32014D0492[1]

2014/492/EU: A Tanács határozata ( 2014. június 16. ) egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. június 16.)

egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2014/492/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 37. cikkére és 31. cikkének (1) bekezdésére, összefüggésben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (5) bekezdésével és 218. cikke (8) bekezdésének második albekezdésével,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (5) bekezdésével és 218. cikke (8) bekezdésének második albekezdésével valamint 218. cikkének (7) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2009. június 15-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen a Moldovai Köztársasággal a partnerségi és együttműködési megállapodást (1) felváltó, az Unió és a Moldovai Köztársaság közötti új megállapodás megkötése céljából.

(2) Figyelembe véve a felek közötti szoros történelmi köteléket és a fokozatosan elmélyülő kapcsolatokat, valamint azon szándékukat, hogy ambiciózus és innovatív módon megerősítsék és elmélyítsék kapcsolataikat, az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) irányuló tárgyalások a megállapodás 2013. november 29-i parafálásával sikeresen lezárultak.

(3) A megállapodást az Unió nevében alá kell írni és egy részét - a megállapodás 464. cikkének megfelelően a hatálybalépését megelőzően a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig - ideiglenesen alkalmazni kell.

(4) A megállapodás egyes részeinek ideiglenes alkalmazása nem érinti az Unió és tagállamai közötti, a Szerződések szerinti hatáskörmegosztást.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (7) bekezdése szerint helyénvaló, hogy a Tanács felhatalmazza a Bizottságot a megállapodás módosításainak jóváhagyására, amelyeket a megállapodás 438. cikke (4) bekezdésében meghatározott, kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottság fogad el - a megállapodás 306. cikkének megfelelően - a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó albizottság javaslata alapján.

(6) Helyénvaló megállapítani az olyan földrajzi árujelzők oltalmára irányuló megfelelő eljárásokat, amelyek a megállapodás értelmében oltalom alá kerülnek.

(7) A megállapodás nem értelmezhető úgy, hogy az olyan jogokat biztosít vagy kötelezettségeket ír elő, amelyekre az uniós és tagállami bíróságok és törvényszékek előtt közvetlenül hivatkozni lehet,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásnak az Unió nevében történő aláírását - feltételezve a megállapodás megkötését - a Tanács jóváhagyja.

(2) A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

(1) A megállapodás hatálybalépéséig, összhangban annak 464. cikkével és feltéve, ha az abban előírt értesítéseket megtették, a megállapodás következő részeit ideiglenesen alkalmazni kell az Unió és a Moldovai Köztársaság között, de csak annyiban, amennyiben uniós hatáskörbe tartozó kérdéseket érintenek, beleértve a közös kül- és biztonságpolitika kidolgozására és végrehajtására vonatkozó uniós hatáskörbe tartozó kérdéseket is:

a) I. cím;

b) II. cím: 3-4. cikk és 7 és 8. cikke;

c) III. cím: 12. és 15. cikke;

d) IV. cím: az 5., a 9. és a 12. fejezet (a 68. cikk h) pontja kivételével), a 13. fejezet (a 71. cikk kivételével, amennyiben az a tengerpolitikai irányításra vonatkozik, továbbá a 73. cikk b) és e) pontja, valamint a 74. cikk kivételével), a 14. fejezet (a 77. cikk i) pontja kivételével), a 15. fejezet (a 81. cikk a) és e) pontja, valamint a 82. cikk (2) bekezdése kivételével), a 16. fejezet (a 87. cikk, a 88. cikk c) pontja, valamint a 89. cikk a) és b) pontja kivételével, amennyiben az említett b) pont a talajvédelemre vonatkozik), a 26. és a 28. fejezet, valamint a 30., a 37., a 46., az 57., a 97., a 102. és a 116. cikk;

e) V. cím (a 278. cikk kivételével, amennyiben az a szellemitulajdon-jogok büntetőjogi jogérvényesítésére vonatkozik; valamint a 359. és a 360. cikk kivételével, amennyiben azok a tagállami szintű közigazgatási eljárásokra, felülvizsgálatra vagy fellebbezésre vonatkoznak);

f) VI. cím;

g) VII. cím: a 456. cikk (1) bekezdése kivételével, amennyiben az említett cím rendelkezései - az e bekezdésben meghatározottak szerint - a megállapodás ideiglenes alkalmazásának biztosítására korlátozódnak;

h) a II-XIII. melléklet, a XV-XXXV. melléklet, valamint az I-IV. jegyzőkönyv.

(2) A Tanács Főtitkársága gondoskodik azon napnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről, amelytől kezdődően a megállapodást ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

A megállapodás 306. cikkének alkalmazása során az Unió nevében a Bizottság hagyja jóvá a megállapodásnak a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó albizottság határozatai révén történő módosításait. Ha valamely földrajzi árujelzőre vonatkozó kifogást követően az érdekelt felek nem tudnak megállapodni, akkor azzal kapcsolatban a Bizottság az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárás alapján álláspontot fogad el (2).

5. cikk

(1) A megállapodás V. címe 9. fejezetének "Földrajzi árujelzők" című 3. alszakasza szerint oltalom alatt álló elnevezéseket bármely olyan gazdasági szereplő használhatja, amely az adott leírásnak megfelelő mezőgazdasági terméket, élelmiszert, bort, ízesített bort vagy szeszes italt forgalmaz.

(2) A megállapodás 301. cikkének megfelelően a tagállamok és az Unió intézményei valamely érdekelt fél kérésére is érvényesítik a megállapodás 297-300. cikkében meghatározott oltalmat.

6. cikk

A megállapodás nem értelmezhető úgy, hogy az olyan jogokat biztosít vagy kötelezettségeket ír elő, amelyekre az uniós és tagállami bíróságok és törvényszékek előtt közvetlenül hivatkozni lehet.

7. cikk

Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. KARASMANIS

(1) Partnerségi és együttműködési megállapodás az Európai Közösségek és tagállamai és a Moldovai Köztársaság között (HL L 181., 1998.6.24., 3. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2012. november 21-i 1151/2012/EU rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0492 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0492&locale=hu