i. 293 K (20 °C) hőmérsékleten 415 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra "képesek"; és

ii. Cső vagy rúd formájában, legalább 75 mm külső átmérővel rendelkeznek.

Műszaki megjegyzés:

A "képesek" kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni alumíniumötvözetre is.

ex 7601 20 80

ex 7604 29 10

ex 7608 20 20

ex 7608 20 81

ex 7608 20 89

(6) Rostos vagy szálas anyagok

"Rostos és szálas anyagok" és prepregek az alábbiak szerint:

i. Szén-, aramid- vagy üveg-"szálas és rostos anyagok", amelyek rendelkeznek az alábbi két jellemzővel:

(1) "fajlagos modulusuk" nagyobb mint 3,18 × 106 m; valamint

(2) "fajlagos szakítószilárdságuk" nagyobb mint 76,2 × 103 m;

ii. Prepregek: Hőre keményedő gyantával impregnált, a fenti a) pontban ellenőrzött szén-, aramid- vagy üveg-"szálas vagy rostos anyagokból" készült folytonos "fonalak", "előfonatok", "kócok", vagy "szalagok", amelyek szélessége nem haladja meg a 30 mm-t.

ex 3916 90 10

ex 3916 90 50

ex 3916 90 90

ex 3920 92 00

ex 3920 99 28

ex 3920 99 52

ex 3920 99 59

ex 3920 99 90

ex 3921 90 55

ex 3921 90 60

ex 3921 90 90

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 5402 11 00

ex 5402 19 00

ex 5402 31 00

ex 5402 32 00

ex 5403 10 00

ex 5404 90 90

ex 5407 10 00

ex 5407 20 90

ex 5407 41 00

ex 5407 42 00

ex 5407 43 00

ex 5407 44 00

ex 5501 10 00

ex 5501 90 00

ex 5503 11 00

ex 5503 19 00

ex 5503 20 00

ex 5503 90 00

ex 5506 10 00

ex 5506 90 00

ex 5509 11 00

ex 5509 12 00

ex 5604 90 10

ex 5607 50 11

ex 5607 50 19

ex 5607 50 30

ex 5607 50 90

ex 5609 00 00

ex 5902 10 10

ex 5902 10 90

ex 5902 20 90

ex 5902 90 10

ex 5902 90 90

ex 5903 10 10

ex 5903 10 90

ex 5903 20 10

ex 5903 20 90

ex 5903 90 10

ex 5903 90 91

ex 5903 90 99

ex 6815 10 10

ex 6815 99 00

ex 7019 12 00

ex 7019 19 10

ex 7019 19 90

ex 7019 51 00

ex 7019 59 00

ex 7019 90 00

(7) Száltekercselő gépek és kapcsolódó berendezések

Száltekercselő gépek és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:

i. Száltekercselő gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

(1) A pozicionáló, hurkoló és tekercselő mozgásokat két vagy több tengely mentén koordinálják vagy programozzák;

(2) Kifejezetten "szálas és rostos anyagokból" készülő kompozit szerkezetek és rétegelt termékek készítésére tervezték; valamint

(3) Képesek legalább 75 mm vagy nagyobb átmérőjű hengeres csövek tekercselésére;

ii. A fenti a) pontban meghatározott szálsodró gépeket koordináló és programozó vezérlők;

iii. Tüskék a fenti a) pontban meghatározott száltekercselő gépekhez.

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8444 00 10

ex 8444 00 90

ex 8446 10 00

ex 8446 21 00

ex 8446 29 00

ex 8446 30 00

ex 8447 11 00

ex 8447 12 00

ex 8447 20 20

ex 8447 20 80

ex 8447 90 00

ex 8448 19 00

ex 8448 20 00

ex 8448 39 00

ex 8448 42 00

ex 8448 49 00

ex 8448 59 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 20

ex 8479 90 80

ex 8537 10 10

ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

ex 8538 10 00

ex 9022 12 00

ex 9022 19 00

ex 9022 90 00

ex 9031 80 38

ex 9031 80 98

ex 9031 90 85

(8) Megfolyatásos formázógépek

Az INFCIRC/254/Rev.9/Part2 és S/2014/253 pontban foglaltak szerint.

ex 8463 90 00

ex 8466 94 00

(9) Lézeres hegesztőgép

ex 8515 80 10

ex 8515 80 90

ex 8515 90 00

(10) 4- és 5-tengelyes CNC szerszámgépek

ex 8457 10 10

ex 8457 10 90

ex 8457 20 00

ex 8457 30 10

ex 8457 30 90

ex 8458 11 20

ex 8458 11 41

ex 8458 11 49

ex 8458 11 80

ex 8458 19 00

ex 8458 91 20

ex 8458 91 80

ex 8458 99 00

ex 8459 10 00

ex 8459 21 00

ex 8459 31 00

ex 8459 40 10

ex 8459 51 00

ex 8459 61 10

ex 8459 61 90

ex 8460 11 00

ex 8460 21 11

ex 8460 21 15

ex 8460 21 19

ex 8460 21 90

ex 8460 31 00

ex 8460 40 10

ex 8460 90 10

ex 8460 90 90

ex 8461 20 00

ex 8461 30 10

ex 8461 40 11

ex 8461 40 31

ex 8461 40 71

ex 8461 40 90

ex 8461 90 00

ex 8464 20 11

ex 8464 20 19

ex 8464 20 80

ex 8464 90 00

(11) Plazmavágó berendezések

ex 8456 10 00

ex 8456 90 80

ex 8515 31 00

ex 8515 39 90

ex 8515 80 10

ex 8515 80 90

ex 8515 90 00

(12) Fémhidridek, például cirkónium-hidrid

ex 2850 00 20

(b) Vegyi-/biológiai fegyver - használható cikkek

(1) További vegyi anyagok, amelyek alkalmasak vegyi harcanyagok előállítására:

ÁrumegnevezésKN-kód
Nátrium fém (7440-23-5)2805 11 00
Kén-trioxid (7446-11-9)ex2811 29 10
Alumínum-klorid (7446-70-0)2827 32 00
Kálium-bromid (7758-02-3)2827 51 00
Nátrium-bromid (7647-15-6)2827 51 00
Diklórmetán (75–09-2)2903 12 00
Izopropil-bromid (75-26-3)ex2903 39 19
Izopropil-éter (108-20-3)ex2909 19 90
Monoizopropilamin (75-31-0)ex2921 19 99
Trimetilamin (75-50-3)ex2921 11 00
Tributilamin (102-82-9)ex2921 19 99
Trietil-amin (121-44-8)ex2921 19 99
N,N-dimetil-anilin (121-69-7)ex2921 42 00
Piridin (110-86-1)ex2933 31 00

(2) Reaktoredények, reaktorok, keverők, hőcserélők, kondenzátorok, szivattyúk, szelepek, tárolótartályok, konténerek, gyűjtőtartályok, és desztilláló vagy abszorpciós oszlopok, amelyek megfelelnek az S/2006/853 és S/2006/853/corr.1-ben meghatározott teljesítményre vonatkozó paramétereknek.

- Egyszeres tömítésű szivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m3/h, az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült:

-

(a) nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

(b) 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;

(c) fluort tartalmazó polimerek (35 tömegszázaléknál több fluort tartalmazó polimerikus vagy elasztomerikus anyagok);

(d) üveg vagy üvegbélés (beleértve a vitrit, vagy zománc bevonatot);

(e) grafit vagy szén-grafit;

(f) tantál vagy tantálötvözet;

(g) titán vagy titánötvözet;

(h) cirkónium vagy cirkóniumötvözet;

(i) kerámia;

(j) ferroszilícium (magas szilíciumtartalmú szilícium-vas ötvözetek); vagy

(k) nióbium (kolumbium) vagy nióbiumötvözetek.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 20

ex 8414 59 40

ex 8414 59 80

ex 8414 80 11

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8418 99 10

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 80

(3) A P3 vagy P4 (BSL3, BSL4, L3, L4) biztonsági szintű létesítményekben alkalmazható, hagyományos vagy turbulenses légáramlású szabályozott légterű kamra, valamint ventilátorral egybeépített HEPA-szűrős berendezés.

ex 8414 51 00

ex 8414 59 00

ex 8414 60 00

ex 8414 80 80

ex 8421 39 20

ex 8479 89 97

Ih. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett réz, nikkel, ezüst és cink ( 12 ).

Réz

2603Rézérc, dúsított is
74Réz és ebből készült áruk
8536 90 95 30Érintkezőszegecsek:
– rézből
– ezüst-nikkel ötvözettel (AgNi10) vagy összesen 11,2 (± 1,0) tömegszázalék ón-oxidot és indium-oxidot tartalmazó ezüsttel lemezelve,
– 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm) lemezvastagsággal
ex8538 90 95 99Kizárólag vagy elsősorban a 8535 , 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek réz alkatrészei
– Tekercselőhuzal:
8544 11– rézből
– Más elektromos rézvezeték legfeljebb 1 000 V feszültséghez:
ex8544 42– Csatlakozókkal szerelt
ex8544 49– Más
– Más elektromos vezeték, 1 000 V-ot meghaladó feszültségre:
8544 60 10– Rézvezetővel

Nikkel

2604Nikkelérc, dúsított is
Vasötvözetek:
7202 60– Ferronikkel
Huzal rozsdamentes acélból:
7223 00 11– – Legalább 28, de legfeljebb 31 tömegszázalék nikkeltartalommal és legalább 20, de legfeljebb 22 tömegszázalék krómtartalommal
75Nikkel és ebből készült áruk
8105 90 00 10Kobaltötvözetből készült rúd vagy huzal, amely:
— 35 (± 2) tömegszázalék kobaltot,
— 25 (± 1) tömegszázalék nikkelt,
— 19 (± 1) tömegszázalék krómot és
— 7 (± 2) tömegszázalék vasat
tartalmaz, és megfelel a repülőgép- és űrrepülőgép-iparban használatos AMS 5842 anyagspecifikációnak

Ezüst

2616 10Ezüstérc, dúsított is

Cink

2608Cinkérc, dúsított is
79Cink és ebből készült áruk

II. MELLÉKLET

A 5., 7., 8., 10. és 15. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság címe az értesítések tekintetében

BELGIUM

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MÁLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

III. MELLÉKLET

A 4. cikkben említett luxuscikkek

1. Fajtatiszta ló

0101 21 00Fajtatiszta tenyészállat
ex0101 29 90Más

2. Kaviár és kaviárpótló

1604 31 00Kaviár
1604 32 00Kaviárpótló

3. Szarvasgomba és az abból készült termékek

0709 59 50Szarvasgomba
ex0710 80 69Más
ex0711 59 00Más
ex0712 39 00Más
ex2001 90 97Más
2003 90 10Szarvasgomba
ex2103 90 90Más
ex2104 10 00Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény
ex2104 20 00Homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény
ex2106 00 00Máshol nem említett élelmiszer-készítmény

4. Jó minőségű borok (beleértve a pezsgőborokat), szesz és szeszes italok

2204 10 11Pezsgő (champagne)
2204 10 91Asti spumante
ex2204 10 93Más
ex2204 10 94Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok
ex2204 10 96Más fajtaborok
ex2204 10 98Más
ex2204 21 00Legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)
ex2204 29 00Más
ex2205 00 00Vermut és friss szőlőből készült más bor, növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
ex2206 00 00Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei
ex2207 10 00Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal
ex2208 00 00Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

5. Jó minőségű szivarok és kis alakú szivarok (cigarillos)

ex2402 10 00Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel
ex2402 90 00Más

6. Luxusparfümök, toalettvizek és kozmetikai termékek, beleértve szépségápoló készítményeket és sminkeket

ex3303 00 00Parfümök és toalettvizek
ex3304 00 00Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító vagy napvédő készítményeket; manikűr- és pedikűrkészítmények
ex3305 00 00Hajápoló szerek
ex3307 00 00Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is
ex6704 00 00Paróka, álszakáll, szemöldök és szempilla, hamis copf és hasonló áru emberhajból vagy állati szőrből vagy textilanyagból; másutt nem említett áru emberhajból

7. Jó minőségű bőr, nyergesáruk és utazási cikkek, kézitáskák és hasonló cikkek

ex4201 00 00Nyerges- és szíjgyártóáru (beleértve az istrángot, hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtakarót, nyeregtáskát, kutyakabátot és hasonlót is) bármilyen anyagból, bármilyen állat számára
ex4202 00 00Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüvegtok, látcsőtok, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag lapokból, textilből, vulkánfiberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is
ex4205 00 90Más
ex9605 00 00Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz

