31986L0431[1]

A Bizottság hetedik irányelve (1986. június 24.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

A Bizottság hetedik irányelve

(1986. június 24.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(86/431/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 79/831/EGK irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 19. cikkére,

mivel a 67/548/EGK irányelv I. melléklete tartalmaz egy listát a veszélyes anyagokról, az egyes anyagok osztályozására és címkézésére vonatkozó eljárások különös kritériumaival együtt; mivel a veszélyes anyagok listájának vizsgálata kimutatta, hogy a lista hozzáigazításra szorul a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek figyelembevételével, pontosabban, meg kell változtatni bizonyos anyagok osztályozását és címkézését, tisztázni kell bizonyos elnevezéseket, ki kell javítani bizonyos CAS-számokat (Chemical Abstract Service), és további anyagokat kell felvenni a listára;

mivel a 67/548/EGK irányelv II. melléklete szemlélteti a veszélyszimbólumokat és -jeleket; mivel az ismeretek fejlődésének következtében bizonyos veszélyjelek a német változatban a meglévőnél jobban megfogalmazhatóak;

mivel a 67/548/EGK irányelv III. és IV. melléklete tartalmazza a sajátos veszélyek/kockázatok jellegét (R-mondatok) valamint a biztonsági tanácsokat (S-mondatok); mivel bizonyos R- és S-mondatok a dán változatban a jelenleginél jobban megfogalmazhatóak; mivel az ismeretek fejlődésének következtében új biztonsági útmutatásokat szükséges bevezetni;

mivel a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletének D. része a veszélyes anyagok és készítmények osztályozására és címkézésére vonatkozó útmutatást tartalmaz; mivel e mellékletben szükséges kijavítani néhány, a sajátos kockázatokat megjelölő mondat (R-mondatok) megválasztására vonatkozó kritériumot, és meg kell határozni az új biztonsági útmutatásokat tartalmazó mondatok (S-mondatok) megválasztási kritériumait;

mivel ezen irányelv rendelkezései összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv a közvetkezőképpen módosul:

1. I. melléklet (veszélyes anyagok listája):

1. Az I. melléklet előszava a D. Megjegyzés után a következő E. Megjegyzéssel egészül ki:

"E. Megjegyzés

Az E. Megjegyzéssel ellátott anyagok esetében az R 20, R 21, R22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27 és R 28 R-mondatot, valamint az ilyen R-mondatok valamennyi kombinációját a "továbbá" szóval kell kezdeni.

Példák:

R 23: | Továbbá belélegezve mérgező (toxikus). |

R 27/R 28: | Továbbá bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező (toxikus)." |

2. A következőkben részletezett I. mellékletben található anyagok leírása, CAS-száma, osztályozása és címkézése helyébe az ezen irányelv I. mellékletében felsoroltak lépnek.

016-023-00-4 szám

016-027-00-6 szám

048-008-00-3 szám

601-020-00-8 szám

602-010-00-6 szám

602-021-00-6 szám

603-026-00-6 szám

603-046-00-5 szám

603-070-00-6 szám

608-003-00-4 szám

609-002-00-1 szám

612-022-00-3 szám

612-042-00-2 szám

3. Az I. melléklet az ezen irányelv II. mellékletében felsorolt anyagokkal egészül ki.

2. II. melléklet (Veszélyszimbólumok és -jelek):

A német változatban a II. melléklet "Xn" szimbóluma után a "Gesundheitsschädlich" kifejezés helyébe a "Mindergiftig (Gesundheitsschädlich)" kifejezés lép.

3. III. melléklet (Veszélyes anyagok sajátos kockázatainak jellege):

1. A dán változatban a következő R-mondatok lépnek a III. mellékletben felsoroltak helyébe:

"R 21 | Farlig ved hudkontakt |

R 24 | Giftig ved hudkontakt |

R 27 | Meget giftig ved hudkontakt |

R 33 | Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug |

R 39 | Fare for varig skade på helbred |

R 40 | Mulighed for varig skade på helbred |

R 42 | Kan give allergi ved indånding |

R 43 | Kan give allergi ved kontakt med huden". |

2. A dán változatban a következő összetett R-mondatok lépnek a III. mellékletben felsoroltak helyébe:

"R 20/21 | Farlig ved indånding og ved hudkontakt |

R 21/22 | Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse |

R 20/21/22 | Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse |

R 23/24 | Giftig ved indånding og ved hudkontakt |

R 24/25 | Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse |

R 23/24/25 | Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse |

R 26/27 | Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt |

R 27/28 | Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse |

R 26/27/28 | Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse |

R 42/43 | Kan give allergi ved indånding og ved kontakt med huden". |

4. IV. melléklet (Veszélyes vegyi anyagok biztonságos használatára vonatkozó útmutatások):

1. A IV. melléklet a következő mondattal egészül ki:

ES : Evitese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso

DA : Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug

DE : Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen

GR : Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με ειδικές οδηγίες πριν τη χρησιμοποίηση

EN : Avoid exposure - obtain special instructions before use

FR : Eviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation

IT : Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso

NL : Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen

PT : Evitar a exposição - obter instruçőes especiais antes da utilização."

2. A dán változatban a következő S-mondatok lépnek a IV. mellékletben felsoroltakat helyébe:

"S 26 | Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes |

S 28 | Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder... (angives af producenten eller importøren) |

S 30 | Hæld aldrig vand på eller i produktet |

S 36 | Brug særligt arbejdstøj |

S 37 | Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet |

S 38 | Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig |

S 39 | Brug beskyttelsesbriller/anstigtsskærm under arbejdet |

S 41 | Ungdå at indånde røgen ved brand eller eksplosion |

S 43 | Brug... ved brandslukning (Den nødjagtige type brandslukningsudstyr angives af producenten eller importøren. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: 'Brug ikke vand') |

S 45 | Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt". |

3. A dán változatban a következő összetett S-mondatok lépnek a IV. mellékletben felsoroltakat helyébe:

"S 20/21 | Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen |

S 36/37 | Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses-handsker |

S 36/39 | Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses-briller/ansigtsskærm |

S 37/39 | Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/anstigsskærm under arbejdet |

S 36/37/39 | Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelses-handsker og -briller/anstigsskærm". |

5. VI. D. melléklet (Útmutató a veszélyes anyagok és készítmények osztályozásához és címkézéséhez):

1. A 2.4.10. fejezet (irritatív) második francia bekezdésében ("R 36 Szemizgató hatású" alkalmazásának kritériumai) az utolsó mondat utolsó négy szavának "az értéke hárommal egyenlő" helyébe "az értéke 2,5 vagy nagyobb" szavak lépnek.

2. A 4. fejezet végén lévő S 52 általános kritériumai után a szöveg az S 53 biztonsági tanács megválasztásának következő általános kritériumaival egészül ki:

"S 53: Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

- Alkalmazhatóság

- Rákkeltő, mutagén és/vagy teratogén anyagok és készítmények

- Használati kritériumok

- Kötelező azon fent említett anyagoknál és készítményeknél, amelyekre R 45, R 46 és/vagy R 47 beszámítandó".

2. cikk

A tagállamok 1987. július 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 1987. december 31-től kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1986. június 24-én.

a Bizottság részéről

Stanley Clinton Davis

a Bizottság tagja

[1] HL L 259., 1979.10.15., 10. o.

[2] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Lásd: A Bizottság 93/72/EGK irányelve, HL L 258., 1993.10.16., 29. o.

--------------------------------------------------

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Lásd: A Bizottság 93/72/EGK irányelve, HL L 258., 1993.10.16., 29. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31986L0431 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31986L0431&locale=hu