32002D0887[1]

A Bizottság határozata (2002. november 8.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2002) 4348. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2002. november 8.)

a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről

(az értesítés a C(2002) 4348. számú dokumentummal történt)

(2002/887/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2002/36/EK bizottsági irányelvvel[1] módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre[2] és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Egyesült Királyság kérésére,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv értelmében a nem európai országokból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növényeknek a Közösségbe történő behozatala - a termés és a vetőmag kivételével - elvileg tilos. A 2000/29/EK irányelv azonban engedélyezi az ettől a szabálytól való eltérést, amennyiben megállapítják, hogy nem áll fenn károsító szervezetek behurcolásának kockázata.

(2) 1993. óta a 2000/29/EK irányelv bizonyos előírásaitól való eltérést a Japánból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 93/452/EGK bizottsági határozat[3] engedélyezte korlátozott időtartamokra és különleges feltételek mellett. Ez a Bizottság és Japán közötti információcsere eredménye volt, amely lehetővé tette a Bizottság számára annak megállapítását, hogy nem áll fenn károsító szervezetek behurcolásának kockázata az ilyen növények behozatala esetén, feltéve, hogy a meghatározott feltételek teljesülnek.

(3) Mivel az engedélyezést igazoló körülmények még most is fennállnak, és nincs a különleges feltételek felülvizsgálatára okot adó új információ, az engedélyezést meg kell hosszabbítani.

(4) Ezért az eltéréseket korlátozott időtartamra és különleges feltételek mellett engedélyezni kell.

(5) Ennek megfelelően a 93/452/EGK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(6) Az e határozat szerinti engedélyezést meg kell szüntetni, amennyiben megállapítják, hogy a különleges feltételek nem elegendőek a károsító szervezetek behurcolásának megelőzésére, vagy azokat nem tartották be.

(7) Az a határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamoknak engedélyezik, hogy eltérést állapítsanak meg a 2000/29/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésétől, az ugyanazon irányelv III. melléklete A. részének 1. pontjában említett, a Japánból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növényre - a termés és a vetőmag kivételével - vonatkozó tilalmak tekintetében.

Az ilyen eltérésre való jogosultsághoz a növények megfelelnek - a 2000/29/EK irányelv I. mellékletében, II. mellékletében és a IV. melléklete A. része I. szakaszának 43. pontjában meghatározott követelményeken felül, vagy az azoktól való eltéréssel - az e határozat mellékletében megállapított feltételeknek.

2. cikk

A tagállamok - 2003. augusztus 1. és 2004. augusztus 1. előtt - ellátják a Bizottságot és a többi tagállamot - az e határozat szerint - az említett időpont előtt behozott mennyiségekre vonatkozó információkkal, valamint az ezeken a növényeken a melléklet 10. pontjában említett növény-egészségügyi zárlat időtartama alatt elvégzett vizsgálatra és/vagy tesztekre vonatkozó részletes szakmai jelentéssel.

Bármely tagállam - az importáló tagállam kivételével -, amelybe a növényeket beszállítják, 2003. augusztus 1. és 2004. augusztus 1. előtt szintén ellátja a Bizottságot és a többi tagállamot az említett időpont előtt beszállított növényeken a melléklet 10. pontjában említett növény-egészségügyi zárlat időtartama alatt elvégzett vizsgálatra és/vagy tesztekre vonatkozó részletes szakmai jelentéssel.

3. cikk

A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot a területükre az e határozatnak megfelelően behozott minden olyan szállítmányról, amelyről később kiderült, hogy nem felel meg az itt meghatározott feltételeknek.

4. cikk

A tagállamok az 1. cikkben említett eltérést a Közösségbe a következő időtartamokban behozott növényekre alkalmazhatják:

Növény Időtartam

Pinus: Chamaecyparis: Juniperus: 2003. január 1-jétől 2004. december 31-ig 2003. január 1-jétől 2004. december 31-ig 2002. november 15-től 2003. március 31-ig és 2003. november 1-jétől 2004. március 31-ig

5. cikk

A 93/452/EGK határozatot 2003. január 1-jétől hatályát veszti.

6. cikk

Ezt a határozatot 2002. november 15-től kell alkalmazni.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. november 8-án.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

AZ E HATÁROZAT 1. CIKKÉBEN ELŐÍRT ELTÉRÉSRE JOGOSULT, JAPÁNBÓL SZÁRMAZÓ NÖVÉNYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

1. A Chamaecyparis Spach, a Juniperus L., vagy a Pinus L. nemzetségbe tartozó természetesen vagy mesterségesen törpenövésű növények, és a Pinus L. nemzetség esetében vagy teljes mértékben a Pinus parviflora Sieb. ...amp; Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) fajba tartoznak, vagy ennek a fajnak egy, a Pinus parviflora Sieb. ...amp; Zucc. fajtól eltérő, Pinus fajba tartozó alanyra ráoltott oltványai. Ez utóbbi esetben az alanynak nem lehet egyetlen hajtása sem.

2. A növények teljes száma nem haladhatja meg az importáló tagállam által - a rendelkezésre álló növény-egészségügyi zárlati létesítményekre tekintettel - meghatározott mennyiségeket.

3. Az Európai Közösségbe történő kivitelt megelőzően a növényeket legalább két egymást követő éven át hivatalosan felügyelt ellenőrzési rendszer alá tartozó hivatalosan nyilvántartott faiskolákban tartották, gondozták és nevelték. A nyilvántartott faiskolák éves jegyzékét a Bizottság rendelkezésére bocsátják, legkésőbb minden év október 31-ig. Ezeket a jegyzékeket haladéktalanul továbbítják a tagállamoknak. A jegyzékek tartalmazzák az e határozatban különleges feltételeknek megfelelően, az ilyen faiskolákban nevelt, a Közösségbe történő szállításra alkalmasnak talált növények számát.

4. A Juniperus növények esetében a Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. és a Pyrus L. nemzetségekbe tartozó növények, amelyeket a szállítást megelőző két évben a fent említett, természetesen vagy mesterségesen törpenövésű növények faiskoláiban neveltek, és a közvetlen környezetüket évente legalább hat alkalommal megfelelő időközönként hivatalos vizsgálatnak vetették alá a kérdéses károsító szervezetek jelenlétére vonatkozóan. A Chamaecyparis és a Pinus növények esetében, a Chamaecyparis Spach nemzetségbe és a Pinus L. nemzetségbe tartozó, a fent említett, természetesen vagy mesterségesen törpenövésű növények faiskoláiban nevelt növények, és a közvetlen környezetüket évente legalább hat alkalommal megfelelő időközönként hivatalos vizsgálatnak vetették alá a kérdéses károsító szervezetek jelenlétére vonatkozóan.

A kérdéses károsító szervezetek a következők:

a) a Juniperus növények esetében:

i. Aschistonyx eppoi Inouye;

ii. Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada és G. yamadae Miyabe ex Yamada;

iii. Oligonychus perditus Pritchard et Baker;

iv. Popillia japonica Newman;

v. bármely más károsító szervezet, amelynek előfordulása a Közösségben nem ismert;

b) a Chamaecyparis növények esetében:

i. Popillia japonica Newman;

ii. bármely más károsító szervezet, amelynek előfordulása a Közösségben nem ismert;

c) a Pinus növények esetében:

i. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner ... Amp; Buehrer) Nickle és tsai;

ii. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori ...amp; Nambu) Deighton;

iii. Coleosporium paederiae;

iv. Coleosporium phellodendri Komr;

v. Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai;

vi. Dendrolimus spectabilis Butler;

vii. Monochamus spp. (nem európai);

viii. Peridermium kurilense Dietel;

ix. Popillia japonica Newman;

x. Thecodiplosis japonensis Uchida ...amp; Inouye;

xi. bármely más károsító szervezet, amelynek előfordulása a Közösségben nem ismert;

A növényeket e vizsgálatok során a fent említett károsító szervezetektől mentesnek kell találni. A fertőzött növényeket el kell távolítani. A többi növényt hatékony kezelésnek kell alávetni.

5. A 4. pontnak megfelelően elvégzett vizsgálatok során, a 4. pontban meghatározott kérdéses károsító szervezetek kimutatását hivatalosan feljegyzik, és a feljegyzéseket - kérésére - a Bizottság rendelkezésére bocsátják. A 4. pontban meghatározott károsító szervezetek bármelyikének kimutatása esetén, a faiskola elveszti a 3. pont szerinti státusát. Erről a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatják. Ilyen esetben a nyilvántartásba vételt csak a következő évben lehet megújítani.

6. A Közösségbe szánt növények(et) legalább a 3. pontban említett időszakban:

a) legalább ugyanarra az időszakra megfelelően karbantartott és növényi maradványoktól mentes cserepekben helyezik el, a talajszinttől legalább 50 cm magasan lévő polcokon, vagy a fonalférgek számára áthatolhatatlan beton padlózaton;

b) a 4. pontban említett vizsgálatok során a 4. pontban meghatározott kérdéses károsító szervezetektől mentesnek találták, és az 5. pontban említett intézkedések nem érinthetik azokat;

c) alanya hivatalosan egészségesnek nyilvánított forrásból származik, ha a növények a Pinus L. nemzetségbe tartoznak és a Pinus parviflora Sieb. ...amp; Zucc. fajtól eltérő Pinus fajba tartozó alanyra ráoltottak esetében;

d) jól látható, minden egyes növényegyed esetében egyedi, és Japán hivatalos növényvédelmi szervezeténél bejelentett módon jelölik meg, lehetővé téve a nyilvántartott faiskola és a cserépbe ültetés évének azonosítását.

7. Japán hivatalos növényvédelmi szervezete biztosítja a növények azonosíthatóságát a faiskolából történő elszállításuk időpontjától a kivitelre történő berakodásuk időpontjáig, a szállító járművek fémzárolása vagy más megfelelő megoldás alkalmazása révén.