8. Jó minőségű ruházat, ruházati tartozékok és cipők (anyaguktól függetlenül)

ex4203 00 00Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből
ex4303 00 00Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk
ex6101 00 00Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex6102 00 00Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével
ex6103 00 00Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból
ex6104 00 00Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból
ex6105 00 00Férfi- vagy fiúing, kötött vagy hurkolt
ex6106 00 00Női és leánykablúz, -ing és -ingblúz, kötött, hurkolt
ex6107 00 00Férfi- és fiúalsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny -hálóköntös és hasonló cikkek, kötött, hurkolt
ex6108 00 00Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból
ex6109 00 00T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból
ex6110 00 00Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt
ex6111 00 00Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból
ex6112 11 00Pamutból
ex6112 12 00Szintetikus szálból
ex6112 19 00Más textilanyagból
6112 20 00Síöltöny
6112 31 00Szintetikus szálból
6112 39 00Más textilanyagból
6112 41 00Szintetikus szálból
6112 49 00Más textilanyagból
ex6113 00 10Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból
ex6113 00 90Más
ex6114 00 00Más ruha kötött vagy hurkolt anyagból
ex6115 00 00Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, beleértve a kalibrált kompressziós harisnyaárut (pl. a visszeres lábra való harisnyát) és a talp nélküli harisnyát, kötött vagy hurkolt anyagból
ex6116 00 00Kötött vagy horgolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is
ex6117 00 00Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei
ex6201 00 00Férfi- vagy fiú felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével
ex6202 00 00Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével
ex6203 00 00Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)
ex6204 00 00Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)
ex6205 00 00Férfi- vagy fiúing
ex6206 00 00Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz
ex6207 00 00Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru
ex6208 00 00Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru
ex6209 00 00Csecsemőruha és tartozékai
ex6210 10 00Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekből
6210 20 00A 6201 11 –6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
6210 30 00A 6202 11 –6202 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
ex6210 40 00Más férfi- és fiúruha
ex6210 50 00Más női és leánykaruha
6211 11 00Férfi vagy fiú
6211 12 00Női vagy leányka
6211 20 00Síöltöny
ex6211 32 00Pamutból
ex6211 33 00Műszálból
ex6211 39 00Más textilanyagból
ex6211 42 00Pamutból
ex6211 43 00Műszálból
ex6211 49 00Más textilanyagból
ex6212 00 00Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei, kötött vagy hurkolt anyagból is
ex6213 00 00Zsebkendők
ex6214 00 00Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló
ex6215 00 00Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli
ex6216 00 00Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű
ex6217 00 00Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vámtarifaszám alá tartozók kivételével
ex6401 00 00Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva
ex6402 20 00Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve
ex6402 91 00Bokát takaró
ex6402 99 00Más
ex6403 19 00Más
ex6403 20 00Lábbeli bőr külső talppal, a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel
ex6403 40 00Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
ex6403 51 00Bokát takaró
ex6403 59 00Más
ex6403 91 00Bokát takaró
ex6403 99 00Más
ex6404 19 10Papucs és más házicipő
ex6404 20 00Lábbeli bőr vagy mesterséges bőr külső talppal
ex6405 00 00Más lábbeli
ex6504 00 00Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő, bélelve vagy díszítve is
ex6505 00 10Szőrmenemezből vagy gyapjú- és szőrmenemezből a 6501 00 00 vámtarifaszám alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva
ex6505 00 30Ellenzős sapka
ex6505 00 90Más
ex6506 99 00Más anyagból
ex6601 91 00Teleszkópos nyéllel
ex6601 99 00Más
ex6602 00 00Sétapálca, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és hasonló
ex9619 00 81Csecsemőpelenka és pelenkabetét

9. 500 USA-dollárnál magasabbra értékelt szőnyegek és faliszőnyegek, kéziszövésű is

ex5701 00 00Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
ex5702 10 00„Kelim”, „Schumack”, „Karamanie” és hasonló kézi szövésű szőnyeg
ex5702 20 00Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)
ex5702 31 80Más
ex5702 32 90Más
ex5702 39 00Más textilanyagból
ex5702 41 90Más
ex5702 42 90Más
ex5702 50 00Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcionálva
ex5702 91 00Gyapjúból vagy finom állati szőrből
ex5702 92 00Szintetikus vagy mesterséges szálas textilanyagból
ex5702 99 00Más textilanyagból
ex5703 00 00Tűzött szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
ex5704 00 00Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, konfekcionálva is
ex5705 00 00Más szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
ex5805 00 00Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel, keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

10. Gyöngyök, drágakövek és féldrágakövek, gyöngyből készült cikkek, ékszer, arany- és ezüstművesáruk

7101 00 00Természetes vagy tenyésztett gyöngy, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; természetes vagy tenyésztett gyöngy, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve
7102 00 00Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül
7103 00 00Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve
7104 20 00Más, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
7104 90 00Más
7105 00 00Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor
7106 00 00Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7107 00 00Ezüsttel plattírozott nem nemesfém és ebből készült félgyártmány
7108 00 00Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7109 00 00Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7110 11 00Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 19 00Más
7110 21 00Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 29 00Más
7110 31 00Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 39 00Más
7110 41 00Megmunkálatlanul vagy por alakban
7110 49 00Más
7111 00 00Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7113 00 00Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
7114 00 00Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
7115 00 00Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
7116 00 00Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) drágakőből vagy féldrágakőből készült áru

11. Érme és bankjegy, ha nem törvényes fizetőeszköz

ex4907 00 30Bankjegy
7118 10 00Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz
ex7118 90 00Más

12. Evőeszközök nemesfémből vagy nemesfémmel bevonva vagy plattírozva

7114 00 00Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
7115 00 00Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
ex8214 00 00Máshol nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- vagy pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)
ex8215 00 00Kanalak, villák, merőkanalak, szűrőkanalak, tortalapátok, halkések, vajkések, cukorfogók és hasonló konyhai vagy asztali eszközök
ex9307 00 00Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze, és hüvelye és tartója is

13. 100 USA-dollárnál magasabbra értékelt asztali áru porcelánból, kínai porcelánból, kőagyagáru, cserépáru vagy finomkerámia

ex6911 00 00Asztali és konyhai edények, egyéb háztartási és piperecikkek porcelánból
ex6912 00 23Kőagyag áru
ex6912 00 25Cserépáru vagy finomkerámia
ex6912 00 83Kőagyag áru
ex6912 00 85Cserépáru vagy finomkerámia
ex6914 10 00Porcelánból vagy kínai porcelánból
ex6914 90 00Más

14. Ólomkristályból készült cikkek

ex7009 91 00Keret nélkül
ex7009 92 00Keretezve
ex7010 00 00Üvegballonok (fonatos is), üvegpalackok, flaskák, lombikok, konzervüvegek, üvegedények, fiolák, ampullák és más hasonló üvegtartályok áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből
ex7013 22 00Ólomkristályból
ex7013 33 00Ólomkristályból
ex7013 41 00Ólomkristályból
ex7013 91 00Ólomkristályból
ex7018 10 00Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő- vagy féldrágakő-utánzat és hasonló apró üvegáru
ex7018 90 00Más
ex7020 00 80Más
ex9405 10 50Üvegből
ex9405 20 50Üvegből
ex9405 50 00Nem elektromos lámpa és világítófelszerelés
ex9405 91 00Üvegből

15. Nagy értékű elektronikai háztartási cikkek

ex8414 51 00Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel
ex8414 59 00Más
ex8414 60 00Kürtő (légelszívó), legfeljebb 120 cm nagyságú vízszintes nyílásmérettel
ex8415 10 00Ablakra vagy falra szerelhető kompakt készülék vagy szétválasztott rendszer
ex8418 10 00Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal
ex8418 21 00Kompresszoros típusú
ex8418 29 00Más
ex8418 30 00Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter űrtartalommal
ex8418 40 00Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter űrtartalommal
ex8419 81 00Forró ital készítésére vagy étel főzésére vagy melegítésére
ex8422 11 00Háztartási
ex8423 10 00Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási mérleg
ex8443 12 00Irodai típusú ofszetnyomó gép ívadagolóval (a lapok oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 22 cm, és a másik oldalon legfeljebb 36 cm)
ex8443 31 00A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkciókból legalább kettővel rendelkező, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék
ex8443 32 00Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék
ex8443 39 00Más
ex8450 11 00Teljesen automata
ex8450 12 00Más gép, beépített centrifugális szárítóval
ex8450 19 00Más
ex8451 21 00Legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású gép
ex8452 10 00Háztartási varrógép
ex8469 00 00Írógépek a 8443 vtsz. alá tartozó nyomtatók kivételével; szövegszerkesztő gépek
ex8470 10 00Elektronikus számológép, külső elektromos áramforrás nélkül működő és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítőgép
ex8470 21 00Nyomtató szerkezettel
ex8470 29 00Más
ex8470 30 00Más számológép
ex8471 00 00Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához
ex8479 60 00Párologtató léghűtő
ex8508 11 00Legfeljebb 1 500 W teljesítményű és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más tartálykapacitással rendelkező
ex8508 19 00Más
ex8508 60 00Más porszívók
ex8509 40 00Élelmiszerőrlő és -keverő; gyümölcs- vagy zöldséglékivonó
ex8509 80 00Más készülék
ex8516 31 00Hajszárító
ex8516 50 00Mikrohullámú sütő
ex8516 60 10Tűzhely (legalább egy sütővel és egy főzőlappal)
ex8516 71 00Kávé- vagy teafőző
ex8516 72 00Kenyérpirítók
ex8516 79 00Más
ex8517 11 00Zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes távbeszélő-készülékek
ex8517 12 00Telefon cellás hálózathoz vagy egyéb vezeték nélküli hálózathoz
ex8517 18 00Más
ex8517 61 00Bázisállomások
ex8517 62 00Hang, kép vagy egyéb adat vételére, átalakítására és továbbítására vagy helyreállítására szolgáló berendezés, beleértve a kapcsoló- és útvonalválasztó berendezéseket
ex8517 69 00Más
ex8526 91 00Rádiónavigációs segédkészülék
ex8529 10 31Műholdas adás vételére
ex8529 10 39Más
ex8529 10 65Rádió- vagy televízióadás belső vevőantennája, a beépített típusokkal együtt
ex8529 10 69Más
ex8531 10 00Betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék és hasonló
ex8543 70 10Elektronikus fordítógép vagy szótár
ex8543 70 30Antennaerősítő
ex8543 70 50Szolárium (napágy), napozólámpák és hasonló, barnulást segítő elektromos berendezések
ex8543 70 90Más
9504 50 00Videojáték-konzol és -gép, a 9504 30 alszám alá tartozó kivételével
9504 90 80Más

16. Nagy értékű elektromos/elektronikus vagy optikai hang- és képfelvevő és -lejátszó berendezés

ex8519 00 00Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék
ex8521 00 00Videofelvevő és -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is
ex8525 80 30Digitális fényképezőgép
ex8525 80 91Kizárólag a televíziós kamera által továbbított hang és kép felvételére képes
ex8525 80 99Más
ex8527 00 00Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban
ex8528 71 00Videokijelzőt vagy képernyőt kialakítása miatt nem tartalmazó
ex8528 72 00Más, színes
ex9006 00 00Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével
ex9007 00 00Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy anélkül

17. Személyek szárazföldi, légi vagy vízi úton történő szállítására használt luxusjárművek, beleértve a sífelvonókabinokat is, valamint ezek tartozékai és pótalkatrészei

ex4011 10 00Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)
ex4011 20 00Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz
ex4011 30 00Légi járműhöz
ex4011 40 00Motorkerékpárhoz
ex4011 69 00Más
ex4011 99 00Más
ex7009 10 00Visszapillantó tükör járműhöz
ex8407 00 00Szikragyújtású, belső égésű, vagy belső égésű dugattyús motorok
ex8408 00 00Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel)
ex8409 00 00Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze
ex8411 00 00Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina
8428 60 00Ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó; hajtó mechanizmus drótkötélpályához
ex8431 39 00Az ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó; hajtó mechanizmus drótkötélpálya alkatrészei és tartozékai
ex8483 00 00Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyústengely is) és a forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is)
ex8511 00 00Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású, belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó és alternátor) és az ilyen motorhoz használt árammegszakító
ex8512 20 00Más világító- vagy jelzőkészülék
ex8512 30 10Gépjárműhöz használt riasztóberendezés
ex8512 30 90Más
ex8512 40 00Ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék
ex8544 30 00Gyújtóhuzalkészlet és más, járművön, repülőgépen vagy hajón használt huzalkészlet
ex8603 00 00Önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász- és teherszállító motorkocsi, a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével
ex8605 00 00Személyszállító vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi; csomagszállító (poggyász-) kocsi, postakocsi és más különleges célra szolgáló vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi (a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével)
ex8607 00 00Vasúti mozdony vagy villamos-motorkocsi vagy sínhez kötött más jármű alkatrészei
ex8702 00 00Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására
ex8703 00 00Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót, valamint a 2 000 USD-t meghaladó értékű motoros szánokat is
ex8706 00 00A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve
ex8707 00 00A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is)
ex8708 00 00A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka
ex8711 00 00Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is), és kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is;
ex8712 00 00Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül
ex8714 00 00A 8711 –8713 vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka
ex8716 10 00Lakókocsi, pótkocsi és félpótkocsi, gördülő lakáshoz vagy kempingezéshez
ex8716 40 00Egyéb pótkocsi, félpótkocsi
ex8716 90 00Alkatrész
ex8801 00 00Léggömb és kormányozható léghajó, más nem motoros légi jármű
ex8802 11 00Legfeljebb 2 000 kg öntömegű
ex8802 12 002 000 kg-ot meghaladó öntömegű
ex8802 20 00Legfeljebb 2 000 kg öntömegű repülőgép és más légi jármű
ex8802 30 002 000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 15 000 kg öntömegű repülőgép és más légi jármű
ex8802 40 0015 000 kg-ot meghaladó öntömegű repülőgép és más légi jármű
ex8803 10 00Légcsavar és rotor és ezek része
ex8803 20 00Futómű és részei
ex8803 30 00Más repülőgép- vagy helikopter-alkatrész
ex8803 90 10Sárkányrepülőhöz
ex8803 90 90Más
ex8805 10 00Légi jármű indítószerkezete és alkatrészei; fedélzeti leszállásfékező készülék vagy hasonló fékezőszerkezet és ezek alkatrészei
ex8901 10 00Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó és hasonló vízi jármű, elsősorban személyszállításra; mindenféle komphajó
ex8901 90 00Más vízi jármű, áruszállításra, valamint áru- és személyszállításra egyaránt használatos más vízi jármű
ex8903 00 00Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezős csónak és kenu

18. Luxus órák és kisórák, és ezek alkatrészei

9101 00 00Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal
ex9102 00 00Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a 9101 vtsz. alá tartozó kivételével
ex9103 00 00Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével
ex9104 00 00Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi-, űr- vagy vízi járműhöz
ex9105 00 00Egyéb órák
ex9108 00 00Óra (kivéve: falióra) összeszerelt komplett mozgatószerkezete és szerkezeti egysége
ex9109 00 00Teljes és összeszerelt óraszerkezetek
ex9110 00 00Komplett „kisóraszerkezet” vagy óraszerkezet nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes „kisóraszerkezet” vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers „kisóraszerkezet” vagy óraszerkezet
ex9111 00 00Kisóraszerkezet tokja és ennek részei
ex9112 00 00Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz, és ezek alkatrészei
ex9113 00 00Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze
ex9114 00 00Más óraalkatrész

