32011L0094[1]

A Bizottság 2011/94/EU irányelve ( 2011. november 28. ) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

A BIZOTTSÁG 2011/94/EU IRÁNYELVE

(2011. november 28.)

a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1) A 2006/126/EK irányelv I. melléklete tartalmazza azt a mintát, amely alapján a tagállamoknak nemzeti vezetői engedélyt kell bevezetniük. Tekintettel a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésére, a vezetői engedélyeken a Közösségre való utalást helyénvaló felváltani az Európai Unióra való hivatkozással. A mintát ezenkívül naprakésszé kell tenni, hogy tükrözze Bulgária és Románia európai uniós csatlakozását.

(2) A 2006/126/EK irányelv I. mellékletével összhangban az európai uniós vezetőiengedély-mintán fel kell tüntetni azt a jármű-kategóriát, amelyet a jogosult vezethet.

(3) Az európai uniós vezetőiengedély-mintát az 2006/126/EK irányelv által bevezetett új jármű-kategóriák miatt is szükséges módosítani. Így különösen bevezetésre kerültek az AM (robogók) és az A2 (motorkerékpárok) kategóriába tartozó járművek vezetésére feljogosító vezetői engedélyek, amelyek 2013. január 19-től lesznek alkalmazandók. Az európai uniós vezetőiengedély-mintát ennek megfelelően ki kell igazítani.

(4) A 2006/126/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) A Bizottság arra bátorítja a tagállamokat, hogy a maguk részére és az Unió érdekében készítsék el és hozzák nyilvánosságra azt a táblázatot, amely - amennyire lehetséges - bemutatja az ezen irányelv és a nemzeti átültető intézkedések közötti megfelelést.

(6) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/126/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv melléklete szerint módosul.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok legkésőbb 2012. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Ennek tényéről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Az említett rendelkezéseket 2013. január 19-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 403., 2006.12.30., 18. o.

MELLÉKLET

A 2006/126/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

"AZ EURÓPAI UNIÓS VEZETŐIENGEDÉLY-MINTÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK"

2. Az 1. pontban a "közösségi vezetőiengedély-minta" szövegrész helyébe az "európai uniós vezetőiengedély-minta" szöveg lép.

3. A 3. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) az engedélyt kibocsátó tagállam megkülönböztető jele kék téglalapon negatívban nyomtatva, 12 sárga csillaggal körülvéve; a megkülönböztető jelek a következők:

B: Belgium

BG: Bulgária

CZ: Cseh Köztársaság

DK: Dánia

D: Németország

EST: Észtország

GR: Görögország

E: Spanyolország

F: Franciaország

IRL: Írország

I: Olaszország

CY: Ciprus

LV: Lettország

LT: Litvánia

L: Luxemburg

H: Magyarország

M: Málta

NL: Hollandia

A: Ausztria

PL: Lengyelország

P: Portugália

RO: Románia

SLO: Szlovénia

SK: Szlovákia

FIN: Finnország

S: Svédország

UK: Egyesült Királyság."

4. A 3. pontban a vezetői engedély első oldalára vonatkozó szövegrészben az e) alpont helyébe az alábbi szöveg lép:

"e) Az »Európai uniós minta« kifejezés az engedélyt kibocsátó tagállam nyelvén vagy nyelvein és a »Vezetői engedély« kifejezés az Unió többi nyelvén, az engedély háttereként rózsaszínnel nyomtatva:

Свидетелство за управление на МПС

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Ceadúas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Liċenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Permis de conducere

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortti

Körkort."

5. A vezetői engedély második oldala tekintetében a 3. pontban:

- az a) 10. és az a) 11. alpont helyébe a következő szöveg lép:

"10. az adott kategóriára vonatkozó engedély első kiadásának időpontja (ezt az időpontot az új engedélyen is meg kell ismételni későbbi pótlás vagy csere esetén); az időpontra vonatkozóan valamennyi rovatban két számjegyet kell feltüntetni az alábbi sorrendben: nap.hónap.év (NN-HH-ÉÉ)

11. az adott kategóriára vonatkozó engedély lejáratának időpontja; az időpontra vonatkozóan valamennyi rovatban két számjegyet kell feltüntetni az alábbi sorrendben: nap.hónap.év (NN-HH-ÉÉ)"

- Az a) 12. pont első francia bekezdésében a "harmonizált közösségi kódok" szövegrész helyébe a "harmonizált európai uniós kódok" szöveg lép.

- Az a) 12. pontban a 95. kód helyébe a következő szöveg lép: "95. A 2003/59/EK irányelvben előírt szakmai alkalmassági kötelezettségnek megfelelő szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal (SZAB) rendelkező gépjárművezető, ...-ig [pl. 95(01.01.12)]"

- A b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) a vezetői engedély első és második oldalán látható következő számozott rovatok magyarázata: 1., 2., 3., 4. a), 4. b), 4. c), 5., 10., 11. és 12.

Annak a tagállamnak, amely a bejegyzéseket az itt felsorolt angol, bolgár cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák vagy szlovén nyelven kívül valamely más nemzeti nyelven kívánja megszövegezni, e melléklet egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül olyan kétnyelvű engedélyt kell készítenie, amelyben a fenti nyelvek egyikét használja;".

- A c) pontban a "közösségi vezetőiengedély-minta" szövegrész helyébe az "európai uniós vezetőiengedély-minta" szöveg lép.

6. A 4. pont a következő c) alponttal egészül ki:

"c) A kártya előoldalán és hátoldalán található adatoknak szabad szemmel is olvashatónak kell lenniük, valamint a hátoldalon a 9-12. rovatban az adatokat legalább 5-ös betűmérettel kell szedni."

7. A közösségi vezetőiengedély-mintát az alábbi váltja fel:

"EURÓPAI UNIÓS VEZETŐIENGEDÉLY-MINTA

1. oldal

2. oldal

"

8. A vezetőiengedély-minta törlésre kerül.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011L0094 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011L0094&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére