32000R1760[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1760/2000/EK RENDELETE

(2000. július 17.)

a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

I. CÍM

A szarvasmarhafélék azonosítása és nyilvántartása

II. CÍM

A marhahús és a marhahústermékek címkézése

11. cikk

Annak a piaci szereplőnek, vagy a 12. cikk szerinti szervezetnek, amely:

- e cím I. szakasza alapján köteles a marhahúst a kereskedelmi forgalom minden fázisában címkével ellátni,

- az eladási helyen a marhahúst e cím II. szakasza alapján úgy kívánja címkézni, hogy a 13. cikkben meghatározottakon felül további információt szolgáltasson a címkézett hús bizonyos tulajdonságairól vagy gyártási körülményeiről, vagy az állatról, amelyből az származik,

ennek a címnek megfelelően kell eljárnia.

Ezt a címet a vonatkozó különösen a marhahússal kapcsolatos közösségi szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

12. cikk

E cím alkalmazásában:

(1)

"marhahús" : minden, a 0201 , 0202 , 0206 10 95 és a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termék,

(2)

"címkézés" : egy címkének egy vagy több darab húshoz vagy azok csomagolóanyagához való rögzítése, vagy nem előcsomagolt termékek esetén, az eladási helyen a megfelelő információk eljuttatása a fogyasztóhoz, írott és jól látható formában,

(3)

"szervezet" : olyan piaci szereplők csoportja, amelyek a marhahús-kereskedelem azonos vagy eltérő területén végzik tevékenységüket,

(4)

"darált hús" : minden kicsontozott, ledarált, 1 %-nál kevesebb sót tartalmazó, a 0201 , 0202 , 0206 10 95 és a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó hús,

(5)

"nyesedék" : emberi fogyasztásra alkalmasként elismert, kis darabokban kiszerelt hús, amelyet kizárólag a csontvázakon található maradékhús lefejtése során végzett feldolgozási műveletek és/vagy a hús feldarabolása során állítottak elő,

(6)

"darabolt hús" : kisebb kockákra, szeletekre vagy egyéb külön adagokra vágott hús, amelyet más piaci szereplőnek nem szükséges tovább darabolnia, mielőtt a végső fogyasztó megvásárolja, és amelyet a fogyasztó közvetlenül felhasználhat. A darabolt hús fogalmába nem tartozik bele a darált hús és a nyesedék.

I. SZAKASZ

Kötelező közösségi marhahús-címkézési rendszer

13. cikk

Általános szabályok

A kötelező címkézési rendszer kapcsolatot biztosít egyrészről a hasított test, negyedtest vagy a húsdarabok azonosítása, másrészről az érintett állategyed vagy - amennyiben ez is elegendő a címkén szereplő információ pontosságának ellenőrzéséhez - állatcsoport között.

A címke a következő feliratokat tartalmazza:

a) egy referenciaszámot vagy referenciakódot, amely biztosítja a kapcsolatot a hús és az állat vagy állatok között. Ez a szám lehet annak az állategyednek az azonosítószáma, amelyből a húst nyerték, vagy egy állatcsoportot jelölő azonosítószám;

b) a vágóhíd jóváhagyási számát, ahol az állatot vagy állatcsoportot levágták, és a tagállamot vagy harmadik országot, ahol a vágóhíd fekszik. A felirat a következő: "Levágva: (tagállam vagy harmadik ország neve) (jóváhagyási szám)";

c) a darabolóüzem jóváhagyási számát, ahol a hasított testet vagy testeket darabolták, és a tagállamot vagy harmadik országot, ahol a darabolóüzem fekszik. A felirat a következő: "Darabolva: (tagállam vagy harmadik ország neve) (jóváhagyási szám)".

a) A piaci szereplők és szervezetek a következőket is feltüntetik a címkéken: i. a tagállam vagy harmadik ország, ahol az állat született; ii. minden tagállam vagy harmadik ország, ahol az állatot hizlalták; iii. a tagállam vagy harmadik ország, ahol az állatot levágták;

b) ha azonban a marhahús olyan állatokból származik, amelyek: i. ugyanabban a tagállamban születtek, neveltettek fel és kerültek levágásra, a következő felirat is alkalmazható: "Származási hely: (tagállam neve)"; ii. ugyanabban a harmadik országban születtek, nőttek fel és kerültek levágásra, a következő felirat is alkalmazható: "Származási hely: (harmadik ország neve)".

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén szabályokat fogad el az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés a) pontjában említett állatcsoport maximális mérete és összetétele tekintetében, figyelembe véve az e darabolt húsok és nyesedékek forrásaként megjelölt állatcsoportok homogenitása vonatkozásában fennálló korlátokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 23. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

14. cikk

Eltérések a kötelező címkézési rendszertől

A 13. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjától, továbbá a 13. cikk (5) bekezdése a) pontjának i. és ii. alpontjától eltérve a darált marhahúst előállító piaci szereplők és szervezetek az alábbi feliratot tüntetik fel a címkén: "Készült: (tagállam vagy harmadik ország neve)", aszerint, hogy a húst hol készítették, illetve "Származási hely", ha az érintett állam vagy államok nem azonosak a készítés államával.

A 13. cikk (5) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában előírt kötelezettség az ilyen húsra e rendelet alkalmazásának napjától érvényes.

Az említett személyek és szervezetek azonban a következőket is feltüntethetik a darált marhahús címkéjén:

- egy vagy több, a 13. cikkben meghatározott feliratot, és/vagy

- a hús készítésének napját.

A Bizottság, az e szakaszban szereplő horizontális címkézési szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében, felhatalmazást kap arra, hogy a 22b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a darált hússal kapcsolatban szerzett tapasztalatok alapján az e cikk első három bekezdésében szereplő szabályokkal egyenértékű, a marhahús-nyesedékre és a darabolt marhahúsra vonatkozó szabályok meghatározására vonatkozóan.

15. cikk

Harmadik országokból származó marhahús kötelező címkézése

A 13. cikktől eltérve az olyan, az Unió területére behozott marhahúst, amin nincs minden, a 13. cikkben meghatározott információ feltüntetve, a következő feliratú címkével kell ellátni:

"Származási hely: nem EU" és "Levágva: (a harmadik ország neve)".

II. SZAKASZ

Önkéntes címkézés

15a. cikk

Általános szabályok

A 13., 14. és 15. cikkben meghatározottaktól eltérő, élelmiszerre vonatkozó azon információknak, amelyeket a marhahús-értékesítéssel foglalkozó piaci szereplők vagy szervezetek önként helyeznek el a címkén, objektíveknek, az illetékes hatóságok által ellenőrizhetőknek és a fogyasztók számára érthetőknek kell lenniük.

Ezen információknak meg kell felelniük a címkézésre vonatkozó horizontális jogszabályoknak és különösen az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 1 ).

Amennyiben a marhahús értékesítését végző piaci szereplők vagy szervezetek figyelmen kívül hagyják az első és a második bekezdésben említett kötelezettségeket, az illetékes hatóság alkalmazza a 22. cikkben meghatározott megfelelő szankciókat.

A Bizottság a 22b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az előrecsomagolt friss és fagyasztott marha- és borjúhús címkézésén feltüntethető kifejezésekre vagy kifejezés-kategóriákra alkalmazandó meghatározásokra és követelményekre vonatkozóan.

III. SZAKASZ

Általános rendelkezések

III. CÍM

Közös rendelkezések

22. cikk

Az ezen rendelet rendelkezéseinek megfelelően végzett ellenőrzési tevékenység nem sértheti a Bizottság által a 2988/95/EK, Euratom rendelet 9. cikkének alapján végezhető egyetlen ellenőrzési tevékenységet sem.

A tagállam által a marhahús-kereskedelemmel foglalkozó piaci szereplőkre és szervezetekre kiszabott szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Az (1) bekezdés ellenére, amennyiben a marhahús-kereskedelemmel foglalkozó piaci szereplők és szervezetek a marhahús címkézése során nem felelnek meg a II. címben megállapított kötelezettségeiknek, a tagállamok adott esetben és az arányosság elvével összhangban előírják a marhahúsnak a piacról való eltávolítását. Az (1) bekezdésben említett szankciókon túlmenően a tagállamok:

a) amennyiben a szóban forgó marhahús megfelel a vonatkozó állat-egészségügyi és higiéniai szabályoknak, engedélyezhetik, hogy azt: i. az uniós követelmények szerinti megfelelő címkézést követően forgalomba hozzák; vagy ii. közvetlenül olyan termékké dolgozzák fel, amely nem szerepel a 12. cikk 1. pontjában;

b) elrendelhetik az érintett piaci szereplők és szervezetek jóváhagyásának felfüggesztését vagy visszavonását.

A Bizottság szakértői az illetékes hatóságokkal együttműködve:

a) ellenőrzik, hogy a tagállamok megfelelnek-e e rendelet követelményeinek;

b) helyszíni ellenőrzéseket végeznek annak biztosítására, hogy az ellenőrzéseket e rendeletnek megfelelően végzik.

22a. cikk

Az illetékes hatóságok

A tagállamok kijelölik az e rendelet és a Bizottság által e rendelet alapján elfogadott jogi aktusoknak való megfelelés biztosításáért felelős illetékes hatóságot vagy hatóságokat.

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az említett hatóságok azonosító adatairól.

22b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

23. cikk

Bizottsági eljárások

Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) értelmében vett bizottságnak minősül.

Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárást eredmény nélkül le kell zárni, amennyiben a véleménynyilvánításra megállapított határidőn belül a bizottság elnöke úgy határoz, vagy ha a bizottsági tagok egyszerű többsége ezt kéri.

23a. cikk

Jelentéstétel és jogalkotási fejlemények

Legkésőbb:

- 2019. július 18-tól az önkéntes címkézési rendelkezések esetében -, és

- 2023. július 18-tól - az elektronikus azonosítással kapcsolatos rendelkezések esetében -

az e rendelet hatálybalépését követően a Bizottság megfelelő jelentéseket nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a, amelyekben megvizsgálja e rendelet végrehajtását és hatását, kitérve az első esetben az önkéntes címkézési rendelkezések felülvizsgálatának lehetőségére, a második esetben pedig a kötelező elektronikus azonosítás egész Unióban történő bevezetésének technikai és gazdasági megvalósíthatóságára.

A Bizottság e jelentésekhez szükség esetén megfelelő jogalkotási javaslatokat fűz.

24. cikk

25. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

E rendeletet a 2000. szeptember 1-jén vagy azt követően levágott állatokból származó marhahúsra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Korrelációs táblázat

A 820/97/EK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk3. cikk
4. cikk4. cikk
5. cikk5. cikk
6. cikk6. cikk
7. cikk7. cikk
8. cikk8. cikk
9. cikk9. cikk
10. cikk10. cikk
11. cikk
12. cikk11. cikk
13. cikk12. cikk
14. cikk (1) bekezdése16. cikk (1) bekezdése
14. cikk (2) bekezdése16. cikk (2) bekezdése
14. cikk (3) bekezdése16. cikk (5) bekezdése
14. cikk (4) bekezdése16. cikk (4) bekezdése
15. cikk17. cikk
16. cikk (1) bekezdése16. cikk (3) bekezdése
16. cikk (2) bekezdése16. cikk (3) bekezdése
16. cikk (3) bekezdése13. cikk (2) bekezdésének a) pontja
17. cikk18. cikk
18. cikk19. cikk
19. cikk
20. cikk20. cikk
21. cikk22. cikk
22. cikk25. cikk

I. MELLÉKLET

AZONOSÍTÓ ESZKÖZÖK

A) HAGYOMÁNYOS FÜLJELZŐ 2019. JÚLIUS 18-tól KEZDVE

B) ELEKTRONIKUS FÜLJELZŐKÉNT KIALAKÍTOTT ELEKTRONIKUS AZONOSÍTÓ

C) BENDŐKAPSZULÁBAN ELHELYEZETT ELEKTRONIKUS AZONOSÍTÓ

D) BEFECSKENDEZHETŐ VÁLASZJELADÓKÉNT KIALAKÍTOTT ELEKTRONIKUS AZONOSÍTÓ

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1169/2011/EU rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R1760 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R1760&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000R1760-20210421 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000R1760-20210421&locale=hu

Tartalomjegyzék