32004D0826[1]

2004/826/EK: A Bizottság határozata (2004. november 29.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló 2002/887/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 4441. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. november 29.)

a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló 2002/887/EK határozat módosításáról

(az értesítés a B(2004) 4441. számú dokumentummal történt)

(2004/826/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Egyesült Királyság által benyújtott kérelemre,

mivel:

(1) A 2002/887/EK bizottsági határozat (2) felhatalmazza a tagállamokat, hogy a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól eltéréseket engedélyezzenek.

(2) Mivel az engedélyezést igazoló körülmények még most is fennállnak, és nincs a különleges feltételek felülvizsgálatára okot adó új információ, az engedélyezést meg kell hosszabbítani.

(3) Ezért a 2002/887/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/887/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk első és második bekezdésében a "2003. augusztus 1. és 2004. augusztus 1." helyébe "2005. augusztus 1. és 2006. augusztus 1." lép.

2. A 4. cikkben található táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„NövényIdőtartam
Chamaecyparis:2005. január 1-jétől2006. december 31-ig
Juniperus:2004. november 15-től2005. március 31-ig és 2005. november 1-jétől2006. március 31-ig
Pinus:2005. január 1-jétől2006. december 31-ig”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 29-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2004/102/EK bizottsági irányelvvel (HL L 309., 2004.10.6., 9. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 309., 2002.11.12., 8. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0826 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0826&locale=hu