19. Jó minőségű hangszerek

ex9201 00 00Zongora, automata is; csemballó és más húros hangszer billentyűs szerkezettel:
ex9202 00 00Más húros hangszer (pl. gitár, hegedű, hárfa)
ex9205 00 00Fúvós hangszerek (pl. manuális orgona, tangóharmonika, klarinét, trombita, duda), a kintorna és a verkli kivételével
ex9206 00 00Ütőhangszer (pl. dob, xilofon, cintányér, kasztanyetta, maraka)
ex9207 00 00Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár, tangóharmonika)

20. Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

9700 00 00Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

21. Sportokhoz, ideértve a síelést, golfozást, búvárkodást és a vízi sportokat is, használatos cikkek és felszerelések

ex4015 19 00Más
ex4015 90 00Más
ex6210 40 00Más férfi- és fiúruha
ex6210 50 00Más női és leánykaruha
6211 11 00Férfi vagy fiú
6211 12 00Női vagy leányka
6211 20 00Síöltöny
ex6216 00 00Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű
6402 12 00Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő
ex6402 19 00Más
6403 12 00Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő
6403 19 00Más
6404 11 00Sportcipő; teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló termékek
6404 19 90Más
ex9004 90 00Más
9020 00 00Más légzőkészülék és gázálarc, a sem mechanikus részekkel, sem cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével
9506 11 00Sítalp
9506 12 00Síkötés (sítalprögzítő)
9506 19 00Más
9506 21 00Széllovas
9506 29 00Más
9506 31 00Golfütő, komplett
9506 32 00Labda
9506 39 00Más
9506 40 00Asztalitenisz-felszerelés
9506 51 00Teniszütő, húrral ellátva is
9506 59 00Más
9506 61 00Teniszlabda
9506 69 10Krikett- és pólólabda
9506 69 90Más
9506 70Jégkorcsolya és görkorcsolya, beleértve a korcsolyával felszerelt cipőt is
9506 91Tornatermi, atlétikai, valamint általános fizikai gyakorlathoz használt felszerelés
9506 99 10Krikett- és pólófelszerelés, a labdák kivételével
9506 99 90Más
9507 00 00Horgászbot, halhorog és más horgászfelszerelés; merítőháló, lepkeháló és hasonló; csalimadár (a 9208 vagy a 9705 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés

22. Billiárdhoz, automatikus bowlinghoz, kaszinójátékhoz és pénzérmével vagy bankjeggyel működő játékhoz használatos cikkek és felszerelések

9504 20 00Biliárd mindenféle felszerelése és tartozéka
9504 30 00Pénzérmével, bankjeggyel, bankkártyával, zsetonnal vagy bármely más fizetőeszközzel működő más játék, az automata tekepálya-felszerelés kivételével
9504 40 00Kártya
9504 50 00Videojáték-konzol és -gép, a 9504 30 alszám alá tartozó kivételével
9504 90 80Egyéb

IIIa. MELLÉKLET

A 4c. cikk (1) bekezdésében említett szobrok:

ex4420 10Kis szobor és más díszműáru fából
– Kis szobor és más díszműáru kőből
ex6802 91– – Márvány, travertin (szürke márvány) és alabástrom
ex6802 92– – Más mészkő
ex6802 93– Gránit
ex6802 99– – Más kő
ex6809 90Kis szobor és más díszműáru gipszből vagy gipsz alapanyagú készítményből
ex6810 99Kis szobor és más díszműáru cementből, betonból vagy műkőből, megerősítve is
ex6913Szobrocska és más dísztárgy kerámiából kerámiából
Arany- és ezüstműves áruk
– Nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is
ex7114 11– – Szobrocska ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is
ex7114 19– – Szobrocska más nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is
ex7114 20– Szobrocska és más dísztárgy nem nemesfémből nemesfémmel plattírozva
– Szobrocska és más dísztárgy nem nemesfémből
ex8306 21– – Nemesfém bevonatú kis szobor és más dísztárgy
ex8306 29– – Más kis szobor és dísztárgy
ex9505Ünnepi, farsangi vagy más szórakoztató kis szobor és más dísztárgy
ex9602Megmunkált növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyagból készült kis szobor
ex9703Eredeti szobrok és szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból

IIIb. MELLÉKLET

A 4d. cikk (1) bekezdésében említett helikopterek és hajók:

Helikopter

8802 11Legfeljebb 2 000 kg öntömegű
8802 122 000 kg-ot meghaladó öntömegű

Hajó

8901Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó, komphajó, teherszállító hajó, dereglye és személy- vagy áruszállításra alkalmas hasonló vízi jármű
8902Halászhajó; halászati terméket feldolgozó vagy ezek tartósítására, üzemi feldolgozására szolgáló más hajó és más vízi jármű
8903Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezőscsónak és kenu
8904Vontató- és tolóhajó
8906Más hajó, a hadihajó és mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével
8907 10Automatikusan felfúvódó úszó jármű

IV. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésében említett személyek, jogalanyok és szervek jegyzéke

A. Természetes személyek:

1. Han Yu-ro. Tisztsége: a Korea Ryongaksan General Trading Corporation igazgatója. Egyéb információk: érintett Észak-Korea ballisztikusrakéta-programjában. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

2. Hwang Sok-hwa. Tisztsége: a General Bureau of Atomic Energy (GBAE) igazgatója. Egyéb információk: a GBAE tudományos irányítási irodájának vezetőjeként érintett Észak-Korea nukleáris programjában, a Közös nukleáris kutatási intézeten belüli tudományos bizottság tagja volt. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

3. Ri Hong-sop. Születési éve: 1940. Tisztsége: a Yongbyon Nuclear Research Centre korábbi igazgatója. Egyéb információk: három olyan kulcsfontosságú létesítményt felügyelt, amelyeknek szerepe van a fegyverminőségű plutónium előállításában: a hasadóanyag-előállító létesítményt, a nukleáris reaktort, és az újrafeldolgozó üzemet. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

4. Ri Je-son (másképp: Ri Che-son). Születési idő: 1938. Tisztsége: 2014 áprilisa óta a KNDK atomenergia-ágazatért felelős minisztere. A General Bureau of Atomic Energy (GBAE), azaz a KNDK nukleáris programját irányító központi ügynökség korábbi igazgatója. Egyéb információ: a nukleáris programhoz kapcsolódóan számos kezdeményezést támogatott, ideértve azt is, hogy a Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont és a Namchongang Trading Corporation a GBAE irányítása alá tartozzon. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

5. Yun Ho-jin (másképp: Yun Ho-chin). Születési ideje: 1944.10.13. Tisztsége: a Namchongang Trading Corporation igazgatója. Egyéb információk: az urániumdúsítási programhoz szükséges termékek importját felügyeli. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

6. Paek Chang-Ho (másképp: a) Pak Chang-Ho; b) Paek Ch'ang-Ho). Tisztsége: Magas rangú tisztviselő, a Koreai Űrtechnológiai Bizottság műholdvezérlő-központjának vezetője. Útlevélszáma: 381420754 (kiállítás időpontja: 2011.12.7., lejárat időpontja: 2016.12.7.). Születési ideje: 1964.6.18. Születési helye: Keszong, KNDK. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.

7. Chang Myong-Chin (másképp: Jang Myong-Jin). Tisztsége: A szohei műholdfellövő állomás igazgatója és a fellövőközpont vezetője, ahonnan 2012. április 13-án és december 12-én műhold fellövésére került sor. Születési idő: a) 1968.2.19; b) 1965; c) 1966. Egyéb információ: Nem: férfi. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.

8. Ra Ky'ong-Su (másképp: a) Ra Kyung-Su, b) Chang, Myong Ho). Születési ideje: 1954.6.4. Útlevélszáma: 645120196. Egyéb információ: a) Neme: férfi, b) Ra Ky'ong-Su a Tanchon Commercial Bank (TCB) tisztviselője. E tisztségében elősegíti a TCP ügyleteit. A bizottság 2009 áprilisában vette listára a Tanchont, mint a hagyományos fegyverek, ballisztikus rakéták és az ilyen fegyverek összeszerelésével és gyártásával összefüggő termékek értékesítéséért elsősorban felelős észak-koreai pénzügyi szervezetet. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.

9. Kim Kwang-il. Tisztsége: a Tancson Kereskedelmi Bank (Tanchon Commercial Bank, TCB) tisztviselője. Születési idő: 1969.9.1. Útlevélszám: PS381420397. Egyéb információ: Nem: férfi. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.

10. Yo'n Cho'ng Nam. Tisztsége: A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) főképviselője. Megjelölés időpontja: 2013.3.7.

11. Ko Ch'o'l-Chae. Tisztsége: A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) főképviselő-helyettese. Megjelölés időpontja: 2013.3.7.

12. Mun Cho'ng-Ch'o'l. Tisztsége: a TCB tisztviselője. Megjelölés időpontja: 2013.3.7.

13. Choe Chun-Sik (másképp: a) Choe Chun Sik; b) Ch'oe Ch'un Sik. Születési ideje: 1954.10.12. Állampolgárság: észak-koreai. Egyéb információ: Chun-sik a Second Academy of Natural Sciences (SANS) igazgatója és a KNDK nagy hatótávolságú rakétaprogramjának vezetője volt. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

14. Choe Song Il. Útlevélszáma: a) 472320665 (Lejárat időpontja: 2017.9.26.), b) 563120356. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: A Tanchon Commercial Bank képviselője. A Tanchon Commercial Bank képviselőjeként szolgált Vietnamban. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

15. Hyon Kwang Il (másképp: Hyon Gwang Il). Születési ideje: 1961.5.27. Állampolgárság: észak-koreai. Egyéb információ: Hyon Kwang Il a National Aerospace Development Administration tudományos fejlesztési igazgatója Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

16. Jang Bom Su (másképp: Jang Pom Su, Jang Hyon U). Születési ideje: 1957.4.15., 1958.2.22. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 836110034 (diplomata-útlevél). (Lejárat időpontja: 2020.1.1.) Egyéb információ: A Tanchon Commercial Bank képviselője Szíriában. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

17. Jang Yong Son. Születési ideje: 1957.2.20. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) képviselője. A KOMID képviselőjeként szolgált Iránban. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

18. Jon Myong Guk (másképp: Cho'n Myo'ng-kuk, Jon Yong Sang). Születési ideje: 1976.10.18., 1976.8.25. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 4721202031 (Lejárat időpontja: 2017.2.21.), 836110035 (diplomata-útlevél) (Lejárat időpontja: 2020.1.1.). Egyéb információ: A Tanchon Commercial Bank képviselője Szíriában. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

19. Kang Mun Kil (másképp: Jiang Wen-ji). Állampolgárság: észak-koreai. Útlevélszáma: PS 472330208 (Lejárat időpontja: 2017.7.4. Egyéb információ: Kang Mun Kil a Namchongang (másképp: Namhung) képviselőjeként nukleáris beszerzési tevékenységekben vett részt. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

20. Kang Ryong. Születési ideje: 1969.8.21. Állampolgárság: észak-koreai. Egyéb információ: A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) képviselője Szíriában. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

21. Kim Jung Jong (más néven: Kim Chung Chong). Születési ideje: 1966.11.7. Állampolgársága: észak-koreai. Útlevélszáma: a) 199421147 (Lejárat időpontja: 2014.12.29.), b) 381110042 (Lejárat időpontja: 2016.1.25.), b) 563210184 (Lejárat időpontja: 2018.6.18.). Egyéb információ: A Tanchon Commercial Bank képviselője. A Tanchon Commercial Bank képviselőjeként szolgált Vietnamban. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

22. Kim Kyu. Születési ideje: 1968.7.30. Állampolgárság: észak-koreai. Egyéb információ: A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) külkapcsolati tisztviselője. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

23. Kim Tong My'ong (másképp: a) Kim Chin-So'k, b) Kim Tong-Myong, c) Kim Jin-Sok; d) Kim, e) Hyok-Chol). Születési idő: 1964. Állampolgárság: észak-koreai. Egyéb információ: Kim Tong My'ong is a Tanchon Commercial Bank elnöke; legalább 2002 óta különböző pozíciókat tölt be a banknál. Az Amroggang ügyeinek irányításában is részt vett. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

24. Kim Yong Chol. Születési ideje: 1962.2.18. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) képviselője. A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) képviselőjeként szolgált Iránban. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

25. Ko Tae Hun (másképp: Kim Myong Gi). Születési ideje: 1972.5.25. Állampolgárság: észak-koreai. Útlevélszáma: 563120630 (Lejárati ideje: 2018.3.20.). Egyéb információ: A Tanchon Commercial Bank képviselője. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

26. Ri Man Gon. Születési ideje: 1945.10.29. Állampolgárság: észak-koreai. Útlevélszáma: PO381230469 (Lejárati ideje: 2016.4.6.). Egyéb információ: Ri Man Gon a Munitions Industry Department (Lőszeripari Miniszterium) minisztere. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

27. Ryu Jin. Születési ideje: 1965.8.7. Állampolgárság: észak-koreai. Útlevélszáma: 563410081. Egyéb információ: A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) képviselője Szíriában. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

28. Yu Chol U. Állampolgárság: észak-koreai. Egyéb információ: Yu Choi U a National Aerospace Development Administration igazgatója. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

29. Pak Chun Il. Születési ideje: 1954.7.28. Állampolgársága: észak-koreai. Útlevélszáma: 563410091. Egyéb információ: Pak Chun Il Észak-Korea egyiptomi nagyköveteként teljesített szolgálatot; támogatást nyújt a KOMID-nak (Korea Kumryung Trading Corporation néven), amely jegyzékbe vett jogalany. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

30. Kim Song Chol (másképp: Kim Hak Song). Születési ideje: 1968.3.26. vagy 1970.10.15. Állampolgársága: észak-koreai. Útlevélszáma: 381420565 vagy: 654120219. Egyéb információ: Kim Song Chol a KOMID tisztviselőjeként üzleti tevékenységet folytatott Szudánban a KOMID javára, amely jegyzékbe vett jogalany. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

31. Son Jong Hyok (másképp: Son Min). Születési ideje: 1980.5.20. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: Son Jong Hyok a KOMID tisztviselőjeként üzleti tevékenységet folytatott Szudánban a KOMID javára, amely jegyzékbe vett jogalany. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

32. Kim Se Gon. Születési ideje: 1969.11.13. Állampolgársága: észak-koreai. Útlevélszáma: PD472310104. Egyéb információ: Kim Se Gon az Atomenergia-ipari Minisztérium nevében dolgozik, amely jegyzékbe vett jogalany. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

33. Ri Won Ho. Születési ideje: 1964.7.17. Állampolgársága: észak-koreai. Útlevélszáma: 381310014. Egyéb információ: Ri Won Ho Észak-Korea Állambiztonsági Minisztériumának Szíriában állomásoztatott, a KOMID-ot - amely jegyzékbe vett jogalany - támogató tisztviselője. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

34. Jo Yong Chol (másképp: Cho Yong Chol). Születési ideje: 1973.9.30. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: Jo Yong Chol Észak-Korea Állambiztonsági Minisztériumának Szíriában állomásoztatott, a KOMID-ot - amely jegyzékbe vett jogalany - támogató tisztviselője. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

35. Kim Chol Sam. Születési ideje: 1971.3.11. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: Kim Chol Sam a Daedong Credit Bank (DCB) - amely jegyzékbe vett jogalany - képviselője, aki a DCB Finance Limited részéről közreműködött banki ügyletek lebonyolításában. A DCB külföldi képviselőjeként feltételezhetően elősegítette tranzakciók lebonyolítását több százezer dollár értékben, és vélhetően több millió dollárt kezelt Észak-Koreához köthető olyan számlákon, amelyek potenciálisan nukleáris/rakétaprogramokhoz kapcsolódnak. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

36. Kim Sok Chol. Születési ideje: 1955.5.8. Állampolgársága: észak-koreai. Útlevélszáma: 472310082. Egyéb információ: Kim Sok Chol Észak-Korea mianmari (burmai) nagyköveteként teljesített szolgálatot. A KOMID (jegyzékbe vett jogalany) közvetítőjeként tevékenykedik. Tevékenységéért díjazásban részesült a KOMID-tól, továbbá találkozókat szervez a KOMID nevében, többek között a KOMID és Mianmar (Burma) védelmi ügyekben érintett képviselői között pénzügyi vonatkozású kérdések megvitatása céljából. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

37. Chang Chang Ha (másképp: Jang Chang Ha). Születési ideje: 1964.1.10. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: Chang Chang Ha a Second Academy of Natural Sciences (SANS) - amely jegyzékbe vett jogalany - elnöke. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

38. Cho Chun Ryong (másképp: Jo Chun Ryong). Születési ideje: 1960.4.4. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: Cho Chun Ryong a Second Economic Committee - amely jegyzékbe vett jogalany - elnöke. Megjelölés időpontja: 2016.11.30. (korábban az EU önálló korlátozó intézkedései értelmében volt jegyzékbe véve ( 13 )).

39. Son Mun San. Születési ideje: 1951.1.23. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: Son Mun San a General Bureau of Atomic Energy (GBAE) - amely jegyzékbe vett jogalany - külügyi hivatalának főigazgatója. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

40. Cho Il U (más néven: Cho Il Woo). Születési ideje: 1945.5.10. Születési helye: Musan, Észak Hamgyo'ng tartomány, Észak-Korea. Állampolgársága: észak-koreai. Útlevélszáma: 736410010. Egyéb információ: a Reconnaissance General Bureau (RGB) ötödik irodájának igazgatója. Értesülések szerint Cho felelős az Észak-Korea számára folytatott tengerentúli kémtevékenységért és a külföldi hírszerzési információk gyűjtéséért.

41. Cho Yon Chun (más néven: Jo Yon Jun). Születési ideje: 1937.9.28. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: a Szervezési és Irányítási Osztály igazgatóhelyettese, amely a Koreai Munkáspárt és Észak-Korea hadseregének legfontosabb személyzeti kinevezéseit irányítja.

42. Choe Hwi. Neme: férfi. Születési éve: 1954 vagy 1955. Állampolgársága: észak-koreai. Címe: Észak-Korea. Egyéb információ: a Koreai Munkáspárt Agitációs és Propaganda Osztályának első igazgatóhelyettese, amely Észak-Korea összes médiáját ellenőrzi, és amelyet a kormányzat a lakosság ellenőrzésére használ.

43. Jo Yong-Won (más néven: Cho Yongwon). Neme: férfi. Születési ideje: 1957.10.24. Állampolgársága: észak-koreai. Címe: Észak-Korea. Egyéb információ: a Koreai Munkáspárt Szervezési és Irányítási Osztályának igazgatóhelyettese, amely a Koreai Munkáspárt és Észak-Korea hadseregének legfontosabb személyzeti kinevezéseit irányítja.

44. Kim Chol Nam. Születési ideje: 1970.2.19. Állampolgársága: észak-koreai. Útlevélszáma: 563120238. Címe: Észak-Korea. Egyéb információ: A Korea Kumsan Trading Corporation elnöke. E vállalat beszerzéseket végez a General Bureau of Atomic Energy számára, és az Észak-Koreába való pénzküldési csatornaként szolgál.

45. Kim Kyong Ok. Születési éve: 1937 vagy 1938. Állampolgársága: észak-koreai. Címe: Phenjan, Észak-Korea. Egyéb információ: a Szervezési és Irányítási Osztály igazgatóhelyettese, amely a Koreai Munkáspárt és Észak-Korea hadseregének legfontosabb személyzeti kinevezéseit irányítja.

46. Kim Tong-Ho. Neme: férfi. Születési ideje: 1969.8.18. Állampolgársága: észak-koreai. Útlevélszáma: 745310111. Címe: Vietnam. Egyéb információ: a Tanchon Commercial Bank vietnami képviselője, amely Észak-Korea fegyverzet- és rakéta-beszerzési ügyleteire szolgáló legfontosabb pénzügyi szervezet.

47. Min Byong Chol (Min Pyo'ng-ch'o'l; Min Byong-chol; Min Byong Chun). Neme: férfi. Születési ideje: 1948.8.10. Állampolgársága: észak-koreai. Címe: Észak-Korea. Egyéb információ: a Koreai Munkáspárt Szervezési és Irányítási Osztályának tagja, amely a Koreai Munkáspárt és Észak-Korea hadseregének legfontosabb személyzeti kinevezéseit irányítja.

48. Paek Se Bong. Születési ideje: 1938.3.21. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: Paek Se Bong a Second Economic Committee korábbi elnöke, a Nemzeti Védelmi Bizottság korábbi tagja és a Hadianyag-ipari Minisztérium (MID) korábbi igazgatóhelyettese.

49. Pak Han Se (más néven: Kang Myong Chol). Állampolgársága: észak-koreai. Útlevélszáma: 290410121. Címe: Észak-Korea. Egyéb információ: a Second Economic Committee alelnöke, amely Észak-Korea ballisztikus rakéta gyártását felügyeli és a Korea Mining Development Corporation, azaz Észak-Korea első számú fegyverkereskedő vállalatának és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és berendezések legfontosabb exportőrének tevékenységét irányítja.

50. Pak To Chun (más néven: Pak Do Chun). Születési ideje: 1944.3.9. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: Pak To Chun a Hadianyag-ipari Minisztérium (MID) korábbi titkára, aki jelenleg a nukleáris- és rakétaprogramokkal kapcsolatos tanácsadó. A State Affairs Commission korábbi tagja, és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Politikai Bizottságának tagja

51. Ri Jae Il (más néven: Ri Chae-Il). Születési éve: 1934. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: a Koreai Munkáspárt Agitációs és Propaganda Osztályának igazgatóhelyettese, amely Észak-Korea összes médiáját ellenőrzi és amelyet a kormányzat a lakosság ellenőrzésére használ.

52. Ri Su Yong. Neme: férfi. Születési ideje: 1968.6.25. Állampolgársága: észak-koreai. Útlevélszáma: 654310175. Címe: Kuba. Egyéb információ: a Korea Ryonbong General Corporation tisztviselője, amely Észak-Korea védelmi iparágának beszerzéseire szakosodott és támogatja Phenjan hadsereggel kapcsolatos adásvételeit. Beszerzései valószínűleg Észak-Korea vegyi fegyver programját is támogatják.

53. Ri Yong Mu. Születési ideje: 1925.1.25. Állampolgársága: észak-koreai. Egyéb információ: Ri Yong Mu a State Affairs Commission alelnöke, amely Észak-Korea hadsereggel, védelemmel és biztonsággal összefüggő ügyeit irányítja és vezérli, beleértve a vásárlásokat és beszerzéseket.

54. Choe Chun Yong (másképp: Ch'oe Ch'un-yo'ng). Neme: férfi. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 654410078. Egyéb információ: Az észak-koreai hadsereggel kapcsolatban álló és a Korea Kwangson Banking Corporationnel szoros kapcsolatot fenntartó Ilsim International Bank képviselője. Az Ilsim International Bank megkísérelte kikerülni az Egyesült Nemzetek Szervezete által kivetett szankciókat. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

55. Han Jang Su (másképp: Chang-Su Han). Neme: férfi. Születési ideje: 1969.11.8. Születési helye: Phenjan. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 745420176 (Lejárat időpontja: 2020.10.19.). Egyéb információ: A Foreign Trade Bank főképviselője. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

56. Jang Song Chol. Születési ideje: 1967.3.12. Állampolgársága: KNDK. Egyéb információ: A Korea Mining Development Corporation (KOMID) külföldi képviselője.

57. Jang Sung Nam. Neme: férfi. Születési ideje: 1970.7.14. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 563120368 (Kiállítás időpontja: 2013.3.22., lejárat időpontja: 2018.3.22.). Címe: KDNK. Egyéb információ: A Tangun Trading Corporation egyik külföldi fiókvállalatának vezetője, amely szervezet elsősorban a KNDK védelmi célú kutatási és fejlesztési programjaihoz szükséges nyersanyagok és technológiák beszerzéséért felelős. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

58. Jo Chol Song (másképp: Cho Ch'o'l-so'ng). Neme: férfi. Születési ideje: 1984.9.25. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 654320502 (Lejárat időpontja: 2019.9.16.). Egyéb információ: A Korea Kwangson Banking Corporation helyettes képviselője. A szervezet pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a Tanchon Commercial Bank és a Korea Hyoksin Trading javára, amely utóbbi a Korea Ryonbong General Corporation egyik leányvállalata. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

59. Kang Chol Su. Születési ideje: 1969.2.13. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 472234895. Egyéb információ: A Korea Ryonbong General Corporation tisztviselője, amely szervezet a KNDK védelmi ipari beszerzéseire szakosodott és segíti az ország katonai vonatkozású külföldi értékesítéseit. Beszerzéseivel valószínűleg a KNDK vegyifegyver-programját is támogatja. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

60. Kim Mun Chol (másképp: Kim Mun-ch'o'l). Születési ideje: 1957.3.25. Állampolgársága: KDNK. Egyéb információ: A Korea United Development Bank képviselője. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

61. Kim Nam Ung. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 654110043. Egyéb információ: Az észak-koreai hadsereggel kapcsolatban álló és a Korea Kwangson Banking Corporationnel szoros kapcsolatot fenntartó Ilsim International Bank képviselője. Az Ilsim International Bank megkísérelte kikerülni az Egyesült Nemzetek Szervezete által kivetett szankciókat. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

62. Pak Il Kyu (másképp: Pak Il-Gyu). Neme: férfi. Állampolgársága: KDNK. Útlevélszáma: 563120235. Egyéb információ: A Korea Ryonbong General Corporation tisztviselője, a KNDK védelmi ipari beszerzéseire szakosodott és segíti Phenjan katonai vonatkozású értékesítéseit. Beszerzéseivel valószínűleg a KNDK vegyifegyver-programját is támogatja. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

B. Jogi személyek, jogalanyok és szervek

1. Korea Mining Development Trading Corporation (másképp: a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) "KOMID"). Címe: Central District, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: Az első számú fegyverkereskedő, valamint a ballisztikus rakétákhoz és hagyományos fegyverekhez kapcsolódó áruk és felszerelések fő exportőre. Megjelölés időpontja: 2009.4.24.

2. Korea Ryonbong General Corporation (másképp: a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION). Cím: Pot'onggang District, Phenjan, KNDK; Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenjan, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság. Egyéb információk: védelmi konglomerátum, amely a KNDK védelmi ipara számára történő beszerzésekre, valamint az ország katonai vonatkozású értékesítéseinek támogatására szakosodott. Megjelölés időpontja: 2009.4.24.

3. Tanchon Commercial Bank (másképp: a) CHANGGWANG CREDIT BANK; b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK). Cím: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Phenjan, KNDK. Egyéb információk: a KNDK egyik legfontosabb pénzügyi intézete a hagyományos fegyverek, ballisztikus rakéták, és e fegyverek gyártásával és összeszerelésével kapcsolatok áruk értékesítése terén. Megjelölés időpontja: 2009.4.24.

4. General Bureau of Atomic Energy (GBAE) (másképp: General Department of Atomic Energy (GDAE)). Cím: Haeudong, Pyongchen District, Phenjan, KNDK. Egyéb információk: a GBAE felelős Észak-Korea nukleáris programjáért, amely alá tartozik a Yongbyon Nuclear Research Centre és annak 5 MWe (25 MWt) plutóniumot előállító kísérleti reaktora, valamint hasadóanyag-előállító és -újrafeldolgozó létesítményei. A GBAE találkozókat és megbeszéléseket folytatott a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel nukleáris vonatkozású kérdésekről. A GBAE Észak-Korea kormányának legfontosabb olyan ügynöksége, amely a nukleáris programok felügyeletét végzi, a Yongbyon Nuclear Research Centre működésének felügyeletét is beleértve. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

5. Hong Kong Electronics (másképp: Hong Kong Electronics Kish Co.). Cím: Sanaee St., Kish Island, Irán. Egyéb információk: a) a Tanchon Commercial Bank és a Mining Development Trading Corporation (KOMID) tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, illetve azok nevében jár el vagy lép fel; b) a Hong Kong Electronics a Tanchon Commercial Bank és a KOMID (2009 áprilisában a szankcióbizottság mindkettőt megjelölte) nevében 2007 óta több millió dollár értékben utalt át a tömegpusztító fegyverek elterjedéséhez kapcsolódó forrásokat. A Hong Kong Electronics lehetővé tette, hogy a KOMID nevében Iránból pénzösszegeket juttassanak Észak-Koreába. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

6. Korea Hyoksin Trading Corporation (másképp: Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Cím: Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenjan, KNDK. Egyéb információk: a) telephelye Phenjanban, Észak-Koreában található; b) a Korea Ryonbong General Corporation (a szankcióbizottság 2009 áprilisában jelölte meg) irányítása alá tartozó koreai népi demokratikus köztársasági vállalat, amely részt vesz tömegpusztító fegyverek fejlesztésében. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

7. Korean Tangun Trading Corporation. Egyéb információk: a) telephelye Phenjanban, Észak-Koreában található; b) a Korea Tangun Trading Corporation a KNDK Second Academy of Natural Sciences nevű intézményének alárendelten működő vállalkozás, amely elsősorban a KNDK védelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztési programjait támogató nyersanyagok és technológiák beszerzéséért felelős, amibe nem kizárólagosan, de beletartoznak a tömegpusztító fegyverekkel és az azokat célba juttató rendszerekkel kapcsolatos programok és beszerzések, köztük olyan anyagoké is, amelyeket a vonatkozó multilaterális ellenőrzési rendszerek ellenőriznek vagy tiltanak. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

8. Namchongang Trading Corporation (másképp: NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation); a) Phenjanban, Észak-Koreában található; Sengujadong 11-2/ (vagy Kwangbok-dong), Mangyongdae kerület, Phenjan, Észak-Korea; b) a Namchongang Észak-Koreának a General Bureau of Atomic Energy (GBAE) ellenőrzése alatt álló kereskedelmi vállalata. A Namchongang érintett volt azoknak a japán eredetű vákuumszivattyúknak a beszerzésében, amelyeket egy észak-koreai nukleáris létesítményben azonosítottak, valamint egy német állampolgárhoz köthető nukleáris vonatkozású beszerzésben is. A vállalat továbbá az 1990-es évek végétől kezdve részt vesz alumíniumcsövek és más olyan felszerelések beszerzésében, amelyek kifejezetten alkalmasak urániumdúsítási programban való felhasználásra. Képviselője egy volt diplomata, aki Észak-Koreát képviselte a jongbjoni nukleáris létesítményeknek a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által 2007-ben végzett ellenőrzése során. Az ország korábbi proliferációs tevékenységére tekintettel a Namchongang tömegpusztító fegyverek elterjedésével kapcsolatos tevékenységei komoly aggodalomra adnak okot. Telefonszám: +850-2-18111, 18222 (8573-as mellék). Fax: +850-2-381-4687. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

9. Amroggang Development Banking Corporation (másképp: a) AMROGGANG Development Bank; b) Amnokkang Development Bank). Címe: Tongan-dong, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A 2006-ban létrehozott Amroggang a Tancson Kereskedelmi Bankhoz kapcsolódik, és a Tancson tisztviselői irányítják. A Tancson szerepet játszik a KOMID ballisztikusrakéta-értékesítésének finanszírozásában, valamint részt vett a KOMID által az iráni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) részére küldött ballisztikus rakétákkal kapcsolatos ügyletekben is. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a Tancson Kereskedelmi Bankot, amely a KNDK legfőbb pénzügyi szervezete a hagyományos fegyverek, ballisztikus rakéták, valamint az ilyen fegyverek összeszerelésével és gyártásával kapcsolatos áruk értékesítése terén. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre. A Biztonsági Tanács az 1737 (2006) határozattal vette jegyzékbe az SHIG-t, mivel e szervezet érintett volt Irán ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjában. Megjelölés időpontja: 2012.5.2.

10. Green Pine Associated Corporation (másképp: Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation). Címe: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Phenjan, Észak- Korea; b) Nungrado, Phenjan, Észak- Korea; (c) Rakrang No. 1 Rakrang District, Phenjan Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Phenjan, Észak-Korea. Egyéb információ: A Green Pine Associated Corporation vette át a Koreai Bányászatfejlesztési Kereskedelmi Vállalat (Korea Mining Development Trading Corporation, KOMID) több tevékenységét. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely Észak-Korea első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre. A Green Pine exportálja továbbá a KNDK-ban a fegyverek és az azokhoz kapcsolódó anyagok közel felét. A Green Pine fegyverek és azokhoz kapcsolódó anyagok Észak-Koreából való exportja miatt került szankciók hatálya alá. A Green Pine tengeri katonai járművek és fegyverzetek, például tengeralattjárók, katonai hajók és rakétarendszerek gyártására szakosodott, és torpedókat exportált, valamint műszaki támogatást nyújtott iráni védelmi vállalatoknak. Telefonszám: +850-2-18111 (8327-es mellék) Fax: +850-2-3814685 és +850-2-3813372. E-mail-címek: pac@silibank.com és kndic@co.chesin.com. Megjelölés időpontja: 2012.5.2.

11. Korea Heungjin Trading Company (másképp: a) HUNJIN TRADING CO.; b) KOREA HENJIN TRADING CO.; c) KOREA HENGJIN TRADING COMPANY). Címe: Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Korea Heungjin Trading Company-t (Koreai Hungdzsin Kereskedelmi Vállalat) a KOMID kereskedelmi célokra használja. Feltehetően rakétákkal kapcsolatos termékeket szállított az iráni Shahid Hemmat Industrial Group-nak (SHIG). A vállalat kapcsolatban áll a KOMID-dal, mégpedig annak beszerzési hivatalával. A Hungdzsin a rakéták tervezéséhez felhasználható alkalmazásokkal ellátott, fejlett digitális irányítóműszer beszerzésére használták fel. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre. A Biztonsági Tanács az 1737 (2006) határozattal vette jegyzékbe az SHIG-t, mivel e szervezet érintett volt Irán ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjában. Megjelölés időpontja: 2012.5.2.

12. Koreai Űrtechnológiai Bizottság (másképp: a) a KNDK Űrtechnológiai Bizottsága; b) a KNDK Űrtechnológiai Minisztériuma; c) Űrtechnológiai Bizottság; d) KCST). Címe: Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Koreai Űrtechnológiai Bizottság (KCST) szervezte meg a műholdvezérlő-központon keresztül a KNDK által 2012. április 13-án és 2012. december 12-én a szohei fellövőállomásról végrehajtott műhold-fellövéseket. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.

13. Bank of East Land (A Keleti Ország Bankja) (másképp: a) Dongbang BANK; b) TONGBANG U'NHAENG; c) TONGBANG BANK). Címe: P.O. P.O.Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong Körzet, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Bank of East Land a KNDK egyik pénzügyi intézménye, amely fegyverekkel kapcsolatos tranzakciókat tesz lehetővé - és egyéb támogatást biztosít - a fegyvergyártással és -exporttal foglalkozó Green Pine Associated Corporation számára. A Bank of East Land aktívan együttműködött a Green Pine-nal, hogy a szankciókat megkerülve bonyolíthassanak pénzátutalásokat. 2007-ben és 2008-ban lehetővé tett olyan tranzakciókat, amelyek a Green Pine és iráni pénzügyi intézmények - többek között a Melli Bank és a Sepah Bank - részvételével zajlottak. A Biztonsági Tanács az 1747 (2007) határozattal vette jegyzékbe a Sepah Bankot, mivel az támogatást nyújtott Irán ballisztikusrakéta-programjához. A Green Pine-t a szankcióbizottság vette jegyzékbe 2012 áprilisában. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.

14. Korea Kumryong Trading Corporation (Koreai Kumrjong Kereskedelmi Vállalat). Egyéb információ: A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) álneveként használják beszerzési tevékenységek végzése céljából. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.

15. Tosong Technology Trading Corporation (Toszong Technológiai Kereskedelmi Vállalat). Címe: Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) a Tosong Technology Trading Corporation anyavállalata. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.

16. Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation (más néven a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; d) Ryonha Machinery Corporation; e) Ryonha Machinery; f) Ryonha Machine Tool; g) Ryonha Machine Tool Corporation; h) Ryonha Machinery Corp; i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; j) Ryonhwa Machinery JV; k) Huichon Ryonha Machinery General Plant; l) Unsan; m) Unsan Solid Tools; és n) Millim Technology Company). Címe: a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK; b) Mangungdae- gu, Pyongyang, DPRK; c) Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK. Egyéb információ: E-mail cím: a) ryonha@silibank.com; b) sjc-117@hotmail.com; c) millim@silibank.com. Telefonszám: a) 850-2-18111; b) 850-2-18111-8642; és c) 850-2-18111-381-8642. Fax: 850-2-381-4410. A Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation anyavállalata a Korea Ryonbong General Corporation. A Korea Ryonbong General Corporation egy védelmi konglomerátum, amelynek fő tevékenységi körébe a KNDK védelmi iparágai részére történő beszerzések és az ország katonai jellegű értékesítéseinek támogatása tartoznak; a vállalatot a szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.

17. Leader (Hong Kong) International (másképp: Leader International Trading Limited); b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited). Címe: LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Kína. Egyéb információ: a) Hongkongi cégjegyzékszáma: 1177053) b) Szállításokat tesz lehetővé a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) számára. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.

18. Second Academy of Natural Sciences (másképp: a) 2nd Academy of Natural Sciences; b) Che 2 Chayon Kwahakwon; c) Academy of Natural Sciences; d) Chayon Kwahak-Won; e) National Defense Academy; f) Kukpang Kwahak-Won; g) Second Academy of Natural Sciences Research Institute; h) Sansri). Címe: Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Second Academy of Natural Sciences (Második Természettudományi Akadémia) felel a KNDK fejlett fegyverrendszereivel kapcsolatos kutatásokért és fejlesztésekért, ideértve a rakétákat és valószínűleg a nukleáris fegyvereket is. Számos alárendelt szervezetet - többek között a Korea Tangun Trading Corporation-t - alkalmaz olyan technológiák, felszerelések és információk külföldről való beszerzésére, amelyeket az észak-koreai rakétaprogramban és valószínűsíthetően a nukleárisfegyver-programban használnak fel. A szankcióbizottság 2009 júliusában vette jegyzékbe a Tangun Trading Corporation-t, mely szervezet elsősorban a KNDK védelmi célú kutatási és fejlesztési programjaihoz szükséges nyersanyagok és technológiák beszerzéséért felelős, amibe nem kizárólagosan, de beletartoznak a tömegpusztító fegyverekkel és az azokat célba juttató rendszerekkel kapcsolatos programok és beszerzések, köztük olyan anyagoké is, amelyeket a vonatkozó multilaterális ellenőrzési rendszerek ellenőriznek vagy tiltanak. Megjelölés időpontja: 2013.3.7.

19. Korea Complex Equipment Import Corporation. Címe: Rakwon-dong, Pothonggang kerület, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Korea Ryonbong General Corporation a Korea Complex Equipment Import Corporation anyavállalata és egy védelmi konglomerátum, amelynek fő tevékenységi körébe a KNDK védelmi iparágai részére történő beszerzések és az ország katonai jellegű értékesítéseinek támogatása tartoznak. Megjelölés időpontja: 2013.3.7.

20. Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (másképp: OMM). Címe: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Phenjan, KNDK; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Phenjan, KNDK Egyéb információ: a) Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerinti száma (IMO-szám): 1790183; b) az Ocean Maritime Management Company, Limited kulcsszerepet játszott a 2013 júliusában Kubából a KNDK-ba irányuló, fegyvereket és kapcsolódó anyagokat tartalmazó rejtett szállítmány megszervezésében Ezzel az Ocean Maritime Management Company, Limited olyan tevékenységekhez járult hozzá, amelyeket az ENSZ BT vonatkozó határozatai - nevezetesen az 1874 (2009) sz. határozat által módosított, fegyverembargót elrendelő 1718 (2006) sz. határozat - tiltanak, illetve segítséget nyújtott a szóban forgó határozatok által bevezetett intézkedések kijátszásához; c) az Ocean Maritime Management Company, Limited a következő hajók (név, IMO-szám) üzemeltetője/kezelője a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Hoe Ryong 9041552, e) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, f) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, g) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, h) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, i) Mi Rim 8713471, j) Mi Rim 2 9361407, k) Rang (Po Thong Gang) 8829555, l) Ra Nam 2 8625545, m) Ra Nam 3 9314650, n) Ryo Myong 8987333, o) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, p) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, q) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, r) South Hill 2 8412467, s) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, t) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, u) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, v) Tong Hung 8661575. Megjelölés időpontja: 2014.7.28.

