A Győri Ítélőtábla Mf.30071/2021/12. számú határozata szerződés érvénytelenségének megállapítása tárgyában. [2006. évi V. törvény (Ctv.) 22. § (1) bek., (2) bek., (3) bek., (4) bek., (5) bek., (6) bek., 65. § (1) bek., 70. §, 74. § (1) bek., 2012. évi I. törvény (Mt.) 20. § (3) bek., 31. §, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:14. §, 6:18. §] Bírók: Bartus Erika, Ferenczy Tamás, Várpalotai Tímea

A határozat elvi tartalma:

1. Munkaügyi perben a Ctv. 65-70. §-ai szerinti eljárások lefolytatásának hiányában is a Ctv. 22. § (1) bekezdése szerinti közhitelesség elve mellett, a Ctv. 22. § (1) - (6) bekezdéseire figyelemmel a fél indítványára ellenbizonyításnak van helye. A cégnyilvántartás deklaratív hatályú.

2. A munkaügyi bíróság a bizonyítékokat egyenként és a maguk összességében értékeli. Amennyiben a munkaügyi bíróság megállapítja, hogy a nyilatkozat nem az arra jogosulttól származik, az Mt. 20. § (3) bekezdését alkalmazza. Az Mt. 31. §-a alapján nincs helye a Ptk. 6:14. § és Ptk. 6:18. §-a alkalmazásának.

3. A munkaügyi bíróság - a per tárgyát érintő jogsértő cégadat észlelése esetén - a Ctv. 74. §-a szerinti törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez, a jogkövetkezményt a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vonja le.

***********

Győri Ítélőtábla

Mf.V.30.071/2021/12.

A Győri Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a Palicz Ügyvédi Iroda (cím7) és a Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda (cím7) Ügyvédi Iroda által képviselt Felperes1 (Cím1 sz.) felperesnek a Dr. Nagy Ügyvédi Iroda (Cím6) ügyvédi iroda által képviselt Alperes1 (cím1) alperes ellen kollektív szerződés hatályosságának és kollektív szerződés felmondása érvénytelenségének megállapítása iránt indított perében a Székesfehérvári Törvényszék 2021. október 07-én kelt, 71.M.70.269/2020/28. számú ítéletével szemben a felperes által 29. szám alatt előterjesztett fellebbezése folytán - tárgyaláson - meghozta a következő

í t é l e t e t:

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, megállapítja, hogy az alperes 2020. augusztus 14. napján kelt, a 2011. október 21-én kötött Kollektív szerződés1 Kollektív Szerződés Függeléke elnevezésű kollektív szerződés felmondása és az 1993. július 16-án kötött a Kollektív szerződés2 elnevezésű kollektív szerződés felmondása érvénytelen. Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság útján megkeresi a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságát és törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez.

Az ítélőtábla mellőzi az elsőfokú ítélet felperest perköltség és le nem rótt illeték fizetésére kötelező rendelkezését; egyben kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 528.283 (ötszázhuszonnyolcezer-kétszáznyolcvanhárom) forint együttes első-, és másodfokú részperköltséget.

Az ítélőtábla kötelezi a felperest, hogy külön felhívásra az államnak fizessen meg 10.000 (tízezer) forint feljegyzett elsőfokú, és 48.000 (negyvennyolcezer) forint feljegyzett fellebbezési illetéket.

Az ítélőtábla kötelezi a felperest, hogy külön felhívásra az államnak fizessen meg 10.000 (tízezer) forint feljegyzett elsőfokú, és 48.000 (negyvennyolcezer) forint feljegyzett fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

I n d o k o l á s

[1] A másodfokú bíróság által irányadónak tekintett tényállás szerint a felperes és a Szervezet1 az alperesnél reprezentatív képviselettel rendelkező szakszervezetek, 1993. július 16-án kollektív szerződést kötöttek alperes jogelődjével Kollektív szerződés2e (továbbiakban: Kollektív szerződés2) néven. A Kollektív szerződés2 hatálya kiterjedt a Alperes1 és annak többségi tulajdonú társaságaira, és azokra, amelyek bizonyítható módon bejelentették csatlakozási szándékukat. A Kollektív szerződés2 5.3. pontja rögzíti, hogy a Kollektív szerződés2 felmondása esetén a felmondási idő hat hónap. A szakszervezetek a felmondási jogot csak közösen gyakorolhatják.

