32021R0520[1]

A Bizottság (EU) 2021/520 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos tartott szárazföldi állatok nyomonkövethetősége tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/520 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. március 24.)

az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos tartott szárazföldi állatok nyomonkövethetősége tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

E rendelet szabályokat állapít meg a tagállamok ( 1 ) számára az alábbiakra vonatkozóan:

1. a tartott szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék számítógépes adatbázisokban történő nyilvántartásba vételére vonatkozó információk felelős személyek általi továbbítására vonatkozó határidők;

2. egységes hozzáférés a tartott szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék számítógépes adatbázisaiban tárolt adatokhoz, valamint ezen adatbázisok műszaki előírásaihoz és működési szabályaihoz;

3. a tartott szarvasmarhafélékre vonatkozó elektronikus adatoknak a tagállamok számítógépes adatbázisai közötti cseréjére vonatkozó technikai feltételek és módszerek, valamint az adatcsererendszer teljeskörű működőképességének elismerése;

4. a tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, teve- és szarvasfélék azonosító eszközeinek műszaki előírásai, formátumai és kialakítása;

5. a tartott papagájfélék azonosító eszközeire vonatkozó műszaki követelmények;

6. az Unióban született tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, teve- és szarvasfélék, valamint az Unióba beléptetett ilyen állatok azonosító eszközeinek alkalmazási határidői;

7. a tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, teve- és szarvasfélék azonosító kódjának konfigurációja;

8. a tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, teve- és szarvasfélék azonosító eszközeinek eltávolítása, módosítása és helyettesítése, valamint az ilyen műveletekre vonatkozó határidők;

9. az azonosító eszközök jóváhagyására vonatkozó átmeneti intézkedések.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkében rögzített fogalommeghatározások alkalmazandók.

2. FEJEZET

SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZISOK

3. cikk

A tartott szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék számítógépes adatbázisokban történő nyilvántartásba vételére vonatkozó információk felelős személyek általi továbbítására vonatkozó határidők és eljárások

Az (1) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság legfeljebb az azt követő 14 napra meghosszabbíthatja az (1) bekezdésben említett, mozgatásra vonatkozó információk továbbításához rendelkezésre álló maximális időtartamot azt követően, hogy a szarvasmarhaféléket ugyanazon tagállamon belül a származási létesítményekből a nyilvántartásba vett hegyvidéki legelő létesítményekbe szállítják. Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy a nyilvántartásba vett legelő létesítményekbe szállított szarvasmarhafélék jegyzékeit elfogadja e létesítmények felelős személyeitől. E jegyzékek a következőket tartalmazzák:

a) nyilvántartásba vett legelő létesítmény egyedi nyilvántartási száma;

b) az állatok azonosító kódja;

c) a származási létesítmény egyedi nyilvántartási száma;

d) az állatok nyilvántartásba vett legelő létesítménybe való megérkezésének időpontja;

e) az állatok nyilvántartásba vett legelő létesítményből való távozásának becsült időpontja.

4. cikk

Egységes hozzáférés a tartott szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék számítógépes adatbázisaiban tárolt adatokhoz

A tagállamok biztosítják, hogy a szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésféléket tartó felelős személyek - kérésükre - díjmentes és legalább olvasási hozzáférést kapjanak az (EU) 2016/429 rendelet 109. cikke (1) bekezdésének a)-c) pontjában említett számítógépes adatbázisokban a létesítményeikre vonatkozóan tárolt minimális információkhoz.

5. cikk

A tartott szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék számítógépes adatbázisainak műszaki előírásai

A tagállamok biztosítják, hogy a tartott szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésféléknek az (EU) 2016/429 rendelet 109. cikke (1) bekezdésének a)-c) pontjában említett számítógépes adatbázisait úgy hozzák létre, hogy az adatbázisokban rögzített információk az e rendelet I. mellékletében szereplő táblázat harmadik oszlopában meghatározott formátumban kicserélhetők legyenek a tagállamok számítógépes adatbázisai között.

6. cikk

A tartott szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék számítógépes adatbázisainak működési szabályai

A tagállamok megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak biztosítása érdekében, hogy a tartott szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék (EU) 2016/429 rendelet 109. cikke (1) bekezdésének a)-c) pontjában említett számítógépes adatbázisai az esetleges zavarok esetén is működjenek. Ezen intézkedéseknek garantálniuk kell továbbá az ilyen adatbázisokban rögzített információk biztonságát, sértetlenségét és hitelességét.

7. cikk

A tartott szarvasmarhafélék azonosító okmányai adatainak a tagállamok számítógépes adatbázisai közötti elektronikus cseréjére vonatkozó technikai feltételek és módszerek

8. cikk

A tartott szarvasmarhafélék azonosító okmányai adatainak a tagállamok számítógépes adatbázisai közötti elektronikus cseréjére szolgáló rendszer teljeskörű működőképességének elismerése

3. FEJEZET

AZONOSÍTÓ ESZKÖZÖK

9. cikk

A tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, teve- és szarvasfélék azonosító eszközeinek műszaki előírásai, formátumai és kialakítása

A (3) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság jóváhagyhatja az elektronikus füljelzők használatát a tartott sertésfélék azonosító eszközeként, ha ezek az azonosító eszközök megfelelnek a sertésfélék tartásának helye szerinti tagállam által rögzített műszaki előírásoknak, és jól látható, olvasható és eltávolíthatatlan módon feltüntetik az alábbiak egyedi nyilvántartási számát:

a) az állatok születési gazdasága; vagy

b) az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 53. cikkében említett szállítói lánc utolsó létesítménye, amennyiben az adott állatokat ezen a szállítói láncon kívüli létesítménybe szállítják.

10. cikk

A tartott papagájfélék azonosító eszközeinek műszaki előírásai, formátumai és kialakítása

A papagájféléket tartó felelős személyek biztosítják, hogy:

a) az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 76. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett lábgyűrű megfelel az e rendelet II. mellékletének 1. részében rögzített műszaki előírásoknak;

b) az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 76. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett tetoválás eltávolíthatatlan jelölést és megfelelő leolvasást biztosít.

11. cikk

A tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, teve- és szarvasfélék, valamint a papagájfélék elektronikus azonosítóinak jóváhagyására vonatkozó működési szabályok

12. cikk

A tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, teve- és szarvasfélék azonosító kódjának konfigurációja

A tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, teve- és szarvasfélék azonosító kódja a következőkből tevődik össze:

a) az azonosító kód első eleme azon tagállam országkódja, ahol az azonosító eszközt először alkalmazták az állatokon, a következő formátumok valamelyikében: i. az ISO 3166-1 alpha-2 szabvány szerinti kétbetűs kód, Görögország kivételével, amelyre az "EL" kétbetűs kódot kell használni, és az Egyesült Királyság kivételével Írország vonatkozásában, amelyre a kétbetűs "XI" kódot kell használni; vagy ii. az ISO 3166-1 numeric szabvány szerinti háromjegyű országkód, az Egyesült Királyság kivételével Észak-Írország vonatkozásában, amelyre a "899" kódot kell használni;

b) az azonosító kód második eleme minden egyes állat egyedi kódja, amely nem haladhatja meg a 12 numerikus karaktert.

13. cikk

A tartott szarvasmarhafélék azonosító eszközeinek alkalmazására vonatkozó időtartamok

Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok az alábbi feltételek mellett engedélyezhetik a felelős személyeknek az (1) bekezdésben említett maximális időtartam legfeljebb 9 hónapra történő meghosszabbítását:

a) az állatok: i. tartása külterjes körülmények között történik, a borjak az anyjukkal maradnak; ii. nincsenek hozzászokva az emberekkel való rendszeres érintkezéshez;

b) az állatok tartására szolgáló terület az állatok magas fokú elkülönítését biztosítja;

c) a meghosszabbítás nem veszélyezteti az állatok nyomonkövethetőségét. A tagállamok az első albekezdésben említett engedélyt bizonyos földrajzi régiókra vagy a tartott szarvasmarhafélék meghatározott fajaira vagy fajtáira korlátozhatják.

14. cikk

A tartott juh- és kecskefélék azonosító eszközeinek alkalmazására vonatkozó időtartamok

15. cikk

A tartott sertésfélék azonosító eszközeinek alkalmazására vonatkozó időtartamok

16. cikk

A tartott teve- és szarvasfélék azonosító eszközeinek alkalmazására vonatkozó időtartamok

Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok az alábbi feltételek mellett mentesíthetik a szarvasféléket tartó felelős személyeket az (1) bekezdésben foglalt követelmények alól:

a) az állatok: i. tartása külterjes körülmények között történik; ii. nincsenek hozzászokva az emberekkel való rendszeres érintkezéshez;

b) az állatok tartására szolgáló terület az állatok magas fokú elkülönítését biztosítja;

c) a mentesség nem veszélyezteti az állatok nyomonkövethetőségét.

17. cikk

A tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, teve- és szarvasfélék azonosító eszközeinek alkalmazási időszakai az Unióba való beléptetésük után

18. cikk

A tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, teve- és szarvasfélék azonosító eszközeinek eltávolítása és módosítása

Az illetékes hatóság csak akkor engedélyezheti a felelős személyek számára a tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, teve- és szarvasfélék azonosító eszközeinek eltávolítását vagy módosítását, ha az eltávolítás vagy a módosítás nem veszélyezteti az állatok nyomonkövethetőségét, ideértve annak a létesítménynek a nyomonkövethetőségét is, amelyben születtek, és ha az állatok egyedi azonosítása adott esetben továbbra is lehetséges.

19. cikk

A tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, teve- és szarvasfélék azonosító eszközeinek helyettesítése, valamint az ilyen műveletekre vonatkozó határidők

Az (1) bekezdésben említett helyettesítés az alábbiak szerint engedélyezhető:

a) amennyiben az állatokat két azonosító eszközzel azonosították és ezen azonosító eszközök egyike olvashatatlanná vált vagy elveszett, feltéve, hogy az állatok azonosító kódja változatlan marad, és továbbra is megfelel a fennmaradó azonosító eszközön feltüntetett kódnak;

b) amennyiben az állatokat egy vagy két azonosító eszközzel azonosították, amelyeken feltüntették az állatok azonosító kódját, és ezen azonosító eszközök olvashatatlanná váltak vagy elvesztek, feltéve, hogy továbbra is lehetséges az állatok azonosító kódjának észszerű bizonyossággal történő meghatározása és az állatok azonosító kódja változatlan marad;

c) amennyiben a tartott juh-, kecske- vagy sertésféléket a létesítmény egyedi nyilvántartási számát feltüntető azonosító eszközzel azonosították és ezen azonosító eszköz olvashatatlanná vált vagy elveszett, feltéve, hogy észszerű bizonyossággal megállapítható az állatok születési létesítménye vagy adott esetben a szállítói lánc utolsó létesítménye, valamint hogy a helyettesítő azonosító eszközön fel van tüntetve az adott létesítmény vagy adott esetben az utolsó létesítmény egyedi nyilvántartási száma;

d) tartott juh- és kecskefélék esetében engedélyezhető az a) és b) pontban említett azonosító eszköz új azonosító kódot tartalmazó új azonosító eszközzel való helyettesítése, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti a nyomonkövethetőséget.

4. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Az azonosító eszközök jóváhagyására vonatkozó átmeneti intézkedések

E rendelet 9., 10. és 11. cikkétől eltérve a 2023. április 20-ig tartó átmeneti időszakban a tagállamok továbbra is használhatják a 2021. április 21. előtt az 1760/2000/EK és a 21/2004/EK rendelettel, továbbá a 2008/71/EK irányelvvel, valamint az említett rendeletek és az említett irányelv alapján elfogadott jogi aktusokkal összhangban jóváhagyott azonosító eszközöket.

21. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2021. április 21-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Műszaki előírások a tartott szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék számítógépes adatbázisainak információformátumához

Az információ típusaLeírásFormátum
Az állat azonosító kódjaOrszágkódA következő lehetőségek egyike:
Betűkód: ISO 3166-1 alpha-2 kód (1)
Numerikus kód: ISO 3166-1 numerikus kód
Az egyes állatok egyedi kódja12 numerikus karakter
Elektronikus azonosító (opcionális)A következő lehetőségek egyike:
— elektronikus füljelző
— bendőbólusz
— befecskendezhető válaszjeladó
— elektronikus csüdszalag
A létesítmény egyedi nyilvántartási számaA 12 alfanumerikus karaktert megelőző országkód
A létesítményt üzemeltető felelős személy neve140 alfanumerikus karakter
A létesítményt üzemeltető felelős személy címeUtcanév és házszám140 alfanumerikus karakter
Postai irányítószám10 alfanumerikus karakter
Település35 alfanumerikus karakter
DátumDátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
Állatok száma összesen15 numerikus karakter
(1)
Görögország kivételével, amelyre az „EL” kétbetűs kódot kell használni.

II. MELLÉKLET

1. RÉSZ

Műszaki előírások a tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, teve- és szarvasfélék, valamint a papagájfélék azonosító eszközeihez

1. A tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, teve- és szarvasfélék, valamint a papagájfélék azonosítására szolgáló, az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet III. mellékletének a), b), c), f) és h) pontjában említett eszközök kötelező szempontjai:

a) egyszer használatosak;

b) nem lebomló anyagból készülnek;

c) hamisíthatatlanok;

d) az állatok teljes élettartama alatt könnyen olvashatók;

e) olyan kialakításúak, hogy ártalom okozása nélkül biztonságosan rögzítve maradhatnak az állatokon;

f) a táplálékláncból könnyen eltávolíthatók.

2. Az 1. pontban említett azonosító eszközök jól látható, olvasható és eltávolíthatatlan módon mutatják a következők egyikét:

a) az állatok azonosító kódjának első és második eleme a 12. cikknek megfelelően;

b) az állattok létesítményének az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 18. cikkének a) pontjában említett egyedi nyilvántartási száma; vagy

c) az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 76. cikkének (1) bekezdésében említett alfanumerikus azonosító kód.

3. Az 1. pontban említett azonosító eszközök egyéb információkat is tartalmazhatnak, ha azt az illetékes hatóság engedélyezi, és feltéve, hogy az azonosító eszköz megfelel a 2. pont követelményeinek.

2. RÉSZ

Műszaki előírások a tartott szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, teve- és szarvasfélék elektronikus azonosítóihoz

1. Az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet III. mellékletének c)-f) pontjában említett elektronikus azonosítók tartalmazzák az állatok azonosító kódjának első elemét a háromjegyű országkód formájában és az állatok azonosító kódjának második elemét a 12. cikkel összhangban.

2. Az 1. pontban említett elektronikus azonosítók kötelező szempontjai:

a) az ISO 11784 és 11785 szabványnak megfelelő HDX FDX-B technológiát alkalmazó, csak olvasható passzív válaszjeladók; és

b) az ISO 11785 szabványnak megfelelő eszközökkel olvashatók, és képesek HDX és FDX-B válaszjeladók leolvasására.

3. Az 1. pontban említett elektronikus azonosítók legalább a következő olvasási távolságon belül olvashatók:

a) tartott szarvasmarhaféléknél: i. füljelzők hordozható olvasóval történő olvasása esetén 12 centiméter; ii. befecskendezhető válaszjeladók hordozható olvasóval történő olvasása esetén 15 centiméter; iii. bendőbólusz hordozható olvasóval történő olvasása esetén 25 centiméter; iv. valamennyi elektronikus azonosító helyhez kötött olvasóval történő olvasása esetén 80 centiméter;

b) tartott juh- és kecskeféléknél: i. füljelzők és csüdszalagok hordozható olvasóval történő olvasása esetén 12 centiméter; ii. bendőbólusz és befecskendezhető válaszjeladók hordozható olvasóval történő olvasása esetén 20 centiméter; iii. valamennyi elektronikus azonosító helyhez kötött olvasóval történő olvasása esetén 50 centiméter.

4. Az 1. pontban említett elektronikus azonosítókat kedvező eredménnyel kell vizsgálni a következők tekintetében:

a) megfelelés az 11784 és 11785 szabványnak, az ISO 24631-1 szabvány 7. pontjában említett módszerrel összhangban; és

b) az e rész 3. pontjában említett olvasási távolságokon mért minimumteljesítmény, az ISO 24631-3 szabvány 7. pontjában említett módszerrel összhangban.

( 1 ) A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással (a kilépésről rendelkező megállapodás) és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban e rendeletnek a tagállamokra vagy az Európai Unióra való hivatkozásait úgy kell értelmezni, hogy azok Észak-Írország tekintetében magukban foglalják az Egyesült Királyságot is.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021R0520 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021R0520&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02021R0520-20210702 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02021R0520-20210702&locale=hu

Tartalomjegyzék