32006D0016[1]

2006/16/EK: A Bizottság határozata ( 2006. január 5. ) a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermája Közösségbe való behozatalának feltételeiről szóló 88/407/EGK tanácsi irányelv B. mellékletének és a 2004/639/EK határozat II. mellékletének a módosításáról (az értesítés a C(2005) 5840. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 5.)

a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermája Közösségbe való behozatalának feltételeiről szóló 88/407/EGK tanácsi irányelv B. mellékletének és a 2004/639/EK határozat II. mellékletének a módosításáról

(az értesítés a C(2005) 5840. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/16/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdése 1. alpontjára, 11. cikke (2) bekezdésére és 17. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2003/43/EK tanácsi irányelv (2) módosította a 88/407/EGK irányelvet, ami szükségessé tette a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelményekről szóló bizottsági határozatok átdolgozását.

(2) Ezért a Bizottság elfogadta a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermájának behozatalára alkalmazandó követelmények megállapításáról szóló, 2004. szeptember 6-i 2004/639/EK határozatot (3), amely egy jogszabályban egyesítette a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermájának behozatalára alkalmazandó szabályokat.

(3) Azonban a szarvasmarhafélék spermájának harmadik országból történő behozatalával kapcsolatosan problémák merültek fel a 88/407/EGK irányelv B. mellékletében és a 2004/639/EK határozat II. mellékletében hiányzó vagy helytelenül feltüntetett információk miatt, amelyeket ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Annak elősegítésére, hogy a gazdasági szereplők alkalmazkodni tudjanak a jelen határozatban megállapított új feltételekhez, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani, melynek során bizonyos feltételek mellett, a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermája az e határozat alkalmazási határideje előtt alkalmazandó állat-egészségügyi bizonyítvány-mintában megállapított feltételeknek megfelelően a Közösségbe behozható.

(5) E határozat rendelkezései összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 88/407/EGK irányelv B. melléklete e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2004/639/EK határozat II. melléklete helyébe e határozat II. melléklete lép.

3. cikk

A 2006. március 31-én lezáruló átmeneti időszakra a tagállamok engedélyezik a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermájának a behozatalát, amennyiben az ilyen sperma:

a) megfelel a 2004/639/EK határozatban szereplő állat-egészségügyi bizonyítvány- mintában megállapított feltételeknek, melyet jelen határozat alkalmazásának határideje előtt kellett alkalmazni; és

b) azt ez a megfelelően kitöltött bizonyítvány kíséri.

4. cikk

E határozat 2006. január 1-jétől alkalmazandó.

5. cikk

Ennek a határozatnak a címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 5-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2004/101/EK bizottsági határozattal (HL L 30., 2004.2.4., 15. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 143., 2003.6.11., 23. o.

(3) HL. L 292., 2004.9.15., 21. o. A 2005/290/EK határozattal (HL L 93., 2005.4.12., 34. o. ) módosított határozat.

I. MELLÉKLET

A 88/407/EGK irányelv B. melléklete I. fejezete 1. pontjának d) alpontja második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy a d) pontban említett próbákat a karanténszálláson gyűjtött mintákon is el lehessen végezni. Ebben az esetben a karantén a) pontban említett időtartama nem kezdődhet el a minták begyűjtése előtt. Ha azonban az a) pontban felsorolt vizsgálatok bármelyike pozitívnak bizonyulna, az érintett állatot azonnal el kell távolítani az elkülönítő egységből. Csoportos elkülönítés esetén az a) pontban említett karanténidőszak a visszamaradó állatok vonatkozásában nem kezdődhet el addig, amíg a pozitív eredményt adó állatot el nem távolították."

II. MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

Állat-egészségügyi bizonyítvány-minták behozatal céljára

1. RÉSZ

BEHOZATAL CÉLJÁRA HÁZIASÍTOTT SZARVASMARHAFÉLÉK SPERMÁJA, MELYET A 2003/43/EK IRÁNYELVVEL MÓDOSÍTOTT 88/407/EGK TANÁCSI IRÁNYELVVEL ÖSSZHANGBAN GYŰJTÖTTEK

Az alábbi bizonyítványminta alkalmazandó a 2003/43/EK irányelvvel módosított 88/407/EGK tanácsi irányelvvel összhangban gyűjtött sperma behozatalára.

2. RÉSZ

HÁZIASÍTOTT SZARVASMARHAFÉLÉK 2004. DECEMBER 31. ELŐTT GYŰJTÖTT, FELDOLGOZOTT ÉS TÁROLT, KIVITEL CÉLJÁRA SZÁNT SPERMÁJA 2005. JANUÁR 1-JÉTŐL, A 2003/43/EK IRÁNYELV 2. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN

2005. január 1-től a 2004. december 31-e előtt a 88/407/EGK tanácsi irányelvben korábban lefektetett követelményekkel összhangban gyűjtött, feldolgozott és tárolt, és ezen időpont után a 2003/43/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésével összhangban behozatal céljára szánt spermakészletekre az alábbi mintabizonyítványt kell alkalmazni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0016 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0016&locale=hu

Tartalomjegyzék