[2] A felperes továbbá a Szervezet1 Szakszervezet és az alperes 2011. október 21-én a Kollektív szerződés1 Kollektív Szerződés Függeléke (továbbiakban KSZ Függeléke) elnevezésű kollektív szerződést írtak alá, amelynek 1.9. pontjában rögzítették, hogy a KSZ Függeléket bármelyik szerződő fél hat hónapos felmondási határidővel, írásos indokolt felmondással felmondhatja. A szerződéskötésre több szakszervezet jogosult, a felmondási jogot csak közösen gyakorolhatják.

[3] Az alperes 2019. november 14-én kelt alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) 13/A.2. pontja alapján a cégvezető jogosult a társaság általános, önálló képviseletére, beleértve a társaság írásban, cégjegyzés útján történő képviseleti jogát is. Az Alapszabály 13/A.3. pontja szerint a cégvezető hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, melyeket az igazgatóság a cégvezető hatáskörébe delegál az Alapszabály 13.4.j. alpont alapján, valamint azok az ügyek, melyek ellátását a közgyűlés az Alapszabály 12.2.5. pontja alapján előírja a cégvezető részére. Az Alapszabály 13.4.j. pontja szerint az igazgatóság a cégvezetőre, illetve a társaság egyéb munkavállalójára részben vagy egészben átruházhat minden olyan munkáltatói jogot, ami az igazgatóság hatáskörébe tartozik.

[4] Az Alapszabály 13/A.1. pontja szerint a közgyűlés által a vezető tisztségviselők tevékenységének segítése érdekében kinevezett munkavállaló, aki a társaság legmagasabb vezető állású munkavállalója.

[5] Az Alapszabály 13/A.4. pontja szerint a cégvezető a társaság 2019. évről szóló konszolidált pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlés dátumáig, de legkésőbb 2020. június 30-ig terjedő időtartamra cégvezető1 A cégnyilvántartásba az Alapszabálynak megfelelően bejegyzésre került cégvezető1 cégvezetőként 2020. június 30-ig terjedő időtartamra.

[6] Az Alapszabály 13.3. pontja szerint a 2020. évet záró, 2021. évben tartandó éves rendes közgyűlésig, de legkésőbb 2021. május 31-ig terjedő időtartamra az igazgatóság tagja igazgatósági tag1, Iigazgatósági tag2, igazgatósági tag3, igazgatósági tag4 és igazgatósági tag5.

[7] Az alperes 2020. június 11-én kelt, a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságához benyújtott változásbejegyzési kérelméhez mellékelt, 2020. június 8-án kelt okiratban igazgatósági tag3 az igazgatóság elnöke és Iigazgatósági tag2 az igazgatóság tagja a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet) 6. § (4) bekezdésére és a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésére hivatkozva, a veszélyhelyzetre irányadó jogszabályok alapján kérte cégvezető1 cégvezető megbízatásának lejárati dátumát 2020. szeptember 30-ra megváltoztatni.

[8] A Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága a Cg.Cégjegyzékszám1/516. számú, 2020. június 15-én kelt, és a Cégközlönyben 2020. június 18-án közzétett végzésében a kérelemnek helyt adott és cégvezető1 cégvezetői megbízatásának lejárati dátumát 2020. szeptember 30-ra változtatta. A cégnyilvántartás adatai szerint cégvezető1 2020. szeptember 30-ig az alperes cégvezetője volt.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!