21. Academy of National Defense Science (Nemzetvédelmi Tudományok Akadémiája). Cím: Phenjan, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Egyéb információ: Az Academy of National Defense Science (Nemzetvédelmi Tudományok Akadémiája) részt vesz a KNDK ballisztikusrakéta- és atomfegyver-programjának fejlesztésében. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

22. Chongchongang Shipping Company. (másképp: Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.). Címe: a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Phenjan, KNDK, b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: a) IMO-szám: 5342883, b) a Chongchongang Shipping Company 2013 júliusában jogsértő hagyományosfegyver-szállítmányt kísérelt meg Chong Chon Gang nevű hajóján közvetlen behozatal útján a KNDK-ba szállítani. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

23. Daedong Credit Bank (DCB) (másképp: a) DCB, b) Taedong Credit Bank). Címe: a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Phenjan, KNDK, b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: a) SWIFT: DCBK KKPY, b) a Daedong Credit Bank pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) és a Tanchon Commercial Bank számára. 2007 óta a DCB több millió dollár értékben több száz pénzügyi műveletet segített elő a KOMID és a Tanchon Commercial Bank nevében. Egyes esetekben a DCB tudatosan megtévesztő pénzügyi gyakorlatok alkalmazásával segítette elő a tranzakciókat. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

24. Hesong Trading Company (másképp: Hesong Trading Corporation). Címe: Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Hesong Trading Company anyavállalata a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

25. Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (másképp: KKBC). Címe: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A KKBC pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a Tanchon Commercial Bank és a Korea Ryonbong General Corporation fennhatósága alatt működő Korea Hyoksin Trading Corporation számára. A Tanchon Commercial Bank a KKBC segítségével feltehetően több millió dollár értékben teljesített többek között a Korea Mining Development Corporation eszközeivel kapcsolatos pénzátutalásokat. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

26. Korea Kwangsong Trading Corporation. Címe: Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Korea Kwangsong Trading Corporation anyavállalata a Korea Ryonbong General Corporation. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

27. Ministry Of Atomic Energy Industry (másképp: MAEI) (Atomenergia-ipari Minisztérium). Címe: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: Az Atomenergia-ipari Minisztériumot 2013-ban hozták létre a KNDK atomenergia-iparának korszerűsítése, a nukleáris anyagok előállításának növelése, minőségének javítása, valamint a független észak-koreai nukleáris ipar továbbfejlesztése céljából. E minőségében a MAEI a KNDK atomfegyver-fejlesztési programjának egyik legfontosabb szereplője, az ország atomfegyverprogramjának napi irányításáért felelős szervezet, amely alá más nukleáris ipari szervezetek tartoznak. Ez a minisztérium irányítja több nukleáris tevékenységgel foglalkozó szervezet és kutatóközpont, valamint az Izotópalkalmazási Bizottság és a Nukleárisenergia-bizottság működését. A MAEI igazgatja továbbá a yongbyuni nukleáris kutatóközpontot, amely a KNDK egyetlen ismert plutóniumot előállító létesítménye. A 2015. évi jelentésében a Szakértői Panel (Panel of Experts) megállapította, hogy Ri Je-sont, a GBAE egyik korábbi igazgatóját, akit az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1718 (2006) számú határozata alapján létrehozott bizottság vett fel a listára a nukleáris programokban való részvétel vagy azok támogatása címén, 2014. április 9-én nevezték ki az Atomenergia-ipari Minisztérium vezetőjévé. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

28. Munitions Industry Department (másképp: Military Supplies Industry Department) (Lőszeripari Minisztérium). Címe: Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Lőszeripari Minisztérium részt vesz a KNDK rakétaprogramja kulcsfontosságú elemeinek végrehajtásában. Irányítása alá tartozik az észak-koreai ballisztikus rakéták, így a Taepo Dong-2 fejlesztése. A minisztérium kezeli továbbá a KNDK fegyvergyártási és K+F programjait, köztük az ország ballisztikusrakéta-programját. Az ugyancsak 2010 augusztusában megjelölt Második Gazdasági Bizottság és Második Természettudományi Akadémia a Lőszeripari Minisztérium irányítása alá tartozik. A minisztérium feladata volt az elmúlt években a KN08 közúton szállítható interkontinentális ballisztikus rakéta fejlesztése. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

29. National Aerospace Development Administration (másképp: NADA) (Nemzeti Repülésügyi Fejlesztési Hivatal) Címe: Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Egyéb információ: A NADA részt vesz a KNDK űrkutatási és űrtechnológiai tevékenységében, többek között műholdak kilövésében és hordozórakéták fejlesztésében. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

30. Office 39 (másképp: a) Office #39, b) Office No. 39, c) Bureau 39, d) Central Committee Bureau 39, e) Third Floor, f) Division 39. Címe: Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Egyéb információ: KNDK-kormányhivatal Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

31. Reconnaissance General Bureau (másképp: a) Chongch'al Ch'ongguk, b) KPA Unit 586, c) RGB). Címe: a) Hyongjesan- Guyok, Phenjan, KNDK, b) Nungrado, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Reconnaissance General Bureau (RGB) Észak-Korea legjelentősebb hírszerző szervezete, amely 2009 elején jött létre a Koreai Munkáspárt, az Operations Department (Műveleti Főosztály) és a 35. Hivatal meglévő hírszerző egységeinek, illetve a Koreai Néphadsereg Reconnaissance Bureau hírszerző irodájának egyesüléséből. Az RGB hagyományos fegyverekkel kereskedik; irányítása alá tartozik a hagyományos fegyvereket gyártó észak-koreai Green Pine Associated Corporation. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

32. Second Economic Committee (Második Gazdasági Bizottság). Címe: Kangdong, KNDK. Egyéb információ: A Második Gazdasági Bizottság részt vesz a KNDK rakétaprogramja kulcsfontosságú elemeinek végrehajtásában. Felügyeli a KNDK ballisztikus rakétáinak gyártását, és igazgatja a KOMID tevékenységét. Megjelölés időpontja: 2016.3.2.

33. Korea United Development Bank. Címe: Phenjan, Észak-Korea. Egyéb információ: a) SWIFT/BIC: KUDBKPPY; b) a Korea United Development Bank az észak-koreai gazdaság pénzügyi szolgáltatások ágazatában működő szervezet. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

34. Ilsim International Bank. Címe: Phenjan, Észak-Korea. Egyéb információ: a) SWIFT: ILSIKPPY, b) az Ilsim International Bank az észak-koreai hadsereggel kapcsolatban álló szervezet és szoros kapcsolatot tart fenn a Korea Kwangson Banking Corporationnel (KKBC), amely jegyzékbe vett jogalany. Az Ilsim International Bank megkísérelte kikerülni az Egyesült Nemzetek Szervezete által kivetett szankciókat. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

35. Korea Daesong Bank (másképp: a) Choson Taesong Unhaeng; b) Taesong Bank). Címe: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Phenjan, Észak-Korea. Egyéb információ: a) SWIFT/BIC: KDBKKPPY; b) a Daesong Bank a Koreai Munkáspárt Office 39-ének tulajdonában és ellenőrzése alatt áll, amely jegyzékbe vett jogalany. Megjelölés időpontja: 2016.11.30. (korábban az EU önálló korlátozó intézkedései értelmében volt jegyzékbe véve ( 14 )).

36. Singwang Economics and Trading General Corporation. Címe: Észak-Korea. Egyéb információ: A Singwang Economics and Trading General Corporation szénkereskedelmet folytató észak-koreai vállalat. Észak-Korea a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos és nukleáris programjaihoz szükséges pénzösszegek jelentős részét természeti erőforrások kitermelésével és külföldön történő értékesítésével teremti elő. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

37. Korea Foreign Technical Trade Center. Címe: Észak-Korea. Egyéb információ: A Korea Foreign Technical Trade Center szénkereskedelmet folytató észak-koreai vállalat. Észak-Korea a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos és nukleáris programjai finanszírozásához szükséges pénzeszközök jelentős részét természeti erőforrások kitermelésével és külföldön történő értékesítésével teremti elő. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

38. Korea Pugang Trading Corporation. Címe: Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenjan, Észak-Korea. Egyéb információ: A Korea Pugang Trading Corporation a Korea Ryonbong General Corporation, Észak-Korea védelmi konglomerátuma tulajdonában áll, amely Észak-Korea védelmi ágazatai számára történő beszerzésekre, valamint Phenjan katonai vonatkozású értékesítéseire szakosodott. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

39. Korea International Chemical Joint Venture Company (másképp: a) Choson International Chemicals Joint Operation Company, b) Chosun International Chemicals Joint Operation Company, c) International Chemical Joint Venture Company). Címe: a) Hamhung, South Hamgyong Province, Észak-Korea; b) Man gyongdae-kuyok, Phenjan, Észak-Korea; c) Mangyungdae-gu, Phenjan, Észak-Korea. Egyéb információ: A Korea International Chemical Joint Venture Company a Korea Ryonbong General Corporation - Észak-Korea védelmi konglomerátuma, amely Észak-Korea védelmi ágazatai számára történő beszerzésekre, valamint Phenjan katonai vonatkozású értékesítéseire szakosodott - leányvállalata, továbbá közreműködött proliferációs vonatkozású ügyletekben. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

40. DCB Finance Limited. Címe: Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Brit Virgin-szigetek; Dalian, Kína. Egyéb információ: A DCB Finance Limited a Daedong Credit Bank (DCB) - amely jegyzékbe vett jogalany - fedőcége. Megjelölés időpontja: 2016.11.30.

41. Korea Taesong Trading Company. Címe: Phenjan, Észak-Korea. Egyéb információ: A KOMID nevében a Korea Taesong Trading Company jár el a Szíriával bonyolított ügyletekben. Megjelölés időpontja: 2016.11.30. (korábban az EU önálló korlátozó intézkedései értelmében volt jegyzékbe véve ( 15 )).

42. Korea Daesong General Trading Corporation (másképp: a) Daesong Trading; b) Daesong Trading Company; c) Korea Daesong Trading Company; d) Korea Daesong Trading Corporation). Címe: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Phenjan, Észak-Korea. Egyéb információ: A Korea Daesong General Trading Corporation kapcsolatban áll az Office 39-cel ásványi anyagok (arany), fémek, gépek, mezőgazdasági termékek, ginzeng, ékszerek és könnyűipari termékek exportja révén. Megjelölés időpontja: 2016.11.30. (korábban az EU önálló korlátozó intézkedései értelmében volt jegyzékbe véve (15) ).

43. Kangbong Trading Corporation. Hely: Észak-Korea. Egyéb információ: A Kangbong Trading Corporation közvetlenül vagy közvetve Észak-Koreából származó fémet, grafitot, szenet vagy szoftvereket értékesített, szállított, ruházott át vagy vásárolt, és a kapott bevétel vagy áruk Észak-Korea vagy a Koreai Munkáspárt tulajdonába kerülhettek. A Kangbong Trading Corporation anyavállalata a Népi Fegyveres Erők Minisztériuma.

44. Korea Kumsan Trading Corporation. Hely: Phenjan, Észak-Korea. Egyéb információ: A Korea Kumsan Trading Corporation Észak-Korea nukleáris programját felügyelő General Bureau of Atomic Energy tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, vagy közvetve vagy közvetlenül annak érdekében vagy nevében jár el vagy szándékozik eljárni.

45. Koryo Bank. Hely: Phenjan, Észak-Korea. Egyéb információ: A Koryo Bank Észak-Korea gazdaságának pénzügyi szektorában tevékenykedik és összeköttetésben áll a Koreai Munkáspárt 38. Irodájával és 39. Irodájával.

46. A Koreai Néphadsereg Stratégiai Rakétaereje (más néven: Stratégiai Rakétaerő; a Koreai Néphadsereg Stratégiai Rakétaerő Parancsnoksága, Stratégiai Erő; Stratégiai Erők). Hely: Phenjan, Észak-Korea. Egyéb információ: A Koreai Néphadsereg Stratégiai Rakétaereje felel Észak-Korea valamennyi rakétaprogramjáért és felelős a SCUD és NODONG rakéták fellövéséért. Megjelölés időpontja: 2017.6.2.

47. Foreign Trade Bank (FTB). Címe: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Foreign Trade Bank állami tulajdonú bank, amely a KNDK első számú devizabankjaként működik, és kulcsfontosságú pénzügyi támogatást nyújt a Korea Kwangson Banking Corporation részére. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

48. Korea National Insurance Company (KNIC) (másképp: Korea National Insurance Corporation, Korea Foreign Insurance Company) Címe: Central District, Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Korean National Insurance Company egy KNDK-beli pénzügyi és biztosítótársaság, amely kapcsolatban áll az Office 39-cel. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

49. Koryo Credit Development Bank (másképp: Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank). Címe: Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Koryo Credit Development Bank az észak-koreai gazdaság pénzügyi szolgáltatási ágazatában működő szervezet. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

50. Mansudae Overseas Project Group of Companies (másképp: Mansudae Art Studio). Címe: Phenjan, KNDK. Egyéb információ: A Mansudae Overseas Project Group of Companies részt vett munkavállalóknak építőipari tevékenységek végzése céljából a KNDK-ból más országokba történő szállításában, illetve szállításukat elősegítette vagy azért felelős volt. A munkavégzés többek között szobrok és emlékművek építéséhez kapcsolódik, és az abból származó jövedelem a KNDK kormányához vagy a Koreai Munkáspárthoz folyt be. A Mansudae Overseas Project Group of Companies beszámolók szerint afrikai és délkelet-ázsiai országokban, köztük a következőkben folytat tevékenységet: Algéria, Angola, Botswana, Benin, Kambodzsa, Csád, Kongói Demokratikus Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, Malajzia, Mozambik, Madagaszkár, Namíbia, Szíria, Togo és Zimbabwe. Megjelölés időpontja: 2017.8.5.

IVa. MELLÉKLET

A szankcióbizottság által a 2321 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja alapján jegyzékbe vett hajók.

V. MELLÉKLET

A 6. cikk (2) bekezdésében említett személyek, jogalanyok és szervek listája

a) A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett természetes személyek listája

Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatokA jegyzékbe vétel okai
1.CHON Chi Bu
(másképp: CHON Chi-bu)
A General Bureau of Atomic Energy tagja, Jongbjon korábbi műszaki igazgatója. Fényképek kötik egy szíriai nukleáris reaktorhoz, mielőtt Izrael 2007-ben lebombázta azt.
2.CHU Kyu-Chang
(másképp: JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang)
Születési ideje: 1928.11.25.
Születési helye: Dél-Hamgyo'ng tartomány, KNDK
A Nemzeti Védelmi Bizottság korábbi tagja, amely Államügyi Bizottsággá történő átalakítását megelőzően a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve volt nemzetvédelmi ügyekben. A Koreai Munkáspárt Központi Bizottsága hadianyagosztályának korábbi igazgatója. Jelentések szerint 2013-ban KIM Jong Unnal együtt tartózkodott egy hadihajón. A Koreai Munkáspárt gépipari osztályának igazgatója. 2016 májusában a Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának póttagjává választották a Koreai Munkáspárt 7. Kongresszusán, ahol a Koreai Munkáspárt döntést hozott a KNDK nukleáris programjának folytatásáról. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
3.HYON Chol-hae (másképp: HYON Chol Hae)Születési ideje: 1934
Születési helye: Mandzsúria, Kína
2016 áprilisa óta a Koreai Néphadsereg tábornagya. A Koreai Néphadsereg általános politikai osztályának igazgatóhelyettese (a néhai Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója). 2016 májusában a Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának tagjává választották a Koreai Munkáspárt 7. Kongresszusán, ahol a Koreai Munkáspárt döntést hozott a KNDK nukleáris programjának folytatásáról.
4.KIM Yong-chun (másképp: Young-chun; KIM Yong Chun)Születési ideje: 1935.3.4.
Útlevélszám: 554410660
A Koreai Néphadsereg tábornagya. A Nemzeti Védelmi Bizottság korábbi elnökhelyettese, amely Államügyi Bizottsággá történő átalakítását megelőzően a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve volt nemzetvédelmi ügyekben. A Népi Fegyveres Erők korábbi minisztere, a néhai Kim Dzsong-Il nukleáris stratégiáért felelős különleges tanácsadója. 2016 májusában a Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának tagjává választották a Koreai Munkáspárt 7. Kongresszusán, ahol a Koreai Munkáspárt döntést hozott a KNDK nukleáris programjának folytatásáról.
5.O Kuk-Ryol (másképp: O Kuk Ryol)Születési ideje: 1931
Születési helye: Jilin tartomány, Kína
A Nemzeti Védelmi Bizottságnak a nukleáris és ballisztikus programok céljára szolgáló fejlett technológia külföldi beszerzését felügyelő korábbi elnökhelyettese. A Nemzeti Védelmi Bizottság Államügyi Bizottsággá történő átalakítását megelőzően a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve volt nemzetvédelmi ügyekben. 2016 májusában a Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának tagjává választották a Koreai Munkáspárt 7. Kongresszusán, ahol a Koreai Munkáspárt döntést hozott a KNDK nukleáris programjának folytatásáról.
7.PAK Jae-gyong (másképp: Chae-Kyong PAK Jae Gyong)Születési ideje: 1933
Útlevélszám: 554410661
A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának igazgatóhelyettese és a Népi Fegyveres Erők logisztikai osztályának igazgatóhelyettese (a néhai Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója). Jelen volt a KIM Jong Unnak a Stratégiai Rakétaerő Parancsnokságán végzett szemléjén.
8.RYOM YongAz ENSZ szankciós listáján szereplő General Bureau of Atomic Energy igazgatója, a nemzetközi kapcsolatokért felel.
9.SO Sang-kuk (másképp: SO Sang Kuk)Születési ideje: 1932 és 1938 közöttA Kim Ir Szen Egyetem atomfizikai tanszékének vezetője.
10.KIM Yong Chol altábornagy
(másképp: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)
Születési ideje: 1946
Születési helye: Pyongan-Pukto, KNDK
A Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának és a Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának választott tagja, koreaközi kapcsolatokért felelős alelnök. A Reconnaissance General Bureau (RGB) korábbi parancsnoka. 2016 májusában a Koreai Munkáspárt 7. Kongresszusán az Egységfront Osztály igazgatójává léptették elő.
12.CHOE Kyong-song (másképp: CHOE Kyong song)A Koreai Néphadsereg vezérezredese. A Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának korábbi tagja, amely honvédelmi ügyekben a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
13.CHOE Yong-ho (másképp: CHOE Yong Ho)A Koreai Néphadsereg vezérezredese/a Koreai Néphadsereg légvédelmének vezérezredese. A Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának korábbi tagja, amely honvédelmi ügyekben a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve. A Koreai Néphadsereg légvédelmének és légvédelmi elhárító erőinek a parancsnoka. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
14.HONG Sung-Mu
(másképp: HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)
Születési ideje: 1942.1.1.A Hadianyag-ipari Minisztérium igazgatóhelyettese. Ő felel a hagyományos fegyverekre és a rakétákra – köztük a ballisztikus rakétákra – vonatkozó programok kidolgozásáért. Egyike a nukleáris fegyverekre vonatkozó ipari fejlesztési programokért felelős kulcsszemélyeknek. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaiért.
15.JO Kyongchol (másképp: JO Kyong Chol)A Koreai Néphadsereg vezérezredese. A Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának korábbi tagja, amely honvédelmi ügyekben a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve. A Katonai Biztonsági Parancsnokság igazgatója. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért. Elkísérte Kim Jong Un-t az eddigi legnagyobb szabású nagy hatótávolságú tüzérségi lőgyakorlatra.
16.KIM Chun-sam (másképp: KIM Chun Sam)Altábornagy, a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának korábbi tagja, amely honvédelmi ügyekben a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve. A Koreai Néphadsereg Katonai Főparancsnoksága Műveleti Osztályának igazgatója és a Katonai Főparancsnokság első főparancsnok-helyettese. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
17.KIM Chun-sop (másképp KIM Chun Sop)Az Államügyi Bizottsággá átalakított Nemzeti Védelmi Bizottság korábbi tagja, amely honvédelmi ügyekben a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért. Részt vett az azok számára tartott hivatalos fényképezésen, akik hozzájárultak a 2015. májusi, tengeralattjáróról indítható ballisztikusrakéta-teszt sikeréhez.
18.KIM Jong-gak (másképp: KIM Jong Gak)Születési ideje: 1941.7.20.
Születési helye: Phenjan, KNDK
A Koreai Néphadsereg helyettes marsallja, a Kim Ir Szen Hadtudományi Egyetem rektora, a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának korábbi tagja, amely honvédelmi ügyekben a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
19.KIM Rak Kyom
(másképp: KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom)
Négycsillagos tábornok a KNDK hadseregében. A Stratégiai Erők (másképp: Stratégiai Rakétaerők) parancsnoka, amely a jelentések szerint jelenleg négy stratégiai és taktikai rakétaegységet vezet, ideértve a KN-08 (ICBM) egységet is. Az EU a Stratégiai Erőket olyan tevékenységekben való részvételért vette jegyzékbe, amelyek lényegesen hozzájárultak a tömegpusztító fegyverek vagy azok hordozóeszközeinek elterjedéséhez. A Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának korábbi tagja, amely honvédelmi ügyekben a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve. A médiumok jelentései szerint KIM jelen volt KIM Jong Un-nal az interkontinentális ballisztikus rakéták 2016. áprilisi hajtóműtesztjén. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért. Ballisztikusrakéta-kilövési gyakorlatot rendelt el.
20.KIM Won-hong (másképp: KIM Won Hong)Születési ideje: 1945.1.7.
Születési helye: Phenjan, KNDK
Útlevélszám: 745310010
Vezérezredes, az Állambiztonsági Hivatal igazgatója. Állambiztonsági miniszter. A Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának és a Nemzeti Védelmi Bizottságnak a tagja. Ez utóbbi Államügyi Bizottsággá történő átalakítását megelőzően a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve volt honvédelmi ügyekben. Honvédelmi ügyekben ezek a bizottságok a KNDK kulcsfontosságú szervei. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
21.PAK Jong-chon (másképp: PAK Jong Chon)A Koreai Néphadsereg vezérezredese (altábornagya), a koreai népi fegyveres erők vezérkari főnöke, valamint a tüzérségi parancsnokság vezérkarifőnök-helyettese és igazgatója. A Katonai Főparancsnokság vezetője és a tüzérségi parancsnokság igazgatója. A Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának korábbi tagja, amely honvédelmi ügyekben a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
22.RI Jong-su (másképp: RI Jong Su)Altengernagy. A Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának korábbi tagja, amely honvédelmi ügyekben a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve. A koreai haditengerészet főparancsnoka: a haditengerészet részt vesz a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programok kidolgozásában és a KNDK tengeri hadereje nukleáris kapacitásainak kiépítésében. Mint ilyen, felelős a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
23.SON Chol-ju (másképp: Son Chol Ju)A Koreai Néphadsereg vezérezredese, valamint a modernizált légvédelmi rakéták fejlesztésének felügyelőjeként a légi erők és a légvédelmi elhárító erők politikai igazgatója. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
24.YUN Jong-rin (másképp: YUN Jong Rin)Tábornok, a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának korábbi tagja és a Nemzeti Védelmi Bizottság tagja. Ez utóbbi Államügyi Bizottsággá történő átalakítását megelőzően a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve volt honvédelmi ügyekben. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
25.PAK Yong-sik (másképp: PAK Yong Sik)Négycsillagos tábornok, az Állambiztonsági Hivatal tagja, a népi fegyveres erők minisztere. A Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának és a Nemzeti Védelmi Bizottságnak a tagja. Ez utóbbi Államügyi Bizottsággá történő átalakítását megelőzően a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve volt honvédelmi ügyekben. Honvédelmi ügyekben ezek mind a KNDK kulcsfontosságú szervei. 2016 márciusában jelen volt a ballisztikusrakéta-teszten. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
26.HONG Yong ChilA Hadianyag-ipari Minisztérium igazgatóhelyettese.( A Hadianyag-ipari Minisztérium – amelyet az ENSZ BT 2016. március 2-án vett jegyzékbe – szerepet vállal a KNDK rakétaprogramjának kulcsfontosságú területein. A HIM feladata az észak-koreai ballisztikusrakéta-program – beleérte a Taepo Dong-2-t is –, valamint a fegyvergyártási és a K+F programok fejlesztésének a felügyelete. A MID alá tartozik a Második Gazdasági Bizottság és a Második Természettudományi Akadémia, amelyeket 2010 augusztusában szintén jegyzékbe vettek. Az elmúlt években az MID a KN08 mobil platformról indítható interkontinentális ballisztikus rakéta kifejlesztésén dolgozott. HONG a KNDK nukleáris- és ballisztikusrakéta-programjának kifejlesztésével kapcsolatos számos eseményre elkísérte KIM Jong Un-t, és a feltételezések szerint jelentős szerepe volt a KNDK 2016. január 6-i nukleáris tesztjében. A Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának igazgatóhelyettese. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért. Jelen volt az interkontinentális ballisztikus rakéták új típusú meghajtóművének 2016. áprilisi próbaindításán.
27.RI Hak Chol
(másképp: RI Hak Chul, RI Hak Cheol)
Születési ideje: 1963.1.19. vagy 1966.5.8.
Útlevélszám: 381320634; PS-563410163
A Green Pine Associated Corporation Elnöke (a továbbiakban: Green Pine). Az ENSZ szankcióbizottsága szerint a Green Pine vette át a Koreai Bányászatfejlesztési Kereskedelmi Vállalat (Korea Mining Development Trading Corporation, KOMID) több tevékenységét. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője, valamint a ballisztikus rakétákkal és a hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre. A Green Pine exportálja továbbá a KNDK-ban a fegyverek és az azokhoz kapcsolódó anyagok közel felét. A Green Pine fegyverek, illetve azokhoz kapcsolódó anyagok KNDK-ból történő exportja miatt került szankciók hatálya alá. A Green Pine tengeri katonai járművek és fegyverzetek, így például tengeralattjárók, katonai hajók és rakétarendszerek gyártására szakosodott, és torpedókat exportált, valamint műszaki támogatást nyújtott iráni védelmi vállalatoknak. Az ENSZ BT a Green Pine-t jegyzékbe vette.
28.YUN Chang HyokSzületési ideje: 1965.8.9.A Nemzeti Űrtechnológia-fejlesztési Hivatal műholdvezérlő-központjának az igazgatóhelyettese. A Nemzeti Űrtechnológia-fejlesztési Hivatal a 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozatban foglalt szankciók hatálya alá tartozik, mivel részt vesz a KNDK űrtudományának és -technológiájának fejlesztésében, beleértve a műholdfellövéseket és a hordozórakétákat is. A 2270 (2016) sz. ENSZ BT-határozat elítélte a 2016. február 7-i műholdfellövést, mert ballisztikusrakéta-technológiát alkalmaztak, és ezzel súlyosan megszegték az 1718 (2006), az 1874 (2009), a 2087 (2013), és a 2094 (2013) sz. ENSZ BT-határozatokat. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért vagy előmozdításáért.
29.RI Myong SuSzületési ideje: 1937
Születési helye: Myongchon, Észak- Hamgyong, KDNK
A Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának elnökhelyettese valamint a népi fegyveres erők vezérkari főnöke. Ri Myong Su ebben a minőségében kulcsfontosságú tisztséget tölt be honvédelmi ügyekben. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért, illetve előmozdításáért.
30.SO Hong ChanSzületési ideje: 1957.12.30.
Születési helye: Kangwon, KDNK
Útlevélszám: PD836410105
Az útlevél lejárati ideje: 2021.11.27.
A népi fegyveres erők elsőszámú miniszterhelyettese, tagja a Koreai Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának, valamint a népi fegyveres erők vezérezredese. So Hong Chan-t ebben a minőségében felelősség terheli a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért, illetve előmozdításáért.
31.WANG Chang UkSzületési ideje: 1960.5.29.Ipari és atomenergetikai miniszter. Wang Chang Uk-ot ebben a minőségében felelősség terheli a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért, illetve előmozdításáért.
32.JANG CholSzületési ideje: 1961.3.31.
Születési helye: Phenjan, KNDK
Útlevélszám: 563310042
Az Állami Tudományos Akadémia elnöke, amely szervezet feladata a KDNK műszaki és tudományos képességeinek a fejlesztése. Jang Chol kulcsfontosságú tisztséget tölt be a KDNK nukleáris tevékenységeinek az előmozdításában. Így felelősség terheli a KNDK nukleáris tevékenységekkel, ballisztikus rakétákkal vagy egyéb tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjainak támogatásáért, illetve előmozdításáért.

