32005D0909[1]

2005/909/EK: A Bizottság határozata ( 2005. december 14. ) a Bizottságnak nyújtott tanácsadásra, valamint a bejegyzett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek nyilvános felügyeleti rendszerei közötti együttműködés elősegítésére szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 14.)

a Bizottságnak nyújtott tanácsadásra, valamint a bejegyzett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek nyilvános felügyeleti rendszerei közötti együttműködés elősegítésére szakértői csoport létrehozásáról

(2005/909/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1) A befektetők pénzügyi piacokba vetett bizalmának helyreállításához elengedhetetlen a kötelező könyvvizsgálat megerősítése. Az éves és konszolidált beszámolók kötelező könyvvizsgálatáról, valamint a 78/660/EGK és 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló aktualizált nyolcadik irányelv (1) (a továbbiakban: "aktualizált nyolcadik irányelv") a tagállamoknak többek között előírja a bejegyzett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek nyilvános felügyelete rendszerének bevezetését. Az aktualizált nyolcadik irányelv emellett a nyilvános felügyeleti rendszerek közösségi szintű összehangolásának célját is kitűzi, valamint lehetőséget biztosít a Bizottságnak végrehajtási intézkedések elfogadására.

(2) Az aktualizált nyolcadik irányelvben ismertetett célok elérésére a Bizottságnak szakértői csoport segítségéhez kell folyamodnia, amely elősegítené a nyilvános felügyeleti rendszerek összehangolását és fejlesztését az Európai Unióban. Ez a csoport segíthetné az aktualizált nyolcadik irányelv végrehajtási intézkedéseinek technikai előkészítését is.

(3) A szakértői csoportba a bejegyzett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek nyilvános felügyeleti rendszereinek magas rangú tagállami képviselőit kell meghívni. Amennyiben ilyen rendszerek még nem léteznek, akkor az e rendszerek jövőbeni kialakításáért felelős nemzeti minisztériumok képviselőit kell meghívni. Képviselőként vagy képviselő helyettesként csak olyan személyeket lehet kijelölni, akik az aktualizált nyolcadik irányelv 2. cikke (11) bekezdésének b) pontjában meghatározottaknak megfelelően nem gyakorolják a hivatásukat, hiszen érdekellentét állhat elő a magánszektor és a hivatás, valamint a közérdek között. A Bizottság és a csoport munkájának azonban a hivatást gyakorlók szakismereteire és tapasztalataira kell alapoznia. Ebből az következik, hogy a Bizottságnak a szakértői csoporttal folytatott megbeszéléseket követően széles körben és már korai szakaszban nyitott és átlátható módon konzultációt kell folytatnia a piaci résztvevőkkel, a fogyasztókkal, a könyvvizsgálói szakmához tartozókkal és a végső felhasználókkal, a csoport munkájának témájában.

(4) Emiatt létre kell hozni "a könyvvizsgáló-felügyeleti szervek európai csoportját" és részletesen meg kell állapítani feladatmeghatározását és felépítését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság ezennel létrehozza "a könyvvizsgáló-felügyeleti szervek európai csoportját", a továbbiakban: "a csoport".

2. cikk

Feladatok

A Bizottság az aktualizált nyolcadik irányelv végrehajtási intézkedései előkészítésével kapcsolatos bármely kérdésben konzultálhat a csoporttal. A csoport megvitathat emellett bármely olyan kérdést is, amely a bejegyzett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek nyilvános felügyeleti rendszerei közötti együttműködéssel kapcsolatos.

A csoport fő feladatai a következők:

- a tagállamok nyilvános felügyeleti rendszerei közötti együttműködés elősegítése, az e rendszerek létrehozásával és a rendszerek közötti folytonos együttműködéssel kapcsolatos bevált gyakorlat megosztásának kialakítása,

- közreműködés a harmadik országok nyilvános felügyeleti rendszereinek technikai értékelésében, valamint a tagállamok és a harmadik országok között a témában történő együttműködésben,

- közreműködés a nemzetközi ellenőrzési standardok technikai vizsgálatában, valamint ezek kidolgozásában is, hogy közösségi szinten is be lehessen őket vezetni.

3. cikk

A csoport résztvevői - a résztvevők kinevezése

(1) A csoportot a bejegyzett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek nyilvános felügyeletéért felelős tagállami szervek magas rangú képviselői, vagy az említett szervek hiányában az illetékes nemzeti minisztériumok képviselői alkotják.

(2) Mindegyik tagállamnak ki kell jelölnie egy magas rangú képviselőt az (1) bekezdésben említett hatóságok egyikénél, aki részt vesz a csoport ülésein. A Bizottság elutasíthatja a tagállam által kijelölt képviselőt, amennyiben azt nem tartja megfelelőnek, különösen érdekellentétek esetén. A Bizottság ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállamot, aki ilyenkor új képviselőt jelölhet ki.

(3) Csak olyan személyeket lehet képviselőként kijelölni, akik nem gyakorolják a hivatásukat.

(4) Minden tagállam egy képviselőt jelöl ki. Tagállamonként egy képviselő helyettest lehet kijelölni az (1), (2), (3) és (5) bekezdésben meghatározott feltételek szerint.

(5) A következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

- amikor a tagállam minisztériumi képviselőt küld, akkor a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek nyilvános felügyeleti rendszerének kialakításakor a tagállam a minisztériumi képviselőt a nyilvános felügyeleti rendszer képviselőjével váltja fel,

- fel kell váltani azokat a képviselőket, akik már nem képesek hatékonyan hozzájárulni a csoport tanácskozásaihoz, akik lemondanak, vagy akik nem tartják tiszteletben az e cikk első illetve harmadik pontjában ismertetett feltételeket, vagy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 287. cikkét,

- a 4. cikkben említett alcsoportok hivatást gyakoroló tagjainak megbízásuk kezdetén - valamint az elnök kérésére bármikor - alá kell írniuk egy kötelezettségvállalást, amely szerint a közérdek szolgálatában járnak el, valamint egy nyilatkozatot azon érdekek hiányáról vagy meglétéről, amelyek alááshatják pártatlanságukat.

4. cikk

A csoport működése

(1) A csoportot a Bizottság irányítja.

(2) A szakértői csoporttal folytatott megbeszéléseket követően a Bizottságnak főszabályként széles körben és már korai szakaszban nyitott és átlátható módon konzultációt kell folytatnia a piaci résztvevőkkel, a fogyasztókkal, a könyvvizsgálói szakmához tartozókkal és a végső felhasználókkal, a csoport munkájának témájában.

(3) A Bizottsággal egyetértésben alcsoportokat lehet létrehozni a csoport feladatkörébe tartozó egyedi kérdések tanulmányozására, amelyeket feladataik teljesítése után közvetlenül fel kell oszlatni. Az alcsoportokban hivatásukat gyakorló személyek is részt vehetnek.

(4) Az elnök a napirenden szereplő témában járatos szakértőket vagy megfigyelőket hívhat meg a csoport vagy az alcsoport tanácskozásaira, amennyiben ez hasznos és/vagy szükséges.

(5) A csoporton belül folyó tanácskozás nem nyilvános.

(6) A csoport és annak alcsoportjai a Bizottság által megállapított eljárásoknak és menetrendnek megfelelően rendszerint a Bizottság épületeiben üléseznek. A titkársági szolgáltatásokat a Bizottság nyújtja. A megbeszélésekben érdekelt egyéb bizottsági tisztviselők részt vehetnek ezeken az üléseken.

(7) A csoport a Bizottság által elfogadott eljárásiszabályzat-minta alapján alakítja ki saját eljárási szabályzatát.

(8) A Bizottság a szóban forgó dokumentum eredeti nyelvén közzéteheti a csoport bármely összefoglalóját, következtetését illetve részleges következtetését, vagy munkadokumentumát.

5. cikk

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások

A Bizottság a nála érvényben lévő rendelkezésekkel összhangban megtéríti a képviselőknek, az alcsoportok tagjainak, a szakértőknek és a megfigyelőknek a csoport tevékenységeivel kapcsolatban felmerült úti- és szükség esetén tartózkodási költségeket. A képviselők feladataik elvégzéséért nem kapnak ellentételezést.

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások azon előirányzatok korlátain belül kerülnek megtérítésre, amelyeket az érintett részleg az éves forrásfelosztási eljárásnak megfelelően kapott meg.

6. cikk

Hatálybalépés

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 14-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0909 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0909&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére