32014L0021[1]

A Bizottság 2014/21/EU végrehajtási irányelve ( 2014. február 6. ) a szuperelit vetőburgonyára vonatkozó minimális feltételek és uniós osztályok meghatározásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2014/21/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2014. február 6.)

a szuperelit vetőburgonyára vonatkozó minimális feltételek és uniós osztályok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/56/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke c) pontjára,

mivel:

(1) A vetőburgonya a szaporodási ciklusokkal fokozatosan egyre több betegséget halmoz fel. A megfelelően működő vetőburgonya-termelési rendszerekhez egészséges szaporító anyagra van szükség, amelynek szaporítása során minimális a rendellenességek előfordulási aránya.

(2) A szuperelit vetőburgonya termesztésére vonatkozó eltérő tagállami szabályok mindeddig hátráltatták a termék egész Unióban történő forgalmazását, és ezzel akadályozták a belső piac működését. Ezért helyénvaló meghatározni azokat a minimális feltételeket, amelyek mellett a szuperelit vetőburgonya az egész Unió területén forgalmazható. Annak érdekében, hogy megteremtsék az egészséges és kiváló minőségű szuperelit vetőburgonya termesztésének és forgalmazásának feltételeit, e minimumfeltételeknek ki kell terjedniük a szuperelit vetőburgonya betegségeire, tüneteire, hibáira és termesztési előírásaira, valamint a vetőburgonya-tételekre.

(3) E feltételeknek támaszkodniuk kell az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (UNECE) a vetőburgonya forgalmazására és kereskedelmi minőség-ellenőrzésére vonatkozó szabványára, valamint a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény (IPPC) és az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO) vonatkozó szabványaira, figyelembe véve a legújabb technikai és tudományos eredményeket. Az említett szabványok a nemzetközi kereskedelem elősegítését, a kiváló minőségű termények támogatását, a nyereségesség javítását és a fogyasztói érdekek védelmét hivatottak biztosítani.

(4) Figyelemmel a szuperelit vetőburgonya-termelők termesztési gyakorlataira és a felhasználók keresleti elvárásaira, helyénvaló a szuperelit vetőburgonyára vonatkozó minimális feltételekbe az uniós minőségi osztályok szerinti forgalmazás lehetőségét is belefoglalni. A szuperelit vetőburgonyára két uniós osztály alkalmazható ("PBTC uniós osztály" és "PB uniós osztály"), a PBTC osztályú szuperelit vetőburgonya, illetve a PB osztályú szuperelit vetőburgonya meglévő termesztési gyakorlataival összhangban. Ennek megfelelően az osztálytól függően eltérő feltételeket kell alkalmazni a betegségek és tüneteik, a hibák, a termesztési előírások és a generációk tekintetében.

(5) Ezen szabályoknak a hatékonyság érdekében a hatósági minőség-ellenőrzésre és a hatósági szántóföldi ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazniuk kell.

(6) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "anyanövény": olyan beazonosított növény, amelyből növényi szaporítóanyagot vettek;

2. "mikroszaporítás": a növényi szaporítóanyag gyors szaporítása nagyszámú egyed előállítása céljából, a növényről vett osztódó növényhajtás vagy merisztéma in vitro tenyészetének felnevelése révén.

2. cikk

A szuperelit vetőburgonya minimális minőségi feltételei

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a szuperelit vetőburgonya minden esetben megfelel a következő minimumkövetelményeknek:

a) olyan anyanövénytől származik, amely mentes a következő károsító szervezetektől: Pectobacterium fajok, Dickeya fajok, burgonya levélsodró vírus, Potato A vírus, Potato M vírus, Potato S vírus, Potato X vírus és Potato Y vírus;

b) mentes a feketerothadás tüneteitől;

c) a nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,01 %-ot;

d) a közvetlen utódnemzedékben a vírusfertőzés tüneteit mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 0,5 %-ot;

e) a fejlődésben lévő növények között a mozaikos tüneteket mutató és a levélsodró vírusos (PLRV) fertőzés okozta tüneteket mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 0,1 %-ot.

f) a vetőburgonya-generációk száma nem haladja meg a négyet.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a szuperelit vetőburgonya a mellékletben előírt feltételek teljesülése esetén forgalmazható "PBTC uniós osztály" és "PB uniós osztály" minősítéssel.

(3) Az (1) bekezdés b), c) és e) pontjában foglalt követelmények teljesülését hatósági szántóföldi ellenőrzés keretében kell megállapítani. Kétség esetén a szántóföldi ellenőrzéseket a leveleken végzett hatósági ellenőrzések helyettesíthetik.