8. A növényeket és a hozzájuk tapadó vagy velük érintkező termesztőközeget (a továbbiakban: az anyag) növény-egészségügyi tanúsítvány kísér, amit a 2000/29/EK irányelv 7. cikkével összhangban Japánban állítottak ki, az említett irányelv 6. cikkében meghatározott és az ott megállapított feltételekre - különösen a kérdéses károsító szervezetektől való mentességre és az 1-7. pontban meghatározott követelményekre - irányuló vizsgálat alapján.

Az igazolás az alábbiakat tünteti fel:

a) a nyilvántartásban szereplő faiskola vagy faiskolák neve vagy nevei;

b) a 6. pontban említett jelölések, amennyiben azok lehetővé teszik a nyilvántartásban szereplő faiskola és a cserépbe ültetés évének azonosítását;

c) az elszállítás előtt alkalmazott utolsó kezelés leírása;

d) a "kiegészítő nyilatkozat" rovatban a következő megjegyzést: "Ez a szállítmány megfelel a 2002/887/EK határozatban megállapított feltételeknek".

9. A valamely tagállamba történő behozatalt megelőzően, az importőr minden egyes behozatalról kellő időben értesíti az érintett tagállamnak a 2000/29/EK irányelvben említett illetékes hivatalos szerveit, feltüntetve az alábbiakat:

a) az anyag típusa;

b) a mennyiség;

c) a behozatal bejelentett időpontja;

d) a hivatalosan jóváhagyott helyszín, ahol a növényeket a 10. pontban említett belépés utáni növény-egészségügyi zárlat alatt tartják.

Az importőröket a behozatal előtt hivatalosan értesítik az 1-12. pontban meghatározott feltételekről.

10. Az anyagot - újrakibocsátást megelőzően - hivatalos belépés utáni növény-egészségügyi zárlat alá helyezik, legalább három hónapos aktív növekedési időszakra a Pinus és a Chamaecyparis növények esetében, a Juniperus növények esetében pedig az április 1-jétől június 30-ig tartó, az aktív növekedési időszakot is tartalmazó időszakra, és azokat e növény-egészségügyi zárlat időtartama alatt a kérdéses károsító szervezetektől mentesnek kell találni. Különös figyelmet fordítanak arra, hogy a 6. pont d) alpontjában említett jelölés minden egyes növényen megmaradjon.

11. A 10. pontban említett belépés utáni növény-egészségügyi zárlatot:

a) az érintett tagállam illetékes hivatalos szervei felügyelik, és hivatalosan jóváhagyott és képzett személyzet hajtja végre a 2000/29/EK irányelv 21. cikkében említett szakértők esetleges segítségével, az ott meghatározott eljárás szerint;

b) olyan hivatalosan jóváhagyott, és a megfelelő felszerelésekkel ellátott helyszínen kell végrehajtani, ami alkalmas a károsító szervezetek befogadására és az anyag fenntartására oly módon, hogy kizárja a károsító szervezetek elterjedésének kockázatát;

c) az anyag minden egyes tételén el kell végezni:

i. a szemrevételezéses vizsgálatot az érkezéskor, majd azt követően rendszeres időközönként - a károsító szervezetekre vagy bármely károsító szervezete által okozott tünetekre vonatkozóan - tekintettel az anyag típusára és a növény-egészségügyi zárlati időszak alatti fejlettségi fokára,

ii. a szemrevételezéses vizsgálat során észlelt tünetek megfelelő vizsgálatát a tüneteket okozó károsító szervezetek azonosítása érdekében.

12. Minden, a 10. pontban említett belépés utáni növény-egészségügyi zárlat során a kérdéses károsító szervezetektől mentesnek nem talált tételt hivatalos felügyelet mellett haladéktalanul megsemmisítenek.

13. A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot a kérdéses károsító szervezetek által okozott bármilyen - a 10. pontban említett, belépés utáni növény-egészségügyi zárlat során megerősített - kontaminációról. Ilyen esetben az érintett japán faiskola elveszti a 3. pont szerinti státusát. Erről a Bizottság haladéktalanul értesíti Japánt.

14. Bármely, az importáló tagállamban a 10. pontban említett belépés utáni növény-egészségügyi zárlat alá helyezett, és e növény-egészségügyi zárlat alatt a kérdéses károsító szervezetektől mentesnek talált és megfelelő körülmények között tartott anyag csak akkor mozgatható a Közösségen belül, ha a 2000/29/EK irányelv 10. cikkében említett növényútlevelet az említett irányelv vonatkozó előírásaival összhangban állították ki, és azt az anyaghoz, annak csomagolásához vagy az anyagot szállító járműhöz csatolták.

Az első albekezdésben említett növényútlevélen feltüntetik a származási ország nevét.

[1] HL L 116., 2002.5.3., 16. o.

[2] HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

[3] HL L 210., 1993.8.21., 29. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0887 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0887&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék