Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Székesfehérvári Törvényszék M.70269/2020/28. számú határozata megállapítás iránti per tárgyában. [1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 5. § (1) bek., 2006. évi V. törvény (Ctv.) 22. § (1) bek., 2012. évi I. törvény (Mt.) 20. § (1) bek., 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:116. § (1) bek., 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 102. § (1) bek., 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (Ükr.) 3. § (2) bek., 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (jogi személyek, társasházak, köztestületek) 6. § (4) bek., 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (adózás/beszámoló, SZÉP kártya2/cafeteria, eü. szolg.) 2. § (1) bek.] Bírók: Pécsi Mónika Ágnes, Solymos Dóra, Turu Sándor Mihály

Az eljáró bíróság: név Törvényszék

Az ügy száma: 71.M.70.269/2020/28.

A tanács tagjai: dr. Solymos Dóra bíró, a tanács elnöke

Pécsi Mónika Ágnes ülnök

Turu Sándor Mihály ülnök

A felperes: felperes (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.)

A felperes képviselője: Palicz Ügyvédi Iroda (felperesi képviselő címe)

Az alperes: alperes. (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.)

Az alperes képviselője: dr. Nagy Péter Ügyvédi Iroda (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.)

A per tárgya: kollektív szerződés hatályosságának megállapítása

Í t é l e t

A bíróság a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 nap alatt 114 300 (száztizennégyezer-háromszáz) forint perköltséget, valamint az államnak külön felhívásra 20 000 (húszezer) forint illetéket.

Az ítélet ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Győri Ítélőtáblához címzett, de a név Törvényszéknél elektronikusan eljáró fél esetén elektronikusan, nem elektronikusan eljáró fél esetén írásban három példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Az ítélet ellen irányuló fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a felek bármelyike tárgyalás tartását kéri, a bíróság az indokoltnak tartja vagy tárgyaláson foganatosítható bizonyítást kell lefolytatni. A fellebbező félnek a tárgyalás tartására irányuló kérelmét a fellebbezésben kell előterjesztenie. A fellebbező fél ellenfele a fellebbezés kézbesítésétől számított 15 napon belül tárgyalás tartását kérheti. A felek kérelme alapján sem kell tárgyalást tartani, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 379. §-ban és 380. §-ban meghatározott okból kell hatályon kívül helyezni, a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, a fellebbezés csak a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével, illetve az előzetes végrehajthatósággal kapcsolatos vagy a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul.

Indokolás

Tényállás

[1] A bíróság a felek nyilatkozatai, valamint a csatolt iratok - a társaság Kollektív Szerződése, a társaság Kollektív Szerződése alperes. Kollektív Szerződés Függeléke, alperes 2020. augusztus 14-én kelt társaság Kollektív Szerződése és a társaság Kollektív Szerződése alperes. KSZ Függeléke vonatkozásában felmondást tartalmazó jognyilatkozata, a név Törvényszék Cégbíróságához benyújtott, 2020. június 11-én kelt alperesi kérelem és annak melléklete, a eljárást segítő2 Cg.Cégjegyzékszám1/516. számú végzése, az alperes Alapszabálya stb. - alapján az alábbi tényállást állapította meg.

[2] A felperes és a szervezet az alperesnél reprezentatív képviselettel rendelkező szakszervezetek, 1993. július 16-án Kollektív Szerződést kötöttek alperes jogelődjével társaság Kollektív Szerződése (továbbiakban: kollektív szerződés) néven. A kollektív szerződés hatálya kiterjedt a cég és annak többségi tulajdonú társaságaira, és azokra, amelyek bizonyítható módon bejelentették csatlakozási szándékukat.

[3] A kollektív szerződés 5.3. pontja rögzíti, hogy a kollektív szerződés felmondása esetén a felmondási idő hat hónap. A szakszervezetek a felmondási jogot csak közösen gyakorolhatják.

[4] A felperes és a szervezet szakszervezetek és alperes 2011. október 21-én a társaság Kollektív Szerződése alperes. Kollektív Szerződés Függeléke (továbbiakban KSZ Függeléke) kollektív szerződést írtak alá, amelynek 1.9. pontjában rögzítették, hogy a KSZ Függeléket bármelyik szerződő fél hat hónapos felmondási határidővel, írásos indokolt felmondással felmondhatja. A szerződéskötésre több szakszervezet jogosult, a felmondási jogot csak közösen gyakorolhatják.

[5] Az alperes 2019. november 14-én kelt Alapszabálya 13/A.2. pontja alapján a cégvezető jogosult a társaság általános, önálló képviseletére, beleértve a társaság írásban, cégjegyzés útján történő képviseleti jogát is.

[6] Az Alapszabály 13/A.3. pontja szerint a cégvezető hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, melyeket az igazgatóság a cégvezető hatáskörébe delegál az Alapszabály 13.4.j. alpont alapján, valamint azok az ügyek, melyek ellátását a közgyűlés az Alapszabály 12.2.5. pontja alapján előírja a cégvezető részére.

[7] Az Alapszabály 13.4.j. pont szerint az igazgatóság a cégvezetőre, illetve a társaság egyéb munkavállalójára részben vagy egészben átruházhat minden olyan munkáltatói jogot, ami az igazgatóság hatáskörébe tartozik.

[8] Az Alapszabály 13/A.4. pontja szerint a cégvezető a társaság 2019. évről szóló konszolidált pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlés dátumáig, de legkésőbb 2020. június 30-ig terjedő időtartamra ügyvezető.

[9] A cégnyilvántartásba az Alapszabálynak megfelelően bejegyzésre került ügyvezető cégvezetőként 2020. június 30-ig terjedő időtartamra.

[10] Az Alapszabály 13.3. pontja szerint a 2020. évet záró, 2021. évben tartandó éves rendes közgyűlésig, de legkésőbb 2021. május 31-ig terjedő időtartamra az igazgatóság tagja tag, tag1, tag2, tag3 és tag4.

[11] Alperes képviseletében dr. Nagy Péter ügyvéd 2020. június 11-én kelt, a név Törvényszék Cégbíróságához benyújtott leveléhez mellékelt, 2020. június 8-án kelt változásbejegyzés iránti kérelemben tag2 az igazgatóság elnöke és tag1 az igazgatóság tagja a 102/2020. (IV.10.) Korm.rendelet 6. § (4) bekezdésére és a 140/2020. (IV.21.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésére hivatkozva, a veszélyhelyzetre irányadó jogszabályok alapján kérte ügyvezető cégvezető megbízatása lejáratát 2020. szeptember 30-ra megváltoztatni.

[12] A eljárást segítő2 Cg.Cégjegyzékszám1/516. számú, 2020. június 15-én kelt és a Cégközlönyben 2020. június 18-án közzétett végzésében a kérelemnek helyt adott és ügyvezető cégvezetői megbízatásának lejáratát 2020. szeptember 30-ra változtatta.

[13] A változásbejegyzési végzés közzétételétől számított 30 napon belül a végzés hatályon kívül helyezése iránt per nem indult, törvényes felügyeleti eljárásban a bíróság nem törölte ügyvezető megbízatásának 2020. szeptember 30-ig tartó befejező időpontját.

[14] A cégnyilvántartás adatai szerint ügyvezető 2020. szeptember 30-ig az alperes cégvezetője volt.

[15] 2020. augusztus 14-én kelt, indokolt írásbeli nyilatkozattal ügyvezető cégvezető alperes nevében a KSZ Függelékét felmondta.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!