Mikroszaporítás alkalmazása esetén az (1) bekezdés a) pontjának való megfelelést az anyanövényen végzett hatósági ellenőrzés vagy hatósági felügyelettel végzett ellenőrzés igazolhatja.

Klonális szelekció alkalmazása esetén az (1) bekezdés a) pontjának való megfelelést a szaporító készleten elvégzett hatósági ellenőrzés vagy hatósági felügyelettel végzett ellenőrzés igazolhatja.

3. cikk

A szuperelit vetőburgonya-készletek minimális minőségi feltételei

A tagállamok biztosítják, hogy a szuperelit vetőburgonya-készletek minden esetben megfelelnek a következő minimumkövetelményeknek:

a) a föld és idegen anyag jelenléte nem haladja meg az 1,0 tömegszázalékot;

b) a rothadás - a gyűrűs rothadás és barnarothadás kivételével - által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot;

c) a külső hibákkal rendelkező, köztük torzult vagy sérült gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

d) a közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

e) a burgonyahimlő által felületük 10,0 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 1,0 tömegszázalékot;

f) a poros varasodás által felületük 10,0 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 1,0 tömegszázalékot;

g) a túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók aránya nem haladhatja meg a 0,5 tömegszázalékot;

h) a b)-g) pontokban felsorolt hibákkal érintett gumók összaránya nem haladhatja meg a 6,0 tömegszázalékot.

4. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok legkésőbb 2015. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2016. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 193., 2002.7.20., 60. o.

MELLÉKLET

A szuperelit vetőburgonya PBTC és PB uniós osztály minősítéssel történő forgalomba hozatalának feltételei

1. A PBTC uniós osztályú szuperelit vetőburgonyának a következő feltételeknek kell eleget tennie:

a) a vetőburgonyára vonatkozó feltételek:

i. a vetőburgonya nem tartalmazhat nem fajtatiszta egyedeket vagy más fajtába tartozó egyedeket;

ii. a vetőburgonya nem tartalmazhat feketerothadás által érintett egyedeket;

iii. a közvetlen utódnemzedékben nem fordulhat elő vírusfertőzés;

iv. a vetőburgonya nem tartalmazhat mozaikos tüneteket mutató és a levélsodró vírusos (PLRV) fertőzés okozta tüneteket mutató egyedeket;

v. a növények előállítása - a gumókat is ideértve - mikroszaporításos módszerrel történik;

vi. a növények szaporítása - a gumókat is ideértve - külső behatásoktól védett létesítményben történik, károsítóktól mentes termesztőközegben;

vii. a gumók az első generáció után nem szaporíthatók;

b) a vetőburgonya-tételekben nem fordulhatnak elő:

i. rothadás által érintett gumók;

ii. burgonyahimlő által érintett gumók;

iii. közönséges varasodás által érintett gumók;

iv. poros varasodás által érintett gumók;

v. a túlzott kiszáradás miatt fonnyadt gumók;

vi. külső hibákkal rendelkező, többek között torzult vagy sérült gumók.

2. A PB uniós osztályú szuperelit vetőburgonyának a következő feltételeknek kell eleget tennie:

a) a vetőburgonyára vonatkozó feltételek:

i. a nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,01 %-ot;

ii. a növények mentesek a feketerothadás tüneteitől;

iii. a fejlődésben lévő növények között a mozaikos tüneteket mutató és a levélsodró vírusos (PLRV) fertőzés okozta tüneteket mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 0,1 %-ot.

iv. a közvetlen utódnemzedékben a bármilyen vírusfertőzés tüneteit mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 0,5 %-ot;

b) a vetőburgonya-tételekre vonatkozó, szennyeződéssel, hibákkal és betegségekkel kapcsolatos tűréshatárok:

i. a rothadás - a gyűrűs rothadás és barnarothadás kivételével - által érintett gumók aránya nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot;

ii. a burgonyahimlő által felületük 10,0 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 1,0 tömegszázalékot;

iii. a közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 5,0 tömegszázalékot;

iv. a poros varasodás által felületük 10,0 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók aránya nem haladhatja meg az 1,0 tömegszázalékot;

v. a túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók aránya nem haladhatja meg a 0,5 tömegszázalékot;

vi. a külső hibákkal rendelkező, köztük torzult vagy sérült gumók aránya nem haladhatja meg a 3,0 tömegszázalékot;

vii. a föld és idegen anyag jelenléte nem haladja meg az 1,0 tömegszázalékot;

viii. az i-vi. alpontokban részletezett tűréshatárokon belül eső, hibás gumók összaránya nem haladhatja meg a 6,0 tömegszázalékot.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0021 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0021&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék