A Fővárosi Ítélőtábla Bhar.19/2022/7. számú határozata rágalmazás vétsége tárgyában. [2012. évi C. törvény (Btk.) 226. § (1) bek.] Bírók: Hrabovszki Zoltán, Lőrinczy Attila, Németh Nándor

A határozat elvi tartalma:

Nem értékelhető rágalmazásnak tényállítás és konkrétum hiányában az "akár tettlegesen is elégtételt vesz" bírósági beadványban tett, írásbeli megfogalmazás.

***********

Fővárosi Ítélőtábla mint harmadfokú bíróság

4.Bhar.19/2022/7. szám

A Fővárosi Ítélőtábla mint harmadfokú bíróság Budapesten, a 2022. év június hó 28. napján tartott nyilvános ülésen meghozta és kihirdette a következő

v é g z é s t:

A rágalmazás vétsége miatt Terhelt1 ellen indított büntetőügyben a magánvádló másodfellebbezését elbírálva a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2021. december 3. napján kihirdetett 23.Bf.9319/2021/8. számú ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi magánvádló1 magánvádlót a harmadfokú eljárásban felmerült 24.000,- (huszonnégyezer) forint bűnügyi költség külön felhívásra történő megfizetésére az államnak.

A végzés ellen további fellebbezésnek nincs helye.

I N D O K O L Á S:

[1] A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság a 2021. év június hó 16. napján kihirdetett 16.B.69/2021/10. számú ítéletében Terhelt1 vádlottat bűnösnek mondta ki rágalmazás vétségében [Btk. 226. § (1) bekezdés], amiért őt 1 évre próbára bocsátotta.

[2] Az elsőfokú bíróság ítéletét magánvádló1 magánvádló tudomásul vette, míg Terhelt1 vádlott az ítélettel szemben a törvényes határidőn belül fellebbezést jelentett be, amelyben az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását indítványozta és kérte, hogy őt a másodfokú bíróság a bűncselekmény vádja alól mentse fel.

[3] A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a 2021. év december hó 3. napján kelt 23.Bf.9319/2021/8. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és Terhelt1 vádlottat az ellene rágalmazás vétsége miatt emelt vád alól felmentette. Felhívta magánvádló1 magánvádlót és magánvádló2 sértettet, hogy hivatalos lelet készítésének terhe mellett a kézbesítéstől számított nyolc napon belül rójanak le személyenként 10.000 forint eljárási illetéket.

[4] A másodfokú bíróság felmentő ítéletével szemben magánvádló1 magánvádló jelentett be másodfellebbezést Terhelt1 vádlott terhére, büntetőjogi felelősségének megállapítása és vele szemben joghátrány alkalmazása érdekében.

[5] A Fővárosi Ítélőtábla mint harmadfokú bíróság először azt vizsgálta, hogy helye van-e a harmadfokú eljárás lefolytatásának. A Be. 615. § (1) bekezdése értelmében a másodfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye a harmadfokú bírósághoz a másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróságéval ellentétes döntése esetén. A fentebb idézett törvényhely (2) bekezdése meghatározza, hogy mi minősül ellentétes döntésnek. Ennek értelmében ellentétes a döntés, ha a másodfokú bíróság a) olyan vádlott bűnösségét állapította meg vagy olyan vádlott kényszergyógykezelését rendelte el, akit az elsőfokú bíróság felmentett, vagy vele szemben az eljárást megszüntette, b) az elsőfokon elítélt vádlottat felmentette vagy vele szemben a büntetőeljárást megszüntette, c) a vádlott bűnösségét olyan bűncselekményben állapította meg, amelyről az elsőfokú bíróság nem rendelkezett. Az idézett törvényi rendelkezés alapján a harmadfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy magánvádló1 magánvádló másodfellebbezése joghatályos és a harmadfokú eljárás lefolytatásának helye van, tekintettel arra, hogy a Be. 615. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az ügyben ellentétes döntés született, mert a kerületi bíróság elsőfokon elítélte Terhelt1 vádlottat, míg a másodfokú bíróság felmentette őt. Ezáltal megnyílt a harmadfokú eljárás lehetősége.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!