31992L0052[1]

A Tanács 92/52/EGK irányelve (1992. június 18.) a harmadik országokba való kivitelre szánt anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről

A Tanács 92/52/EGK irányelve

(1992. június 18.)

a harmadik országokba való kivitelre szánt anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. május 3-i 89/398/EGK tanácsi irányelv [4] és a 91/321/EGK bizottsági irányelv [5] állapítja meg az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekkel kapcsolatos közösségi rendelkezéseket;

mivel e termékek természetére tekintettel kívánatos, hogy az összetételükre vonatkozó közösségi szabályokat vagy nemzetközi szabványokat alkalmazhatóvá tegyék az ilyen, harmadik országokba való kivitelre szánt termékekre;

mivel annak érdekében, hogy megakadályozzák e termékek nem megfelelő használatát, ami veszélyeztethetné a csecsemők egészségét, ugyancsak kívánatos az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek címkézésére vonatkozó közösségi szabályokat kiterjeszteni az ilyen, harmadik országokba való kivitelre szánt termékekre;

mivel a 91/132/EGK irányelvnek megfelelő termékeket a Közösség területén 1992. december 1-jétől forgalomba lehet hozni; mivel nem tiltja jogszabály az ilyen termékek harmadik országokba való kivitelét,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv azon anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozik a 91/132/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontja értelmében, amelyeket harmadik országba való kivitelre szántak.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikkben említett termékeket a Közösségből csak akkor lehessen kivinni, ha azok megfelelnek ennek az irányelvnek.

3. cikk

(1) Az anyatej-helyettesítő tápszereken kívül semmilyen terméket nem lehet megjeleníteni úgy, mint amely önmagában képes kielégíteni a normális és egészséges csecsemők táplálkozási igényeit az élet első négy-hat hónapjában.

(2) Továbbá az 1. cikkben említett termékeknek meg kell felelniük a következőknek:

a) a 91/321/EGK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, vagy a Codex Alimentarius által megállapított, e vonatkozásban alkalmazandó nemzetközi szabványok;

b) a 91/321/EGK irányelv 7. cikkének (2)-(6) bekezdése;

c) az 1989. június 14-i 89/396/EGK tanácsi irányelv [6] rendelkezései azon megjelölésekről vagy jelzésekről, amelyek meghatározzák, hogy egy tétel milyen csoportba tartozik,

kivéve, ha az importáló ország másképp határozott vagy különleges rendelkezéseket állapított meg.

(3) E termékeket megfelelő nyelvű címkével látják el oly módon, hogy elkerüljék az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek összetévesztésének kockázatát.

(4) A 91/321/EGK irányelv 7. cikke (2)-(6) bekezdésében megállapított rendelkezések, tilalmak és korlátozások vonatkoznak az érintett termékek megjelenítésére is, különösen, ami alakjukat, kinézetüket vagy csomagolásukat és az alkalmazott csomagolóanyagot illeti.

4. cikk

A tagállamok meghozzák azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. A rendelkezéseket úgy alkalmazzák, hogy 1994. június 1-jén kezdődő hatállyal megtiltsák az irányelvnek meg nem felelő termékek kivitelét.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1992. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

Vitor Martins

[1] HL C 124., 1992.5.16., 14. o. ésHL C 155., 1992.6.20., 18. o.

[2] HL C 125., 1992.5.18.

[3] HL C 106., 1992.4.27., 4. o.

[4] HL L 186., 1989.6.30., 27. o.

[5] HL L 175., 1991.7.4., 35. o.

[6] HL L 186., 1989.6.30., 21. o. A legutóbb a 91/238/EGK irányelvvel (HL L 107., 1991.4.27., 50. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0052 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0052&locale=hu