b) A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, jogalanyok és szervek listája

Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatokA jegyzékbe vétel okai
1.Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltdA Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az ENSZ BT által jegyzékbe vett szervezet, 2009.4.24.); a rakéták területén felhasználható alumíniumpor gyártásával foglalkozó üzemeket működtet.
2.Korean Ryengwang Trading CorporationRakwon-dong, Pothonggang District, Phenjan, KNDKA Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az ENSZ BT által jegyzékbe vett szervezet, 2009.4.24.).
3.Sobaeku United Corp (másképp: Sobaeksu United Corp)Érzékeny anyagok vagy berendezések kutatásában vagy beszerzésében részt vevő állami vállalat. Több természetes grafitlelőhely tulajdonosa, amelyek nyersanyaggal látnak el két, a ballisztika területén felhasználható grafittömböket gyártó üzemet.
4.Yongbyon Nuclear Research Centre (Jongbjoni Nukleáris Kutatóközpont)Katonai célú plutónium gyártásában részt vevő kutatóközpont. A General Bureau of Atomic Energy alá tartozó központ. Az ENSZ BT által jegyzékbe vett szervezet, 2009.7.16.

c) A 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett természetes személyek listája

Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító adatokA jegyzékbe vétel okai
1.JON Il-chun (másképp: JON Il Chun)Születési ideje: 1941.8.24.KIM Tong-unt 2010 februárjában felmentették a 39. Hivatal igazgatói posztjáról. Ez a hivatal többek között árubeszerzéssel foglalkozik a KNDK diplomáciai képviseletei útján a szankciókat megkerülve. Az igazgatói székben JON Il-chun váltotta KIM Tong-unt. A Nemzeti Védelmi Bizottság képviselője, amely Államügyi Bizottsággá történő átalakítását megelőzően a KNDK egyik kulcsfontosságú szerve volt nemzetvédelmi ügyekben, 2010 márciusában az Állami Fejlesztési Bank főigazgatójává választották. A Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának póttagjává választották a Koreai Munkáspárt 2016 májusában tartott 7. pártkongresszusán, melyen a Koreai Munkáspárt elfogadta a KNDK nukleáris programjának folytatásáról szóló határozatot.
2.KIM Tong-un (másképp: KIM Tong Un)A Koreai Munkáspárt Központi Bizottsága proliferáció finanszírozásával foglalkozó „39. Hivatalának” volt igazgatója. A beszámolók szerint 2011-ben azt a „38. hivatalt” irányította, amelynek a feladata a vezetőség és az elit számára történő pénzszerzés volt.
3.KIM Il-Su (másképp: Kim Il Su)Születési ideje: 1965.9.2.
Születési helye: Phenjan, KNDK
Menedzser a Korea National Insurance Corporation (KNIC) viszontbiztosítással foglalkozó osztályán, a KNIC phenjani székhelyén; a KNIC korábbi hamburgi meghatalmazott főképviselője; a KNIC nevében vagy annak irányítása alatt jár el.
4.KANG Song-Sam (másképp: KANG Song Sam)Születési ideje: 1972.7.5.
Születési helye: Phenjan, KNDK
A Korea National Insurance Corporation (KNIC) korábbi hamburgi meghatalmazott képviselője; továbbra is a KNIC nevében vagy annak irányítása alatt jár el.
5.CHOE Chun-Sik (másképp: CHOE Chun Sik)Születési ideje: 1963.12.23.
Születési helye: Phenjan, KNDK
Útlevélszám: 745132109.
Érvényességi ideje: 2020.2.12.
Igazgató a Korea National Insurance Corporation (KNIC) viszontbiztosítással foglalkozó osztályán; a KNIC phenjani székhelyén; a KNIC nevében vagy annak irányítása alatt jár el.
6.SIN Kyu-Nam (másképp: SIN Kyu Nam)Születési ideje: 1972.9.12.
Születési helye: Phenjan, KNDK
Útlevélszám: PO472132950
Igazgató a Korea National Insurance Corporation (KNIC) viszontbiztosítással foglalkozó osztályán, a KNIC phenjani székhelyén, a KNIC korábbi hamburgi meghatalmazott képviselője; a KNIC nevében vagy annak irányítása alatt jár el.
7.PAK Chun-San (másképp: PAK Chun San)Születési ideje: 1953.12.18.
Születési helye: Phenjan, KNDK
Útlevélszám: PS472220097
Legalább 2015 decemberéig igazgató a Korea National Insurance Corporation (KNIC) viszontbiztosítással foglalkozó osztályán, a KNIC phenjani székhelyén; a KNIC korábbi hamburgi meghatalmazott főképviselője; továbbra is a KNIC érdekében, nevében vagy annak irányítása alatt jár el.
8.SO Tong MyongSzületési ideje: 1956.9.10.A Korea National Insurance Corporation (KNIC) elnöke, a KNIC Ügyvezető Igazgatási Bizottságának elnöke (2012. június); a Korea National Insurance Corporation igazgatója 2013 szeptemberében, a KNIC nevében vagy annak irányítása alatt jár el.

d) A 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett jogi személyek, jogalanyok és szervek listája

Va. MELLÉKLET

A 6. CIKK (2a) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK ÉS TESTÜLETEK JEGYZÉKE

VI. MELLÉKLET

A 11A. CIKKBEN EMLÍTETT FIÓKTELEPEK, LEÁNYVÁLLALATOK, VALAMINT PÉNZÜGYI ÉS HITELINTÉZETEK JEGYZÉKE

VII. MELLÉKLET

A 4a. cikkben említett arany, nemesfémek és gyémánt jegyzéke

HR-kódÁrumegnevezés
7102Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül
7106Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7108Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban
7109Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7110Platina megmunkálatlan vagy félgyártmány vagy por alakban
7111Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
7112Nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez

VIII. MELLÉKLET

A 3c. cikkben említett szolgáltatások jegyzéke

MEGJEGYZÉSEK:

1. A központi termékosztályozás (CPC) szerinti kódok az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadottak szerint vannak feltüntetve (Statistical Papers, M sorozat, 77. sz., Provisional Central Product Classification, 1991.).

2. A tilalom csak a CPC-kódok alább leírt részeire vonatkoznak.

A. rész:

A bányászathoz, valamint a vegyipari, bányászati és finomítási gyártási ágazathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások:

Szolgáltatás leírásaBesorolás szerinti CPC-kód
Alagútfúrás, takaróréteg eltávolítása, bányatulajdon és bányászati területek egyéb módon történő feltárása és előkészítése a kőolaj- és földgázkitermelés kivételével.CPC 5115
Olyan geológiai, geofizikai, geokémiai és egyéb tudományos tanácsadási szolgáltatások, amelyek az ásványi lelőhelyek, a kőolaj-, a földgáz és a rétegvíz helyének a föld- és kőzetképződmények és -struktúrák jellemzőinek tanulmányozása alapján végzett meghatározásához kapcsolódnak. Ide tartoznak a következő szolgáltatások: a felszín alatti földmérések eredményeinek elemzése, a földminta- és magvizsgálat, valamint az ásványkincsek feltárására és kitermelésére vonatkozó tanácsadás.CPC 86751
A felszín alatti talajképződményekre vonatkozó, különböző, többek között szeizmográfiai, gravimetriás, magnetométeres és más felszín alatti földmérési módszereket alkalmazó adatgyűjtési szolgáltatások.CPC 86752
A föld felszíne egy darabjának alakzatára, elhelyezkedésére és/vagy határvonalaira vonatkozó, különböző – többek között iránymérési, fotogrammetriai és hidrográfiai földmérési – módszereket alkalmazó, térképkészítés alapjául szolgáló adatgyűjtési szolgáltatások.CPC 86753
Kőolaj- és földgázmezőkön végzett, díjazás ellenében vagy szerződés alapján nyújtott szolgáltatási tevékenységek, ideértve a következőket: fúrás és újrafúrás; ütőfúrás; fúrótorony építése, javítása és leszerelése; olaj- és gázkutak belsejének cementezése; kútszivattyúzás, valamint mélyfúrólyuk betömése és elhagyása.CPC 8830
Koksz gyártása – kokszégetők üzemeltetése elsősorban koksz és félkoksz kőszénből és barnaszénből történő előállítása, illetve retortaszén és maradványtermékek, például kőszénkátrány vagy szurok előállítása céljából;
Koksz brikettezése;
Finomított kőolajtermékek gyártása – folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok (pl. etán, bután vagy propán), a lámpaolajok, a kenőolajok- vagy zsírok és más termékek nyers kőolajból vagy bitumenes ásványokból vagy ezek frakcionált termékeiből történő előállítása;
Olyan termékek gyártása vagy extrahálása, mint a vazelin, a paraffinviasz és más kőolajviaszok, valamint olyan maradványtermékeké, mint a petrolkoksz és az ásványolaj-bitumen;
Nukleáris üzemanyag gyártása – uránfém kinyerése uránszurokércből vagy más uránércekből;
Természetes uránt vagy természetes uránvegyületet tartalmazó ötvözetek, diszperziók vagy keverékek gyártása;
Dúsított urán és dúsított uránvegyületek, plutónium és plutóniumvegyületek, illetve az ilyen vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók és keverékek gyártása;
U 235-re kimerített urán és uránvegyületek, tórium és tóriumvegyületek, illetve az ilyen vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók és keverékek gyártása;
Egyéb radioaktív elemek, izotópok vagy vegyületek gyártása, valamint
Nem besugárzott fűtőanyagelemek gyártása atomreaktorokban való felhasználásra.
CPC 8845
Vegyi alapanyagok gyártása a műtrágya és a nitrogénvegyületek kivételével;
Műtrágya és nitrogénvegyületek gyártása;
Műanyag-alapanyag gyártása és műanyag gyártása szintetikus gumiból;
Növényvédő szerek és más mezőgazdasági vegyi termékek gyártása;
Festék, bevonóanyag és hasonló anyagok, nyomdafesték és ragasztószerek gyártása;
Gyógynövénytermékek gyártása;
Szappanok, mosó-, tisztító- és fényezőszerek gyártása, illatszerek és testápolási cikkek gyártása, valamint
Műszál gyártása.
CPC 8846
Fémalapanyag gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyipari, bányászati vagy finomítási ágazatban.CPC 8851
Fémfeldolgozási termék gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján, a gépek és gépi berendezések kivételével, a vegyipari, bányászati vagy finomítási ágazatban.CPC 8852
Gép és gépi berendezés gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyipari, bányászati vagy finomítási ágazatban.CPC 8853
Irodai, számviteli és számítástechnikai felszerelés gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyipari, bányászati vagy finomítási ágazatban.CPC 8854
Elektromos gép és berendezés gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.CPC 8855
Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.CPC 8858
Egyéb szállítóeszközök gyártása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.CPC 8859
Fémfeldolgozási termék javítása díjazás ellenében vagy szerződés alapján, a gépek és gépi berendezések kivételével, a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.CPC 8861
Gép és gépi berendezés javítása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.CPC 8862
Irodai, számviteli és számítástechnikai felszerelés javítása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.CPC 8863
Elektromos gép és gépi berendezés javítása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.CPC 8864
Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik javítása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.CPC 8867
Egyéb szállítóeszközök javítása díjazás ellenében vagy szerződés alapján a vegyiparban, a bányászatban vagy a finomítási ágazatban.CPC 8868

B. rész:

Számítástechnikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások (CPC: 84)

Szolgáltatás leírásaBesorolás szerinti CPC-kód
Hardverinstallálással kapcsolatos tanácsadás;
Szoftvertelepítési szolgáltatások;
Adatfeldolgozási szolgáltatások;
Adatbázis szolgáltatások;
Irodai gépek és berendezések, többek között számítógépek, karbantartása és javítása;
Adat-előkészítési szolgáltatások;
Az alkalmazottaknak vagy az ügyfeleknek nyújtott képzési szolgáltatások.
CPC 84

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.).

( 3 ) A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

( 5 ) A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

( 6 ) A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve (2005. október 26.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.).

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1781/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról (OJ L 345, 2006.12.8., 1. o.).

( 9 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 10 ) A Tanács 2009. május 5-i 428/2009/EK rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).

( 11 ) A nómenklatúra-kódok a 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott és annak I. mellékletében található Kombinált Nómenklatúrában szereplő vonatkozó termékekre alkalmazandó kódok.

( 12 ) A nómenklatúra-kódok a 2658/87/EGK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott és annak I. mellékletében található Kombinált Nómenklatúrában szereplő vonatkozó termékekre alkalmazandó kódok.

( 13 ) A Bizottság (EU) 2016/780 végrehajtási rendelete (2016. május 19.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 131., 2016.5.20., 55. o.).

( 14 ) A Bizottság 1251/2010/EU rendelete (2010. december 22.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 341., 2010.12.23., 15. o.).

( 15 ) A Bizottság 1251/2010/EU rendelete (2010. december 22.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 341., 2010.12.23., 15. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0329 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0329&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007R0329-20170827 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007R0329-20170827&locale=hu

Tartalomjegyzék