32008L0071[1]

A Tanács 2008/71/EK irányelve ( 2008. július 15. ) a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról (kodifikált változat)

A TANÁCS 2008/71/EK IRÁNYELVE

(2008. július 15.)

a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról

(kodifikált változat)

1. cikk

Ezen irányelv a sertések azonosításának és nyilvántartásának minimumkövetelményeit határozza meg, a részletesebb, betegségek felszámolása vagy ellenőrzése céljából megállapítható közösségi szabályok sérelme nélkül.

Ezen irányelvet a 89/153/EGK határozat és a 91/496/EGK irányelvnek megfelelően megállapított végrehajtási szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) állat: a Suidae családba tartozó bármely állat, a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i 2001/89/EK irányelv ( 1 ) 2. cikkének b) pontjában meghatározott vadon élő sertés kivételével;

b) gazdaság: minden létesítmény, építmény vagy szabadtartású gazdaság esetén minden terület, amelyen állatokat tartanak, nevelnek vagy kezelnek;

c) állattartó: bármely, az állatokért akár csak átmenetileg is felelős természetes vagy jogi személy;

d) illetékes hatóság: valamely tagállam állat-egészségügyi ellenőrzések végrehajtására illetékes központi hatósága, vagy bármely hatóság, amelyre ezen irányelv végrehajtása céljából az előbbi ezt a hatáskört átruházta;

e) kereskedelem: a 90/425/EGK irányelv 2. cikkének 3. pontjában meghatározott kereskedelem.

3. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy:

a) az illetékes hatóság olyan naprakész listával rendelkezik minden, az ezen irányelv hatálya alá tartozó állatok tartásával foglalkozó és területén található gazdaságról, amely feltünteti az állattartót; e gazdaságoknak az azt követő három évig e listán kell maradniuk, hogy nem tartanak állatokat rajtuk. E listának tartalmaznia kell a gazdaság azonosítását az 5. cikk (2) bekezdése első albekezdésének, valamint a 8. cikknek megfelelően lehetővé tevő jelölést vagy jelöléseket is;

b) a Bizottság és az illetékes hatóság hozzáférhet az ezen irányelv alapján szerzett minden információkhoz.

(2) A tagállamok a 90/425/EGK irányelv 18. cikkében említett eljárásnak megfelelően felhatalmazhatók arra, hogy az e cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti listából kizárjanak természetes személyeket, akik a saját használatukra vagy fogyasztásukra egyetlenegy állatot tartanak, vagy különleges helyzetek figyelembevétele érdekében, feltéve, hogy az állatot minden mozgást megelőzően az ezen irányelvben megállapított ellenőrzésnek vetik alá.

4. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott listán szereplő valamennyi állattartó nyilvántartást vezet a gazdaságban található állatok számáról.

E nyilvántartásnak naprakész adatokat kell tartalmaznia a mozgásokról (a gazdaságba bekerülő és onnan kikerülő állatok száma), legalább összesítve, feltüntetve értelemszerűen a származási, illetve rendeltetési helyet és a mozgás időpontját.

Az 5. és 8. cikkel összhangban alkalmazott azonosító jelet minden esetben fel kell tüntetni.

A tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról szóló, 1988. december 19-i 88/661/EGK tanácsi irányelvvel ( 2 ) összhangban törzskönyvbe bevezetett fajtiszta és hibrid sertések esetében, a 90/425/EGK irányelv 18. cikkében említett eljárásnak megfelelően elismerhető egy, az állatok azonosítását lehetővé tevő egyedi azonosításon alapuló alternatív nyilvántartási rendszer, amennyiben az a nyilvántartással egyenértékű garanciákat nyújt.

(2) A tagállamok biztosítják továbbá, hogy:

a) minden állattartó kérésre közli az illetékes hatósággal a tulajdonában lévő, általa tartott, szállított, értékesített vagy levágott állatok származására, azonosítására, és - adott esetben - rendeltetési helyére vonatkozó összes információt;

b) a piacról vagy gyűjtőállomásról elszállítandó, illetve odaszállítandó állatok tartói ellátják a kereskedőt - aki a piacon vagy gyűjtőállomáson ideiglenesen az állatok tartója - a szóban forgó állatok adatait tartalmazó okmánnyal.

E kereskedő az első albekezdéssel összhangban kapott okmányokat felhasználhatja az (1) bekezdés harmadik albekezdésében megállapított kötelezettségek teljesítése során;

c) a nyilvántartások és információk a gazdaságban rendelkezésre állnak, és azokat az illetékes hatóságnak - kérésére - egy általa meghatározandó, de három évnél nem rövidebb minimális ideig rendelkezésére bocsátják.

5. cikk

(1) A tagállamok biztosítják az alábbi általános elvek teljesülését:

a) az azonosító jelet azt megelőzően kell felhelyezni, hogy az állatok elhagyják azt a gazdaságot, ahol születtek;

b) az illetékes hatóság engedélye nélkül azonosító jel nem távolítható el és nem cserélhető.

Amennyiben egy azonosító jel olvashatatlanná válik vagy elvész, az új azonosító jelet e cikk rendelkezéseinek megfelelően kell felhelyezni;

c) az állattartónak be kell vezetnie minden új azonosító jelet a 4. cikkben említett nyilvántartásba, hogy megállapítható legyen a kapcsolat az állaton elhelyezett korábbi azonosító jellel.

(2) Az állatokat a lehető leghamarabb, de mindenképpen a gazdaság elhagyását megelőzően meg kell jelölni olyan füljelzővel vagy tetoválással, amely lehetővé teszi a származási gazdaság megállapítását, továbbá a hivatkozást minden olyan kísérő okmányra, amelyben szerepelniük kell ezen füljelzőknek vagy tetoválásoknak, valamint a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett listára.

A tagállamok a 90/425/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdése c) pontjának második albekezdésétől eltérve az állatoknak a területükön történő minden mozgására alkalmazhatják nemzeti rendszereiket. E rendszereknek lehetővé kell tenniük annak a gazdaságnak az azonosítását, ahonnét az állatok érkeztek, és azét, ahol születtek. A tagállamok értesítik a Bizottságot, hogy milyen rendszert kívánnak e célra bevezetni. A 90/425/EGK irányelv 18. cikkében említett eljárásnak megfelelően a tagállam felkérhető a rendszerének módosítására, amennyiben az nem felel meg az említett követelménynek.

A szállítmány azonosítására szolgáló ideiglenes azonosító jellel ellátott állatokat mozgásuk során olyan okmánynak kell kísérnie, amely lehetővé teszi a származás, a tulajdonos, a kiindulási hely és a rendeletetési hely meghatározását.

6. cikk

(1) Amennyiben a rendeltetési tagállam illetékes hatósága úgy határoz, hogy nem tartja meg a származási gazdaságban az állaton elhelyezett azonosító jelet, minden, az azonosító jel cseréjének kapcsán felmerülő költség ezt a hatóságot terheli. Amennyiben az azonosító jelet ennek megfelelően lecserélték, meg kell teremteni a küldő tagállam illetékes hatósága által adott azonosító jel és a rendeltetési tagállam illetékes hatósága által adott azonosító jel közötti kapcsolatot; ezt a kapcsolatot be kell vezetni a 4. cikk szerinti nyilvántartásba.

Az első albekezdésben szereplő lehetőség nem alkalmazható olyan, levágásra szánt állatok esetében, amelyeket a 8. cikk alapján, az 5. cikknek megfelelő új azonosító jel nélkül importáltak.

(2) Amennyiben az állatok kereskedelmi forgalomba kerültek, a rendeltetési tagállam illetékes hatósága a 90/425/EGK irányelv 5. cikkének alkalmazásában, az állatokra, származási állományukra és mozgásukra vonatkozó információk megszerzése érdekében alkalmazhatja a 89/608/EGK irányelv 4. cikkét.

7. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az állatok állat-egészségügyi és állattenyésztés-technikai jogszabályokban előírt bizonyítványok vagy okmányok nélkül történő mozgására vonatkozó adatok kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére állnak egy, a hatóság által meghatározott minimális ideig.

8. cikk

Minden olyan harmadik országból importált állatot, amely átesett a 91/496/EGK irányelvben megállapított ellenőrzéseken és a Közösség területén marad, a fenti ellenőrzéseket követő harminc napon belül, de legkésőbb a mozgást megelőzően azonosítani kell egy, az ezen irányelv 5. cikkének megfelelő azonosító jellel, kivéve, ha a rendeltetési gazdaság egy, az állat-egészségügyi ellenőrzések végzéséért felelős illetékes hatóság területén található vágóhíd, és az állat a fent említett 30 napon belül ténylegesen levágásra kerül.

Kapcsolatot kell teremteni a harmadik ország által adott azonosító jel és a rendeltetési tagállam által adott azonosító jel között. Ezt a kapcsolatot be kell vezetni a 4. cikk szerinti nyilvántartásba.

9. cikk

A tagállamok meghozzák a szükséges közigazgatási és/vagy büntető intézkedéseket a közösségi állat-egészségügyi jogszabályok megsértésének szankcionálására, amennyiben megállapítást nyer, hogy a 4. cikkben meghatározott jelölés, illetve azonosítás vagy a nyilvántartások vezetése nem ezen irányelv követelményeinek megfelelően történt.

10. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal a nemzeti jogszabályaik azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

11. cikk

Az I. melléklet A. részében meghatározott jogi aktusokkal módosított 92/102/EGK irányelv hatályát veszti, az I. melléklet B. részében meghatározott irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

12. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

13. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv egymást követő módosításainak listája

(a 11. cikkben említettek szerint)

A Tanács 92/102/EGK irányelve
(HL L 355., 1992.12.5., 32. o.)
Az 1994. évi csatlakozási okmány I. mellékletének V.E.I.4.6. pontja
(HL C 241., 1994.8.29., 21. o.)
A Tanács 21/2004/EK rendelete
(HL L 5., 2004.1.9., 8. o.)
kizárólag a 15. cikk

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(a 11. cikkben említettek szerint)

IrányelvAz átültetés határideje (1)
92/102/EGK1993.12.31. (2)
1995.12.31. (3)
(1) A nemzeti jogba történő átültetés határidejének 1994. január 1-jében való megállapítása nem sértheti a határokon végzett állat-egészségügyi ellenőrzések 90/425/EGK irányelvben előírt megszüntetését (lásd a 92/102/EGK irányelv 11. cikkének (3) bekezdését).
(2) A sertésfélékre vonatkozó követelmények tekintetében (lásd a 92/102/EGK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdését).
(3) Finnország esetében a szarvasmarhafélékre, sertésfélékre, juh- és kecskefélékre vonatkozó követelmények tekintetében (lásd a 92/102/EGK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdését).

II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 92/102/EGK irányelvEzen irányelv
1., 2. és 3. cikk1., 2. és 3. cikk
4. cikk, (1) bekezdés a) pont4. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdés4. cikk, (2) bekezdés
5. cikk, (1) bekezdés a), b) és c) pont5. cikk, (1) bekezdés a), b) és c) pont
5. cikk, (1) bekezdé d) pont
5. cikk, (3) bekezdés5. cikk, (2) bekezdés
6–9. cikk6–9. cikk
10. cikk
11. cikk, (1) bekezdés
11. cikk, (2) bekezdés10. cikk
11. cikk, (3) bekezdés
11. cikk
12. cikk
12. cikk13. cikk
I. melléklet
II. melléklet

( 1 ) HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági határozattal (HL L 294., 2007.11.13., 26. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 382., 1988.12.31., 36. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0071 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0071&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008L0071-20080808 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008L0071-20080808&locale=hu

Tartalomjegyzék